Ledamöter i Högsta domstolen

Från Eberhard Quensel till Lena Moore

 

 


Av f.d. justitierådet LARS K. BECKMAN

 

I Svensk Juristtidnings festskrift år 1941 för Birger Wedberg publicerade min far, Nils Beckman, en förteckning över Högsta domstolens ledamöter från riksdrotsen Wachtmeister till justitierådet Birger Wedberg (se SvJT 1941 s. 349–360). I denna förteckning, som avser 1789–1913, har Wedberg, som utnämndes till justitieråd 1913, nummer 170. I festskrift till Hjalmar Karlgren år 1964 kompletterade Nils Beckman denna förteckning med uppgifter beträffande justitieråd från Eberhard Quensel, som utnämndes 1902 och har nummer 148, till Peter Westerlind, som utnämndes 1964 och har nummer 239 (se Teori och praxis, Norstedts 1964, s. 17–20).
    I samband med att Högsta domstolen firade sitt 200-hundraårsjubileum upprättade jag en ledamotsförteckning med rubriken ”Från Eberhard Quensel till Hans Danelius” (se SvJT 1989 s. 197–205). Den omfattade alltså ledamöter från och med nummer 148 till och med 284. För att underlätta för den personintresserade har jag valt att börja även den nu aktuella förteckningen med Eberhard Quensel.
    De första förändringarna i förhållande till 1989 års förteckning är att Johan Hagander, som har nummer 208, avlidit 1991 och att Gösta Walin, som har nummer 212, avlidit 2002. Äldsta levande ledamot enligt den nu aktuella förteckningen är Erland Conradi, som har nummer 234. Av de ledamöter som tjänstgjorde i domstolen jubileumsåret 1989, då Olle Höglund var dess ordförande, är kvar i tjänst Johan Munck, som har nummer 283 och är domstolens ordförande sedan 2007.
    Liksom tidigare ansluter numreringen till 1941 års förteckning och avser tiden från 1789. I Högsta domstolen förs en särskild förteckning över samtliga justitieråd. Startpunkten är 1809 då titeln justitieråd infördes. Nummer enligt denna förteckning anges här inom parentes. Här anges vidare födelse- och dödsår samt tjänstgöringstiden i Högsta domstolen. Jag har också försökt att översiktligt belysa ledamöternas yrkesbakgrund vid utnämningen till justitieråd. Även för tiden därefter har vissa uppgifter av särskilt intresse tagits med (se från senare tid Fredrik Wersäll, som har nummer 301). Inom parentes görs hänvisningar till de ställen i juristtidningen där biografiska uppgifter kan hämtas samt till några böcker av personhistoriskt intresse.
    Förteckningen kan ge intryck av att vara fullständig när det gäller justitierådsutnämningar sedan 1902. Emellertid saknas uppgifter om

SvJT 2009 Ledamöter i Högsta domstolen 855 fyra utnämningar i början av 1900-talet som innebar att vederbörande återinträdde i domstolen (se nummer 137, 139, 144 och 145 i 1941 års förteckning).
    Uppgifterna i förteckningen är aktuella per juli 2009.

 

148 (104). Eberhard Quensel, f. 1855 (son av 92), rev. sekr., expeditionschef justitiedep., jr 1902–25, d. 1946 (SvJT 1946 s. 632 och 1959 s. 283; se även dottern Alice Quensel, Äldsta dotter, Wahlström & Widstrand 1958, och sonen Nils Quensel, Minnesbilder, Norstedts 1973). 149 (105). Karl Silverstolpe, f. 1854, rev. sekr., expeditionschef justitiedep., jr 1902–21, d. 1921 (SvJT 1921 s. 116). 150 (106). Erik Marks von Würtemberg, f. 1861, friherre, ledamot lagbyrån, rev. sekr., häradshövding, jr 1903–05 och 06–13, konsultativt statsråd 1905–06, utrikesminister, president Svea hovrätt, ordf. lagberedningen, d. 1937 (SvJT 1931 s. 381 och 1937 s. 177 och 440). 151 (107). Edvard Petrén, f. 1863, rev. sekr., expeditionschef justitiedep., konsultativt statsråd, jr 1905–30, d. 1930 (SvJT 1930 s. 417 och 503). 152 (108). Ernst Trygger, f. 1857, professor i processrätt, jr 1905–07, statsminister, utrikesminister, universitetskansler, d. 1943 (SvJT 1937 s. 569 och 1943 s. 657). 153 (109). Carl Hederstierna, f. 1861, expeditionschef sjöförsvarsdep., jr 1905–06 och 15–16, konsultativt statsråd 1906–11, regeringsråd 1912–15, landshövding, överståthållare, utrikesminister, d. 1928 (SvJT 1929 s. 89). 154 (110). Emil Sundberg, f. 1863, expeditionschef ecklesiastikdep., häradshövding, jr 1906–33, d. 1952 (SvJT 1953 s. 141). 155 (111). Johannes Hellner, f. 1866, docent i civilrätt, ledamot lagbyrån, byråchef för lagärenden justitiedep., konsultativt statsråd, jr
1906–07, utrikesminister, d. 1947 (SvJT 1938 s. 5, 1946 s. 387, 1947 s. 313 och 1960 s. 468; Minnen och dagböcker, Norstedts, 1960). 156 (112). Åke Thomasson, f. 1863, rev. sekr., ledamot lagbyrån och lagberedningen, jr 1907 och 09–29, ordf. arbetsavtalskommittén 1907, d. 1929 (SvJT 1930 s. 24). 157 (113). Axel Borgström, f. 1862, hovrättsråd, jr 1907–15 och 17–32, ordf. tobakscentralkommissionen 1915, d. 1939 (SvJT 1939 s. 202). 158 (114). Sigfrid Skarstedt, f. 1867, jur. dr., rev. sekr., ledamot lagberedningen, jr 1908–37, d. 1953 (SvJT 1927 s. 74, 1946 s. 129 och 1953 s. 292). 159 (115). Otto Bergman, f. 1865, rev. sekr., expeditionschef ecklesiastikdep., jr 1908–32, d. 1932 (SvJT 1932 s. 411).

856 Lars K. Beckman SvJT 2009 160 (116). Edvin Gullstrand, f. 1863, ledamot och sekreterare 1900 års strafflagskommitté, jr 1908–29, d. 1929 (SvJT 1930 s. 106). 161 (117). Anshelm Berglöf, f. 1867, rev. sekr., jr 1908–23, president Göta hovrätt, d. 1930 (SvJT 1930 s. 216). 162 (118). Louis Améen, f. 1862, rev. sekr., häradshövding, jr 1909–26, d. 1926 (SvJT 1926 s. 170). 163 (119). Gustaf Carlson, f. 1861, ledamot lagberedningen, jr 1909–31, d. 1936 (SvJT 1936 s. 321). 164 (120). Wilhelm Sjögren, f. 1866, professor i rättshistoria resp. civilrätt, jr 1909–18, ordf. lagberedningen, d. 1929 (SvJT 1929 s. 193). 165 (121). Pehr von Seth, f. 1867, jur. dr., byråchef för lagärenden i justitiedep., expeditionschef jordbruksdep., jr 1909–37, d. 1940 (SvJT 1940 s. 663). 166 (122). Arvid Svedelius, f. 1867 (son av 114), expeditionschef justitiedep., rev. sekr., jr 1909–35, d. 1935 (SvJT 1936 s. 76). 167 (123). Carl Christiansson, f. 1866, häradshövding, jr 1910–36, d. 1949 (SvJT 1949 s. 397). 168 (124). Vilhelm Dyberg, f. 1860, kammarråd, jr 1910–30, d. 1949 (SvJT 1950 s. 78). 169 (125). Bo Leijonhufvud, f. 1868, friherre, rev. sekr., lagstiftningsuppdrag i justitiedep., jr 1911–38, d. 1952 (SvJT 1952 s. 494). 170 (126). Birger Wedberg, f. 1870 (son av 117), byråchef för lagärenden i justitiedep., ledamot lagberedningen, jr 1913–39, en av de aderton i Svenska akademien, d. 1945 (SvJT 1922 s. 383, 1925 s. 200, 1940 s. 815, 1941 s. 1, 151 och 361, 1945 s. 833; Konungens Högsta domstol 1789–1809, Norstedts 1922, och Konungens Högsta domstol 1809–1844, Norstedts 1940). 171 (127). Tore Almén, f. 1871, jur. dr., ledamot lagberedningen, rev. sekr., jr 1915–18, d. 1919 (SvJT 1919 s. 65). 172 (128). Erik Molin, f. 1868, rådman, jr 1916–38, d. 1957 (SvJT 1957 s. 363). 173 (129). Axel Edelstam, f. 1873, hovrättsråd, rev. sekr., jr 1916–42, d.
    1943 (SvJT 1943 s. 417). 174 (130). Steno Stenberg, f. 1870, ledamot lagberedningen, expeditionschef justititiedep., konsultativt statsråd, justitieminister, jr
1917–39, d. 1940 (SvJT 1940 s. 753). 175 (131). Gustaf Appelberg, f. 1871, byråchef för lagärenden i justitiedep., hovrättsråd, jr 1918–38, d. 1938 (SvJT 1938 s. 255). 176 (132). Albert Kôersner, f. 1872, advokat, professor i rättskunskap vid handelshögskolan i Stockholm, jr 1918–29, d. 1929 (SvJT 1929 s. 481 och 1987 s. 319). 177 (133). Karl Henrik Högstedt, f. 1872, olika lagstiftningsuppdrag vid tillkomsten av 1918 års vattenlag, rev. sekr., häradshövding, vattenrättsdomare, jr 1921–29, president i kammarrätten, d. 1951 (SvJT 1951 s. 558).

SvJT 2009 Ledamöter i Högsta domstolen 857 178 (134). Nils Alexanderson, f. 1875, professor i processrätt och internationell privaträtt, ledamot av riksdagens första kammare, jr
1922–44, d. 1960 (SvJT 1944 s. 348 och 584, 1945 s. 321, 1949 s. 359 och 1960 s. 378; Juristprofiler — och ett par andra, Norstedts 1948). 179 (135). Karl Tiselius, f. 1875, rev. sekr., ledamot lagberedningen, statssekreterare socialdep., jr 1923–30, landshövding, ordförande hyresrådet, d. 1954 (SvJT 1954 s. 349). 180 (136). Birger Ekeberg, f. 1880, professor i speciell privaträtt jämte finansrätt resp. civilrätt, ledamot lagberedningen, justitieminister, jr 1925–27, ordf. lagberedningen, president Svea hovrätt, riksmarskalk, en av de aderton i Svenska akademien, d. 1968 (SvJT 1940 s. 656, 1950 s. 926, 1960 s. 385 och 1968 s. 689). 181 (137). Einar Stenbeck, f. 1881, rev. sekr., ledamot lagberedningen, jr 1926–33 och 41–48, ordf. lagberedningen 1935–41, HD:s ordförande 1948, d. 1949 (SvJT 1948 s. 154 samt 1949 s. 401 och 480). 182 (138). Rudolf Eklund, f. 1883, rev.sekr., olika lagstiftningsuppdrag, jr 1927–40, VD i SPP, d. 1961 (SvJT 1962 s. 76). 183 (139). Natanael Gärde, f. 1880, olika lagstiftningsuppdrag vid tillkomsten av 1918 års vattenlag, rev.sekr., vattenrättsdomare, konsultativt statsråd, regeringsråd, jr 1929–30, justitieminister, ordf. processlagberedningen och lagberedningen, d. 1968 (SvJT 1950 s. 483 och 857, 1960 s. 468 och 1968 s. 162). 184 (140). Arthur Lindhagen, f. 1884 (son av 113), rev.sekr., ledamot lagberedningen, rev.sekr., ordf. arbetsdomstolen, jr 1929–31, ånyo ordf. arbetsdomstolen, president Svea hovrätt, d. 1950 (SvJT 1950 s 161). 185 (141). Erik Geijer, f. 1883, rev.sekr., JO, jr 1929–50, d. 1959 (SvJT 1959 s. 364). 186 (142). Hans Forsberg, f. 1881, t.f. rev.sekr., häradshövding, jr
1929–48, d. 1949 (SvJT 1949 s. 558). 187 (143). Sven Lawski, f. 1884, olika lagstiftningsuppdrag, rev.sekr., jr 1930–48, d. 1963 (SvJT 1963 s. 238). 188 (144). Gustaf Grefberg, f. 1879, statssekreterare och expeditionschef justitiedep., generaldirektör i lantmäteristyrelsen och kammarkollegiet, jr 1930–47, d. 1964 (SvJT 1964 s. 236). 189 (145). Algot Bagge, f. 1875, olika lagstiftningsuppdrag framför allt med internationell inriktning, rev.sekr., häradshövding, jr 1930–
43, olika internationella uppdrag, d. 1971 (SvJT 1943 s. 649, 1955 s. 445 och 1971 s. 599). 190 (146). Nils Vult von Steyern, f. 1887 (son av 128), ledamot processkommissionen, konsultativt statsråd, jr 1930–46, riksmarskalk, d. 1966 (SvJT 1966 s. 377). 191 (147). Hilding Forssman, f. 1886, olika lagstiftningsuppdrag, rev.sekr., jr 1931–53, d. 1964 (SvJT 1948 s. 154 och 1964 s. 570).

858 Lars K. Beckman SvJT 2009 192 (148). Emil Sandström, f. 1886, ledamot av de blandade domstolarna i Egypten, rev.sekr., ordf. arbetsdomstolen, jr 1931–33 och
35–43, ordf. kommittén angående statsfientlig verksamhet 1933– 35, olika internationella uppdrag, d. 1962 (SvJT 1933 s. 398, 1943 s. 300, 1961 s. 618 och 1962 s. 687). 193 (149). Axel Afzelius, f. 1885 (son av 134), chef för justitiedep:s lagavdelning, rev.sekr., regeringsråd 1929–32, jr 1932–52, HD:s ordförande 1948–52, d. 1955 (SvJT 1948 s. 154 och 398, 1955 s. 519 och 589). 194 (150). John Alsén, f. 1888, statssekreterare justitiedep., jr 1932–55, d. 1959 (SvJT 1959 s. 724). 195 (151). Sven Bellinder, f. 1882, häradshövding, jr 1933–49, d. 1957 (SvJT 1957 s. 238). 196 (152). Harry Guldberg, f. 1890, ledamot lagberedningen, rev.sekr., jr 1933–50, president Svea hovrätt, d. 1981 (SvJT 1948 s. 398, 1960 s. 577, 1966 s. 678 och 1981 s. 497; En domare ser tillbaka, Norstedts 1966). 197 (153). Erik Lind, f. 1888, ledamot lagberedningen, rev.sekr., jr
1933–55, d. 1959 (SvJT 1959 s. 221). 198 (154). Ragnar Gyllenswärd, f. 1891, ledamot lagberedningen, rev.sekr., konsultativt statsråd, statssekreterare justitiedep., JO, jr
1935–58, HD:s ordförande 1952–58, d. 1967 (SvJT 1961 s. 531 och 1967 s. 237). 199 (155). Fritz Sterzel, f. 1890, jur. dr., juridisk rådgivare åt turkiska regeringen, rev.sekr., ledamot lagberedningen, jr 1935–55, d. 1959 (SvJT 1959 s. 302). 200 (156). Hugo Ericsson, f. 1893, rev.sekr., av regeringen utsedd förvaltare i AB Kreuger & Tolls konkurs 1933–35, jr 1935–60, d. 1964 (SvJT 1964 s. 155). 201 (157). Seve Ekberg, f. 1887, rev.sekr., JO, häradshövding, jr 1936–
54, d. 1975 (SvJT 1976 s. 765). 202 (158). Ragnar Petré, f. 1892, rev.sekr., häradshövding, jr 1938–43, d. 1943 (SvJT 1943 s. 859). 203 (159). Per Santesson, f. 1892, rev.sekr., ledamot processlagberedningen, jr 1939–57, d. 1982 (SvJT 1962 s.329 och 1982 s. 685). 204 (160). Gunnar Dahlman, f. 1895, rev.sekr., statssekretare justitiedep., jr 1939–49, ordförande arbetsdomstolen, d. 1963 (SvJT 1949 s. 783 och 1964 s. 156). 205 (161). Knut Nissen, f. 1893, rev.sekr., jr 1939–60, d. 1975 (SvJT 1957 s. 158 och 1960 s. 157). 206 (162). Tore Strandberg, f. 1896 (sonson av 110), rev.sekr., ledamot processlagberedningen, jr 1942–57, d. 1957 (SvJT 1957 s. 521). 207 (163). Carl Gustaf Hellquist, f. 1896, rev.sekr., statssekretare justitiedep., jr 1943–63, HD:s ordförande 1958–63, d. 1973 (SvJT 1955 s. 589 och 1974 s. 170).

SvJT 2009 Ledamöter i Högsta domstolen 859 208 (164). Johan Hagander, f. 1896, rev.sekr., häradshövding, jr 1943–
47, ordförande arbetsdomstolen, överståthållare, d. 1991 (SvJT 1947 s. 158 och 1949 s. 783). 209 (165). Nils Ljunggren, f. 1893, sekr. 1929 års vägsakkunniga, rev.sekr., JO, jr 1944–60, d. 1971 (SvJT 1972 s. 155). 210 (166). Halvar Lech, f. 1894, rådman, jr 1944–61, d. 1977 (SvJT 1944 s. 491 och 1978 s. 239). 211 (167). Hjalmar Karlgren, f. 1897, professor i civilrätt, jr 1946–64, d. 1978 (SvJT 1936 s. 80, 1946 s. 635 och 1978 s. 401). 212 (168). Gösta Walin, f. 1902, rev.sekr., statssekreterare justitiedep., jr 1947–60, ordf. lagberedningen, d. 2002 (SvJT 1947 s. 238, 1960 s. 639 och 640 samt 2003 s. 103). 213 (169). Nils Beckman, f. 1902, sekr. och ledamot straffrättskommittén, jr 1947–69, HD:s ordförande 1963–69, d. 1972 (SvJT 1947 s. 798, 1963 s. 478 och 1972 s. 154). 214 (170). Jochum Sjöwall, f. 1908, advokat, jr 1948–58 och 1967–75, tog avsked 1958 för att syssla med boutredningen efter generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, d. 1981 (SvJT 1948 s. 398, 1981 s. 319 och 1987 s. 320). 215 (171). Nils Regner, f. 1902, byråchef för lagärenden i justitiedep., MO, jr 1948–69, d. 1978 (SvJT 1948 s. 698 och 1978 s. 238). 216 (172). Gösta Lind, f. 1898, rev.sekr., t.f. JK., jr 1948–65, d. 1980 (SvJT 1949 s. 155 och 1981 s. 76). 217 (173). Ingvar Lindell, f. 1904, statssekretare justitiedep., jr 1949–
51, konsultativt statsråd, justitieminister, landshövding, d. 1993 (SvJT 1949 s. 317, 1957 s. 606 och 1959 s. 727). 218 (174) Erik Söderlund, f. 1899, ledamot processlagberedningen och straffrättskommittén, jr 1950–66, d. 1984 (SvJT 1950 s. 158, 1965 s. 544 och 1966 s. 494). 219 (175). Sven Romanus, f. 1906, byråchef för lagärenden i justitiedep., ledamot lagberedningen, jr 1951–73, HD:s ordförande 1969–73, justitieminister 1976–79, d. 2005 (SvJT 1951 s. 79, 1969 s. 1002 och 1977 s. 76). 220 (176). Erik Hagbergh, f. 1900, rev.sekr., sekr. lagberedningen, utredningsman angående föreningslagstiftningen, jr 1951–67, d. 1988 (SvJT 1951 s. 477). 221 (177). Herved af Trolle, f. 1905, ledamot lagberedningen, jr 1951–
66, d. 1966 (SvJT 1951 s. 799 och 1966 s. 139). 222 (178). Erik Tammelin, f. 1896, rådman, jr 1952–63, d. 1996 (SvJT 1952 s. 396 och 1962 s. 784). 223 (179). Sven Edling, f. 1908, statssekreterare justitiedep., jr 1953–
75, HD:s ordförande 1973–75, d. 2000 (SvJT 1953 s. 447, 1972 s. 815 och 1975 s. 766). 224 (180). Hugo Digman, f. 1905, olika lagstiftningsuppdrag, jr 1954–
72, d. 1978 (SvJT 1954 s. 495 och 1978 s. 550).

860 Lars K. Beckman SvJT 2009 225 (181). Gunnar Bomgren, f. 1902, advokat, ordf. Sveriges advokatsamfund, jr 1955–69, d. 1985 (SvJT 1955 s. 285, 1969 s. 635 och 1987 s. 321). 226 (182). Torkel Nordström, f. 1910, ledamot lagberedningen, jr
1955–77, HD:s ordförande 1976–77, d. 1999 (SvJT 1955 s. 446 och 1976 s. 79). 227 (183). Sigurd Dennemark, f. 1911, lagbyråchef justitiedep., jr 1955–
65, d. 1965 (SvJT 1955 s. 671 och 1965 s. 707). 228 (184). Yngve Söderlund, f. 1909, expeditionschef handelsdep., t.f.
    JK, jr 1957–69, VD Stockholms stads brandförsäkringskontor, d. 1978 (SvJT 1957 s. 365 och 1978 s. 558). 229 (185). Otto Petrén, f. 1912, lagbyråchef justitiedep., expeditionschef handelsdep., jr 1957–79, HD:s ordförande 1977–79, d. 1990 (SvJT 1957 s. 606, 1977 s. 159 och 1990 s. 745). 230 (186). Erik Hedfeldt, f. 1908, lagbyråchef justitiedep., regeringsråd 1952–58, jr 1958–75, d. 1986 (SvJT 1958 s. 559 och 1973 s. 175). 231 (187). Olof Riben., f. 1905, häradshövding, hovrättslagman (vattenöverdomstolen), jr 1959–72, d. 1998 (SvJT 1959 s. 62 och 1972 s. 239). 232 (188). Arne Brunnberg, f. 1909, ledamot lagberedningen, jr 1960–
76, d. 2001 (SvJT 1960 s. 239 och 1976 s. 79). 233 (189). Bertil Alexanderson, f. 1912, ledamot lagberedningen, jr
1960–79, d. 1991 (SvJT 1960 s. 239, 1977 s. 78 och 1991 s. 574). 234 (190). Erland Conradi, f. 1912, olika lagstiftningsuppdrag, jr
1960–79 (SvJT 1960 s. 639 och 1977 s. 320). 235 (191). Nils Joachimsson, f. 1907, rev.sekr., häradshövding, jr 1960–
74, d. 1983 (SvJT 1960 s. 639 och 1983 s. 501). 236 (192). Per Bergsten, f. 1913, statssekreterare justitiedep., jr 1961–
78, d. 1982 (SvJT 1961 s. 684 och 1982 s. 686). 237 (193). Björn Bernhard, f. 1914, rev.sekr., jr 1963–81, d. 1996 (SvJT 1963 s. 239 och 1979 s. 239). 238 (194). Bengt Hult, f. 1917, statssekreterare justitiedep., jr 1963 och
73–84, ordförande arbetsdomstolen 1964–73, HD:s ordförande 1979–84, d. 2008 (SvJT 1963 s. 479, 1964 s. 159, 1973 s. 751 och 1979 s. 576). 239 (195). Peter Westerlind, f. 1917, ledamot lagberedningen, utredningsman för överarbetning av lagberednings jordabalksförslag, jr 1964–70 och 80–84, ordförande marknadsdomstolen 1971–80, d. 1987 (SvJT 1964 s. 158 och 1981 s. 496). 240 (196). Johan Gyllensvärd, f. 1916, sekr. 1954 års fastighetsbildningskommitté, jr 1964–83, d. 2000 (SvJT 1964 s. 571 och 1979 s. 576). 241 (197). Torwald Hesser, f. 1917, lagbyråchef justitiedep., jr 1965–84, d. 2004 (SvJT 1965 s. 457 och 1983 s. 584).

SvJT 2009 Ledamöter i Högsta domstolen 861 242 (198). Carl Holmberg, f. 1919, statssekreterare justitiedep., jr
1965–86, HD:s ordförande 1984–86, d. 2004 (SvJT 1965 s. 607, 1984 s. 595, 2003 s. 104 och 2004 s. 994). 243 (199). Bengt Lännergren, f. 1906, rådman, hovrättslagman, olika utredningsuppdrag, jr 1966–67, JK, d. 1982 (SvJT 1966 s. 79, 1967 s. 156 och 1982 s. 263). 244 (200). Manne Walberg, f. 1912, RÅ, jr 1966–79, d. 1985 (SvJT 1966 s. 239). 245 (201). Ulf Lundvik, f. 1916, ledamot lagberedningen, jr 1966–68, JO 1968–78, d. 1988 (SvJT 1966 s. 727, 1968 s. 351 och 1976 s. 588). 246 (202). Lennart Fredlund, f. 1919, rättschef justitiedep., jr 1967–84, d. 2008 (SvJT 1967 s. 239 och 1984 s. 676). 247 (203). Ingrid Gärde Widemar, f. 1912 (dotter av 183), advokat, riksdagsledamot, ordf. riksdagens första lagutskott, jr 1968–77, d. 2009 (SvJT 1968 s. 349 och 1987 s. 322; Olle Nilsson och Brita Åsbrink, Stjärna på en liberal himmel, Atlantis 2005). 248 (204). Olle Höglund, f. 1923, rättschef justitiedep., jr 1968–90, HD:s ordförande 1986–90, d. 2009 (SvJT 1968 s. 349, 1984 s. 1015 och 1986 s. 167). 249 (205). Leif Brundin, f. 1921, expeditionschef justitiedep., jr 1968–
88, d. 2001 (SvJT 1968 s. 349 och 1985 s. 618). 250 (206). Ingemar Ulveson, f.1917, ledamot lagberedningen, ordf. immissionsakkunniga, hovrättslagman, ledamot lagrådet, jr
1969–83, d. 1994 (SvJT 1968 s. 351, 1969 s. 740 och 1994 s. 765). 251 (207). Nils Mannerfelt, f. 1924, byråchef JO, rättschef justitiedep., jr 1969–89, d. 1989 (SvJT 1969 s. 825). 252 (208). Lars Welamson. f. 1921, professor i processrätt, jr 1970–88, d. 2006 (SvJT 1970 s. 94 och 1986 s. 78) 253 (209). Erik Nyman, f. 1921, t.f. överdirektör kriminalvårdsstyrelsen, hovrättslagman, jr 1973–87, d. 1999 (SvJT 1973 s. 271). 254 (210). Henrik Hessler, f. 1918, professor i civilrätt, jr 1973–83, d.
    1991 (SvJT 1973 s. 351 och 1991 s. 351). 255 (211). Hans Stark, f. 1931, rättschef justitiedep., jr 1973 och 86–87, ordförande arbetsdomstolen 1973–85 och 1992–98, JK 1987–91 (SvJT 1973 s. 652 och 751, 1986 s. 167 och 1987 s. 394). 256 (212). Ulf K. Nordenson, f. 1924, rättschef och t.f. statssekreterare justitiedep., jr 1974–83, jur. konsult, d. 2000 (SvJT 1974 s. 558). 257 (213). Sven Nyman, f. 1925, rev.sekr., byråchef JK, jr 1975–92, HD:s ordförande 1990–92, d. 2001 (SvJT 1975 s. 589 och 1990 s. 157). 258 (214). Anders Knutsson, f. 1931, rättschef justitiedep., jr 1975–
1998, HD:s ordförande 1992–98 (SvJT 1975 s. 766 och 1992 s. 606).

862 Lars K. Beckman SvJT 2009 259 (215). Lennart Persson, f. 1922, olika lagstiftningsuppdrag, vattenrättsdomare, hovrättslagman (vattenöverdomstolen), jr 1976–89 (SvJT 1976 s. 511). 260 (216). Staffan Vängby, f. 1930, rättschef justitiedep., jr 1977–97, (SvJT 1977 s. 76). 261 (217). Böret Palm, f. 1925, expeditionschef kommunikationsdep., jr 1977–92 (SvJT 1977 s. 319). 262 (218). Bertil Bengtsson, f. 1926, olika lagstiftningsuppdrag, professor i civilrätt, t.f. hovrättslagman, jr 1977–93, adjungerad professor (SvJT 1968 s. 269, 1976 s. 591 och 1977 s. 399). 263 (219). Gunnar Ehrner, f. 1920, advokat, jr 1977–87 (SvJT 1977 s. 319 och 1987 s. 322). 264 (220). Jan Ljungar, f. 1928, olika lagstiftningsuppdrag, rev. sekr., hovrättslagman, ordförande arbetsdomstolen, jr 1978–79, olika lagstiftningsuppdrag 1979–85, jur. konsult (SvJT 1978 s. 159). 265 (221). Bengt Rydin, f. 1925, ledamot lagberedningen, ordf. konkurslagskommittén, hovrättslagman, jr 1979–92 (SvJT 1979 s. 80). 266 (222). Tor Sverne, f. 1925, lagman, stf JO, jr 1979–80, JO 1980–87, d. 1999 (SvJT 1979 s. 238 och 1981 s. 78). 267 (223). Per Jermsten, f. 1929, rättschef justitiedep., jr 1979–96 (SvJT 1979 s. 731). 268 (224). Fredrik Sterzel, f. 1934 (son av 199), jur. dr., advokat, biträdande professor i offentlig rätt, kanslichef riksdagens konstitutionsutskott, kammarrättslagman, hovrättslagman, statssekreterare kommundepartementet, jr 1979–80 och 1987–94, olika lagstiftningsuppdrag 1980–86, fil. dr. 1983, ledamot av lagrådet 1985–87, professor i konstitutionell rätt 1995–99 (SvJT 1979 s. 655 och 1987 s. 393). 269 (225). Jan Heuman, f. 1929, sekr. och ledamot lagberedningen, lagman, jr 1981–95 (SvJT 1981 s. 78). 270 (226). Torkel Gregow, f. 1935, sekr. och ledamot lagberedningen, sakkunnig justitiedep. (utsökningsbalken), jr 1981–2002, HD:s ordförande 1998–2002 (SvJT 1981 s. 654 och 1998 s. 511). 271 (227). Bo Broomé, f. 1936, sekr. grundlagsberedningen, statssekreterare justitiedep., jr 1983–87, president hovrätten över Skåne och Blekinge 1987–2000 (SvJT 1983 s. 79 och 1987 s. 394). 272 (228). Ulf Gad, f. 1927, sekr. hyreslagstiftningssakkunniga, sakkunnig justitiedep., hyresråd, ordförande bostadsdomstolen, jr
1983–86 och 1988–94, lagman 1987–88 (SvJT 1983 s. 667 och 1987 s. 75). 273 (229). Staffan Magnusson, f. 1936, rättschef justitiedep., jr 1983–
2003 (SvJT 1984 s. 255). 274 (230). Bertil Freyschuss, f. 1929, rev.sekr., chefsrådman, jr 1984–96, d. 2001 (SvJT 1984 s. 255).

SvJT 2009 Ledamöter i Högsta domstolen 863 275 (231). Johan Lind, f. 1934 (son av 216), departementsråd justitiedep., ordförande arbetsdomstolen, jr 1984–2000 (SvJT 1976 s. 590 och 1984 s. 594). 276 (232). Olof Bergqvist, f. 1936, rättschef arbetsmarknadsdep., jr
1984–85, ordförande arbetsdomstolen, d. 1990, (SvJT 1984 s. 594, 1986 s. 78 och 1992 s. 173). 277 (233). Lars K. Beckman, f. 1936 (son av 213), departementsråd justitiedep., jr 1984–2003 (SvJT 1985 s. 174). 278 (234). Hans–Gunnar Solerud, f. 1938, advokat, jr 1986–97, d. 2008 (SvJT 1985 s. 706 och 1987 s. 323). 279 (235). Inger Nyström, f. 1936, byråchef RÅ, jr 1986–2003 (SvJT 1985 s. 793). 280 (236). Lars Å. Beckman, f. 1931, kanslichef riksdagens lagutskott, jr 1986–98 (SvJT 1987 s. 73). 281 (237). Bo Svensson, f. 1940, departementsråd justitiedep., kanslichef brottsförebyggande rådet, jr 1987–2007, HD:s ordförande 2002–07 (SvJT 1987 s. 642 och 2002 s. 854). 282 (238). Inga–Britt Törnell, f. 1927, rådman, lagfaren ledamot bostadsdomstolen, jämställdhetsombudsman, jr 1987–94 (SvJT 1980 s. 656 och 1988 s. 75). 283 (239). Johan Munck, f. 1943, rättschef justitiedep., jr sedan 1988, HD:s ordförande sedan 2007 (SvJT 1988 s. 75 och 2007 s. 273). 284 (240). Hans Danelius, f. 1934, rättschef utrikesdep., ambassadör Haag, jr 1988–2001 (SvJT 1988 s. 668). 285 (241). Bengt Lambe, f. 1931, departementsråd justitiedep., lagman, jr 1989–1998 (SvJT 1988 s. 669). 286 (242). Edvard Nilsson, f. 1938, rättschef justitiedep., jr 1989–2001, d. 2001 (SvJT 1990 s. 78). 287 (243). Gertrud Lennander, f. 1943, professor i civilrätt, jr sedan
1992 (SvJT 1982 s. 608 och 1992 s. 606). 288 (244). Ingegerd Westlander, f. 1935, chefsrådman, hovrättslagman, jr 1993–2002 (SvJT 1993 s. 804). 289 (245). Leif Thorsson, f. 1945, advokat, jr sedan 1994 (SvJT 1993 s. 804). 290 (246). Göran Regner, f. 1942 (son av 215), rättschef justitiedep., expeditionschef justitiedep., jr 1995–2007, d. 2007 (SvJT 1994 s. 862 och 2007 s. 764). 291 (247). Ove Sköllerholm, f. 1939, sakkunnig justitiedep., ordförande Arbetsdomstolen, jr 1996, d. 1996 (SvJT 1996 s. 189 och 589). 292 (248). Dag Victor, f. 1944, departementsråd justitiedep., hovrättslagman, jr sedan 1997 (SvJT 1997 s. 594). 293 (249). Severin Blomstrand, f. 1945, rättschef justitiedep., jr sedan
1997 (SvJT 1997 s. 795). 294 (250). Nina Pripp, f. 1942, rättschef bostadsdep., ordförande Arbetsdomstolen, jr 1998–2007 (SvJT 1998 s. 85).

864 Lars K. Beckman SvJT 2009 295 (251). Torgny Håstad, f. 1943, professor i civilrätt, jr sedan 1998 (SvJT 1978 s. 719 och 1998 s. 85). 296 (252). Marianne Lundius, f. 1949, advokat, jr sedan 1998 (SvJT 1998 s. 85). 297 (253). Lars Dahllöf, f. 1946, expeditions- och rättschef miljödep., expeditionschef justitiedep., jr 2001–2009 (SvJT 2001 s. 633). 298 (254). Ann–Christine Lindeblad, f. 1954, lagman, jr sedan 2002 (SvJT 2002 s. 550). 299 (255). Ella Nyström, f. 1950, hovrättsråd, jr sedan 2002 (SvJT 2002 s. 854). 300 (256). Kerstin Calissendorff, f. 1955, advokat, jr sedan 2003 (SvJT 2003 s. 106). 301 (257). Fredrik Wersäll, f. 1951, rättschef justitiedep., jr 2003– 2004, riksåklagare, president Svea hovrätt (SvJT 2003 s. 105 och 2008 s. 129). 302 (258). Per Virdesten, f. 1946, rättschef statsrådsberedningen, jr sedan 2004 (SvJT 2004 s. 433). 303 (259). Magnus Widebeck, f. 1957, rättschef utbildningsdep., lagman, jr 2004–2005, ånyo lagman (SvJT 2004 s. 663). 304 (260). Anna Skarhed, f. 1952, lagman, jr sedan 2005 (SvJT 2005 s. 931). 305 (261). Gudmund Toijer, f. 1956, rättschef utbildningsdep., hovrättslagman, jr sedan 2007 (SvJT 2007 s. 386). 306 (262). Stefan Lindskog, f. 1951, advokat, adjungerad professor i kredit- och obeståndsrätt, ordförande Sveriges advokatsamfund, jr sedan 2007 (SvJT 2007 s. 1009). 307 (263). Lena Moore, f. 1949, departementsråd justitiedep., överåklagare på rättsavdelningen vid riksåklagarens kansli, jr sedan
2007 (SvJT 2008 s. 128).