Notiser

Ny generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen
Regeringen har den 5 juli 2012 anställt Anders Thorn
berg att vara generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen. Anders Thornberg anställdes vid Säkerhetspolisen 1990 och har där haft ett flertal chefsbefattningar, såsom tillförordnad personalchef, säkerhetsskyddschef och biträdande chef för huvudenheten kontraspionage, biträdande chef för huvudenheten för skydd, informationsdirektör i verksledningen samt taktisk ledare för den operativa processen. Han var chef för avdelningen säkerhetsåtgärder när han utsågs till biträdande säkerhetspolischef 2011.

Regeringskansliet
Regeringen har anställt
Ulf Wallentheim att vara departementsråd i Regeringskansliet (2012-05-03), Anna-Carin Svensson och Amina
Lundqvist att vara departements
råd i Regeringskansliet (2012-0531), Magnus Medin att vara rättschef i Regeringskansliet (2012-06-14).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
stadsarkitekten Tommy Åström att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (2012-06-14), ingenjören och gruppchefen Dag Ygland att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (2012-06-14), områdesansvariga föredraganden Catrine Björkman, justitiesekreteraren Marianne
Lishajko och advokaten Agneta

Munther att vara hovrättsråd i
Svea hovrätt (2012-06-20). kammaråklagare Andréa Erliden att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2012-07-12). Svea hovrätt har utnämnt hovrättsfiskalen Therese Sandin till hovrättsassessor (2012-05-05), hovrättsfiskalen Mattias Pleiner till hovrättsassessor (2012-05-08), hovrättsfiskalen Charlotte Nothnagel till hovrättsassessor (201205-09),

hovrättsfiskalen Cecilia Magnusson till hovrättsassessor (201205-25), hovrättsfiskalen Malin Hjalmarson till hovrättsassessor (201206-18). Hovrätten över Skåne och Blekinge har utnämnt hovrättsfiskalen Réka Gödri
Mártis till hovrättsassessor (2012
05-15), hovrättsfiskalen Maria Anvin till hovrättsassessor (2012-06-25). Hovrätten för Nedre Norrland har utnämnt hovrättsfiskalen Linda Hägglund till hovrättsassessor (201206-01).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
kammarrättsråden tillika vice ordförandena på avdelning Raymond Grankvist och Göran Bodin att vara kammarrättslagmän i Kammarrätten i Göteborg (201205-16), rådmannen Margareta Berg att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2012-05-16), kammarrättsrådet Anders
Bengtsson och rådmannen Mikael

Ocklind att vara kammarrättsråd
tillika vice ordförande på avdel-

646 Notiser SvJT 2012 ning i Kammarrätten i Göteborg (2012-07-12).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
hovrättslagmannen Robert
Schött att vara lagman i
Sundsvalls tingsrätt (2012-05-16), tf. rådmannen Britt-Marie Jönsson att vara rådman i Örebro tingsrätt (2012-05-16), kammaråklagaren Anna Uddenberg att vara rådman i Östersunds tingsrätt (2012-05-16), administrativa direktören Stefan Olsson att vara lagman i Uddevalla tingsrätt (2012-05-24), projektledaren Åsa Larsson att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2012-06-07), rådmannen Niclas Johannisson att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt (2012-06-14), rådmännen Stefan Nilsson och Patrik Baerselman att vara chefsrådmän i Vänersborgs tingsrätt (mark- och miljödomstolen) (2012-06-14), kammaråklagaren Ulf Edsfors och tf. rådmannen Camilla Amnér att vara rådmän i Mora tingsrätt (2012-07-12), rådmannen Urban Erntoft att vara rådman i Växjö tingsrätt (2012-07-12).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt
chefsrådmannen Dag Stegeland att vara lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg (2012-05-16), tf. rådmannen Karin Johansson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg (2012-05-16), justitiesekreteraren Essa Malmqvist att vara rådman i Förvaltningsrätten i Falun (2012-05-16), rådmännen Peter Kristiansson och Kristina Andersson att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Malmö (2012-06-14), justitiesekreteraren Ulrika Berg samt tf. rådmännen Robert Johansson, David Wahren, Mats
Odenstad och Anna Björklund att

vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2012-07-12).

Polisväsendet
Regeringen har anställt
Carin Götblad att vara länspolismästare vid Rikspolisstyrelsen (2012-05-03).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Emil Andersson, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Charlotte
Frisack Brodin, Barnjuristen Sve
rige, Sollentuna, Eva Enetjärn,
Norrköpings Advokatbyrå HB,
Norrköping, Robert Eng, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB, Stockholm, Miriam Engström, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Stockholm, Maria Flemme,
NBW Nyström Bridal Widemar
Advokatbyrå HB, Stockholm, Maria Gustafsson, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg, Rickard Haglund, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Ulrika Hallberg, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Nicklas Hansen, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Annie
Johansson, Advokatfirma DLA
Nordic KB, Stockholm, Hans Jones, Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB, Falun, Mats E.
Jonsson, Advokatfirman Nils Ny
berg AB, Tyresö, Jonas Larson,
Mannheimer Swartling Advokat
byrå AB, Göteborg, Lovisa Larsson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Åsa Lidefelt, Frank Advokatbyrå AB, Stockholm, Hans Peter Lindström, Jurist HP Lindström AB, Arvika, Emil
Löfström, Advokatfirman Sved
berg Aronsson Stenbäcken KB, Borås, Elisabeth Gustafsson Lövgren, Täby, Cecilia Malmberg,
Mannheimer Swartling Advokat
byrå AB, Stockholm, Maria Moberg, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Maria Nilsson, Advokatfirman Chorell AB, Eskilstuna, Tobias Nilsson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Anna Lena Nordin,

SvJT 2012 Personalnotiser 647 Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Hans Nordström,
Gärde Wesslau Advokatbyrå AB,
Göteborg, Karin Persson, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Anna-Sofia Nilsson Prevell, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Carolina Sandekjer, Amber Advokater Karlskrona HB, Karlskrona, Ragnhild Sandberg Sjörén,
Advokatfirman Axelsson & Karls
son AB, Stockholm, Johan Skog,
Mannheimer Swartling Advokat
byrå AB, Stockholm, David Sommestad, Advokat Hans Sundberg AB, Nyköping, Fredrik Sund, Advokat Jan Pyrell AB, Växjö, Louise
Thorén, Advokatfirman Nordia
KB, Stockholm, Helena Trældal,
Advokatfirman
Lundberg & Åkerlund HB, Luleå, Lisa von


Trier, Witt-Strömer Advokatbyrå
AB, Stockholm, Baharak Vaziri,
Vaziri Juristbyrå, Solna, Niklas

Österberg, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Stockholm (2012-05-06).

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har utnämnt
kanslirådet Eva Reldén och justitiesekreteraren Cecilia Tallkvist att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm (2012-06-14).

648 Notiser SvJT 2012 I detta häfte (s. 537–648) har medverkat bl.a.
Bert Lehrberg, professor

Sten Heckscher, f.d. justitieråd

David Löfgren, hovrättsassessor

Stefan Lindskog, justitieråd

Mårten Schultz, professor

Hans Danelius, f.d. justitieråd

Daniel Stattin, professor