Notiser

Regeringskansliet
Regeringen har anställt
Malin Bonthron att vara rättschef i Regeringskansliet (2012-03-15).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
hovrättsrådet tillika vice ordförande på avdelning Eva Ahlquist att vara hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige (2012-03-15), hovrättsråden Christian von Szalay och Niklas Wågnert att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (2012-0315), hovrättsrådet Ingrid Björck att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige (2012-03-15), hovrättsråden Susanne Lundgren
Jonasson och Hans Sundberg att
vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Övre Norrland (2012-03-15), universitetsadjunkten Olof Hellström, professorn Tom Madell och juridiska konsulten Katarina Saalo att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (2012-03-12), hovrättsråden Lars Borg och Sven Jönson, rådmannen Hans
Cappelen-Smith samt hovrättsråden
Monica Kämpe och Ingela Perklev att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (2012-03-22). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Linus Videgren till hovrättsassessor (2012-03-23). Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Helene Karlsson till hovrättsassessor (2012-05-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Joakim Hugoson att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt (2012-03-15),

rådmännen Marinette Gustafsson och Anders Domert att vara chefsrådmän i Örebro tingsrätt (201203-22), advokaten Ann Lind Kristensson och tf. rådmannen Mats Hagelin att vara rådmän i Göteborgs tingsrätt (2012-03-22).

Migrationsverket
Regeringen har anställt
Anders Danielsson att vara generaldirektör och chef för Migrationsverket (2012-03-22).

Polisväsendet
Regeringen har anställt
Mats Löfving att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Stockholms län och Polismyndigheten Gotland (2012-03-15).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Björn Ankarling, Advokat Saltin & Partner HB, Karlskoga, Linn
Augustson, Advokatbyrå Gilborne
Aktiebolag, Göteborg, Bertil Begander, Juristbyrån S.B. Begander, Malmö, Magnus Bengtsson, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg, Christoffer Benninge, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Marcus Bergdahl, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Helena Bergenheim,
Linklaters Advokatbyrå AB, Stock
holm, Andreas Carnheimer, Advokatbyrån Sigeman & Co AB, Malmö, Tobias Edvardsson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Eric Ehrencrona, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Hanna Eriksson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Jonas
Forsén, Advokatfirman Hammar
skiöld & Co AB, Stockholm, Hans
Fritzheimer, Hans Fritzheimer Ak
tiebolag, Sundsvall, Ekrem Güngör,
Advokatfirman Salmi & Partners
AB, Stockholm, Karin Henriks, Advokatfirman Anita Carlsson AB,

SvJT 2012 Personalnotiser 427 Malmö, Hanna Holmgren, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Magdalena Huber, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Hånell, Lindberg Advokatbyrå AB, Sundsvall, Linn Hökmark, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, Petter Ingelshed, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Andreas
Israelsson, Advokatfirman Fylgia
KB, Stockholm, Ylva Johansson,
Chouette advokatbyrå AB, Stock
holm, Christian Karlsson, Advokatfirman VICI HB, Lund, Robert Jukic
Karlsson, Advokatfirman Lindahl
KB, Göteborg, Sadik Kutlu, Advokatbyrån Lindwall & Partners AB, Stockholm, Caroline Lagergréen,
Elmzell Advokatbyrå AB, Stock
holm, Helen Larsson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Lennart
Leverström, Advokatfirman Lennart
Lefverström, Karlstad, Svante Liljedahl, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg, Oscar Liljeson, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Heli Lundström, Advokatbyrån Omnia AB, Södertälje, Jennie
Lööw, Hamilton Advokatbyrå KB,
Stockholm, Hedvig Mannergren,
Advokatfirman Delphi i Göteborg
KB, Göteborg, Hanna Marklund,
Linklaters
Advokatbyrå AB, Stockholm, Johanna Meidell, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Daniel Modéus, Juristfirma Daniel Modéus AB, Johanneshov, Niklas
Nebel, Andersson Gustafsson Ad
vokatbyrå KB, Stockholm, Elisabet
Nilsson, Baker & McKenzie Advo-

katbyrå KB, Stockholm, Yvonne
Nordgård, Juristfirman Yvonne
Nordgård KB, Stockholm, Christian Olofsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Jane
Wennerlund Olsson, A1 Advokater
Kommanditbolag, Stockholm, Ola
Lo Olsson, Elmzell Advokatbyrå
AB, Stockholm, David Rutegård,
Advokatfirman Carler KB, Stock
holm, Nina Sandberg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Fredrik Sandgren, Kristianstad Advokatbyrå AB, Kristianstad, Joakim Sjöberg, Advokaterna Melin & Fagerberg AB, Göteborg, Malou Sjöholm, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Eva Sundling,
Advokatfirman Hammarskiöld &
Co AB, Stockholm, Madeleine Tell,
Advokatfirman
Abersten HB, Sundsvall, Oskar Wrede, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Karin Wålander, Crusner Advokatbyrå AB, Linköping, Rodney Humphreys (reg. EUadvokat), Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm (2012-0330).

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt
hovrättsrådet Cecilia Isgren att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Jönköping (2012-0315).

428 Notiser SvJT 2012 I detta häfte (s. 313–428) har medverkat bl.a.
Kerstin Calissendorff, justitieråd

Göran Lambertz, justitieråd

Stefan Lindskog, justitieråd

Per Bauhn, professor

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita

Petter Asp, professor

Magnus Ulväng, professor

Carl Henrik Ehrenkrona, ambassadör

Mårten Schultz, professor

Nils Sjöblom, tf. hovrättsassessor

Ida Otken Eriksson, EU-advokat

Martin Mörk, jur. kand.

Julia Vinterskog, jur. kand.

Malin Runnakko, jur. stud.

Fredrik Sjövall, jur. kand.