Notiser

 

 

 

Lagboken 150 år
Lagboken — Norstedts Juridiks lagedition — fyller med årets utgåva 150 år. 2011 års lagbok är emellertid inte den etthundrafemtionde utan endast den etthundratrettioandra upplagan. Detta förklaras av att lagboken först fr.o.m. år 1892 började utges årligen.
    Man kan vidare ifrågasätta själva utgångspunkten för jubileet, eftersom Norstedts redan år 1841 utgav en lagedition som följdes av flera under tiden fram till år 1858. Utgivaren av 1861 års lagbok, rådmannen Hugo Ivar Arwidsson, betecknade inte desto mindre det årets lagbok som första upplagan, med motiveringen att ”en ny, förändrad stilsort blifwit vid tryckningen deraf begagnad”1. Därefter har man valt att betrakta den lagboken som den första både i jubileumssammanhang och på titelsidan till senare utkomna lagböcker.
    Naturligtvis har lagboken successivt vuxit i omfång. 1861 års lagbok innehöll 611 sidor och årets upplaga innehåller 4 467. När lagboken i början av 1950-talet innehöll strax under 3 000 sidor var läget kritiskt — lagboken skulle inte gå in i bokbinderimaskinerna om den blev några millimeter tjockare. Därefter har både bokbinderikonsten och — framför allt — konsten att producera tunnpapper utvecklats. Någonstans finns dock en gräns som knappast kan överskridas om lagboken även i fortsättningen skall få rum i en volym, något som självfallet är önskvärt. Att årets lagbok kommit att innehålla

 

1 Stilen var dock fortfarande fraktur. Antikva infördes inte förrän i 1867 års upplaga och då att döma av förordet efter betydande tvekan.


    227 sidor mer än förra årets kan inte undgå att väcka viss oro. Under närmare ett sekel torde den svenska lagboken ha varit unik så till vida att det såvitt känt inte i något annat land förekom årlig utgivning av en lagbok. Numera utkommer i vart fall Norges Lover och Finlands finskspråkiga lagbok Suomen Laki varje år, men i de flesta länder synes det inte finnas någon årligen utkommande lagbok, utan man löser saken med supplement eller dylikt. De svenska juristerna har emellertid vant sig vid att en ny lagbok kommer ut varje år, och skulle man ändra på det skulle det säkerligen betraktas som en allvarlig standardförsämring och leda till en skur av protester — långt allvarligare än när förlaget år 1982 dristade sig till att ändra omslagets färg från brun till blå. Trots tillkomsten av allehanda digitala tjänster — som även de till stor del härrör från Norstedts Juridik — betraktas väl fortfarande lagboken som ett omistligt hjälpmedel av de allra flesta jurister. Man vill ha sin egen lagbok och den skall vara så aktuell som möjligt. Jurister är kända för viss konservatism inte minst när det gäller deras arbetsredskap. Med detta sammanhänger också att redigeringsprinciperna för lagboken endast försiktigt har förändrats under decennierna. Redigeringen sker till stora delar fortfarande manuellt (även med avseende på det alfabetiska sakregistret!). Principen att till ett Bihang förvisa sådana författningar som ansetts inte böra införas i anslutning till själva lagen tillämpades redan i 1841 års lagbok. Ett Tillägg enligt nuvarande principer av författningar som kommit ut av trycket så sent att de inte hunnit redi-

260 Notiser SvJT 2011 geras in i lagboken synes ha förekommit första gången i 1904 års upplaga. Redan tidigt började också traditionen att markera obsolet lagtext genom hakparenteser, och fr.o.m. 1889 års upplaga inarbetades korta rättsfallsrubriker i lagboken.
    Lagboken skall av tradition vara färdig att lämna förlaget i början eller mitten av januari, ursprungligen helst till den första helgfria måndagen på året, eftersom den ordinarie tingsperioden började då.
    Flera historiker över lagboken har utgivits, däribland av Bengt Lassen2 och Stig Strömholm3. I Minnesskrift ägnad 1734 års lag (1934) finns dels (band I s. 494 ff.) en uppsats av Sigfrid Skarstedt med titeln ”Några ord om tillblivelsen — vart år i januari — av en ny lagbok”, dels (samma band s. 516 ff.) en av bibliotekarien Elof Colliander sammanställd bibliografi över lageditioner på svenska (omfattande många andra lageditioner än Norstedts).
    Skarstedts uppsats är förbluffande aktuell. Han klagar mycket vältaligt över utrymmesbrist och lagstiftningsverksamhetens ”betänkligt stora omfattning”. Bland ”irritationsmoment” nämner han svårigheterna att få reda på när en författning kan antas träda i kraft i sådana fall då ikraftträdandet har lagts i regeringens hand, inkongruens beträffande språk och interpunktion mellan olika paragrafer i samma lag samt olägenheten av att behöva ”i lagboken rätta ett paragrafmoment, däri ingen annan ändring gjorts än att ordet ett inskjutits utan att ordet har någon saklig betydelse” 4.

 

2 Efterskrift i Några allmänna regler där en domare skall sig alldeles efter rätta, P.A.Norstedt & Söners Förlag 1960, s. 25 ff. 3 Till lagbokens hundrade upplaga, P.A.Norstedt & Söners Förlag 1979. 4 I Skarstedts uppsats förekommer dock (s. 504) en oriktig eller i varje fall missvisande uppgift, nämligen att ingen lagbok skulle ha utkommit år 1913. 1913 års lagbok existerar, låt vara att

 

Tryckfel i lagboken är lyckligtvis mycket ovanliga men har inte helt kunnat undvikas. Skarstedt var mest generad över att det vid återgivningen i lagboken av skiftesstadgan tydligen i flera år hade stått ”gardering” av ägor i stället för ”gradering”, ett fel som möjligen kunnat leda till missförstånd. Risken för missförstånd torde dock ha varit utesluten när det i 1982 års upplaga i 5 § lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde kom att stå ”I annat vattenområde än havet finnes alltjämt vatten allenast i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland” (där det alltså skulle ha stått ”allmänt” i stället för ”alltjämt”). Den otroligt noggranne lagboksutgivaren Torkel Nordström — som var totalt oskyldig till detta fel vilket uppstått i sätteriet5 — tog det lyckligtvis från den humoristiska sidan. Utgivare av lagboken efter Hugo Ivar Arwidsson t.o.m. 2010 års lagbok har varit Reinhold Skarin, Hjalmar Westring, Sigfrid Skarstedt, Axel Afzelius, Carl Gustaf Hellquist, Torkel Nordström, Olle Höglund och Torkel Gregow, samtliga justitieråd (Westring dock senare president i Svea hovrätt). Utgivare under längst tid, i varje fall om man inkluderar lagböckerna före år 1861, har varit Arwidsson tätt följd av Skarin, men i fråga om antalet upplagor innehar Skarstedt med 22 upplagor i sitt namn (en mer än Skarin) rekordet. Åtminstone så länge förlaget följer senare decenniers praxis att utse pensionärer till utgivare är nog detta rekord svårslaget. Lagboksredaktionen hos Norstedts Juridik — en synnerligen hårt, skickligt och hängivet arbetande grupp — består av Maria Telliskivi, produktansvarig, Gabriella Hermansson, huvudredaktör för lagboken (liksom för NJA I och

 

den kom ut av trycket i slutet av år 1912. 5 I samband med övergången från bly- till fotosättning sattes hela lagboken om till 1982 års upplaga.

SvJT 2011 Notiser 261 II), och Fredrik Rimmerfors, lagboksredaktör.
    150-årsjubileet högtidlighölls vid en sammankomst hos Norstedts Juridik den 21 januari 2011. Johan Munck

 


Nordiskt Juristmöte i Stockholm den 18–19 augusti 2011
I augusti 2011 är det dags för ett nordiskt juristmöte i Stockholm. Detta är det trettionionde nordiska juristmötet och det är den tionde gången som Stockholm är värd för ett nordiskt juristmöte. Senast ett sådant möte hölls i Stockholm var 1996.
    De nordiska juristmötena har en lång tradition. Vid mötena samlas nordiska jurister med olika yrkesbakgrund — vetenskapsmän, domare, advokater, förvaltningsjurister, affärsjurister m.fl. — för diskussioner i olika ämnen. Ämnesutbudet spänner över ett brett fält. Deltagarantalet ligger vanligen runt drygt 1 000.

 

 

 

 

 

 

 


    Bland de ämnen som ska avhandlas vid det kommande mötet kan nämnas

 

• Modern brottsbekämpning
• Krav och förväntningar på den moderna domaren
• Lojalitetsprincipen — ett institut med framtid i avtalsrätten?
• Grundläggande fri- och rättigheter i Norden i ett Europaperspektiv
• Advokatyrkets kommersialisering

 

En fullständig förteckning över ämnen finns på mötets hemsida www.nordisktjuristmote.se. Där finns också mer information om programmet och om anmälan. Upplysningar kan även lämnas av mötets generalsekreterare Camilla Olsson (camilla.olsson@dom.se) och dess biträdande generalsekreterare Johan Danelius (johan.danelius@hamilton.se).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 Notiser SvJT 2010 Personalnotiser

 

 

 

Ny justitieombudsman
Riksdagen har den 2 februari 2011 valt lagmannen Lars Lindström till ny justitieombudsman. Lars Lindström är född 1949. Han har tidigare tjänstgjort bl.a. i Justitiedepartementet och hos Riksåklagaren och deltagit i statliga utredningar. Sedan 1993 har han varit rådman och chefsrådman vid allmänna domstolar och han är sedan 2001 lagman i Solna tingsrätt. Lars Lindström tillträder den 1 juni 2011.

 

 

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet Per Sundberg att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt (2011-01-20), rådmannen Mikael Hagelroth, advokaten Dan Öwerström och kammarrättsrådet Gösta Ihrfelt att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2011-01-20), egenföretagaren Carl-Gustaf Hagander att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (2011-01-27), fastighetsrådet Cecilia Undén att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (2011-01-27). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Lina Jankler till hovrättsassessor (2011-01-21), hovrättsfiskalen Pernilla Svärd till hovrättsassessor (2011-02-04). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalerna Therese Persson och Martin Sunnqvist till hovrättsassessorer (2011-02-01).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt kanslirådet Anders Lillienau, redraganden Inge Karlström och rådmannen Marianne Wikman Ahlberg att vara rådmän i Nacka tingsrätt (2011-01-27), länsassessorn Cecilia Giese Hagberg, chefsjuristen Lena Stjernqvist och advokaten Carl-Göran Heden att vara rådmän i Växjö tingsrätt (2011-01-27), rådmannen Ulf Klerfalk, chefsjuristen Peter Ardö, förbundsjuristen Ove Järvholm och justitiesekreteraren Bodil Svensson att vara rådmän i Vänersborgs tingsrätt (2011-01-27), rådmannen Helén Leijon att vara rådman i Umeå tingsrätt (2011-01-27), miljösakkunniga Jolanta Green att vara miljöråd i tingsrätterna (2011-01-27), biträdande länsarkitekten Hans Ringstedt och projektledaren Rolf Dalbert att vara miljöråd i tingsrätterna (2011-0127), verkslantmätaren Sören Karlsson att vara fastighetsråd i tingsrätterna (2011-01-27), stadsbyggnadschefen Maria Backström Bergqvist och experten Kristina Littke att vara tekniska råd i tingsrätterna (2011-01-27), enhetschefen Mårten Dunér att vara miljöråd i tingsrätterna (2011-01-27), länsarkitekten Lars Fransson att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2011-01-27), samhällsplaneraren Lars-Göran 

Boström att vara fastighetsråd i tingsrätterna (2011-01-27),

SvJT 2011 Notiser 263 miljöexperten Giesela Köthnig att vara miljöråd i tingsrätterna (2011-01-27), tf. rådmannen Ingemar Olofsson och verksjuristen Lars-Göran Bennmarker att vara rådmän i Östersunds tingsrätt (2011-02-03).

 

Förvaltningsrätterna
Regeringen har anställt kammarrättsassessorn Nathalie
Lemaire och föredraganden Urban Lund på tidsbegränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Karlstad (201101-27).

Hyresnämnderna
Regeringen har utnämnt compliance officer Lars Aldenstig att vara hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm (2011-0127).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Marie Abrahamsson, Advokatfirman Eva Smerling Winman AB, Alingsås, Zeki Algan, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Babak Arash, Advokatfirman J.P. Lillthors AB, Stockholm, Elsa Arbrandt, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Lars Arrhed, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Anders Arthur, Chouette advokatbyrå AB, Stockholm, Omar Berger,
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Anna-Karin Bergström, Advokaterna Backman & Clemert AB, Arboga, Jonas Bergström, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Sofia Blomqvist, Amber Advokater Halmstad Handelsbolag, Halmstad, Maria
Bouvin, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Malin Brandel, Advokatfirman Brandel AB, Falkenberg, Carl-Johan Bune, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Malin Fryklund Börjesson, Advokatfirman Bastling & Partners AB, Stockholm, Sabina


Böö, Advokatfirman Bastling & Partners AB, Stockholm, Tom
Carlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Arvid Danielsson, C J Advokatbyrå AB, Stockholm, Karin Ebbinghaus, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Anna Edelhjelm, Borgström & Bodström Advokatbyrå HB, Stockholm, Michael Edquist,
Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Daniel Eek, Advokat Pontus Bergman AB, Lund, Magnus Eriksson, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Ylva Fransson, Advokatfirman Bastling & Partners AB, Stockholm, Annika Franzén, Grünberger Advokatbyrå AB, Stockholm, Marie Friman, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Jon Fägerquist, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Johan Gustavsson, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Patric Sandberg Helenius, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Carolina Hertzen, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Thomas Håkansson, Advokatbyrån Brottsofferjuristerna Fredriksson AB, Stockholm, Caroline Jägenstedt, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Daniel Jönsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Kallus, Celsus Advokatbyrå HB, Stockholm, Sofia Karlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Marie Källbom, Advokat Bo Klasén AB, Stockholm, Staffan
Larsson, Advokat Fagersand AB, Västerås, Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Miriam Lewinschal, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jenny Lindgren, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Erik Lingsell, Advokatfirman Lindahl KB, Örebro, Felix Ljunggren, Ramberg Advokater AB, Stockholm, Sabina Lundell,
Advokatfirman NORDIA Göteborg HB, Göteborg, Helene Hillerström Miksche, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Bobi Mitrovic,

264 Notiser SvJT 2010 Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Carl-Oskar Morgården, Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB, Falun, Kristina Nilsson, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg, Carla Pantzar, Advokatfirman Salomonsson HB, Stockholm, Sara Pers-Krause, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Stockholm, Carl-Henric Ringblom, Advokatfirman Bengt H Nilsson AB, Stockholm, Jonas Rogberg, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Frida Rotter,
Nord & Co Advokatbyrå KB, Stockholm, Joacim Rydergård, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Karl Sjölander, Advokatfirman Rydberg Rohdin AB, Kungsbacka, Alain Soussi, Opus Juridik AB, Stockholm, Erica Striby, Bergquist Advokatbyrå i Stockholm AB, Stockholm, Torbjörn Ström, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Sund, Ekenberg & Andersson Advokatbyrå AB, Stockholm, Daniel Svensson, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Catharina Wallérion, Advokatfirman Mikael Johansson AB, Västerås, Johanna Vehvselius, Advokatfirman Wedsberg AB, Täby, Helena Wising, Advokaterna Bernling, Boberg, Ceder AB, Vänersborg, Sibel Yilmaz, Linklaters LLP, Bryssel, Peter Zeijersborger, Zeijersborger & Co AB, Borås, Anna Bülow Zetterberg, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Emma Åsander, Christensson & Roth Advokater AB, Stockholm, Thomas Eriksson Åsberg, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm (2011-01-28).

 

 

 

I detta häfte (s. 129–264) har medverkat bl.a.
John Temple Lang, jur. dr
Joel Samuelsson, docent
Rickard L Sjöberg, docent
Anna Erman, kansliråd
Fredrik Bonde, chefsjurist
Reidunn Laurén, f.d. kammarrättspresident
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Nils-Olof Berggen, f.d. justitieombudsman
Johan Munck, f.d. justitieråd