Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bertil Bengtsson Försäkringsavtalsrätt (2 uppl. Norstedts 2010, 694 s.). Boken behandlar försäkringsavtalsrätten efter tillkomsten av 2005 års försäkringsavtalslag. Den nya upplagan har uppdaterats med ny rättspraxis, lagändringar och ny litteratur på området. Bertil Bengtsson Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken (10 uppl. Iustus 2010, 264 s.). En lärobok som i huvudsak beskriver huvuddragen i reglerna om planering, fastighetsbildning, expropriation och miljöskydd. I den nya upplagan har flera avsnitt omarbetats på grund av ny lagstiftning och rättspraxis. Bertil Bengtsson, Harald Ullman och Sven Unger Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden (Jure 2009, 170 s.). I boken behandlas bl.a. frågor om skadestånd vid inte lagreglerade tjänster, advokaters ansvar för rådgivning, ansvarsbegränsningar och försäkringsmöjligheter. Henrik Falkman Försäkringsrörelse Tillståndsplikt och skyddade intressen (Jure 2010, 285 s.). I boken undersöks och preciseras gränserna för tillståndspliktig försäkringsrörelse från en principiell utgångspunkt. Särskild uppmärksamhet ägnas frågan om vilka grundläggande kriterier som utmärker sådan verksamhet. Folke Grauers Nyttjanderätt. Lärobok i nyttjanderätt. Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. (13 uppl. Juristförlaget i Lund 2010, 287 s.). I boken presenteras de olika nyttjanderätterna med särskild tonvikt på de

parallella dragen i intressekonflikterna och de lagtekniska lösningarna. Den nya upplagan är omarbetad med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.
Jan Hellner, Richard Hager och Annina H. Persson Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt (5 uppl. 1 häftet. Särskilda avtal, Norstedts 2010, 362 s.). I boken behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper, t.ex. köp av fast egendom, arbete på annans egendom och entreprenad. Femte upplagan har utarbetats av Richard Hager och Annina H Persson. Carl Hemström Bolag, Föreningar. Stiftelser. En introduktion (7 uppl. Norstedts 2010, 127 s.). I denna upplaga har beaktats lagändringar t.o.m. maj 2010, Härutöver berörs beslutade nya revisions- och revisorsregler. Carl Hemström Om bolagens rättsliga ställning. Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Med de nya reglerna om revision och revisorer. (9 uppl. Norstedts 2010, 209 s.). I denna upplaga har beaktats lagändringar t.o.m. maj 2010. Häröver berörs beslutade nya revisions- och revisorsregler. Hyra av lös sak. Justitiedepartementet (Ds 2010:24). Fredric Korling Finansrådgivning (Jure 2010, 365 s.). Boken, som behandlar de finansiella rådgivarnas ansvar, baseras på författarens avhandling Rådgivningsansvar — särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning.

SvJT 2010 Ny juridisk litteratur 1027 Torsten Sandström Handelsbolag och enkla bolag. En lärobok (6 uppl. Norstedts 2010, 138 s.). I denna upplaga har tagits hänsyn till ändringar i regelsystemen kring de BL-reglerade bolagen som inträffat fram till försommaren 2010. Torsten Sandström Svensk aktiebolagsrätt (3 uppl. Norstedts 2010, 424 s.). I denna upplaga kommenteras 2005 års aktiebolagslag, bl.a. reglerna om aktiebolagets bildande och upphörande och hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag.

Processrätt Mikael Mellqvist och Kristina Wirdemark Processrätt — grunderna för domstolsprocessen. (Iustus 2010, 174 s.). Boken är en introducerande framställning över tvistemålsprocessen, familjemålsprocessen och brottmålsprocessen i de allmänna domstolarna samt förvaltningsprocessen vid de allmänna förvaltningsdomstolarna.
    Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder Justitiedepartementet (Ds 2010:26).

Straffrätt Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Justitiedepartementet (Ds 2010:25).
    Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999– 2008. Betänkande av Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (SOU 2010:49). Nils Jareborg och Josef Zila Straffrättens påföljdslära (3 uppl. Norstedts 2010, 192 s.). Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. I denna upplaga har bl.a. avsnitten om förverkande, straffvärde och berörda delar av avsnitten om straffmätningen bearbetats. Anders Thunved, Lars Clevesköld och Birgit Thunved Samhället och de unga lagöverträdarna (4 uppl. Norstedts 2010, 375 s.). Sedan föregående upplaga har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som gäller de unga lagöverträdarna. Bl.a. får drogtest vidtas vid misstanke om olovligt bruk av narkotika.

 

Offentlig rätt
Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall. Socialdepartementet (Ds 2010:21). Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60). Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2010:33). Bättre regler för elektroniska kommunikationer. Näringsdepartementet (Ds 2010:60). Förbättrad återbetalning av studieskulder. Delbetänkande av Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i globaliserad värld (SOU 2010:54). Jonas Ebbesson och David Langlet (red). Koll på kemikalier? Rättsliga förändringar, möjligheter och begränsningar (Iustus 2010, 302.). I boken med bidrag från nio författare presenteras regelverken kring den rättsliga kontrollen av kemikalier bl.a. EU:s kemikalielagstiftning, REACH. Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU. m.m. Utrikesdepartementet (Ds 2010:29).

1028 Litteratur SvJT 2010 Innovationsupphandling. Betänkande av Innovationsupphandlingsutredningen (SOU 2010:56).
Lars-Åke Johnsson och Jan Sahlin Hälso- och sjukvårdslagen med kommentar (8 uppl. Norstedts 2010, 362 s.). Bland nyheterna i den nya upplagan finns kommentarer till lagbestämmelser om val av vårdgivare, vårdgaranti och vård åt asylsökande. Joakim Nergelius Svensk Statsrätt (2 uppl. Studentlitteratur 2010, 581 s.). En lärobok om den svenska statsrätten, särskilt regeringsformen. I den nya upplagan beaktas de grundlagsändringar som förväntas träda i kraft den 1 januari 2011.
    Ny lag om leksakers säkerhet. Integrations- och jämställdhetsdepartementet (Ds 2010:18).
    Nya kapitel i kulturminneslagen — författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroitkonventionen om kulturföremål, som stulits eller förts ut olagligt (Ds 2010:28). Jane Reichel Ansvarsutkrävande — svensk förvaltning i EU (Jure 2010, 259 s.). I boken analyseras ansvarsutkrävande av förvaltningen inom EU och de mekanismer där de olika systemens ansvarsutkrävande kan sammanlänkas. Rehabiliteringsrådets delbetänkande (SOU 2010:58).
    Renskötselkonventionen. Jordbruksdepartementet (Ds 2010:22). Olle Rimsten Diskriminering och kränkande behandling i skola och förskola (2 uppl. Norstedts 2010, 195 s.). I boken behandlas främst reglerna i diskrimineringslagen och skollagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever i förskola och skola.

Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca och Jane Reichel Statsrättens grunder (3 uppl. Norstedts 2010, 287 s.). Den nya upplagan är en genomgripande uppdatering av förra upplagan. Hänsyn har tagits till förslaget till grundlagsändringar i prop. 2009/10:80. Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag. Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2010:23)

 

Finansrätt
Björn Forssén Momsens faktureringsregler med mera (Jure 2010, 134 s.). I boken görs en genomgång av de särskilda faktureringsregler som gäller för momsen. I boken berörs bl.a. bokföringslagen och kraven på kassaregister. Björn Forssén och Jan Kellgren
Momsskyldighet i särskilda fall: handelsbolag, enkla bolag, konkursbon, dödsbon, förmedlare m.fl. (Jure 2010, 90 s.). I boken görs en genomgång av reglerna i 6 kap. mervärdesskattelagen och deras förhållande till regler som införts i den lagen efter EUinträdet 1995. Genomförande av det nya epenningdirektivet. Finansdepartementet (Ds 2010:27).

 

Arbetsrätt
Tommy Iseskog Personaljuridik (23 uppl. Norstedts, 2010, 821 s.). I denna upplaga har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och rättspraxis.

Utländsk och internationell rätt
Underhållsskyldighet i internationella situationer — Underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haagprotokoll. Betänkande av Utredningen om underhållsskyl-

SvJT 2010 Ny juridisk litteratur 1029 dighet i internationella situationer (SOU 2010:59).

Allmän och blandad juridik
Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep och Hans Heinrich Vogel Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder (11 uppl. Norstedts 2010, 265 s.). I denna upplaga har texten aktualiserats och skrivits om där det behövs. Kapitlet om europarätten har omarbetats. Christian Dahlman Rätt och rättfärdigande — en tematisk introduktion i allmän rättslära (2 uppl. Studentlitteratur 2010, 128 s.). I boken presenteras argument och motargument i en rättsfilosofisk debatt. Boken vänder sig i första hand till studenter på juristutbildningar men är också användbar för andra som intresserar sig för rättsfilosofi. Den nya upplagan är en genomgripande omarbetning av den första upplagan. Bettina Leman Kristiansen (red) och Anette Storgard (red) Nordisk retssociologi, Status — aktuelle udfordringer — visioner (Jurist— og økonomförbundets Forlag 2010, 230 s.). I boken har samlats föredrag från en konferens för nordiska rättsociologer vid Aarhus universitet i januari 2010. Mårten Schultz (red.) Stockholm Centre for commercial Law. Årsbok II (Iure 2010, 357 s.). I denna bok, nr 13 i Centrets skriftserie, finns sjutton artiklar som berör den kommersiella rättens olika discipliner.

 

Utländsk rätt
Mads Bryde Andersen och Joseph
Lookofsky Lærebog i obligationsret I Ydelsen Beføjelser (3 uppl. Thomson Reuters 2010, 544 s.).

 

EU-rätt
Carl Fredrik Bergström och Jörgen
Hettne Lissabonfördraget. En grundlag för EU? (Norstedts 2010, 148 s.). I boken behandlas Lissabonfördragets bakgrund, innehåll och konsekvenser samt bl.a. dess förhållande till det svenska statsskicket och grundlagen. Göran Lysén Det nya EU efter Lissabonfördraget. En kort summering (Iustus 2010, 129 s.). I boken framställs de övergripande dragen hos den Europiska unionen sedan Lissabonsfördragets ikraftträdande i december 2009.
Nils-Olof Berggren