Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bertil Bengtsson och Erland Strömbäck Skadeståndslagen. En kommentar. (4 uppl. Norstedts 2011, 478 s.). Den nya upplagan har bl.a. kompletterats med redogörelser för ny lagstiftning, ny domstols- och försäkringspraxis samt ny litteratur fram till årsskiftet 2010/2011. Margareta Brattström och Anna
Singer Rätt arv. Fördelning av kvarlåtenskap (3 uppl. Iustus 2011, 265 s.). I boken beskrivs bl.a. arvsordningen och förutsättningar för arv samt skyddet för efterlevande maka, både genom giftorätt och arvsrätt.
    Enklare avbetalningsköp. Justitiedepartementet (Ds 2011:11).
    En ny upphovsrättslag. Slutbetänkande av Upphovsrättsutredningen (SOU 2011:32). Magnus Forssman Företagsöverlåtelser. En introduktion till den legala processen (Norstedts 2011, 246 s.). En handbok om den legala processen vid överlåtelser av ej noterade aktiebolag. Carl Hemström och Magdalena
Giertz Föreningar. Om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser (2 uppl. LitteraturCompagniet 2011, 48 s.). Boken är främst avsedd att utgöra ett komplement till Carl Hemströms bok Bolagens rättsliga ställning.
    Hotelltjänster. Justitiedepartementet (Ds 2011:8). Edward Humphreys Programformat och medier i konvergens. Formathandel, juridiskt skydd och branschpraxis (Nordicom 2011, 163 s.). I boken analyseras

de formella och informella spelreglerna kring den internationella handeln med tv-program (formathandeln). Svante Johansson Associationsrätten. En introduktion (4 uppl. Norstedts 2011, 113 s.). En översikt över den allmänna svenska associationsrätten, avsedd för studenter och andra som vill ha en kortare introduktion i ämnet. Svante Johansson Svensk associationsrätt i huvuddrag (10 uppl. Norstedts 2011, 413 s.). Boken handlar om de allmänna associationsformerna enkla bolag, handelsbolag inklusive kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar. I den nya upplagan har beaktats lag- och praxisförändringar till den 1 januari 2011.
Nils Larsson och Stieg Synnergren Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (3 uppl. Norstedts 2011, 431 s.). Den nya upplagan har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis. Det har tillkommit nya avsnitt om vad som är att hänföra till fast egendom, om underarrendatorns rättsliga ställning och om regler vid upplåtelse av fideikommissegendom. Nils Larsson och Stieg Synnergren Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (4 uppl. Norstedts 2011, 283 s.). Den nya upplagan har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis. Det har tillkommit nya avsnitt om vad som är att hänföra till fast egendom, om underhyresgästens och underarrendatorns rättsliga ställning och om regler

SvJT 2011 Ny Juridisk litteratur 593 vid upplåtelse av fideikommissegendom. Maja Lindqvist, Anna Stolt och Julia Tavaststjerna (utgivna av Maarit Jänterä- Jareborg) Tre aspekter av EU-IP. Studier rörande olovligt bortförande av barn, samkönade parrelationer och säkerhetsrätter i lösöre (Iustus 2011, 286 s.). Boken behandlar tre frågekomplex mot bakgrunden av för EU:s medlemsstater gemensamma internationellt privat- processrättsliga regler.
    Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. Justitiedepartementet (Ds 2011:10). Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt (23 uppl. Norstedts 2011, 295 s.). I denna upplaga presenteras aktiebolagslagen och ändringar i lagen fram till den 1 januari 2011.

Straffrätt
Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? Betänkande av Handlingspliktutredningen (SOU 2011:16). Christine Andersson, Anna-Lena
Dahlqvist och Sigurd Elofsson Bokföringsbrott och bokföringslagen (3 uppl. Norstedts 2011, 206 s.). En handbok rörande bokföringsbrott och bokföringslagen. I denna upplaga har boken utökats bl.a. med avsnitt om bokföringsskyldighetens utveckling sedan 1929. Petter Asp Internationell straffrätt. Svensk straffrätt II (Iustus 2011, 177 s.). I boken behandlas i tre avdelningar internationell straffprocessrätt, folkrättslig och EU-rättslig påverkan på de nationella straffrättssystemen samt internationella brottmålsdomstolar.
    Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete. Betänkande av Utredningen om

informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m (SOU 2011:20). Hans Frennered Nordiska rättsliga myndigheter och det straffrättsliga samarbetet i EU, TemaNord 2010:523 (Nordiska ministerrådet 2010, 37 s.). Mot bakgrund av det straffrättsliga samarbetet i Europeiska unionen beskrivs i denna publikation de övergripande principer som i de nordiska länderna gäller för de statliga myndigheternas verksamhet och tjänstemän. A Kaldal, C Diesen, J Beije och
Eva F Diesen Barnahusutredningen (Jure 2010, 174 s.). En redovisning av ett uppdrag år 2009 till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet att utvärdera myndighetssamverkan i gemensamma lokaler kring barn som misstänks vara utsatta för brott, s.k. barnahus. Hugo Tiberg Marine Intoxication in Swedish case law. Sjöfylleri i svensk rättspraxis (Jure 2011, 68 s.). I boken belyses de svenska reglerna beträffande sjöfylleri mot bakgrund av svensk rättspraxis under de senaste 25 åren.

 

Processrätt
Mattias Dahlberg (editor) De Lege,
Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2010. Party autonomy — civil procedural views on party autonomy, Franz Klein, EU law and more (Iustus 2011, 148 s.). Innehåller åtta bidrag inom processrättens område. Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam och Mikael Pauli Rättegång. Femte häftet (8 uppl. Norstedts 2011, 291 s.). I Rättegång V, som i sin nya upplaga har omarbetats och reviderats, behandlas förfarandet i tvistemål, bl.a. förberedelse, huvudförhandling och dom samt beträffande brottmål bl.a. förundersökning och förutsättningar för åtal.

594 Litteratur SvJT 2011 Lars Heuman Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs (23 uppl. Norstedts 2011, 121 s.). I denna övergripande framställning av de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen har i den nya upplagan gjorts ändringar och förenklingar i syfte att underlätta studiet av boken.
Lena Landström Åklagaren som grindvakt. En rättsvetenskaplig studie av åklagarens befogenheter vid utredning och åtal av brott. Ak. avhandling (Iustus 2011, 316 s.). I avhandlingen behandlas de svenska allmänna åklagarnas möjligheter att påverka vilka brottsmisstankar som utreds, åtalas och prövas av domstol vid en huvudförhandling.

 

Offentlig rätt
Barnen som samhället svek — åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården. Betänkande av Upprättelseutredningen (SOU 2011:9). Alf Bohlin Kommunalrättens grunder (6 uppl. Norstedts 2011, 298 s.). I den nya upplagan har texten ändrats och kompletterats med anledning av ny lagstiftning. Bl.a. beaktas den nya plan- och bygglagen (2010:900). Ulla Björkman och Olle Lundin
Kommunen & lagen — en introduktion (3 uppl. Iustus 2011, 111 s.). I boken behandlas bl.a. frågor om den kommunala kompetensen och den kommunala beslutsprocessen. Johan Boucht Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig undersökning Ak. avhandling (Iustus 2011, 512 s.). I avhandlingen analyseras och preciseras innehållet i de offentligrättsliga och straffrättsliga regler som ger polisen befogenhet att i vissa fall utöva våld mot enskilda och mot egendom.

Thomas Bull och Fredrik Sterzel
Regeringsformen — en kommentar (SNS Förlag 2010, 341 s.). I boken behandlas regeringsformen i dess lydelse efter den 1 januari 2011. Den vänder sig med en lättillgänglig framställning till bl.a. studenter i juridik. Lars Clevesköld, Lars Lundgren och Anders Thunved Handläggning inom socialtjänsten (15 uppl. Norstedts 2011, 496 s.). I boken beskrivs de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos socialnämnder eller andra nämnder som fullgör uppgifter inom socialtjänsten. I den nya upplagan har beaktats lagändringar som styr socialtjänsten, bl.a. socialförsäkringsbalken och den nya skollagen. Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete. Betänkande av Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m (SOU 2011:20). Etappmål i miljömålssystemet. Delbetänkande av Miljömålsberedningen (SOU 2011:34). Förvar. Slutbetänkande av Förvarsutredningen (SOU 2011:17). Håkan Gabinus Göransson,
Martina Slorach, Stefan Flemström och Naiti del Sante Diskrimineringslagen (2 uppl. Norstedts 2011, 233 s.). Den nya upplagan har uppdaterats främst i fråga om rättsfall från Arbetsdomstolen och avgöranden av EGdomstolen. Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt. Betänkande av Inre vattenvägsutredningen (SOU 2011:4). Ulf Lindquist och Sten Losman
Kommunallagen i lydelsen den 1 mars 2011. En handbok med lagtext och kommentarer (13 uppl. Norstedts 2011, 295 s.). Den nya upplagan motiveras bl.a. av lagändringar år 2010 om möjlig-

SvJT 2011 Ny Juridisk litteratur 595 het för kommunfullmäktige att anordna extra val och om ytterligare begränsningar för revisorer att ha andra uppdrag i kommunen. Stefan Ryding-Berg Skyddslagen. En kommentar (3 uppl. Norstedts 2011, 106 s.). En kommentar till skyddslagen (2010:305), som den 1 juli 2010 ersatte lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
    Sanktioner på trygghetsområdet. Betänkande av Utredningen om ett administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen (SOU 2011:3).
    Sekretess för finansiella företag. Finansdepartementet (Ds 2011:7).
    Strålsäkerhet — gällande rätt i ny form. Slutbetänkande av Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (Strålsäkerhetsutredningen) (SOU 2011:18). Håkan Strömberg och Bengt
Lundell Sveriges författning (21 uppl. Studentlitteratur 2011, 222 s.). Den nya upplagan föranleds främst av 2010 års förändringar av regeringsformen, riksdagsordningen och anslutande lagstiftning.
    Transporter av frihetsberövade. Betänkande av utredningen om transporter av frihetsberövade personer (SOU 2011:7).
    Uppföljning av signalspaningslagen. Betänkande av Signalspaningskommittén (SOU 2011:13).
    Utökat polissamarbete i Norden och EU. Betänkande av Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (SOU 2011:25).
    Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området — vissa ändringar i kulturminnes-

lagen. Kulturdepartementet (Ds 2011:6).

 

Skatterätt
Asbjörn Eriksson Praktisk beskattningsrätt. Lärobok i inkomstbeskattning (18 uppl. Studentlitteratur 2011, 560 s.). Boken utgör en vidareutveckling av författarens verk ”1990-talets inkomstskatteregler”, 1990, och är en grundläggande framställning i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Bo-Göran Jansson Skatter 2011 — pension och försäkring (25 uppl. Studentlitteratur 2011, 162 s.). En översiktlig beskrivning av inkomstskattereglerna. Dessutom behandlas pensionsförsäkring och pensionsförsäkring i inkomstskattehänseende. KPMG Skattehandboken 2011 (KPMG AB, 2011, 564 s.). I denna upplaga redovisas nyheter på inkomstskatteområdet under 2010.
Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer
Silfverberg och Teresa Simon
Almendal Inkomstskatt — en läro- och handbok i skatterätt. Del 1 och 2 (13 uppl. Studentlitteratur 2011, 820 s.). En lärobok i skatterätt som behandlar inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen. I den nya upplagan har bl.a. omarbetningar och utvidgningar gjorts i kapitlet angående globaliseringens effekter på företagsbeskattningen. Robert Påhlsson Konstitutionell skatterätt (2 uppl. Iustus 2011, 130 s.). I boken behandlas bl.a. regeringsformens krav på skattelagstiftning och tillämpning av skattelag.

596 Litteratur SvJT 2011 Gunnar Rabe och Richard Hellenius Det svenska skattesystemet (24 uppl. Norstedts 2011, 526 s.). Kapitelindelningen har i årets upplaga strukturerats om. Verket har uppdaterats med lagändringar, framför allt i inkomstskattelagen, samt med nya rättsfall. Kristina Ståhl, Roger Persson Österman, Maria Hilling och Jesper
Öberg EU Skatterätt (3 uppl. Iustus 2011, 378 s.). I boken beskrivs och analyseras den EUskatterättsliga regleringen på såväl den indirekta som den direkta beskattningens område.
    Sänkt restaurang- och cateringmoms. Delbetänkande av Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster (SOU 2011:24).

 

Arbetsrätt
Mats Glavå Arbetsrätt (2 uppl. Studentlitteratur 2011, 874 s.).
    Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän. Näringsdepartementet (Ds 2010:45).

 

Internationell rätt
Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål
Wrange Sverige och folkrätten (4 uppl. Norstedts 2011, 333 s.). I boken redogörs för folkrättens karaktär, dess förhållande till svensk rätt och dess betydelse för mellanstatliga relationer. I den nya upplagan finns bl.a. nya kapitel om internationella organisationer och om internationell tvistlösning. Iain Cameron An introduction to the European Convention on Human Rights (6 uppl. Iustus 2011, 233 s.). I boken förklaras ursprunget, strukturen och funktionen hos den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

 

EU-rätt
Emma Holm Fri rörlighet för familjer. En normativ analys av

föräldrapenningen och EUrätten. Ak. avhandling (Juristförlaget i Lund 2010, 368 s.). I boken undersöks den svenska föräldrapenningens förhållande till de EU-rättsliga principerna om fri rörlighet och koordinering av social trygghet. Tom Madell, Tarjel Bekkedal och Tarjel Neergaard (red.) Den nordiska välfärden och marknaden. Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EUrättslig kontext (Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, Nr 23, 2011, 400 s.). Boken beskriver mot bakgrund av den EU-rättsliga regleringen den senaste utvecklingen när det gäller det allmännas ansvar för att tillhandahålla olika typer av allmännyttiga tjänster till medborgarna samt EU-rättens inflytande. Birgitta Nyström EU och arbetsrätten (4 uppl. Norstedts 2011, 397 s.). I boken ges en bakgrund till EU: arbetsrättens utveckling, syften och inriktning, beslutsprocesser och viktiga principiella skillnader jämfört med det svenska arbetsrättsliga systemet.

 

Allmän och blandad juridik
Mikael Baaz Rätt och politik i det internationella samhället. Essäer och artiklar (medverkande Niclas
Lantz) (Jure 2010, 295 s.). I boken återfinns teoretiska diskussioner kring kopplingen mellan rätt och politik och analyser av olika företeelser i dagens internationella samhälle. Festskrift till Torgny Håstad (Iustus 2010, 796 s.). I festskriften finns 41 olika bidrag inom skiftande juridiska ämnen samt en förteckning över Torgny Håstads juridiska skrifter 1973– 2010. Eva Löfgren Rummet och rätten. Tingshus som föreställning, byggnad och rum i användning

SvJT 2011 Ny Juridisk litteratur 597 1734 – 1970 (Institutet för Rättshistorisk Forskning 2011, 639 s.). En bebyggelse- och arkitekturhistorisk analys integrerad med rättshistoriska aspekter. Mattias Nilsson Juridiken. En introduktion till rättsvetenskapen (3 uppl. Jure 2011, 77 s.). I denna lärobok behandlas bl.a. vad juridik är och hur olika rättsregler är uppbyggda.

 

Utländsk rätt
Henning Brath Voldsoffererstatningsloven med kommentar (Gyldendal 2011, 331 s.). En systematisk och översiktlig vägledning och kommentarer till den norska lagen. Bjørn Eriksen Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed (Gyldendal 2011, 280 s.). I boken diskuteras förfaranderegler i norsk rätt vid behandling av frågor rörande uppsägning och avsked.
Elisabeth Myhre Lie I forkant. Kriminalitetsforebyggande politiarbeid (Gyldendal 2011, 350 s.). Behandlar polisens möjligheter enligt norsk rätt att förebygga kriminalitet. Ole Gjems-Onstad och Hugo P
Matre (red) Skatteprosess (Gyl-

dendal 2011, 316 s.). I boken behandlas av flera författare en rad centrala och praktiska ämnen inom den norska skatteförvaltningen. Per Magid, Torben Melchior, Jon
Stokholm och Ditlev Tamm (red) Højsteret — 350 år (Gyldendal 2011, 477 s.). En framställning om Danmarks højsteret med fokus på utvecklingen efter år 1961. Anders B. Mikelsen Hindringsfritak. Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27 (Gyldendal, 2011, 292 s.). Geir Woxholth Forvaltningsloven med kommentar (5 uppl. Gyldendal 2011, 770 s.). Kommenterar den norska förvaltningslagen med rättspraxis och yttranden av Sivilombudsmannen (JO). Trine-Lise Wilhelmsen Årsaksproblemer i erstatningsretten — årsakslaerer, formålsbetrakninger og økonomisk effektivitet (Gyldendal 2011, 84 s.). I boken behandlas adekvansfrågor inom norsk skadeståndsrätt.

Nils-Olof Berggren