Litteratur

Ny juridisk litteratur
Civilrätt

Affärsjuridiska uppsatser. Vinge
stipendiet 2010/11 (Iustus 2011, 329 s.). Boken innehåller fyra examensarbeten vid de juridiska fakulteterna som har premierats av advokatfirman Vinge år 2010/11. Lars K Beckman, Mauritz
Bäärnhielm, Joakim Cederlöf, Erik

Gerleman, Magnus Hermansson,

Nils Larsson, Magnus Lindberg,

Göran Millqvist och Stieg Synner
gren Jordabalken. En kommentar till JB och anslutande författningar (2 uppl. Norstedts 2012, 741 s.). I boken kommenteras jordabalken, jordförvärvslagen, bostadsförvaltningslagen, hyresförhandlingslagen, lagen om arrendenämnder och hyresnämnder samt lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. Bertil Bengtsson Om lagstiftning och annat. 22 uppsatser (Norstedts 2011, 446 s.). En uppsatssamling i två delar. I den första delen behandlas praktiska frågor från bl.a. utredningar och departement. Den andra delen innehåller uppsatser i civilrättsliga ämnen. Bertil Bengtsson Skadestånd för miljöskada (Norstedts 2011, 129 s.). I boken behandlas skadestånd för miljöskador enligt miljöbalken och andra skadeståndsregler. Anders Dereborg och Ann
Christine Lindeblad Brottsskadela
gen. En kommentar (Norstedts 2012, 202 s.). En traditionell lagkommentar, som ersätter Erland Conradis kommentar från 1989. Anders Eriksson, Lotty Nordling och Torsten Palm Konsumentköp-

lagen. En kommentar till konsumentköplagen (Karnov Group 2011, 360 s.). I boken, som är upplagd som en traditionell lagkommentar, redogörs för reglerna i konsumentköplagen och analyseras deras innebörd i praktiken. Det lämnas en omfattande redovisning av fall som avgjorts av Allmänna Reklamationsnämnden. Henric Falkman Introduktion till försäkringsnäringsrätten (Jure 2011, 115 s.). I boken presenteras försäkringsnäringsrättens systematiska uppbyggnad. Folke Grauers Fastighetsköp (20 uppl. Juristförlaget i Lund 2012, 375 s.). I boken behandlas regler om fastighetsköp med en tyngdpunkt på säljarens ansvar för fel i fastigheten. Richard Hager Allmänna fastighetsrätten. En introduktion (3 uppl. Norstedts 2011, 139 s.). En introducerande framställning av den allmänna fastighetsrätten. Den nya upplagan är uppdaterad med hänsyn till rättsutvecklingen. Jakob Heidbrink Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt (Studentlitteratur 2011, 184 s.). Boken täcker skuldebrevslagens område och konsumentkreditlagens civilrättsliga bestämmelser. Den behandlar också översiktligt speciella fordringsrättsliga områden såsom växel- och checkrätten. Trygve Hellners och Mikael
Mellqvist
Skuldsaneringslagen. En kommentar till 2006 års lag (2 uppl. Norstedts 2011 329 s.). Denna upplaga bygger på första upplagan från år 2007 och innefattar en formell översyn samt

SvJT 2012 Ny juridisk litteratur 301 bl.a. kommentarer till nya rättsfall.
    Internationella
namnfrågor. Justitiedepartementet (Ds 2011:39).
    Preskription av betalningsan
svar för styrelseledamöter m.fl. Justitiedepartementet (Ds 2011:45). Madeleine Randquist (red.) Ersättning vid personskada (Studentlitteratur 2011, 780 s.). 2011 års upplaga av ett referensverk om beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada. I boken, som är indelad i fem delar, medverkar flera författare.
Torsten Seth Internationella af
färstvister (5 uppl. Iustus 2011, 118 s.). En kortfattad framställning av det regelsystem som gäller när en svensk affärspart agerar i en rättstvist med utländsk motpart. I den nya upplagan berörs bl.a. Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser och Rom IIförordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser. Peter Strömgren Tillbehör och accession. Ak. avhandling (Iustus 2012, 451 s.). I avhandlingen behandlas sakrättsliga problem vid rättighetsförvärv genom sammanfogande (accession). Carl Svernlöv Styrelse- och VDansvar i aktiebolaget (2 uppl. Norstedts 2012, 127 s.). Boken behandlar skadeståndsreglerna i i aktiebolagslagen beträffande styrelseledamöter och verkställande direktören. Örjan Teleman Bodelning. Under äktenskap och vid skilsmässa (5 uppl. Norstedts 2011, 391 s.). Denna upplaga innehåller utvidgade kommentarer och beaktar nyare rättsfall och ändringar i lagstiftningen sedan förra upplagan år 2003.

Anders Victorin och Richard
Hager
Allmän fastighetsrätt (6 uppl. Iustus 2011, 271 s.). I boken behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten med särskild uppmärksamhet på reglerna om köp av fast egendom. Denna upplaga har omarbetats av Richard Hager. Karin Wallin-Norman Finansiella instrument. Lärobok (Jure 2011, 121 s.). I boken behandlas de rättsliga förutsättningarna för uppkomsten av värdepapper och värdepappersmarknad. Christer Westermark Bokföringslagen, revisionslagen och revisorslagen. Samt normer för hållbarhetsredovisning (3 uppl. Norstedts 2011, 430 s.). Denna upplaga är helt omarbetad. Hänsyn har tagits till de ändringar i lagar och praxis som skett under de senaste åren. Ett nytt kapitel har tillkommit om hållbarhetsredovisning. Laila Zackariasson Borgenärsskydd och specialitet. Om identitet, individuell bestämning och individualisering som förutsättningar för borgenärsskydd vid anspråk som har uppstått och fått sitt innehåll med borgenärens samtycke (Iustus 2012, 761 s.). I boken genomförs en analys av specialitetsprincipens innebörd inom ramen för svensk reglering om borgenärsskydd. Stefan Zetterström Sakrättens fyra huvudfall (3 uppl. Iustus 2012, 165 s.). I boken behandlas frågor om godtrosförvärv, dubbeldispositioner, borgenärsskydd till utlämnad egendom samt borgenärsskydd till förvärvad egendom.

Processrätt
C. Diesen och M. Strandberg Be
visprövning i tvistemål. Teori och praktik. BEVIS 9 (Norstedts 2012, 481 s.). Boken, som ingår i antologiserien BEVIS, består av

302 Litteratur SvJT 2012 tre delar. Den första delen är en översättning av avsnitt i en norsk doktorsavhandling om beviskrav i civilmål. Malin Forsman Internetpublicering och sociala medier. En juridisk vägledning (4 uppl. Norstedts 2011, 156 s.). I boken beskrivs reglerna om Internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Max Fredriksson och Ulf Malm
Brottsoffrens rättigheter i brott
målsprocessen (4 uppl. Norstedts 2012 152 s.). I boken beskrivs de rättigheter brottsoffren har i brottmålsprocessen. Den nya upplagan har bl.a. kompletterats med avsnitt om vårdnadshavares skadeståndsskyldighet, kriminalpolitiska förändringar och EU-rätt. Torkel Gregow Utsökningsrätt (4 uppl. Norstedts 2012, 444 s.). Sedan den förra upplagan år 1996 har nytt material beaktats bl.a. omorganisationen av Kronofogdemyndigheten.
    Internationell delgivning. Jus
titiedepartementet (Ds 2011:46). Stefan Michaelson och Åke Lundeberg Att processa i tvistemål (Jure 2011, 146 s.). En handbok avsedd för yrkespraktiker och andra när det gäller att uppträda inför domstol och att i övrigt hantera civilrättsliga konflikter.

Straffrätt
En EU-rättslig anpassning av re
gelverket för sprutor och kanyler. Socialdepartementet (Ds 2011:38).
    Fridskränkningsbrotten
och egenmäktighet med barn. Betänkande av Fridskränkningsutredningen (SOU 2011:85).
    Informationsutbyte vid sam
arbete mot grovt organiserad brottslighet. Slutbetänkande av Utredningen om informations-

utbyte vid brottsbekämpning m.m. (SOU 2011:80). Börje Leidhammar och Gustav
Lindkvist Bevisprövning i mål om
osanna fakturor. En skatte- och straffrättslig studie (Norstedts 2011, 144 s.). Boken behandlar bevisprövningen i mål om skatteundandragande med användande av s.k. osanna fakturor. Annika Norée Polismål. När poliser är de misstänkta (Norstedts 2011, 215 s.). I boken ges exempel på olika polismål som belyser grundläggande regler om polisers uppgifter och befogenheter. Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism. Justitiedepartementet (Ds 2011:43). Magnus Ulväng, Nils Jareborg,
Sandra Friberg, och Petter Asp

Brotten mot allmänheten och
staten. Svensk straffrätt IV (Iustus 2012, 312 s.). En framställning av brotten mot allmänheten, de viktigare brotten mot staten, terroristlagstiftningen och straffansvaret enligt tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstiftningen.

Offentlig rätt
Asylsökande
ensamkommande barn. En översyn av mottagandet. Betänkande av Utredningen om en översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn (SOU 2011:64). Ewa Axelsson Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård. En medicinrättslig studie. Ak. avhandling (Iustus 2011, 417 s.). Studien inriktas kvalitetssäkringssystemets rättsliga konstruktion och tillämpning och omfattar en kartläggning av olika aktörers ansvar och rättsligt reglerade skyldigheter. Bättre miljö — minskade utsläpp. Betänkande av Industri-

SvJT 2012 Ny juridisk litteratur 303 utsläppsutredningen (SOU 2011:86). Hedvig Bernitz, Anna Lagerqvist
Veloz Roca, Lena Sandström och
Wiweka Warnling-Nerep Arbetskompendium Statsrätt (11 uppl. Norstedts 2012, 125 s.). En hjälp för studenter inom juristutbildningen bl.a. med äldre skrivningsfrågor med förslag till svar. Kristina Blomberg Värt att veta om personuppgiftslagen (Studentlitteratur 2012, 218 s.). Boken är en praktisk handledning i personuppgiftslagen och ger exempel på hur personuppgifter kan hanteras i praktiken. Lars Clevesköld, Lars Lundgren och Anders Thunved Handläggning inom socialtjänsten (16 uppl. Norstedts 2012, 518 s.). I boken beskrivs de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos socialnämnder eller andra nämnder som fullgör uppgifter inom socialtjänsten. I den nya upplagan har beaktats bl.a. lagändringar som berör ansvarsfördelningen mellan kommuner när det gäller stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Jan-Erik Falk Lag om offentlig upphandling — en kommentar (2 uppl. Jure 2011, 660 s.). Kommentaren har utarbetats mot bakgrund av den svenska lagtexten, bakomliggande direktivbestämmelser och rättspraxis i EU-domstolen och i svenska domstolar.
David I Fisher Mänskliga rät
tigheter. En introduktion (6 uppl. Norstedts 2012, 116 s.). I boken presenteras det internationella skyddet för rättigheter på global och regional nivå.
    Hjälpmedel — ökad delaktig
het och valfrihet. Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel (SOU 2011:77).
    Hur svensk lagstiftning och
praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen

— en kartläggning. Socialdepartementet (Ds 2011:37). Lars-Göran Hessmark Socialförsäkringsbalken. En kommentar. Avd. F Förmåner till efterlevande (Norstedts 2011, 211 s.). En kommentar till socialförsäkringsbalken som omfattar 75–92 kap. Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling det arbetsmarknadspolitiska området. Betänkande av utredningen om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna (SOU 2012:4). Högskolornas föreskrifter. Betänkande av Utredningen om högskolors föreskrifter (SOU 2012:5). Lena Marcusson (red.) Offentligrättsliga principer (2 uppl. Iustus 2012, 240 s.). Innehåller bidrag från åtta olika författare rörande frågor inom den offentliga rätten. Myndighetschefers villkor. Betänkande av Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer (SOU 2011:81). Kerstin Nordlöf Unga lagöverträdare i social- straff- och processrätt (Studentlitteratur 2012, 412 s.). I boken behandlas fyra delar av rättsvetenskapen i förhållande till unga lagöverträdare: socialrätt, förvaltningsprocessrätt, straffrätt och straffprocessrätt. Ny djurskyddslag. Betänkande av utredaren i Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (SOU 2011:75). Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg. Betänkande av Utredningen om förorening från fartyg (SOU 2011:82). Nya regler om prospekt. Finansdepartementet (Ds 2012:1).

304 Litteratur SvJT 2012 Olagligt statsstöd. Betänkande av Statsstödsutredningen (SOU 2011:69).
    Polisens tillgång till signalspa
ning i försvarsunderrättelseverksamhet. Justitiedepartementet (Ds 2011:44). Stephan Rapp (red.) Dokumentationsboken. Handbok i dokumentation inom förskola och skola (Norstedts 2011, 145 s.). Syftet med denna bok, som utges i samarbete med Jönköpings kommun, är att ge praktiskt stöd till förskolor och skolor i arbetet med att utveckla dokumentationsrutiner. Stephan Rapp (red.) Skolledarskap. Om att leda förskolans och skolans utvecklingsarbete (Norstedts 2011, 257 s.). I boken diskuteras bl.a. skolledaren som myndighetsutövare och om hur mål- och resultatstyrning samt administrativa rutiner kan inverka på verksamheten.
Ann-Katrine Roth Jämställd
hetsboken. Från teori till praktik (3 uppl. Norstedts 2011, 290 s.). Boken utgår från den svenska diskrimineringslagstiftningen och tar också upp internationella konventioner och EU-rätt.
    Rörelsereglering för försäk
ring och tjänstepension. Betänkande av Solvens II-utredningen (SOU 2011:68). Håkan Strömberg och Bengt
Lundell Allmän förvaltningsrätt
(25 uppl. Liber 2011, 272 s.). Denna upplaga är uppdaterad och aktualiserad på grund av nyheter i lagstiftning, rättspraxis och litteratur bl.a. när det gäller förvaltningsdomstolarnas organisation och grundlagsändringar år 2011. Håkan Strömberg och Bengt
Lundell Speciell förvaltningsrätt
(18 uppl. Liber 2011, 226 s.). Denna upplaga är omarbetad och aktualiserad med anledning av bl.a. socialförsäkringsbalken,

den nya plan- och bygglagen och ändringar i miljölagstiftningen. Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet. Betänkande av Utredningen om stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet (SOU 2011:78). Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet. Betänkande av Utredningen om Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet (SOU 2011:66). Anders Thunved Nya sociallagarna. Med kommentarer, lagar och förordningar som de lyder den 1 januari 2012 (25 uppl. Norstedts 2012, 832 s.). I den nya upplagan redovisas författningsändringar av betydelse för socialtjänsten, bl.a. nya bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan bosättningskommuner och vistelsekommuner samt nya regler om utslussning från sluten ungdomsvård. Underhållsansvaret för statens renskötselanläggningar. Betänkande av Renskötselanläggningsutredningen (SOU 2011:62). Wiweka Warnling-Nerep, Annika
Lagerqvist Veloz Roca och Jane

Reichel
Statsrättens grunder (4 uppl. Norstedts 2011, 297 s.). Den nya upplagan utgör en genomgripande uppdatering på grund av 2010 års grundlagsreform. Vissa ändringar i radio- och tvlagen (2010:696). Kulturdepartementet (Ds 2011:40). Utlämning. Betänkande av Utlämningsutredningen. Statens offentliga utredningar (SOU 2011:71). Våld och tvång under internationella militära insatser. Betänkande av Fredsinsatsutredningen (SOU 2011:76). Stefan Zetterström Förvaltningsrätt in nuce (Liber 2011, 82 s.). En översiktlig redogörelse för

SvJT 2012 Ny juridisk litteratur 305 det förvaltningsrättsliga området. Stefan Zetterström Konstitutionell rätt in duce (Liber 2011, 144 s.). I boken berörs överskådligt i huvudsak reglerna i regeringsformen.
     Karin Åhman Normprövning.
Domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000 — 2010 (Norstedts 2011, 256 s.). I boken redovisas normprövningsmål i svenska domstolar 2000–2010. Syftet är att åskådliggöra utvecklingen vid prövningen av dessa mål samt att undersöka i vilken grad europarätten har påverkat utvecklingen.
    Åtgärder mot fusk och felak
tigheter med assistansersättning. Betänkande av utredningen om assistansersättning (SOU 2012:6).
    Överklagande av Socialstyrel
sens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen. Socialdepartementet (Ds 2011:36).
    Översyn av den statliga ersätt
ningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn. Justitiedepartementet (Ds 2011:34).

Skatterätt
Leif Edvardsson Skatteregler för
incitamentsprogram (2 uppl. Norstedts 2012, 276 s.). I boken behandlas skatterättsliga frågeställningar kring anställdas beskattning och företagets avdragsrätt då den anställde deltar i ett incitamentsprogram. Christina Gyland och Olof Jakobsson Skatterätt. En introduktion (9 uppl. Studentlitteratur 2012, 132 s.). En beskrivning av skatterättens grunder och hur det svenska skattesystemet är uppbyggt. I den nya upplagan har lag och praxis t.o.m. december 2011 beaktats.

Rolf Holmquist och Johan Lindmark Skatt och skattebrott. (Norstedts 2012, 138 s.). En översikt av skattelagstiftningen och en redovisning av vissa allmänna frågor med bäring på bl.a. skattebrottslagen. Jan Kleerup, Elenor Kristoffersson, Peter Melz och Jesper Öberg
Mervärdesskatt i teori och prak
tik (3 uppl. Norstedts 2012, 239 s.). I denna upplaga har framställningen kompletterats med lagändringar fram till den 1 januari 2102 samt med nya rättsfall från EU-domstolen. Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdeskatt. Finansdepartementet (Ds 2011:41). Skatteincitament för riskkapital. Delbetänkande av Företagsskattekommittén (SOU 2012:3). Sänkt moms på vissa tjänster? Slutbetänkande av Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster (SOU 2011:70).

Arbetsrätt
Jakob Broman, Bo Ericson och Caro
lina Öhrn Rehabiliteringsansvaret. En arbetsrättslig handbok (Norstedts 2011, 159 s.). Boken behandlar de krav som ställs på arbetsgivaren och andra i det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet. ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg. Betänkande av WFC-utredningen (SOU 2011:84). Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2012:3). Moa Hjertson och Kajsa Svaleryd Likabehandling i arbetslivet. En handbok för chefer: så följer du den nya diskrimineringslagen. I boken förtydligas diskrimineringslagens syfte. Stöd ges i det förebyggande arbetet genom konkreta exempel, diskussions-

306 Litteratur SvJT 2012 underlag och övningar. (Liber 2011, 170 s.). Tommy Iseskog Uppsägning av personliga skäl (8 uppl., Norstedts 2011, 289 s.). I den nya upplagan har ny rättspraxis inarbetats och samtliga kapitel uppdaterats.

Rättshistoria
Ann-Christine
Petersson Hjelm
Fängelset
som välfärdsbygge (Rättshistoriskt bibliotek. Band 68. Institutet för rättshistorisk forskning, 2012, 386 s.). En kriminalpolitisk och laghistorisk undersökning och studie över tillämpningen inom fångvården av grundtankarna i välfärdssamhällets kriminalpolitik.

Allmän och blandad juridik
Catharina Calleman (red.) Rätten
i den ekonomiska krisen (Iustus 2011, 218 s.). En antologi med åtta artiklar inom områden som kanske mest omedelbart påverkas av den ekonomiska krisen, insolvens kredit- och skatterätten men också de arbetsrättsliga och straffrättsliga områdena. Peter Danowsky Advokatyrket, upphovsrätten och yttrandefriheten en artikelsamling (Norstedts 2012, 224 s.). Ett antal artiklar om advokatyrket, medierätten, upphovsrätten och yttrandefriheten. Gabriella Fägerlind Mångfald i praktiken — en handbok för verksamhetsutveckling (Liber 2012, 206 s.). I boken beskrivs hur arbetsplatser och organisationer, genom ett framgångsrikt mångfaldsarbete kan bli mer attraktiva och konkurrenskraftiga. Håkan Gustafsson Dissens Om det rättsliga vetandet (Juridiska institutionens skriftserie. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2011, 174 s.). I boken behandlas frågan om villkoren för det rättsliga vetandet och

under vilka förutsättningar det är möjligt att frigöra sig från det. Ulf Jensen, Staffan Rylander och Per Henrik Lindblom Att skriva juridik. Regler och råd (5 uppl. Iustus 2012, 124 s.). I boken behandlas med förklarande och konkreta exempel de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande. Ruth Nielsen och Christina D.
Tvarnø
(eds.) Scandinavian Women´s Law in the 21st Century (Djøf Publishing 2012, 283 s.). En antologi med ett tiotal bidrag rörande jämställdhets- och kvinnorätt. Vänbok till Claes Sandgren Utblick och inblick (Iustus 2012, 493 s.). Vänboken innehåller 33 bidrag inom skilda juridiska ämnesområden. Stefan Zetterström Juridiken och dess arbetssätt. En introduktion (2 uppl. Iustus 2012, 176 s.). I boken, som behandlar bl.a. juristernas olika roller och uppgifter samt det juridiska språket lämnas i handbokens form råd för studenter.

EU-rätt
David Langlet och Said Mahmoudi

EU:s miljörätt (3 uppl. Norstedts
2011, 412 s.). En uppdatering bl.a. med anledning av Lissabonfördraget och miljörelaterade rättsakter som utsläppshandelsdirektivet och kemikalieförordningen REACH Tom Madell, Tarjei Bekkedal och Ulla Neergaard Den nordiska välfärden och marknaden. Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext. (Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet/Nr 23, 399 s.). I boken beskrivs den senaste utvecklingen inom området för det allmännas ansvar för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster till medborgarna. Vidare behandlas bl.a.

SvJT 2012 Ny juridisk litteratur 307 EU-rättens inflytande på de nordiska ländernas möjligheter att organisera sin verksamhet när det gäller dessa tjänster.

Utländsk rätt
Mads Bryde Andersen Enkelte
transaktioner. Aftaleretten III (2 uppl. Gjellerup 2012, 508 s.). Det tredje bandet i en lärobok om dansk avtalsrätt. Inge Lorange Backer Innføring i naturressurs- og miljørett (5 uppl. Gyldendal 2012, 404 s.). En introduktion i norsk naturresurs- och miljörätt med inriktning på aktuella miljöproblem.

Wilhelm von Humboldt Statsmaktens grenser — en avhandling om deres begrunnelse og och naermere utstrekning. Översättning från tyska till norska (Unipub 2011, 222 s.). Henning Jakhelln, Helga Aune,
Nina Kroken och Claude A Lenth
(red.) Arbeidsrett.no. Kommentarer till arbeidsmiljøloven (3 uppl. Cappelen Damm 2011, 1413 s.). I boken behandlas arbetsrättsliga frågor i anslutning till den norska arbeidsmiljølagen från år 2005. Nils-Olof Berggren


U
LF LINDQUIST, Kommunala befogenheter, Sjunde upplagan, Norstedts juridik. 456 s.

F.d. hovrättsrådet Ulf Lindquists skrift ”Kommunala befogenheter” har kommit i sin sjunde upplaga. Lindquist är en av Sveriges främsta experter när det gäller kommunalrätt och därmed interagerande rättsområden. Han har deltagit flitigt i det kommunalrättsliga lagstiftningsarbetet från 1970-talet och framåt.
    Lindquists skrift som behand
lar lagstiftning och praxis på det kommunalrättsliga området har storleksmässigt ökat betydligt. En jämförelse med första upplagan ger vid handen att den omfattade 244 sidor mot 455 sidor i den nya utgåvan. Det betyder bl.a. att den som vill orientera sig på området bör se till att använda den senaste upplagan som delvis kan betraktas som nyskriven. Volymökningen orsakas främst av EG-rättens och konkurrensrättens framväxt och inbrytningar i den klassiska kommunalrätten med anor från 1862 års kommunallagsreform.
    Detta ger upphov till både
teoretiska och praktiska tolkningsproblem. De teoretiska frå-

gorna har belysts i en relativt färsk doktorsavhandling från 2008 (Tobias Indén — Kommunen som konkurrent — kommunalrättsliga befogenheter och kommunalrättsliga begränsningar — Umeå 2008). Lindquists bok ger en fullödig redovisning av praxis. Särskilda problem uppkommer på grund av att lagstiftningstekniken övergått från 70-talets medvetet flexibla ramlagstiftning till en ökande detaljreglering på praktisk taget alla kommunala verksområden. Därmed kommer man in på frågan om värdet av äldre praxis. Några exempel skall ges. De äldsta rättsfallen Lindquist redovisar är från 1909 (stöd till idrottsföreningar och vägbelysning). De är fortfarande efter mer än 100 år relevanta medan praxis från 70-talet i fråga om urval och förtur i barnomsorgen (Lindquist s. 98) härstammar från en tid då barnomsorgen var en frivillig kommunal uppgift. I dag har den förvandlats till en skyldighet grundad på lagstift-

308 Litteratur SvJT 2012 ning. Lindquists bok är i princip heltäckande och redovisar alla rättsområden som rör kommunerna samt de kommunalrättsliga principerna såsom självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.
    Det finns inte möjlighet att gå
in på innehållet i alla berörda rättsområden utan jag nöjer mig med att peka på några sådana områden som kan vara av intresse när man gör affärer med en kommun. Hit hör t.ex. kommunal bolagsbildning, koncernbildning, bostadsförsörjning, kommunikationer, energiförsörjning och offentlig upphandling. Ett helt kapitel behandlar olika kommunala avgifter, Vidare finns ett särskilt kapitel om kommunernas och landstingens förhållande till näringslivet (kap. 18). EG-rätten och den näringspolitiska lagstiftningens inverkan på kommunal kompetens får också ett särskilt kapitel.
    Lindquist konstaterar att ge
menskapsrättens regelverk uppvisar flera tolkningssvårigheter än vad som är vanligt i umgänget med sedvanlig svensk rätt (s. 408–409). Konkurrensrätten tar numera ibland över kommunallagen så att ingrepp kan göras även mot kompetensenliga kommunala förfaranden (s. 420).
    Kommunernas
hävdvunna verksamhetsbredd har ibland historiska förklaringar. Att gamla städer fortfarande kan ha stadshotell och stadskällare har ytterst sin grund i medeltida stadsväsen. Också städernas befattning med hamnar härrör från medeltiden.
    I avsnittet om kommunala av
gifter konstaterar Lindquist att praxis innebär att civilrättsliga synsätt alltmer gör sig gällande i

förhållandet mellan kommunerna och deras omvärld (s. 228– 229). Ibland finns anledning att diskutera brister i den lagstiftningsteknik som används. Ett exempel utgör trängselskattens konstruktion. Denna har gjorts som en statlig skatt. Lindquist framhåller att det skulle ha varit praktiskt om denna pålaga utformats som en specialreglerad kommunal avgift (s. 201). Enligt min mening hade det varit möjligt att konstruera denna skatt som en kommunal punktskatt. Sådana förekom i äldre tid, t.ex. hundskatt och nöjesskatt. Något hinder från grundlagssynpunkt kan knappast finnas. Bestämmelsen i 1 kap. 7 § regeringsformen talar inte om vilka typer av kommunala skatter som får tas ut. Naturligtvis måste kommunala skatter ha uttryckligt lagstöd. Liksom tidigare upplagor kännetecknas Lindquists arbete av en bra systematik och boken fyller väl sitt syfte. De brister som kan finnas beror enligt min mening på att den moderna lagstiftningen är alltför spretig. Rättsreglerna överlappar varandra. Lindquists bok är synnerligen välskriven, lättläst och pedagogiskt utformad. Den är inte bara till gagn för kommunala jurister och för domstolarna i de fall de kommer i kontakt med kommunalrättsliga spörsmål. Med EG-rättens och konkurrensrättens framväxt bör den vara av stort intresse också för de jurister som kommer i kontakt med kommunerna på affärsmässiga grunder. Boken är till stor hjälp om man vill undvika att gå vilse i den juridiska snårskogen. Curt Riberdahl

SvJT 2012 Anmälan av Grönfors & Dotevall, Avtalslagen… 309 KURT GRÖNFORS och ROLF DOTEVALL, Avtalslagen en kommentar, Fjärde upplagan, Norstedts gula bibliotek, 2010. 392 s.

Kommentaren till avtalslagen i Nordstedts gula serie har utkommit i en ny upplaga. Rolf Dotevall medverkade i de två föregående upplagorna och han har efter Kurt Grönfors död ensam övertagit ansvaret.
    Det är oklart vem som är
bokens målgrupp. Är det teoretikern? Ja, teoretikern får definitivt sitt lystmäte. I boken förklaras avtalslagens grundläggande teoribygge i 1980-talets kontext (tiden för första upplagan). En hel del har hänt de senaste trettio åren och det är möjligt att boken skulle ha kunnat vinna på en mer omfattande genomarbetning. Samtidigt är det en välgärning att Kurt Grönfors tankar och struktur är oförändrade. Dotevall har bevarat bokens atmosfär med Grönfors många slagkraftiga formuleringar som gör läsningen underhållande och tankeväckande. Är praktikern målgrupp? Knappast. Boken är svåranvänd för en praktiskt verksam jurist som snabbt vill finna svar på en konkret fråga. Dispositionen är jobbig eftersom en hel del värdefulla citat och förklaringar placerats under kapitelrubriken och/eller i efterorden. Det räcker alltså inte för praktikern att läsa på ett ställe i anslutning till paragrafen. Praktikern kan inte vara säker på att en sak behandlas uttömmande på ett ställe, han måste leta vidare. Vidare saknar praktikern referenser till ny litteratur, vilket är synd eftersom mycket av rättsutvecklingen på avtalsrättens område sker genom litteraturen (vilket inte minst Grönfors och Dotevall själva bidragit till). De flesta referenser-

na är till gammal text (typ Vahlén och Karlgren). Referenserna till rättspraxis är förtjänstfullt uppdaterade med nya viktiga rättsfall. Att boken inte lämpar sig som praktisk handbok kan emellertid inte skyllas på författarna. Problemet är huvudsakligen att avtalslagen inte ger så särskilt många svar på praktiskt förekommande problem. Är studenten eller den allmänintresserade juristen bokens målgrupp? Studenten på juristprogrammens fördjupningsblock borde ha denna bok som obligatorisk litteratur. Inledningen till boken, det som skrivs under § 1, kapitelrubriken till kapitel 2 och om § 36 ger en mycket god förståelse för avtalsrätten och varje jurist borde läsa det som en uppfräschning. Det rör sig om sammanlagt drygt 100 lättlästa sidor. Är lagstiftaren målgrupp? Boken är i hög grad lärorik för den lagstiftningstekniskt intresserade. Den visar på gammal och ny teknik (skiftet från rekvisitjuridik till värderingsjuridik — även om dessa begrepp inte förekommer i boken) och på fördelar och nackdelar med de olika teknikerna. Jag har ett önskemål inför den kommande upplagan, nämligen fler korsreferenser till annan lagtext. T.ex. beträffande konkurrensklausuler saknas hänvisning till motsvarande bestämmelser i lagarna om handelsagentur och kommission. Den läsare som inte är bekant med dessa lagrum blir inte uppmärksammad på dem. Den läsare som känner till lagrummen undrar om författaren har analyserat hur de möjligen kommit att påverka tolkningen

310 Litteratur SvJT 2012 av avtalslagen (inte alls, lite eller mycket). Ett annat exempel är att det inte i avsnittet om 36 § avtalslagen sker en genomgång av den s.k. ”grå listan” — dvs. uppräkningen i avtalsvillkorsdirektivet (93/13/EG) av avtalsklausuler som kan vara oskäliga i förhållande till konsument — och

hur den (eventuellt) påverkar oskälighetsbedömningen vid avtal mellan två näringsidkare. Sammanfattningsvis, kan jag konstatera att alla jurister borde läsa denna viktiga bok varje gång den kommer i ny upplaga. Christina Ramberg