Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Aktiekapital i privata aktiebolag. Betänkande av Utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2008:49).
    Enklare redovisning. Betänkande av Utredningen om enklare redovisning (SOU 2008:67).
Per Jonas Nordell Marknadsrätten. En introduktion (4 uppl. Norstedts 2008, 162 s.). En grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden konkurrens- och marknadsföringslagstiftning. I den nya upplagan beaktas 2008 års konkurrens- och marknadsföringslagsreform.
Per Jonas Nordell Marknadsrätt för Juridisk översiktskurs (2 uppl. 2008, 40 s.). En introduktion till den svenska marknadsrätten i ett vidare civilrättsligt sammanhang. Den nya upplagan har reviderats med hänsyn främst till 2008 års konkurrens- och marknadsföringslagar.
    Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m. Slutbetänkande av Utredningen om expropriationsersättning (SOU 2008:99).
    Revisorers skadeståndsansvar. Slutbetänkande av Utredningen om revisorer och revision (SOU 2008:79). Thomas Wilhelmsson Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor (3 uppl. Talentum 2008, 219 s.). I boken analyseras de juridiska problem i finsk rätt som ansluter sig till användningen av standardvillkor mot bakgrunden av de utvecklingstendenser som i dag gör sig gällande i kontrakts-

rätten. I den nya upplagan har det europeiska materialet fått en mer framträdande ställning. Tillval i hyresrätt . Betänkande av Tillvalsutredningen. (SOU 2008:94). Vägen tillbaka för överskuldsatta. Betänkande av 2007 års insolvensutredning (SOU 2008: 82). Ägande och förvaltning av hyreshus. Betänkande av Utredningen om förvärv och förvaltning av hyresfastighet (SOU 2008:75).

 

Straffrätt
Bjarne Kvam Norge och Schengen. Ett svekket samarbeid mot kriminalitet (Cappelin 2008, 190 s.). Boken innehåller en grundlig juridisk analys av om Norges anknytning till Schengenregelverket ger norsk polis och åklagare tillräckliga verktyg i kampen mot kriminalitet. Stalkning — ett allvarligt brott. Betänkande av Stalkningsutredningen (SOU 2008:81). Straff i proportion till brottets allvar. Betänkande av Straffnivåutredningen (SOU 2008:85).

 

Processrätt
Thore Brolin, Åke Rehnström och Magnus Widebeck Tvistemålsprocessen I. En handledning för förberedelsen (3 uppl. Norstedts 2008, 215 s.). I boken genomgås i detalj förberedelsen från ansökan om stämning till huvudförhandling. Thore Brolin, Åke Rehnström och Magnus Widebeck Tvistemålsprocessen II. En handledning för huvudförhandlingen (3 uppl.

SvJT 2008 Ny juridisk litteratur 919 Norstedts 2008, 90 s.). I boken genomgås i detalj huvudförhandlingen från planering till meddelande av dom.
    Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m. Betänkande av Insynsutredningen (SOU 2008:93).
    Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och Regeringsrätten (Ds 2008:50).
    Utvärdering av lagen om grupprättegång (Ds 2008:74).
    Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet — Effektivitet. Betänkande av Åklagardatautredningen (SOU 2008:87).

 

Offentlig rätt
Margareta Ericsson, Ewa Hagard
Linander, Bengt Magnusson, Eva
Römbo och Åsa Ståhl Trafikkommentarer (4 uppl. Norstedts 2008, 815 s.). I boken kommenteras paragraf för paragraf de centrala författningarna i svensk trafiklagstiftning. Den nya upplagan utgår från författningarnas lydelse den 1 oktober 2008.
    Elektroniskt kungörande av författningar. Betänkande av Utredningen om elektroniskt kungörande av författningar (SOU 2008:88).
    Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2008:77). Ann-Katrine Roth Mångfaldsboken. Från teori till praktik (2 uppl. Norstedts 2008, 187 s.).


    Boken utgår från den svenska diskrimineringslagstiftningen som träder i kraft år 2009. Den tar också upp internationella konventioner och EG-rätt.

 

Internationell rätt
Katinka Svanberg En introduktion till traktaträtten. En lärobok i traktaträtt (4 uppl. Norstedts 2008, 112 s.). I boken behandlas kortfattat traktaträttens grunder. Den fokuserar på centrala delar av Wienkonventionen om traktaträtten från år 1969.

 

Skatterätt
Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag (Ds 2008:71).

 

Arbetsrätt
Enklare semesterregler. Betänkande av 2008 års semesterlagsutredning (SOU 2008:79). Tommy Iseskog Att kunna vara chef (5 uppl. Norstedts 2008, 173 s.). Boken ger en inblick i vilka villkor, krav, normer och formella regler som gäller för ledarskapet i arbetslivet. Den nya upplagan är uppdaterad beträffande ny och förändrad lagstiftning, främst inom området diskriminering och likabehandling. Trygghetssystemen för företagare. Betänkande av Utredningen om trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89).
Nils-Olof Berggren