Notiser

Nytt justitieråd
Regeringen har den 17 november 2011 utnämnt
Christer Silfverberg till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Christer Silfverberg är sedan 2002 professor i finansrätt vid Stockholms universitet. Han blev juris doktor 1992 och har arbetat som lektor i skatterätt vid Stockholms universitet under en lång tid. Christer Silfverberg har under många år varit ledamot i Skatterättsnämnden och har haft ett flertal uppdrag som expert i statliga utredningar.

Ny chefsjustitieombudsman
Riksdagen har den 24 november 2011 valt Elisabet

Fura till ny chefsjustitieombudsman.
Elisabet Fura är jur. kand. med bakgrund bland annat som advokat, ordförande i Sveriges advokatsamfund och är sedan 2003 domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Hon har också deltagit i flera offentliga utredningar och i olika biståndsprojekt på det rättsliga området i till exempel Ryssland, Laos och Vietnam. Elisabet Fura tillträder den 1 juni 2012.

Ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet
Regeringen har den 24 november 2011 utsett Erik

Wennerström till ny generaldirektör för Brottsföre
byggande rådet. Erik Wennerström har disputerat i juridik och under många år arbetat med rättsväsendefrågor på Justitiedepartementet, Folke Bernadotteakademin och i EU-kommissionen. Erik Wennerström arbetar i dag som folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet.

Ny hovrättspresident
Regeringen har den 24 november 2011 utnämnt Per

Hall till president i Hovrätten för Västra Sverige.
Per Hall är sedan 2007 rättschef i Justitiedepartementet. Han var tidigare chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor och dessförinnan chef för enheten för immaterialrätt och transporträtt vid samma departement. Per Hall har även varit utredningssekreterare och föredragande i riksdagen samt expert och sekreterare i statliga utredningar.

Foto: Staffan Westerlund

Foto: Europarådet

SvJT 2012 Notiser 81 Ny generaldirektör för Kriminalvården
Regeringen har den 22 december 2011 utsett Nils

Öberg till generaldirektör i Kriminalvården.
Nils Öberg, som är fil. dr i statskunskap, är sedan 2005 expeditionschef vid Justitiedepartementet. Nils Öberg har tidigare varit chef för Polisenheten vid Justitiedepartementet samt departementsråd vid samma departements EU-enhet. Han har också arbetat vid Europeiska kommissionen och vid Säkerhetspolisen.

Ny kammarrättspresident
Regeringen har den 22 december 2011 utnämnt lagmannen Margareta

Åberg till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg. Se mer om
Margareta Åberg i SvJT 2007 s. 273 (med porträtt).

Regeringskansliet
Regeringen har anställt
Åsa Ring som departementsråd i Regeringskansliet (2011-12-01), Martin Valfridsson som statssekreterare i Regeringskansliet (2011-12-01), Stefan Johansson att vara expeditionschef i Regeringskansliet (2011-12-22), Charlotte von Essen att vara rättschef i Regeringskansliet (2011-12-22).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
tf. generaldirektören Cecilia
Bergman att vara hovrättslagman i
Svea hovrätt (2011-11-24). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Mikael Hjort till hovrättsassessor (2011-10-13), hovrättsfiskalen Eva Kalling
Lundberg
till hovrättsassessor (2011-10-19), hovrättsfiskalen Daniel Samnerud till hovrättsassessor (201111-05), hovrättsfiskalen Carin Wiklund till hovrättsassessor (2011-11-17), hovrättsfiskalen Linda Kullberg till hovrättsassessor (2011-11-27), hovrättsfiskalen Therese Gudmundsson till hovrättsassessor (2011-12-19), hovrättsfiskalen Hanna Wetter till hovrättsassessor (2012-01-09). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat

hovrättsfiskalerna Cecilia Hartman och Vilhelm Patrikson till hovrättsassessorer (2011-11-01), hovrättsfiskalen Anna Tengberg till hovrättsassessor (2011-11-08).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
tf. rådmannen Magnus Lundberg och rådmannen Henrik
Brüsin att vara kammarrättsråd i
Kammarrätten i Göteborg (201111-10), rådmännen Magnus Schultzberg,
Anette
Briheim Fällman och Christina Westerling samt föredraganden Pernilla Flanck Zetterström att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2011-1117), kammarrättsrådet Håkan Löfgren att vara kammarrättsråd tilllika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping (2011-12-08), kammarrättslagmannen Stefan
Holgersson att vara kammar
rättslagman i Kammarrätten i Stockholm (2011-12-15), Catharina Lindqvist att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2011-12-15), rådmannen Caroline Beck-Friis att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2011-12-15).

82 Notiser SvJT 2012 Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalerna Thomas
Åkerberg och Maria Sundberg till
kammarrättsassessorer (2011-1130), kammarrättsfiskalerna Johan
Stensbäck, Hanna Fransson och
Anna Edholm till kammarrättsassessorer (2011-10-26), kammarrättsfiskalerna Liselotte
Tagaeus och Cecilia Holmdahl till
kammarrättsassessorer (2011-1221). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Sofia
Lönnberg till kammarrättsassessor
(2011-11-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Johan Kvart att vara chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt (2011-10-27), kanslirådet Magnus Dahlberg och senior associate Sophie Falkman att vara rådmän i Norrköpings tingsrätt (2011-11-10), rättschefen Anne Zeift att vara rådman i Växjö tingsrätt (201111-10), kammaråklagaren Thomas Andersson att vara rådman i Borås tingsrätt (2011-12-15), advokaten Kent Ehrenhöök att vara rådman i Östersunds tingsrätt (2011-12-15), miljövårdsdirektören Carl
Philip Jönsson att vara tekniskt råd
i tingsrätterna (2011-12-15).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt
hovrättslagmannen Lars Sjöström att vara lagman i Förvaltningsrätten i Malmö (2011-1117), rådmannen Anna Maria
Åslundh-Nilsson att vara chefs
rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm (2011-12-15), kammaråklagaren Sari Halme, rättssakkunniga Annelie Sjöberg samt kanslirådet Erika Odung att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2011-12-15),

hyresrådet Annette Spjuth att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping (2011-12-15). Regeringen har anställt justitiesekreteraren Karin Königsson, tf. rådmännen Anders
Mellstrand och Mikael Lindau, f.d.
chefsjuristen Marcus Näslund, kammaråklagaren Robert Green, intendenten Anna-Maria Persson samt justitiesekreteraren Maria
Lindquist McMurray på tidsbe
gränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2011-12-15).

Marknadsdomstolen
Regeringen har utnämnt
Per Carlson att vara ordförande i Marknadsdomstolen (2011-1208).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Anders Ackebo, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Madeleine Ankarcrona, Advokatfirman Per Edholm, Stockholm, Sofie
Arnell, Ramberg Advokater AB,
Stockholm, Racine Ashjari, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Ingrid Backudd, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Nadascia Baggio,
Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm, Carolina Berg, Gärde Wesslau Advokatbyrå HB, Borås, Peter Brandt, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Anna Byström,
Frank Advokatbyrå AB, Stock
holm, Claudia Bäckström, Advokatfirman Lindberg & Saxon AB, Stockholm, Ulrika Eek Eberharter,
Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm, Caroline Elander,
Lebenberg
Advokatbyrå AB, Stockholm, Thord Elvljung, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB, Borås, Caroline Englund,
Hannes Snellman Advokatbyrå
AB, Stockholm, Karl Fredriksson,
Wistrand Advokatbyrå, Stock
holm, Åsa Gotthardsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Sofia Graflund, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Tomas
Hecht, Wistrand Advokatbyrå,

SvJT 2012 Notiser 83 Göteborg, Maria Henningson,
Mannheimer Swartling Advokat
byrå AB, Stockholm, Anders Hildebrand, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Petter
Holm, Gärde Wesslau Advokat
byrå, Stockholm, Claes Johansson,
Advokaterna Wersén & Partners
KB, Stockholm, Henrik Johansson,
Mannheimer Swartling Advo
katbyrå AB, Stockholm, Marcus
Johansson,
AdvokatGruppen i Jönköping HB, Jönköping, Michael Juhlin, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Anders Jussil,
Grünberger
Advokater AB, Stockholm, Erik Klinton, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Henric Källén, Uppsala, Elina
Linder, Advokatbyrån Elisabeth
Fritz AB, Stockholm, Andreas
Lindh, Advokatfirman Lindahl
KB, Malmö, Josefin Moëll, Amber Advokater i Hässleholm och Älmhult HB, Älmhult, Åsa Nelhans, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Carl
Hugo Parment, White & Case Ad
vokataktiebolag, Stockholm, Marie Petersson, Advokatbyrå M. Lagerlöf & Partners AB, Malmö, Erik Sandgren, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Ida Smed Sörensen, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Lucia Trenkler, Brottmålsadvokaterna i Stockholm AB, Stockholm, Sara Wallin, Advokatfirman Kristina Bengtsson AB, Huddinge, Karin Wermelin, Advokatfirman Mats Revborn AB, Falköping, Andreas Zettergren,
Mannheimer Swartling Advokat
byrå AB, Stockholm, Joel Zetterström, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Anja Åström, Advokatfirman Rätt & Råd AB, Solna, Helena Östblom, Heidenstam Legal Advokat AB, Stockholm, James
Hope (reg. EU-advokat), Advo
katfirman Vinge KB, Stockholm, Paul Stein (reg. EU-advokat), Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm (2011-11-11). David Ackebo, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Ahlesten, Bird

& Bird Advokat KB, Stockholm, Peter Alstergren, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Stefan
Alvén, MAQS Law Firm Advokat
byrå AB, Stockholm, Nicolina
Bacirtzis, Advokatfirman GUIDE
AB, Stockholm, Mikael Beanier,
Beanier Juridik AB, Stockholm,
Emma Broddesson, MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB, Malmö, Johanna Elvander, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Anna Engeström, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Paula Eninge, Advokatfirman Werner HB, Karlskrona, Martin Folke,
Advokatfirman Vinge KB, Stock
holm, Johan Fredriksson, Advokatbyrån Annika Andebark AB, Hammenhög, Roger Gerdén, Advokatfirman Bo Johansson i Uddevalla AB, Uddevalla, Marcus
Glader, Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm, Maria Hempel, Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Elin Hjort, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Joakim Johansson, Joakim Johanssons juristfirma, Stockholm, Jenny Keisu,
Mannheimer Swartling Advokat
byrå AB, Stockholm, Sarah
Khalil, Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm, Rebecka Kleist, Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB, Jönköping, Daniel Lander,
Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm, Peter Landström, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Conny Larsson, Advokatfirman Gärde & Partners AB, Stockholm, Gustaf Leijonhufvud,
Magnusson Advokatbyrå, Stock
holm, Mats Lekman, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm, Maria Loinder, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg, Mattias
Lundgren, Advokatfirman Ce
derquist KB, Stockholm, Timo
Manninen, Juristfirman Timo
Manninen, Stockholm, Fredrik
Olsson, Setterwalls Advokatbyrå
AB, Stockholm, Markus Olsson,
Roschier
Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna Orlander, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Malin Persson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå

84 Notiser SvJT 2012 KB, Stockholm, Joachim Pikwer,
Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm, Maria Robinson, Advokatfirman Glimstedt Kalmar Växjö HB, Kalmar, Åsa Rydstern,
Mannheimer Swartling Advo
katbyrå AB, Stockholm, Jennie
Sjöberg, Setterwalls Advokatbyrå
AB, Göteborg, Elzbieta Skorupska,
Magnusson Advokatbyrå, Göte
borg, Pontus Sörlin, KLA-Karlerö Liljeblad Advokatbyrå HB, Stockholm, Sven Vaxenbäck,
Mannheimer Swartling Advokat-

byrå AB, Stockholm, Ebba Werkell,
Hannes Snellman Advokatbyrå
AB, Stockholm, Marcus Winqvist,
Setterwalls
Advokatbyrå AB, Malmö (2011-12-09).

Hyres- och arrendenämnderna
Regeringen har anställt
hyresrådet Anne Bratt Norrevik på en tidsbegränsad anställning som chef för Hyres- och arrendenämnden i Stockholm (201111-17).

I detta häfte (s. 1–84) har medverkat bl.a.
Daniel Stattin, professor

Hans Svahn, f.d. hovrättslagman

Jonas Hartelius, fil. kand.

Paul Parsons, kriminalinspektör

Fredrik Wersäll, hovrättspresident

Martin Sunnqvist, hovrättsassessor

Magnus Ulväng, professor

Mikael Mellqvist, lagman

Maria Bergström, docent