Notiser

 

 

 

Svensk Juristtidnings riktlinjer för bedömning av vetenskapliga artiklar
Bakgrund
Svensk Juristtidning (SvJT) är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar.
    Inom den naturvetenskapliga forskningen finns sedan lång tid ett system för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar, s.k. peer review (granskning av jämlike). I korthet innebär systemet att artiklar som övervägs för publicering anonymiseras och därefter granskas av två oberoende experter inom aktuellt område. Inom samhällsvetenskaplig forskning har kvalitetsgranskningen traditionellt skett på annat sätt. Utvecklingslinjer såväl nationellt som inom det europeiska samarbetet – bl.a. vad gäller medelsfördelningen till universitet och högskolor – tyder dock på att även den samhällsvetenskapliga forskningen i allt högre grad kommer att genomgå granskning genom peer review. Mot denna bakgrund kommer SvJT att erbjuda en möjlighet till peer review.

 

Vilka artiklar kommer att erbjudas peer review?
Av naturliga skäl kommer endast vetenskapliga artiklar att vara aktuella för peer review. Debattartiklar, bokanmälningar och andra artiklar utan vetenskapliga ambitioner kommer alltså inte att expertgranskas. Att en artikel håller hög vetenskaplig kvalitet är emellertid inte tillräckligt för att publicering i SvJT ska ske. Redaktionen gör istället en samlad bedömning av kvalitet, aktualitet, ämnesval, omfång etc. Först om artikeln utifrån sådana publicistiska överväganden är aktuell för publicering kan den genomgå peer review.

 

Hur går granskningen till?
Vetenskapliga artiklar kommer inte att genomgå peer review med automatik. Den författare som vill att artikeln ska kvalitetsgranskas genom peer review måste ange sådant önskemål i samband med att artikeln ges in till SvJT. Sådana artiklar kommer, efter en positiv redaktionell bedömning, att anonymiseras av redaktionen och därefter sändas till två av varandra oberoende vetenskapligt meriterade experter inom området. Experterna ger in skriftliga bedömningar av artikelns vetenskapliga kvalitet till redaktionen enligt en fastställd mall. Författaren får, i anonymiserad form, del av experternas bedömning och eventuella förslag på förbättringar. Redaktionen fattar sedan – efter eventuell omarbetning – ett beslut om publicering ska eller inte. Vid denna slutliga bedömning kommer stor vikt att läggas vid de vetenskapliga bedömarnas utlåtanden. Om artikeln publiceras i SvJT kommer det att anges tydligt att den aktuella artikeln har genomgått peer review.

 

Vilka granskare kommer att användas?
Granskarna anlitas ad hoc (bl.a. för att kunna upprätthålla kravet på anonymitet). De ska vara eller ha varit verksamma inom ett för artikeln relevant ämnesområde.

926 Notiser SvJT 2009 Ambitionen är att inte någon av de vetenskapliga granskarna ska vara knutna till redaktionen. Om det undantagsvis inte går att finna två vetenskapligt meriterade granskare på området kan dock en av granskarna vara en redaktionsmedlem med tillräckliga kvalifikationer i ämnet. I sådana fall ska dock redaktionsmedlemmen inte ha deltagit i den föregående redaktionella bedömningen av artikeln. 

Redaktionen