Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Axel Adlercreutz och Lars Gorton Avtalsrätt I (13 uppl. Norstedts 2011, 397 s.).
    Denna upplaga, i vilken Lars Gorton har gått in som medförfattare, innehåller ändringar och tillägg till följd av ny lagstiftning, ny rättspraxis och nya internationella regelsamlingar. Anders Agell och Margareta Brattström Äktenskap. Samboende. Partnerskap (5 uppl. Iustus 2011, 308 s.). I boken behandlas främst frågor om ingående och upplösning av äktenskap samt förmögenhetsrättsliga förhållanden för såväl makar som registrerade partner och sambor. Ulf Bernitz Svensk och europeisk marknadsrätt 1. Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar (3 uppl. Norstedts 2011, 274 s.). En samlad framställning av konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Den tredje upplagan behandlar rättsläget efter Lissabonfördraget och 2008 års svenska konkurrenslag.
Thomas Carlén-Wendels och Daniel Tornberg Medierätt 3. Upphovsrätt (3 uppl. Studentlitteratur 2011, 92 s.). Boken behandlar upphovsrätt och orienterar om övriga immateriella ensamrätter som aktualiseras i medieinnehållet. Per Dahlénius och Anders Lund
Riskbedömning. En bok om försäkringsmedicin, risker och riskhantering inom försäkringsbranschen (Studentlitteratur 2011, 224 s.). Boken är indelad i tre delar som behandlar frågor kring försäkringsmedicin, allmän försäkringsjuridik och återförsäkring. Festskrift till Boel Flodgren (Juristförlaget i Lund 2011, 477 s.). Festskriften, som tillägnas Boel Flodgren efter hennes avgång från professuren i handelsrätt vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, innehåller 28 bidrag i skilda juridiska ämnen. Fortsatt föräldrar — om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull. Betänkande av Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad (SOU 2011:51). Jan Hellner, Richard Hager och Annina H Persson Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt (5 uppl. 2 häftet. Allmänna ämnen. Norstedts 2011, 295 s.). I boken behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval av bl.a. köplagen. Detta andra häfte är delvis en sammanfattande redogörelse av resultatet av innehållet i det första häftet från mera allmänna synpunkter. Per Henning Grauers, Mats Rosén och Lars Tegelberg Fastighetsmäklaren — en vägledning (4 uppl. Norstedts 2011, 340 s.). Den nya upplagan har omarbetats och utökats samt uppdaterats med en rad nya avgöranden. Kapitlet om fastighetsmäklarlagen är nyskrivet och behandlar 2011 års lag. Marianne Levin Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt. Patenträtt. Mönsterrätt. Känneteckensrätt — i Sverige, EU och internationellt (10 uppl. Norstedts 2011, 632 s.). Denna upplaga behandlar den nationella im-

SvJT 2011 Ny juridisk litteratur 1075 materialrätten i ljuset av den europeiska och internationella utvecklingen. Stefan Lindskog Preskription. Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid (3 uppl. Norstedts 2011, 722 s.). Den tredje upplagan är uppdaterad med ny rättspraxis på området. Mikael Mellqvist och Ingemar Persson Fordran & Skuld (9 uppl. Iustus 2011, 310 s.). I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Christina Ramberg under medverkan av Richard Ramberg Aktieägaravtal i praktiken (Norstedts 2011, 201 s.). Boken behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Jan Ramberg International commercial transactions (4 uppl. Norstedts 2011, 623 s.). I boken redogörs för det viktigaste regelsystemet och den praktiska tilllämpningen med anknytning till internationell handel. Ann-Katrine Roth Jämställdhetsboken. Från teori till praktik (3 uppl. Norstedts 2011, 291 s.). I boken redovisas definitioner av begrepp, den historiska utvecklingen och nationell statistik inom jämställdhetsområdet. Utgångspunkten är den svenska diskrimineringslagstiftningen. Internationella konventioner och EU-rätt tas också upp. Madeleine Randquist (red.), Magnus Granlund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Michael Sjöberg, Lennart Stéen, Marie Svendenius Ersättning vid personskada (Studentlitteratur 2011, 780 s.). Ett referensverk och utbildningsmaterial om beräkning av skadeståndsrättslig ersättning för personskada. Christina Strandman Ullrich

Compliance roll organisation ansvar uppgifter (Jure 2011, 106 s.). I boken beskrivs Compliancefunktionen samt närliggande frågor som internt regelverk och outsourcing i finansiella företag. Carl Svernlöv Svensk kod för bolagsstyrning. En kommentar. (4 uppl. Norstedts 2011, 241 s.). Den nya upplagan är påkallad av den omfattande revidering av Svensk kod för bolagsstyrning som gäller sedan den 1 februari 2010. Joel Samuelsson Tolkningslärans gåta. En studie i avtalsrätt (Iustus 2011, 215 s.). I boken skisseras en alternativ avtalsrättslig tolkningslära. Robert Sevenius Företagsförvärv (2 uppl. Studentlitteratur 2011, 520 s.). Boken beskriver strategisk analys, sökning och identifiering av målföretag, företagsvärdering, företagsbesiktning (due diligence), strukturering, avtalsskrivning och integrering. Gösta Walin och Johnny Herre Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar (3 uppl. Norstedts 2011, 390 s.). Den nya upplagan, som ombesörjts av Johnny Herre, utgör en uppdatering av tredje upplagan från 1997. Uppdateringen avser huvuddragen i rättsutvecklingen sedan förra upplagan och en viss modernisering av språket. Per Westman Förmynderskap (2 uppl. Norstedts 2011, 201 s.). I boken behandlas reglerna om omyndigas rättsställning, om föräldrars förmyndaransvar för sina barn och om förvaltares och gode mäns ställning vid tillvaratagandet av enskildas rätt. Anita Wickström och Unto Komujärvi Familjerätten. En introduktion (3 uppl. Norstedts 2011, 209 s.). I denna upplaga har författarna beaktat nyare rättsfall och de ändringar i lagstiftningen som har beslutats till och med juni 2011.

1076 Litteratur SvJT 2011 Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier. Justitiedepartementet (Ds 2011:21).

Processrätt
Charlotte Andersson och Stieg Synnergren Delgivningslagen — En kommentar (Norstedts 2011, 173 s.). I boken kommenteras den nya delgivningslagen och lagen om auktorisation av delgivningsföretag. Sven Å Christianson och Marika Ehrenkrona Psykologi och bevisvärdering. Myter om trovärdighet och tillförlitlighet (Norstedts 2011, 269 s.). Med utgångspunkt i domar, intervjuer och enkätundersökningar analyseras en rad psykologiska myter i juridiken.
    En reformerad domstolslagstiftning. Betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42).
    Förundersökning — objektivitet, beslag, dokumentation m.m. Slutbetänkande av Förundersökningsutredningen (SOU 2011:45). Lars Holmgård Notariebrottmål (Norstedts 2011, 227 s.). En handbok som ger vägledning och råd för handläggningen av s.k. notariebrottmål.
    Ny instansordning för vamålen. Betänkande av Vanämndsutredningen (SOU 2011:53). Mikael Mellqvist Obeståndsrätten. En introduktion (6 uppl. Norstedts 2011, 163 s.). En översiktlig beskrivning av utsökning, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Robert Nordh Praktisk process VII. Bevisrätt B. Bevisbörda och beviskrav (Iustus 2011, 140 s.). I boken behandlas bevisbörda och beviskrav i både brottmål och tvistemål.

 

Straffrätt
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS). Justitiedepartementet (Ds 2011:27). En samlad ekobrottsbekämpning. Betänkande av Utredningen om en samlad ekobrottsbekämpning (SOU 2011:47). Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater. Justitiedepartementet (Ds 2011:15). Nils Jareborg Prolog till straffrätten (Iustus 2011, 128 s.). I boken berörs förutsättningarna för juridisk argumentation särskilt inom straffrätten. Bl.a. tas upp frågor kring språk och språkbehandling, värderingar och centrala rättsliga begrepp, Claes Lernestedt och Henrik
Tham (red.) Brottsoffret och kriminalpolitiken (Norstedts 2011, 441 s.). En antologi med 19 bidrag till frågan om brottsoffrens situation. Börje Olsson (redaktör), Jan Blomqvist, Johan Edman, Birgitta Göransson, Ingrid Sahlin, Per Ole Träskman, Daniel Törnqvist Narkotika. Om problem och politik (Norstedts 2011, 282 s.). I bokens olika kapitel görs en bred granskning av bruk och missbruk av narkotika och av den historiska utvecklingen. Johan Sørensson Stalkning. Om brottet olaga förföljelse samt kontaktförbud (Norstedts 2011, 130 s.). En systematisk genomgång av stalkning och av bestämmelserna om olaga förföljelse och om kontaktsförbud. Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater. Justitiedepartementet (Ds 2011:15). Suzanne Wennberg Introduktion till Straffrätten (9 uppl. Norstedts 2011, 120 s.). En översiktlig framställning av delar av straffrätten och straffprocessrät-

SvJT 2011 Ny juridisk litteratur 1077 ten. I denna upplaga har beaktats lagändringar fram till den 1 juli 2011.

 

Offentlig rätt
Kristina Ahlström Offentlighet och sekretess inom personalområdet. För statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter (Liber 2011, 373 s.). I boken redovisas förvaltningsrättsliga regler inom personalområdet för myndigheter. Reglerna appliceras på handlingar och situationer som förekommer inom detta område.
    Alkoholservering på särskilda boenden. Slutbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor (SOU 2011:41). Nils-Olof Berggren och Johan Munck Polislagen. En kommentar (9 uppl. Norstedts 2011, 248 s.). Denna upplaga avser rättsläget den 1 april 2011. Patrik Bremdal Riksdagens kontroll av regeringsmakten. Ak. avhandling (Uppsala universitet 2011, 317 s.). I avhandlingen visas de verktyg som riksdagen har till sitt förfogande för att kontrollera och utkräva ansvar av regeringen. Björn Brorström, Ola Eriksson och Anders Haglund Kommunal redovisningslag — beskrivning och tolkning (6 uppl. Studentlitteratur, 2011, 319 s.). En samlad beskrivning av lagen om kommunal redovisning med utblickar till angränsande lagstiftning, praxis och normer.
    Bättre tillgång till kommunala föreskrifter. Finansdepartementet (Ds 2011:24).
    En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner. Betänkande av Utredningen om Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (SOU 2011:57).


    En reformerad yrkestrafiklagstiftning. Näringsdepartementet (Ds 2011:20). Fjärrvärme i konkurrens. Betänkande av TPA-utredningen (SOU 2011:44). Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige. Betänkande av Utredningen om framtida hantering av systemansvaret för gas m.m. (SOU 2011:46). Genomförandet av EUdirektivet om mänskliga organ avsedda för transplantation. Socialdepartementet (Ds 2011:32). Genomförande av ändringsdirektiv 2010 84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel. Socialdepartementet (Ds 2011:30). Agneta Herlin och Bo Munthe
En tryggare skola. Regler och förebyggande arbete mot våld och kränkande behandling (3 uppl. Norstedts 2011, 242 s.). I boken beskrivs de rättsliga möjligheterna att förebygga och åtgärda våld och kränkande behandling i skolan. Barbro Julstad Fastighetsindelning och markanvändning (4 uppl. Norstedts 2011, 202 s.). I boken överblickas reglerna om fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderättsliga innehåll och om planering för en förändring eller ett bevarande av markanvändningen. Komplettering av kollektivtrafiklagen. Näringsdepartementet (Ds 2011:19). Kustbevakningsdatalag. Försvarsdepartementet (Ds 2011:16). Offentlig upphandling från eget företag?! — och vissa andra frågor. Betänkande av Utredningen om offentliga företag — upphandling, kontroll, insyn

1078 Litteratur SvJT 2011 (OFUKI-utredningen) (SOU 2011:43). Pernilla Leviner Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete. Ak. avhandling (Jure 2011, 408 s.). I avhandlingen behandlas socialtjänstens ansvar och rättsliga förutsättningar för att som barnskyddsmyndighet skydda barn i deras hemmiljöer. Ulf Lindquist Kommunala befogenheter (7 uppl. Norstedts 2011, 455 s.). Christina Nylander Medierätt 1. Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryckta och digitala medier samt radio och tv (4 uppl. Studentlitteratur 2011, 39 s.). I boken behandlas bl.a. de grundläggande reglerna om yttrande- och tryckfrihet samt pressetik. Lotti Ryberg-Welander Socialförsäkringsrätt. Om ersättning vid sjukdom (Norstedts 2011, 259 s.). En rättslig genomgång av sjukpenning, sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga. Rehabilitering och sjuk- och aktivitetsersättning behandlas också.
    Skolans dokument — insyn och sekretess. Betänkande av Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter (SOU 2011:58).
    Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder — en kartläggning av tilllämpningen. Justitiedepartementet (Ds 2011:14). Daniel Tornberg och Katarina
Ladenfors Medierätt 2. Marknadsrätt (4 uppl. Studentlitteratur 2011, 69 s.). I boken behandlas reglerna kring reklam och marknadsföring.
    Upphävande av lagen om exploateringssamverkan. Socialdepartementet (Ds 2011:13).
    Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll (Santéreus 2011, 507 s.).


    Festskriften, som tillägnats Lotta Vahlne Westerhäll vid hennes avgång från professuren i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, innehåller 25 bidrag. Eva-Karin Wedin Jämställdhetsarbete i förskola och skola (2 uppl. Norstedts 2011, 216 s.). I boken beskrivs skolans jämställdhetsuppdrag, forskning och genusteori. Den andra upplagan är uppdaterad utifrån den nya skollagen och nya läroplaner för förskolan och skolan 2011. Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen. Betänkande av Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52). Vård efter behov och på lika villkor — en mänsklig rättighet. Betänkande av Utredningen om vård för papperslösa m.fl. (SOU 2011:48). Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m.m. Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2011:31).
Sören Öman och Hans-Olof Lindblom Personuppgiftslagen. En kommentar (4 uppl. Norstedts 2011, 722 s.). I denna upplaga kommenteras personuppgiftslagen i lagens lydelse den 1 april 2011. Upphävande av lagen om exploateringssamverkan. Socialdepartementet (Ds 2011:13). Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande. Utrikesdepartementet (Ds 2011:29). Översyn av sjukförsäkringen — förslag och förbättringar. Socialdepartementet (Ds 2011:18).

 

Skatterätt
Mattias Dahlberg Ränta eller kapitalvinst. Grundproblemen i kapitalbeskattningen — särskilt vad gäller finansiella instrument

SvJT 2011 Ny juridisk litteratur 1079 i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital (Iustus 2011, 785 s.). I boken sätts bl.a. beskattningen av finansiella instrument som optionslån, konvertibler, vinstandelslån och kapitalandelslån i sitt skatterättsliga och bolagsrättsliga sammanhang. Bo-Göran Jansson Skatter 2011 — pension och försäkring (Studentlitteratur 2011, 162 s.). En översiktlig beskrivning av inkomstskattereglerna illustrerade genom exempel på skatteberäkningar. I boken behandlas också personförsäkring i inkomstskattehänseende liksom pensionsförsäkring. Sven-Olof Lodin The Making of Tax Law. The development of Swedish taxation (Iustus, 2011, 225 s.). I boken beskrivs hur det svenska skattesystemet har utvecklats sedan andra världskriget och hur bl.a. politiska partier och grupper har påverkat utvecklingen. Peter Nilsson Den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder. En skatterättslig studie om bokföringens betydelse för avgränsningen av näringsverksamheten. Ak. avhandling (Norstedts 2011, 428 s.). I avhandlingen diskuteras företagsbeskattningens kärnfrågor tilllämpade på den enskilde näringsidkaren. Lars Pelin Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv (5 uppl. Studentlitteratur 2011, 168 s.). Boken behandlar i tre delar de centrala delarna av den svenska internationella skatterätten, skatteavtalsrätten och EUskatterätten.

Arbetsrätt
Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställning enligt anställnings-

skyddslagen. Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2011:22). En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner. Betänkande av utredningen om Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (SOU 2011:57). Tommy Iseskog Lavallagstiftningen — kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder vid utstationering (Studentlitteratur 2011, 103 s.). I boken kommenteras ny svensk lagstiftning om fackliga organisationers möjlighet att vidta stridsåtgärder när utländska arbetsgivare bedriver verksamhet i Sverige. Tommy Iseskog Personaljuridik (24 uppl. Norstedts 2011, 858 s.). I denna upplaga har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och rättspraxis. Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen. Betänkande av utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52).

 

Internationell rätt
Said Mahmoudi Folkrättsliga texter (3 uppl. Norstedts 2011, 379 s). Boken innehåller 36 dokument inom folkrätten rörande bl.a. internationella organisationer, statsansvar och immunitet. Texterna inleds med en kort presentation av dokumentets bakgrund och dess placering inom folkrätten.

EU-rätt
EU:s gränskodex. Justitiedepartementet, (Ds 2011:28). Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget — stabilitetsmekanism för euroländer. Statsrådsberedningen (Ds 2011:25). Jörgen Hettne och Ida Otken Eriksson EU-rättslig metod. Teori

1080 Litteratur SvJT 2011 och genomslag i svensk rättstilllämpning (2 uppl. Norstedts 2011, 348 s.). I boken behandlas bl.a. EU-rättens uppbyggnad och allmänna rättsprinciper. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget.

 

Rättshistoria
Kjell Modéer och Per Nilsén How to teach european comparative legal history. Workshop. Faculty of Law. Lunds University. 19–20 august 2009 (Juristförlaget i Lund 2011, 195 s.). Bidrag från en internationell workshop I Lund år 2009. Claes Peterson (red.) Rechtwissenschaft als juristische Doktrin. Ein Rechthistorisches Seminar in Stockholm 29. bis 30. Maj 2009 (Institutet för rättshistorisk forskning, 2011, 346 s.). Publikationen återger tolv bidrag av forskare från Sverige, Norge, Finland, England och Tyskland vid ett seminarium på temat ”Rättsvetenskapen som juridisk doktrin”.

Allmän och blandad juridik
Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Nordbeck, Anna Nordén och Daniel
Westman Rättsinformatik. Inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning (Studentlitteratur 2011, 385 s.). I boken behandlas bl.a. integritets- och informationssäkerheten i e-samhället, de olika stegen i ehandelsprocessen samt insynen i e-förvaltningen. Jan Norman och Lina Öhman Medling och andra former av konflikthantering (Iustus 2011, 283 s.). I boken behandlas konflikter ur ett brett perspektiv på individ- grupp- och systemnivå. Ombudets roll, exempelvis advokatens, belyses särskilt. Jacob W. F. Sundberg Minnen från en stormig professur (Hägglunds Förlag/Klavkultur 2011, 128 s.). Boken beskriver författarens erfarenheter av svensk juridisk-politisk kultur, särskilt som denna kom till uttryck på 1970- och 80-talen.

 

Utländsk rätt
Ragna Aarli DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNAsakkyndighet i kampen mot kriminalitet. Med bidrag av Eivind Kolflaath. (Cappelien Damm Akademisk, 2011, 229 s.). Utgångspunkten i denna bok är den s.k. DNA-reformen i norsk rätt och tilltron till DNA som verktyg i brottsbekämpningen samt vilka garantier det finns mot oriktiga domar baserade på DNA-bevis. Kia Dollerschellk Bortvisning Jurist och økonomforbundets Forlag, 2011, 405 s.). Ståle Eskeland De mest alvorlige forbrytelser (Cappelien Damm Akademisk, 2011, 353 s.). I boken analyserar författaren innehållet i reglerna om straff för handlingar som i folkrätten och i många nationella rättssystem, inklusive det norska, anses vara bland de mest allvarliga internationella brotten. Tor Ehlers Bertelsen EMK. Kommentarer til bestemmelsene om individers rettigheter og friheter (Gyldendal 2011, 459 s.). I boken kommenteras bestämmelserna i den europeiska människorättighetskonventionen som gäller individers rättigheter och friheter. Ole Gjems-Onstad och Tor S Kildal MVA-kommentaren (4 utgave, Gyldendal 2011, 824 s.). En kommentar bl.a. till den norska Merverdiavgiftsloven 19 juni 2009 nr 58. Knut Lindboe Barnevernloven (7 uppl. Gyldendal 2011, 142 s.).

SvJT 2011 Ny juridisk litteratur 1081 En kommentar till den norska barnevernloven. Jens Naas-Bibow och Gunnar
Martinsen m.fl. Energiloven med kommentar (Gyldendal 2011, 344 s.). En kommentar till den norska energiloven från år 1990 som reviderats år 2010.


Dag Wiese Schartum och Lee A
Bygrave Personvern i informasjonssamfunnet. Enn inføring i vern av personopplysninger (2 uppl. Fagbokförlaget 2011, 311 s.). Boken innehåller bl.a. en genomgång av den norska personopplysningsloven.

 

Nils-Olof Berggren