Inlägg vid Häringesymposiet

 

 

Av adj. professor, jur.dr HANS STENBERG

För att hålla den snäva tidsramen gör jag mina fem synpunkter mycket kortfattade: 1 Min utgångspunkt är att Lagrådet genom sin verksamhet har lämnat bra formuleringsbidrag för att hålla uppe standarden på föreslagen lagstiftning.
    2 När det gäller Lagrådet i morgon har ingen tagit upp frågan om det finns skäl att avskaffa Lagrådet. Vi har hört att Norge inte har någon sådan granskning och att Finland har haft ett laggranskningsråd men lagt ner det. I Sverige har förekommit förslag om att lägga ner Lagrådet men inget sådant förslag har genomförts. Det skulle ha varit värdefullt om något av de bidrag som lämnats under detta symposium hade avsett en cost/benefit-analys beträffande Lagrådet. De nordiska gästerna har framfört att de anser att den kontroll av lagstiftningsförslag som görs i deras respektive hemstater inom ramen för arbetet på deras justitieministerier har givit och ger ett i det stora hela godtagbart resultat.
    3 Om Lagrådet behålles är det anledning att föreskriva i 8 kap. 18 § regeringsformen att granskningen skall avse också hur det framlagda förslaget förhåller sig till EG/EU-rätten och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och att ett uttalande härom alltid skall förekomma.
    4 Det har under symposiet nämnts att om Lagrådet finner ett förslag strida mot grundlagarna skulle man kunna stärka effekten av detta konstaterande genom att föreskriva att om riksdagen ändock vill gå vidare med den föreslagna lagstiftningen skall det krävas viss kvalificerad majoritet i riksdagen. Ett sådant förslag vänder jag mig bestämt emot. Om det finns en konstaterad olaglighet undanröjs inte denna genom att flera riksdagsledamöter ställer sig bakom olagligheten.
    5 Det har under symposiet gjorts gällande att Lagrådet bör hålla sig till lagtekniska frågor och inte stiga in på politikens område. Det är inte lätt att hålla en klar skillnad mellan dessa begrepp. All lagstiftning baseras på ett politiskt övervägande i någon mening. Lagrådet har varit försiktigt med att ge utryck för åsikter som kan uppfattas inlägg i politiska frågor. Det är naturligtvis välbetänkt och bör gälla även i framtiden. Likväl bör Lagrådet kunna överväga att anta som sin politik att vid sidan av sin lagtekniska genomgång även framföra påpekanden rörande ett förslag till lagstiftning om det — utan att direkt strida mot grundlagarna — utmanar värderingar som ligger till grund för Europakonventionen eller eljest allmänt omfattade demokratiska värderingar, bl.a. likabehandling.