Personalnotiser

Ny hovrättspresident
Regeringen har utnämnt lagmannen Lennart Svensäter
att vara hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2009-04-16). Lennart Svensäter förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1987 och blev juris doktor 1991. Mellan 1990 och 1992 var han utredningssekreterare i 1990-års arrendekommitté. Han arbetade vid Malmö tingsrätt 1993–2007 och är sedan 2007 lagman vid Helsingborgs tingsrätt. Han är ledamot i Domstolsverkets insynsråd samt i Domarnämnden sedan 2008.

Ny kammarrättspresident
Regeringen har den 26 mars 2009 utnämnt regeringsrådet Carl Gustav

Fernlund till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg. Se mer
om Carl Gustav Fernlund i SvJT 2004 s. 997 (med porträtt).

Hovrätterna
Hovrätten för Västra Sverige har
förordnat hovrättsfiskalen Emilie Strömberg till hovrättsassessor (2009-03-25). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Niklas Eideholm till hovrättsassessor (2009-03-18), hovrättsfiskalen Henrik Nilsson till hovrättsassessor (2009-03-31), hovrättsfiskalen Anders Larsson till hovrättassessor (2009-04-01), hovrättsfiskalen Mikael Pauli till hovrättsassessor (2009-04-27), hovrättsfiskalen Mats Holmqvist till hovrättsassessor (2009-04-27), hovrättsfiskalen Claes Almberg till hovrättsassessor (2009-05-08). Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Johan Norrlin till hovrättsassessor (2009-04-01).

Tingsrätterna
Regeringen har anställt
utredningssekreteraren Maria
Broberg på en tidsbegränsad an
ställning som rådman i Vänersborgs tingsrätt (2009-04-08), tf rådmannen Per Nordén och utredningssekreteraren Annika
Saldersnäs Heijman på tidsbegrän
sade anställningar som rådmän i Göteborgs tingsrätt (2009-05-07).


    Regeringen har utnämnt
lagmannen Johan Mannergren att vara lagman i Eksjö tingsrätt (2009-05-07).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmännen Eva Östman Johansson och Catharina Abrahamsson, kanslirådet Rolf Bohlin, föredraganden Pär Hemmingsson samt adjungerade ledamoten Margareta Krüll att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2009-04-08). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Per Hansson till kammarrättsassessor (2009-04-21).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt
kammarrättspresidenten Margareta Åberg att vara lagman i Länsrätten i Göteborg (2009-0507).

Åklagarväsendet
Regeringen har anställt
chefsåklagaren Anders Jakobsson att vara överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten (2009-04-02).

708 Notiser SvJT 2009 Polisväsendet
Regeringen har förordnat
länspolismästaren Anders Kjaersgaard att vara chef för Polismyndigheten i Kronobergs län (2009-05-07).

Universiteten
Fakultetsnämnden vid Uppsala
universitet har utsett Carl Svernlöv till adjungerad professor i associationsrätt (2008-10-22), Kaj Hobér till adjungerad professor i östeuropeisk handelsrätt fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2012-0630. Rektor vid Uppsala universitet har anställt Eleonor Alhager som professor i skatterätt (2009-03-01), Gabriel Michanek som professor i miljörätt (2009-04-01).

Advokatsamfundet
Till nya ledamöter har antagits
Helena Backlund, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Annika Elmér, Elmzell Advokatbyrå AB, Stockholm, Liv Färndahl,
Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm, Susanna Hansson,
Advokatfirman Kjällgren AB,
Trollhättan, Johannes Holmgren,
Landahl Öhman Advokatbyrå
KB, Stockholm, Joakim Johansson,
Kilpatrick Stockton Advokat KB,
Stockholm, Ewa Backman Kihl,
Lagbergs Advokatbyrå AB, Göte
borg, Per Larsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Johan
Lindberg, Advokatfirman Lindahl
KB, Stockholm, Lina Staaf, Advokatfirman Mats Bergh AB, Mora, Björn Svensson, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB, Alingsås, Henrik Trölle, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg,

Per Åberg, Advokatfirman Wijk & Nordström AB, Uppsala, Per Österlind, Advokatfirman Vinge KB, Malmö (2009-04-03). Camilla Appelgren, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Sara
Axelsson, Advokatfirman Vinge
KB, Stockholm, Ilhan Aydin, Juristfirman Codex AB, Stockholm, Linnea Back, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Sara Bergdahl, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Lina Bergqvist,
Advokatfirman Vinge KB, Hel
singborg, Lisbeth Braathen, Advokatfirman Collin Foyen & Co KB, Malmö, Lars Bärnheim, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Johan Christianson, Strömberg & Partners, Stockholm, Malin Erasmie, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Mia
Eriksson, Rosengrens Advokatby
rå i Göteborg AB, Göteborg, Richard Folke, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Stockholm, Gregor Fridh, Advokatfirman Advodan, Malmö, Marianne Hedberg,
Landahl Öhman Advokatbyrå
KB, Stockholm, Petter Kjöllerström,
Advokatfirman Vinge KB, Stock
holm, Lennart Landrén, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Malin Löveborg,
Setterwalls Advokatbyrå, Stock
holm, Åsa Nordman, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Charlotta Olsson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Mikael Stabo, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Ullberg,
Wistrand
Advokatbyrå, Göteborg, Daniel Wåtz, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Nils Åberg, Advokatfirman Carler KB, Stockholm, Tobias
Öberg,
Andulf Advokat AB, Stockholm (2009-05-09).

I detta häfte (s. 609–708) har medverkat bl.a.
Madeleine Leijonhufvud, professor em.
Peter Gröön, landstingsjurist Ulrik Hägge, docent, advokat Hans Danelius, f.d. justitieråd Inger Österdahl, professor