Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring

Av professor BERT LEHRBERG

Rättsverkningarna av olovliga förtäckta värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen underkastas här en ingående analys. Återbäringspliktens reglering utreds i detalj. Vilka avvikelser regleras? Är lagens diskriminering av ”förtäckt” vinstutdelning motiverad? Hur skiljer man mellan ”öppen” och ”förtäckt” vinstutdelning? Vad skiljer en gåva enligt 17:5 från en förtäckt värdeöverföring? Vilken rättslig natur har återgångspåföljden? Hur värderas egendom som skall återbäras när återbäring inte är möjlig? Vilken värderingstidpunkt gäller? Vad gäller när en värdeöverföring bara till viss del är olovlig eller ett avtal bara till viss del utgör en (olovlig) värdeöverföring?
Kan värdeersättning utgå som alternativ till återbäring? Sanktionsregler
nas rigida utformning med återkrav endast i första ledet, bristtäckningsansvar endast i andra ledet och ansvarsfrihet i övriga led kritiseras. Vilka personer kan medverka ”internt” till en olovlig värdeöverföring? Hur behandlas de facto directors och shadow directors? Hur behandlas aktieägare på väg in eller ut? Kan bristtäckningsansvar inträda för ”extern” medverkan?
Kan medverkansansvaret suppleras med ansvar på annan grund? Är

17:6–7 exklusivt tillämpliga på värdeöverföringar som strider mot aktiebo
lagslagen? Uppsatsen kan betraktas som en fristående fortsättning till författarens uppsats om ”Begreppet förtäckt värdeöverföring” i häfte 7 av den förra årgången av denna tidskrift.


1. Allmänt

Rättsverkningarna av olovlig vinstutdelning — eller, med lagens över
gripande terminologi, värdeöverföring — är ett ämne som ständigt har gett upphov till debatt.1 Vid tillkomsten av 2005 års aktiebolagslag tog lagstiftaren ett helhetsgrepp om ämnet. Ett betydande antal frågor, om vilka det tidigare bara funnits oftast ganska svårtolkade prejudikat eller ofta motstridande uttalanden i doktrinen, fick därigenom sin lösning. Härmed bringades åtskilliga oklarheter ur världen.
    I stället har, som vanligt vid nyskapande lagstiftning, en del nya frå
gor inställt sig. Flertalet av dem har särskild aktualitet vid förtäckt värdeöverföring, som i 2005 års lag definieras som ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” (17:1 första stycket punkt 4).

1 Förutsättningarna för att en förtäckt värdeöverföring skall föreligga har behandlats i en tidigare uppsats i denna tidskrift. Se Begreppet förtäckt värdeöverföring — Särskilt om rekvisitet ”rent affärsmässig karaktär för bolaget”. SvJT 2012 s. 537– 575.

450 Bert Lehrberg SvJT 2013 En av de mest grundläggande frågorna gäller den närmare naturen hos den återbäringsplikt för mottagaren som stadgas som påföljd av olovlig värdeöverföring. Är det fråga om ogiltighet som har ogiltighetens vanliga rättsverkningar eller någon annan typ av rättsföljd? Den principiella frågan om återbäringspliktens rättsliga natur är naturligtvis indirekt av stor betydelse för hur man löser andra frågor som har med rättsverkningarna av återgång att göra. Är det till exempel möjligt att, vid tillämpningen av återbäringsregeln i 17:6, ersätta återbäring av vederlaget enligt vanliga regler om rättsverkan av ogiltighet med värdeersättning? Hur skall egendomen värderas i de fall då värdeersättning skall utgå? Vilken tidpunkt skall vara avgörande för värderingen? En annan, närliggande, fråga gäller möjligheterna att begränsa mottagarens återbäringsplikt till den del av en transaktion som utgör värdeöverföring eller som går utöver vad som lagligen kan delas ut som vinstutdelning.
    De nya reglerna ger också i vanlig ordning upphov till en del tolk
ningsproblem. Hur skall till exempel det ond trosrekvisit som i 17:6 uppställs som förutsättning för återbäring tolkas och tillämpas? Hur skiljer man mellan olovlig ”vinstutdelning” och förtäckt värdeöverföring? Hur skall gåvor som kan vara att bedöma enligt regeln om tilllåtna gåvor till allmännyttiga ändamål i 17:5 behandlas vid tillämpningen av 17:6 om återbäring? Oklarheterna gäller inte bara återbäringsreglerna. Även reglerna i 17:7 om bristtäckningsansvar ger upphov till en hel del frågor. Det gäller inte minst som det här står klart att vi har att göra med regler som avses avvika radikalt från hävdvunna principer för liknande situationer. Hur avgränsas således den krets av personer som enligt 17:7 först stycket kan bli bristtäckningsansvariga för medverkan i olika former till en olovlig värdeöverföring? Vad innebär de krav på (åtminstone) vårdslöshet eller grov vårdslöshet som i andra stycket uppställs som förutsättning för att olika kategorier av mottagare skall bli bristtäckningsansvariga? Hur förhåller sig ansvaret för den som tagit emot utdelad egendom enligt tredje stycket till vanliga vindikationsregler? En övergripande fråga måste bli om den i vissa hänseenden mycket speciella särregleringen av rättsverkningarna av olovlig vinstutdelning verkligen är så lyckad. Hade det inte varit bättre, inte bara för rättsordningen inom avtals- och kontraktsrätten som helhet utan även för aktiebolagsrätten, om man hade anslutit till inom avtals- och kontraktsrätten hävdvunna principer?

2. Sanktionsreglerna i kontext
Aktiebolagslagens värdeöverföringsbegrepp omfattar enligt 17:1 första
stycket vinstutdelning (punkt 1), förvärv av egna aktier (som inte är tillåtna enligt 19:5) (punkt 2), minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna (punkt 3) och förtäckt

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 451 värdeöverföring i form av ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” (punkt 4).
    Enligt 17:2 första stycket får värdeöverföringar ske endast enligt la
gens regler om (1) vinstutdelning, (2) förvärv av egna aktier, (3) minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna och (4) gåva som avses i 17:5. Överföring av tillgångar i samband med fusion eller delning av aktiebolag samt utskiftning i samband med likvidation omfattas inte av värdeöverföringsbegreppet.
    Inget av de i 17:2 nämnda regelsystemen uppmärksammar för
täckta värdeöverföringar. Vinstutdelningsreglerna i 18 kapitlet blir därför tillämpliga enligt den så kallade ”in dubioprincipen”, som innebär att tillåtligheten av en värdeöverföring som inte uppfyller kraven enligt något annat regelsystem prövas enligt dessa. En förtäckt värdeöverföring är därför i praktiken alltid otillåten på grund av att den inte uppfyller de formella kraven i 18 kapitlet, om den inte godkänts av samtliga aktieägare.2 Även när ett sådant godkännande föreligger är dessutom en sådan värdeöverföring otillåten, om den strider mot de i 17:3 och 4 till skydd för bolagets eget kapital uppställda borgenärsskyddsreglerna. Här stadgas dels en beloppsspärr som innebär att en värdeöverföring får äga rum endast om det efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital, dels en försiktighetsregel som föreskriver en mera övergripande prövning av värdeöverföringens försvarlighet med hänsyn till bolagets kapitalbehov. 17:4 reglerar den situationen att en värdeöverföring inte beslutas vid årsstämma, utan under löpande räkenskapsår.
    I en tidigare artikel i denna tidskrift har påpekats hur starkt präglat
lagstiftarens tänkande i anslutning till reglerna om värdeöverföringar, och särskilt förtäckta sådana, är av två sällan uttalade och i sammanhanget ganska udda premisser.3 Den ena premissen är den dominerande betydelse som ”ordinär vinstutdelning” i form av utbetalning till aktieägarna av ett visst belopp per aktie efter beslut av bolagsstämman uppenbarligen spelat för reglernas utformning. Med avseende på rättsverkningarna av förtäckta olovliga värdeöverföringar blir detta särskilt tydligt.
    Flertalet problematiska situationer har att göra med att de för ”or
dinär vinstutdelning” utformade rättsverkningarna inte passar. Lagstiftarens målsättning är att trots det åstadkomma en likartad reglering. Det har lett till att förtäckta värdeöverföringar, som förekommer i så många fler variationer än utbetalning av ett visst penningbelopp per aktie, inte bedöms som sådana. I stället bedöms de som en variant — eller kanske snarare avart — av ordinär vinstutdelning. Man tar således inte något helhetsgrepp om förtäckta värdeöverföringar

2 Principen om samtliga aktieägares samtycke, den så kallade SAS-principen. 3 Se Lehrberg i SvJT 2012 s. 537 ff., särskilt s. 541 f.

452 Bert Lehrberg SvJT 2013 som sådana. I stället nöjer man sig med att utifrån en ganska svepande diskussion göra vissa justeringar i de för ordinär vinstutdelning gällande principerna för att hjälpligt hantera dessa.
    Den andra premissen är att bolagets bokföring — inte den rätts
handling genom vilken bolaget frånhänds en del av sina tillgångar — utgör den utsiktspunkt utifrån vilken såväl ”öppna” som förtäckta värdeöverföringen betraktas. När det gäller rättsföljderna är den premissen sällan direkt iakttagbar i lagtexten och det är antagligen främst indirekt som den har varit av betydelse för reglernas utformning. Det låter sig således antas att den bidragit till vissa svårbegripliga och antagligen onödigt tillkrånglade avvikelser från vanliga regler om återgång av rättshandlingar på grund av obundenhet, ogiltighet eller overksamhet — vilka nog i de flesta fall skulle ha passat bättre än lagens speciallösningar.
    Den primära sanktionen vid en olovlig värdeöverföring är enligt
17:6 första stycket en återbäringsplikt för mottagaren, som således har att återbära vad som mottagits. Återbäringsplikten är långtifrån okomplicerad och strider på viktiga punkter mot etablerade principer som är till för att så att säga få rättsordningen att ”gå ihop”. Den har också gett upphov till ett antal olika frågor om rättsföljdens juridiska natur och närmare innebörd. Enligt förarbetena har rättsföljden ogiltighets natur, men det framstår trots det som osäkert i hur stor omfattning vanliga regler om ogiltighetens rättsverkningar kan tillämpas. Särskilda svårigheter inställer sig när det inte är fråga om en ensidig utbetalning av pengar från bolaget, utan om en förtäckt värdeöverföring som verkställts genom ett ömsesidigt förpliktande avtal. Ytterligare problematiska frågeställningar aktualiseras när en transaktion endast till viss del utgör en värdeöverföring eller en värdeöverföring endast till viss del är olovlig. En annan fråga av principiell betydelse är i vad mån återgång av en transaktion som utgör en värdeöverföring även kan inträda enligt andra regler, till exempel reglerna om ogiltighet eller overksamhet eller reglerna om obundenhet av rättshandlingar på grund av bristande behörighet eller befogenhet.
    Återbäringsplikten förutsätter att ond tro föreligger på mottagarens
sida. Inte heller kravet på ond tro är helt okomplicerat, bland annat därför att det har en dualistisk natur. Enligt huvudregeln krävs det att bolaget visar att mottagaren insåg eller borde inse att värdeöverföringen stod i strid med de tillämpliga bestämmelserna i 17, 18 eller 20 kapitlet aktiebolagslagen.4 När det rör sig om en förtäckt värdeöverföring enligt 17:1 första stycket punkt 4 (som inte avser gåva enligt 17:5) gäller en annan regel. Här stadgas således att mottagaren är återbäringsskyldig om värdeöverföringen strider mot 17 kapitlet. Det räcker då att bolaget visar att mottagaren insåg eller borde inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget.

4 Se Prop. 2004/05:85 s. 395.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 453 Återbäringsplikten för mottagaren suppleras med ett briststäckningsansvar för olika personkategorier som, enligt lagens terminologi, på olika sätt har medverkat till värdeöverföringen. Även bristtäckningsreglerna avviker till sin utformning från etablerade principer av vikt för konsistensen i rättsordningen.
    För brist som kan uppkomma vid återbäring enligt 17:6 svarar såle
des, enligt 17:7 första stycket, de personer som har medverkat till beslutet om värdeöverföringen. Detsamma gäller de som har medverkat till verkställandet av beslutet eller till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har legat till grund för beslutet. För styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, lekmannarevisor och särskild granskare förutsätts, enligt andra stycket, uppsåt eller oaktsamhet, medan för aktieägare och annan krävs uppsåt eller grov oaktsamhet.
    För brist som uppkommer vid återbäringen ansvarar vidare, enligt
tredje stycket, även den som har tagit emot egendom från en person som avses i 17:6 första stycket med vetskap om att den härrör från en olaglig värdeöverföring. Regeln får liknande konsekvenser som en vindikationsrätt, men är av en annan natur eftersom ansvaret har formen av ett bristtäckningsansvar. Den närmare räckvidden av den besynnerliga ”pseudo-vindikation” som här stadgas är därför inte i alla hänseenden helt klar.
    Bristtäckningsansvaret är i grunden närmast av skadeståndsrättslig
natur (i vid mening),5 även om det inte konsekvent är utformat som ett skadeståndsansvar i vanlig mening. I konsekvens med detta tillämpas, enligt vad som stadgas i 17:7 fjärde stycket, bestämmelserna i 29:5 om jämkning av skadestånd och 29:6 om solidariskt skadeståndsansvar och inbördes regress för flera skadeståndsskyldiga. Stadgandenas tilllämpning måste naturligen anpassas till bristtäckningsreglernas speciella utformning. De innebär bland annat att det är en uppkommen brist vid en återbäring och inte en uppkommen skada beräknad enligt skadeståndsregler som skall ersättas. Man kan fråga sig om detta underlättar eller försvårar beloppsbestämningen.

3. Återbäringspliktens reglering; ond trosrekvisiten
3.1 Regleringens utformning

En olovlig värdeöverföring föranleder enligt huvudregeln i 17:6 plikt
för mottagaren att återbära vad som uppburits. Som en förutsättning för återbäringsplikt uppställs ett krav på ond tro på mottagarens sida. Regleringen är inte helt okomplicerad. Paragrafen citeras därför här i sin helhet:

Återbäringsskyldighet vid olaglig värdeöverföring
6 § Om en värdeöverföring som avses i 1 § 1 eller 3 eller 5 § har skett i
strid med bestämmelserna i detta kapitel eller i 18 eller 20 kap., skall mottagaren återbära vad han eller hon har uppburit, om bolaget visar att han

5 Så även HD i NJA 1997 s. 418, dock avseende äldre lag.

454 Bert Lehrberg SvJT 2013 eller hon insåg eller bort inse att värdeöverföringen stod i strid med denna lag. Har en värdeöverföring enligt 1 § 4, som inte avser gåva enligt 5 §, skett i strid med detta kapitel, är mottagaren återbäringsskyldig om bolaget visar att han eller hon insåg eller bort inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. På värdet av den egendom som skall återbäras skall mottagaren betala ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det att värdeöverföringen ägde rum till dess att ränta skall betalas enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. Bestämmelser om rättsföljderna vid olagliga förvärv av egna aktier finns i 19 kap.”

I 17:6 första stycket finns två olika regler som tar sikte på olika fall av värdeöverföringar. Vid sådana värdeöverföringar som avses i 17:1 punkt 1 eller 3 eller 17:5, vilka strider mot 17, 18 eller 20 kapitlet, inträder återbäringsplikten endast om bolaget visar att mottagaren6 insåg eller borde inse att värdeöverföringen stod i strid med aktiebolagslagen. Om det i stället gäller en värdeöverföring enligt 17:1 punkt 4, som inte avser gåva enligt 17:5, och som strider mot 17 kapitlet, inträder återbäringsplikten redan om bolaget visar att mottagaren insåg eller bort inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring.
    Bestämmelsen ger upphov till ett betydande antal frågor. Varför
nämns 17, 18 och 20 kapitlet i första meningen, men endast 17 kapitlet i andra meningen? Är det befogat att behandla förtäckta värdeöverföringar som om de vore otillåtna, trots att lagen i princip tillåter dem? Hur dras gränsen mellan de fall som avses i de två reglerna? I andra stycket stadgas om ränta vid återbäring, i tredje stycket påminns om de särregler som gäller beträffande olagliga förvärv av egna aktier. I den här uppsatsen behandlas endast vinstutdelning och förtäckt sådan.

3.2 Vilka avvikelser regleras i återbäringsreglerna?
Regleringen i 17:6 första stycket är i viss mån inkonsekvent utformad.
I första meningen hänvisas till värdeöverföringar som står ”i strid med bestämmelserna i detta kapitel eller i 18 eller 20 kap”. Att 18 och 20 kapitlet nämns jämte ”detta kapitel”, dvs. 17 kapitlet, innebär en antagligen onödig dubblering. En värdeöverföring som strider mot 18 eller 20 kapitlet är nämligen olovlig redan enligt 17:2. Hänvisningen till 18 och 20 kapitlet medger emellertid en kortare skrivning än i

6 I lagtexten används inte ordet ”mottagaren” som jag här tagit mig friheten att använda. I stället står i lagen ”han eller hon”. Syftet med ordvalet är säkert ytterst lovvärt. Ändå är det fråga om ett misstag vid lagskrivningen. Genom användningen av orden ”han eller hon” utesluts nämligen alla andra alternativ. Med tanke på att mottagaren av en vinstutdelning ofta — ja, antagligen oftast — är en juridisk person — dvs. en ”den” eller ett ”det” — är det olycklig. I det avseendet är det dock uppenbart vilket regelns tillämpningsområde rimligen bör vara och att det överensstämmer med vad lagstiftaren velat uppnå. Därför kan det inte råda något tvivel om att lagbestämmelsen bör tillämpas analogiskt när mottagaren är en ”den” eller ett ”det”. I den här uppsatsen undviker jag problematiken genom att i stället för lagtextens uttryck skriva ”mottagaren”.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 455 17:2 och har dessutom en pedagogisk funktion. Det förhållandet att motsvarande hänvisning till 18 kapitlet saknas i regeln om förtäckt värdeöverföring i andra meningen blir emellertid — med hänsyn till formuleringen i första meningen — anmärkningsvärt. Det är nämligen ägnat att leda till slutsatsen att reglerna i 18 kapitlet skulle vara irrelevanta i det fallet.
    På det sättet har också Nerep och Samuelsson uppfattat regeln. De
anför således att

”[n]är en värdeöverföring sker helt formlöst, dvs. utan att iakttas av någon av de formella bestämmelserna i 17, 18 och 20 kap. ska värdeöverföringen uteslutande prövas mot bakgrund av bestämmelserna i 17 kap. 3–4 §§, dvs. med en tillämpning av beloppsspärren och försiktighetsreglerna”.7

Det synsättet strider emellertid enligt min åsikt mot lagtextens ordalydelse, eftersom det i 17:2 klargörs att värdeöverföringar från bolaget får ske endast enligt lagens bestämmelser om vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägare och gåva som avses i 17:5. Dessutom är det oacceptabelt med hänsyn till minoritetsskyddet. Till detta skall jag strax återkomma.
    Som rekvisit för återkrav vid förtäckta värdeöverföringar gäller en
ligt 17:6 första stycket andra meningen att mottagaren skall ha insett eller bort inse att det rörde sig om en värdeöverföring. Mottagaren behöver däremot inte ha varit i ond tro om att överföringen var olovlig. För säkerhets skull bör det erinras om att med ”värdeöverföring” i detta fall avses ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” (17:1 första stycket punkt 4). Det räcker alltså inte att mottagaren insåg eller borde inse att en överföring av värden ägde rum. Den onda tron måste även omfatta att överföringen inte hade rent affärsmässig karaktär för bolaget. Det kan vara en mycket svårbedömd fråga, inte minst som värdeöverföringsbegreppet omfattar utbetalningar även till andra än aktieägare.8 Eftersom det enda kravet som uppställs är att mottagaren skall ha varit i ond tro om att det rör sig om en värdeöverföring, är uppenbarligen utgångspunkten att värdeöverföringen är olovlig. Endast om samtliga aktieägare godkänner att värdeöverföringen får ske kan den vara lovlig.
    Ett sådant godkännande saknar i och för sig relevans, om värde
överföringen strider mot borgenärsskyddsreglerna i 17:3 och 4. Ak-

7 Nerep, E, Samuelsson, P, Aktiebolagslagen — en lagkommentar del II. Kapitel 11.22, 2 uppl., Thomson Reuters, Stockholm 2009, s. 246. Jfr Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, 6 uppl, LitteraturCompagniet, Stockholm 2010, s. 231, som verkar dela Nereps och Samuelssons uppfattning vad gäller lagtextens ordalydelse, men förordar en vidsträckt analogisk tillämpning. 8 Se Lehrberg, B, Begreppet förtäckt värdeöverföring — Särskilt om rekvisitet ”rent affärsmässig karaktär för bolaget”. SvJT 2012 s. 537–575.

456 Bert Lehrberg SvJT 2013 tieägarnas samtycke till överföringen torde i regel få tolkas på det sättet att de godkänner inte bara att medlen betalas ut i strid med 17:3 eller 4, vilka inte bara är borgenärsskyddsregler utan också aktieägarskyddsregler,9 utan även att de betalas ut i strid med formkraven i 18 kapitlet.
    Skulle det däremot någon gång inträffa, att aktieägarna har god
känt att utdelningsbara medel betalas ut genom formenlig vinstutdelning, men inte att så sker i form av en förtäckt värdeöverföring, leder mitt synsätt till att den förtäckta värdeöverföringen skall återgå om ondtrosrekvisitet är uppfyllt. Detsamma gäller för det fallet att en värdeöverföring som inte uppfyller formkraven i 18 kapitlet (eller i någon av de andra regler som nämns i 17:2) är tillåten enligt 17:3 och 4. Nereps och Samuelssons ovan nämnda synsätt leder däremot till att värdeöverföringen inte kan angripas av aktieägarna enligt vinstutdelningsreglerna, vilket vore mycket anmärkningsvärt.
    Vinstutdelningsreglerna är nämligen primärt aktieägarskyddsreg
ler.10 Det ligger nämligen i första hand i aktieägarnas intresse att bolagets vinstmedel stannar i bolaget, så att de kan utnyttjas för att förverkliga deras syfte med bolagsverksamheten. Att aktieägarna eventuellt skulle kunna angripa en värdeöverföring på den grunden att den strider mot likhetsprincipen eller generalklausulen är inte tillräckligt i detta hänseende. Det skulle ju bara ge dem ett anspråk på att få vara med och dela lika när bolaget i strid med lagen töms på för den fortsatta driften nödvändiga resurser.
    I den besynnerliga domen i NJA 1995 s. 742 uttalades visserligen att
bestämmelsen i 12:2 första stycket av 1975 års aktiebolagslag ”i främsta rummet” var avsedd att skydda två intressen: aktieägarnas intresse av likabehandling enligt den allmänna likabehandlingsprincipen och bolagsborgenärernas intresse av att bolagets eget kapital skyddas. Detta är emellertid uppenbart felaktigt. Vinstutdelningsreglerna (och övriga värdeöverföringsregler) är nämligen primärt aktieägarskyddsregler och först i andra hand borgenärsskyddsregler.

3.3 Är diskrimineringen av förtäckt vinstutdelning befogad?
Den anförda huvudregeln i 17:6 första stycket första meningen till
lämpas som framgått inte när det rör sig om en förtäckt värdeöverföring enligt 17:1 första stycket punkt 4 som inte avser gåva enligt 17:5. När det gäller sådana förtäckta värdeöverföringar är mottagaren, enligt andra meningen, återbäringsskyldig om bolaget visar att mottagaren insåg eller borde inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. Med andra ord hänför sig den onda tron i denna situation till värdediskrepansen, till exempel underpriset, och

9 Se närmare strax nedan. 10 Se till exempel NJA 1951 s. 5 I och II.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 457 det förhållandet att transaktionen ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget”, men inte till värdeöverföringens olovlighet.11 Regleringen innebär att mottagaren av en förtäckt värdeöverföring behandlas strängare än mottagaren av en vinstutdelning eller en gåva enligt 17:5. Är denna diskriminering sakligt sett motiverad? I dessa fall följer det av 17:1 första stycket punkt 4 att värdeöverföringen inte uppfyller de för vinstutdelning i 18 kapitlet gällande formkraven (eller formkraven för någon annan form av värdeöverföring) och således redan därför även strider mot 17:2. Samtidigt utgår emellertid lagstiftningen från premissen att en förtäckt vinstutdelning är ”lovlig” om den godkänns av samtliga aktieägare och inte strider mot borgenärsskyddsreglerna.
    Tydligen räknar inte lagstiftaren med att mottagaren av en förtäckt
olovlig värdeöverföring kan vara i skyddsvärd god tro om de sistnämnda förhållandena. Det är en sträng ståndpunkt. Om god tro om avvikelser från borgenärsskyddsreglerna kan vara möjlig vid ordinär vinstutdelning, borde sådan åtminstone undantagsvis kunna förekomma även vid förtäckt värdeöverföring. Säkert kan det också tänkas fall där mottagaren är i god tro om att övriga aktieägare lämnat sitt samtycke till värdeöverföringen även när så inte har skett.
    Den motivering som i förarbetena anförs för den intagna stånd
punkten är inte övertygande. Det medges att ett visst godtrosskydd är nödvändigt med hänsyn till omsättningsintresset. Däremot finns det ”inte anledning att ge mottagaren ett lika starkt godtrosskydd som vid värdeöverföring som har skett i de former som lagen föreskriver”.12 Att ställa krav på särskild ”anledning” för att behandla lika fall lika kan emellertid knappast vara befogat. I stället är det olikheten i regleringen som behöver motiveras. En sådan motivering som är hållbar förefaller svår att finna.
    Möjligen har det i citatet antydda skälet varit avgörande för lagstif
tarens ställningstagande; nämligen att en förtäckt värdeöverföring inte ”har skett i de former som lagen föreskriver”. I så fall har vi här ett iögonfallande exempel på lagstiftarens kluvna inställning till förtäckta värdeöverföringar. De är tillåtna och otillåtna på samma gång! Att å ena sidan tillåta förtäckta värdeöverföringar, men å andra sidan ha regler som inte gärna kan uppfattas på annat sätt än att de har till funktion att prevenera emot sådana, är inkonsekvent.
    Goda skäl kan anföras för en mer konsekvent behandling av för
täckta värdeöverföringar som tillåtna och likställda med vanlig vinstutdelning enligt den regel som finns i 17:6 första stycket första meningen. Att genomföra en sådan distinktion som lagen förutsätter mellan å ena sidan ”vinstutdelning” och ”gåva enligt 17:5” och å andra sidan förtäckta värdeöverföringar är dessutom, som vi strax skall se, inte helt okomplicerat.

11 Se Prop. 2004/05:85 s. 395 och 756. 12 Se Prop. 2004/05:85 s. 395.

458 Bert Lehrberg SvJT 2013 3.4 Distinktionen mellan ”vinstutdelning” och så kallad förtäckt vinstutdelning
Återbäringsplikten förutsätter, enligt regeln i 17:6 första stycket första
meningen, att bolaget visar att mottagaren insåg eller borde inse att värdeöverföringen stod i strid med aktiebolagslagen. Regeln är tilllämplig när ”en värdeöverföring som avses i 1 § 1 eller 3 eller 5 § har skett i strid med bestämmelserna i detta kapitel eller i 18 eller 20 kap”. Enligt regeln i 17:6 första stycket andra meningen räcker det däremot att bolaget visar att mottagaren insåg eller borde inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. Mottagaren behöver med andra ord inte ha varit i ond tro om att transaktionen var olovlig. Denna regel är tillämplig på ”en värdeöverföring enligt 1 § 4, som inte avser gåva enligt 5 §” när en sådan har ”skett i strid med detta kapitel”, dvs. 17 kapitlet.
    I 17:1 uppräknas som tidigare nämnts de olika typer av transak
tioner som omfattas av aktiebolagslagens värdeöverföringsbegrepp. De punkter som här är av intresse är punkterna 1 och 4. Punkt 1 avser ”vinstutdelning”, medan punkt 4 avser ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” eller med ett kortare uttryck förtäckt vinstutdelning. Med ”annan” syftas på de föregående punkterna i bestämmelsen, som anger de formella formerna för värdeöverföringar.
    Således gäller i fråga om återbäringen olika regler om ”vinstutdel
ning” och så kallad förtäckt vinstutdelning. Återbäringsreglernas utformning framtvingar därför en distinkt gränsdragning mellan dessa båda kategorier. Det är en smula överraskande, eftersom denna distinktion före lagens ikraftträdande var en definitionsfråga i vilken det fanns vitt skilda uppfattningar. 18 kapitlet reglerar hur vinstutdelning skall gå till, men talar inte om vad en vinstutdelning är, dvs. vilka (eller hur många) avvikelser från lagens regler som diskvalificerar en värdeöverföring från att benämnas vinstutdelning. Man är inte heller hjälpt av att snegla på 17:1 första stycket punkt 4, eftersom den genom användningen av orden ”annan affärshändelse” genast hänvisar tillbaka till det i punkt 1 använda ordet ”vinstutdelning”.
    Säkert är det så, att en värdeöverföring som följer reglerna i 18 ka
pitlet, men som avviker från 17:3 eller 4, utgör en ”vinstutdelning” i lagens mening, men när det gäller avvikelser från 18 kapitlet blir gränsdragningen mer komplicerad. Mest närliggande är kanske att gränsen dras vid värdeöverföringar som uppfyller samtliga de formella kraven i 18 kapitlet och att således varje avvikelse av någon betydelse från dessa leder till att vi har att göra med en förtäckt värdeöverföring. Denna tolkning har också stöd i förarbetena.Här uttalas nämligen med avseende på 16:7 första stycket andra meningen, att det finns ”inte anledning att ge mottagaren ett lika starkt godtrosskydd som vid värdeöverföring som har skett i de former som lagen föreskri-

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 459 ver”.13 Däremot indikerar lagtextens tal om att ”en värdeöverföring som avses i 1 § 1… har skett i strid med bestämmelserna i … 18 … kap” att de finns ”vinstutdelning” som strider mot 18 kapitlet.
    En annan möjlighet skulle därför kunna vara att endast kräva att
värdeöverföringen har beslutats av bolagsstämman, men då är vi ju långt borta ifrån det krav på att lagens formella regler skall ha iakttagits som förarbetena antyder. Söker man en mellanlösning mellan dessa båda ytterlighetslösningar uppkommer ett betydande antal olika möjliga fall att ta ställning till. För att dessa skall kunna lösas på ett enhetligt sätt måste de avgörande ändamålsargumenten preciseras. Skillnaden mellan de båda reglerna i 17:6 första stycket är att ond tro om vinstutdelningens lovlighet krävs i första meningen, men inte i den andra. Det indikerar att avgörande vikt bör läggas vid de formella föreskrifter för vinstutdelning i 18 kapitlet vilka, om de följs, ger mottagaren särskilt fog för att tro att vinstutdelningen är lovlig.
    I detta hänseende är det uppenbarligen av betydelse att vinstutdel
ningen inte strider mot borgenärsskyddsreglerna i 17:3–4. För att mottagaren skall ha särskild anledning att tro att denna fråga prövats torde det få krävas att vinstutdelningsbeslutet har fattats av bolagsstämman. Stämman fastställer nämligen det årsbokslut som enligt 17:3 första stycket och 17:4 är avgörande för bedömningen av om utdelningsbara medel finns och som i regel även torde utgöra den primära grunden för en bedömning av om försiktighetsregeln i 17:3 andra stycket är uppfylld.
    Dessutom är det av betydelse att sådana formella regler iakttagits
som är avsedda att säkra aktieägarnas rätt till information och möjlighet att säga sitt om vinstutdelningen. Även i detta hänseende är den avgörande, för mottagaren synbara, skillnaden, om vinstutdelningsbeslutet fattats på bolagsstämma eller inte. När det gäller övriga formella föreskrifter är dessa sådana som aktieägaren i regel kan utgå ifrån har iakttagits om beslutet fattats på en bolagsstämma. Undantag gäller naturligtvis om aktieägaren fått information som pekar i annan riktning. Om beslutet fattats av ett annat organ än stämman saknar nog aktieägaren sådan särskild anledning tro att de formella reglerna iakttagits som kan motivera att fallet hänförs under 17:6 första stycket första meningen.
    Av avgörande betydelse för ett vinstutdelningsbesluts kvalificering
som ”vinstutdelning” enligt 17:1 verkar alltså vara om det fattats på bolagsstämma. Dock kan det ifrågasättas om ett stämmobeslut alltid skall anses utgöra ett vinstutdelningsbeslut. För att så skall vara fallet erfordras nog att det rubricerats som avseende vinstutdelning. Däremot är det tveksamt om ett beslut av styrelsen eller verkställande direktören någonsin kan vara ägnat att ge aktieägaren så stark grund för att tro att allt gått rätt till att bedömningen från ändamålssynpunkt bör ske enligt 17:6 första stycket första meningen. Därmed är det

13 Se Prop. 2004/05:85 s. 395.

460 Bert Lehrberg SvJT 2013 dock inte sagt att, med en annan utformning av rättsreglerna, relevant god tro inte skulle kunna föreligga hos en mottagare av en förtäckt värdeöverföring.
    Med hänsyn till att slutsatsen blivit att endast vinstutdelning som
öppet beslutats av bolagsstämman i form av ett beslut som angetts avse vinstutdelning omfattas av huvudregeln i 17:6 första stycket första meningen, är det närliggande att tala om ”öppen” vinstutdelning i motsatt till ”förtäckt” sådan.

3.5 Distinktionen mellan gåva enligt 17:5 och förtäckt värdeöverföring
När det i 17:6 första stycket första meningen talas om ”värdeöver
föring som avses i … 5 §” och i andra meningen görs undantag för ”gåva enligt 17:5”, är den tillämpade lagstiftningstekniken inte helt tillfredsställande. Vi ställs därför här inför avsevärt större svårigheter än när det gäller att skilja mellan ”vinstutdelning” och förtäckt värdeöverföring. Bestämmelsen i 17:5 avser nämligen inte att ange vad som utgör en värdeöverföring. I stället handlar den om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål och anger förutsättningarna — och möjligen samtliga dessa — för att en sådan gåva skall vara tillåten.
    Gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål utgör för
övrigt märkligt nog inte någon självständig form av värdeöverföring enligt 17:1, utan torde i stället något oegentligt få behandlas enligt regeln om förtäckt värdeöverföring i 17:1 första stycket punkt 4. Däremot nämns ”gåva som avses i 5 §” bland de tillåtna formerna av värdeöverföringar i 17:2 punkt 4.
    En förutsättning för att bolagsstämman skall få besluta om en gåva
till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål är enligt 17:5 att det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt. Även styrelsen kan besluta om en sådan gåva, men så får ske endast om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse. En annan förutsättning är att gåvan inte strider mot borgenärsskyddsreglerna i 17:3 (den så kallade beloppsspärren och försiktighetsregeln). Att något motsvarande krav på att gåvan inte strider mot 17:4 inte har intagits i lagtexten är en smula förvånande. Möjligen har lagstiftaren uppfattat saken så, att 17:4 inte tillför någonting utöver vad som följer redan av 17:3 och att en värdeöverföring därför inte kan strida mot 17:4 utan att även stå i strid med 17:3.
    Detta är antagligen i och för sig riktigt. 17:4 innehåller nämligen
främst ett klargörande av hur kravet i 17:3 första stycket skall tillämpas vid värdeöverföringar som beslutas efter den årsstämma där den enligt 17:3 relevanta resultaträkningen och balansräkningen fastställts.14

14 Enligt Nerep och Samuelsson ”bekräftas [i 17:4] vad som i själva verket redan kommit till uttryck i 17 kap. 3 §, nämligen att efterutdelningar är lagliga under de i paragrafen givna förutsättningarna, med komplettering av de formella bestämmelserna i 18 kap.” Nerep, E, Samuelsson, P, Aktiebolagslagen — en lagkommentar del II, s. 236.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 461 Trots det är dock 17:4 formellt utformad som att den uppställer ett självständigt krav vid sidan av det som gäller enligt 17:3. Dessutom torde det få antas att just gåvor enligt 17:5 inte sällan beslutas under löpande räkenskapsår, något som särskilt torde gälla när gåvan beslutas av styrelsen. 17:4 är visserligen direkt tillämplig oavsett hänvisningen, men det gäller även 17:3. Därför hade det språkligt sett varit mest konsekvent om 17:5 hänvisat också till 17:4, även om detta nog inte hade ändrat någonting i sak.
    Om en gåva inte är tillåten enligt 17:5 utgör den en värdeöver
föring enligt 17:1 första stycket punkt 4 (någon särskild punkt för gåva finns som redan påpekats inte i 17:1), inte enligt 17:5. Vad som menas med ”värdeöverföring som avses i … 5 §” är mot denna bakgrund och med hänsyn till innehållet i regeln något av ett mysterium. Vilka gåvor anses således utgöra värdeöverföringar enligt 17:1 första stycket punkt 4? Samma tvetydighet vidlåder även den efterföljande meningen i lagtexten. Där stadgas om ”en värdeöverföring enligt 1 § 4, som inte avser gåva enligt 5 §”. Avses med ”gåva enligt 5 §” alla gåvor eller endast sådana gåvor som har skett i enlighet med 17:5, dvs. som uppfyller alla kraven i 17:5? Den språkligt mest närliggande tolkningen av den första delen av den första meningen i 17:6 är utan tvivel att inte alla gåvor omfattas, utan endast de som är tillåtna enligt 17:5. Strängt taget kan ju 17:5 endast sägas ”avse” sådana gåvor som är tillåtna enligt 17:5 och således uppfyller samtliga de där angivna rekvisiten. Detta harmonierar också bäst med den ovan förordade tolkningen av termen ”vinstutdelning”. Emot denna tolkning talar dock i någon mån fortsättningen på samma mening: ”har skett i strid med bestämmelserna i detta kapitel”. Även en värdeöverföring som är olovlig endast därför att den strider mot 17:5 har naturligtvis skett i strid med bestämmelserna i 17 kapitlet. Ett tyngre vägande motargument skulle kunna vara att en gåva som uppfyller kraven i 17:5 inte kan blir föremål för återkrav.
    Kan således en gåva som är tillåten enligt 17:5 vara olovlig? Den
kan ju inte angripas enligt 17:3 — och därmed såvitt jag förstår inte heller enligt 17:4. Inte heller torde den kunna angripas på grund av att samtliga aktieägares samtycke saknas. Att stämman eller styrelsen kan fatta beslut innebär ju just att samtliga aktieägares samtycke inte krävs, dvs. gåvan har beslutats på formellt korrekt sätt. Därför är det tveksamt om det kan föreligga något behov av att tillämpa reglerna om återkrav på en gåva som uppfyller kraven i 17:5.
    I förarbetena framhålls att de misslyckade reglerna i 17:6 första
stycket om gåva enligt 17:5 har tillkommit som ett klargörande efter påpekande från lagrådet. Klargörandet avser att ”detsamma gäller vid värdeöverföring i form av gåva till allmännyttigt ändamål”.15 Med ”detsamma” torde avses att mottagaren i enlighet med huvudregeln i 17:6

15 Se Prop. 2004/05:85 s. 756.

462 Bert Lehrberg SvJT 2013 första stycket första meningen blir återbäringspliktig endast vid ond tro om värdeöverföringens olovlighet.
    Detta antagande bekräftas av vad lagrådet anförde.
16 Lagrådet menade nämligen att de föreslagna reglernas utformning skulle leda till att gåvor enligt 17:5 kom att behandlas som förtäckta värdeöverföringar enligt 17:1 första stycket punkt 4 och därför enligt 17:6 första stycket andra meningen skulle återgå, om mottagaren insett att transaktionen innefattade en värdeöverföring. Detta stod i strid med att enligt förslaget ”gåva enligt 17:5” skulle bedömas enligt 17:6 första stycket första meningen och således gå åter endast om mottagaren insett att gåvan var olovlig.17 För att korrigera detta föreslog lagrådet en hänvisning till 17:5 i 17:6 första stycket första meningen och ett undantag för ”gåva enligt 5 §” i andra meningen. I propositionen utformades 17:6 i enlighet med detta. Detta fick till konsekvens att inkommensurabla storheter sammanfördes i 17:6 första meningen och att det (minst) tvetydiga begreppet ”gåva enligt 5 §” kom att användas i andra meningen. Frågan är därför om inte ”klargörandet” krånglar till det mer än det klargör. Vad som egentligen avsågs klargjordes dock inte heller i lagrådsremissen,18 som endast talade om ”gåva som avses i 5 §”19 (lagtextförslaget) och ”gåva till allmännyttigt ändamål”.20 Kan då lagstiftaren ha menat att en gåva som är tillåten enligt 17:5 skulle kunna bli att betrakta som en olovlig värdeöverföring som kan återkrävas enligt 17:6 första stycket första meningen? Det förefaller väl långsökt, eftersom en sådan gåva inte strider mot 17 kapitlet (eller något annat relevant kapitel) och därför över huvud taget inte är föremål för återbäring enligt 17:6. Alltså borde stadgandet ta sikte på gåvor som inte är tillåtna enligt 17:5.
    Ett problem med denna tolkning är naturligtvis att en ”värdeöver
föring som avses i 5 §” respektive en ”gåva enligt 5 §” faktiskt betyder en tillåten gåva. Om man i stället syftar på gåvor som inte har skett i enlighet med 17:5, blir frågan vad som utmärker dessa gåvor och skiljer dem från andra förtäckta värdeöverföringar mycket besvärande. Den företeelse som i den här artikeln kallas en förtäckt värdeöverföring eller förtäckt vinstutdelning definieras ju i 17:1 första stycket punkt 4 som ”annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget”.
    Det är svårt nog, ja antagligen ibland omöjligt, att skilja dessa ”af
färshändelser” från dåliga affärer. Man brukar då ta sikte på att transaktionen är helt eller delvis vederlagsfri för bolaget och inte sällan

16 För det följande, se Prop. 2004/05:85 s. 1421. 17 Se Lagrådsremiss. Ny aktiebolagslag (Lagrådsremissen) s. 381 (förslagsrutan). 18 Se Lagrådsremissen s. 737–740. 19 Se Lagrådsremissen s. 109 och 730. 20 Se Lagrådsremissen s. 362, 381, 731 och 738.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 463 även förorda ett krav på att detta också är vad som åsyftats.21 I annat fall är det ju fråga om en dålig affär. Just denna överföring av värden och just denne avsikt att gynna mottagaren är emellertid vad som enligt det traditionella civilrättsliga gåvobegreppet utmärker en gåva. Således erfordras att en förmögenhetsöverföring har ägt rum, att denna skett frivilligt och att inget vederlag enligt parternas uppfattning skall utgå (i princip krävs gåvoavsikt).22 Hur skall man alltså skilja gåvor som strider mot 17:5 och skall behandlas enligt 17:6 första stycket första meningen från övriga värdeöverföringar enligt 17:1 första stycket punkt 4? Att tolka hänvisningarna i 17:5 som avseende alla gåvor, dvs. i princip alla vederlagsfria transaktioner, är inte heller någon rimligt tolkning. Praktiskt sett skulle 17:6 första stycket första meningen kunna tillämpas om mottagaren i god tro trott att det var fråga om en värdeöverföring som var tillåten enligt 17:5. Detta skulle innebära att mottagaren i dessa fall behandlades på samma sätt som mottagaren i övriga fall som omfattas av 17:6 första stycket första meningen. För en sådan tolkning saknas emellertid stöd i lagtexten. Avgörande för tilllämpligheten av 17:6 första stycket första meningen är värdeöverföringen, inte vad mottagaren tror om den. En närliggande slutsats är därför att hänvisningarna till 17:5 i 17:6 första stycket är meningslösa. Om en värdeöverföring uppfyller kraven i 17:5, kan den inte bli föremål för återkrav enligt 17:6. Om den inte uppfyller dessa krav, blir den att behandla på samma sätt som övriga förtäckta värdeöverföringar enligt 17:1 första stycket punkt 4, varför det saknar betydelse vad mottagaren i god tro trott om lovligheten.
    Innan slutsatsen att hänvisningarna till 17:5 i 17:6 första stycket är
meningslösa kan anses fullt belagd,23 måste det emellertid undersökas om det inte går att finna en mellanlösning, som ger åtminstone visst stöd för att fråga kan vara om en sådan gåva som avses i 17:5, trots att gåvan inte uppfyller alla paragrafens rekvisit. Kan det alltså tänkas finnas gåvor som utgör ”värdeöverföring som avses i… 5 §” och ”gåva enligt 5 §” på den grunden att de uppfyller vissa av rekvisiten i 17:5, men inte alla? Finns det alltså vissa rekvisit som kännetecknar gåvor enligt 17:5 och ger dem deras karaktär och andra som är överflödiga i detta hänseende? En första förutsättning är att det skall röra sig om en gåva till ett allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål. En andra förutsättning för att bolagsstämman skall få besluta om en sådan gåva är att det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt. En tredje förutsättning är att gåvan

21 Se närmare min uppsats Begreppet förtäckt värdeöverföring i SvJT 2012 s. 537– 575. 22 Se Bengtsson, Särskilda avtalstyper I, 2 uppl, Norstedts, Stockholm 1980, s. 20 ff. och densamme i SvJT 1962 s. 689 ff., särskilt s. 694. 23 Möjligheten att lösningen på mysteriet skulle stå att finna i den saknade hänvisningen i 17:5 till 17:4 tror jag man kan bortse ifrån.

464 Bert Lehrberg SvJT 2013 inte strider mot borgenärsskyddsreglerna i 17:324 (den så kallade beloppsspärren och försiktighetsregeln). När styrelsen fattar beslut tillkommer den fjärde förutsättningen, att saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse.
    Lagstiftaren och lagrådet förefaller ha utgått ifrån den i och för sig
felaktiga premissen att 17:5 behandlar en viss typ av värdeöverföringar. Därför är det närliggande att tolka orden ”värdeöverföring som avses i 5 §” och ”gåva enligt 5 §” som syftande på det grundläggande rekvisitet att fråga skall vara om en gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål. Om det faktiskt är en gåva för ett sådant ändamål skulle i så fall första meningen i 17:6 bli tillämplig och god tro på mottagarens sida om de rättsfakta som avses med de övriga rekvisiten i 17:5 vara tillräckligt för att utsläcka rätten till återbäring.
    Liksom när det gäller vinstutdelning enligt 18 kapitlet torde i fråga
om gåvor gränsen av ändamålshänsyn dras mellan värdeöverföringar som tillkommit på ett sådant sätt att det ger mottagaren visst fog för att tro att beslutet är korrekt och övriga värdeöverföringar. Om detta krav skall vara uppfyllt torde det också krävas att beslutet fattats av behörigt organ — dvs. bolagsstämman eller styrelsen — och att det har rubricerats som ett beslut om gåva för allmännyttigt ändamål etc. Övriga rekvisit i 17:5 torde få frånkännas relevans i detta hänseende.
    Om gåvan endast beloppsmässigt överskrider vad som ”med hänsyn
till bolagets ställning är av ringa betydelse” men uppfyller övriga krav i 17:5, inställer sig frågan om värdeöverföringen så att säga låter sig uppdelas i två. Kan värdeöverföringen upp till ett visst belopp behandlas enligt första meningen, medan den överskjutande delen behandlas enligt andra meningen, eller gäller den strängare regeln med avseende på hela gåvans värde? Till den frågan återkommer jag i det följande.

4. Återgångspåföljdens rättsliga natur
En olovlig värdeöverföring föranleder, som framgått, enligt 17:6 första
stycket en plikt för mottagaren att återbära vad som uppburits. Av förarbetena framgår att återbäringsplikten grundar sig på ogiltighet hos det avtal genom vilket den olovliga värdeöverföringen har ägt rum.25 Ogiltighet är en rättsföljd som träffar en i och för sig bindande rättshandling och leder till att den inte får rättsverkningar enligt sitt innehåll.26 Utgångspunkten är enligt allmänna rättsprinciper att en rättshandlings ogiltighet leder till att parternas förpliktelser på grund av rättshandlingen faller bort och att redan fullgjorda prestationer skall återbäras. I stort sett samma regler gäller som vid overksamhet, som föreligger när en rättshandling i enlighet med sitt genom tolkning och ut-

24 Vilken åtminstone analogivis får antas omfatta även klargörandet i 17:4. 25 Prop. 2004/05:85 s. 391–393, 756 m.fl. Jfr NJA 1976 s. 618, 1980 s. 311 och 1990 s. 343. 26 Se Lehrberg, B, Avtalsrättens grundelement s. 177 och 39 (skiss) samt 43.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 465 fyllning fastställda innehåll inte får sina vanliga rättsverkningar.27 Liknande principer blir också att tillämpa när fullgörelse har ägt rum i ett fall då en rättshandling är oförbindande på grund av en brist hänförlig till rättshandlingsrekvisiten eller avtalsmekanismen.
    Ogiltighetens (och overksamhetens) rättsverkningar följer i huvud
sak samma regler som i 64–65 §§ köplagen stadgas för återgång av avtal vid overksamhet på grund av hävning. I 4:27 JB rörande köp av fast egendom finns också vissa regler i ämnet. Analogier kan i viss utsträckning göras även från reglerna i 5 kapitlet JB om verkan av att fast egendom frånvinns någon efter klander.28 Vidare kan man falla tillbaka på allmänna rättsprinciper om verkan av obehöriga förfoganden. Dessutom kan i vissa hänseenden ledning sökas i analogier till konkursrättens regler om återgång av rättshandlingar på grund av återvinning.29 I vissa hänseenden skiljer sig de normala rättsverkningarna av ogiltighet (och obundenhet) från rättsverkningarna av overksamhet. Ett sakrättsligt anspråk på grund av ogiltighet är nämligen inte föremål för preskription. I det hänseendet håller lagstiftaren fast vid den traditionella huvudregeln.30 Det innebär att ett fordringsanspråk på grund av olovlig vinstutdelning preskriberas enligt de vanliga reglerna i preskriptionslagen. Ett fordringsanspråk torde här i praktiken vara ett penninganspråk, där pengarna på vanligt sätt sammanblandats med mottagarens övriga tillgångar.
    Ett anspråk på utfående av viss individuellt bestämd egendom som
finns i behåll och som inte är sammanblandad med annan egendom på ett sådant sätt att den inte kan identifieras, är däremot inte föremål för preskription. Det torde med hänsyn till anspråkets principiellt sakrättsliga karaktär även kunna gälla pengar, i de undantagsfall då sådana hålls åtskilda. Till exempel skulle detta kunna bli aktuellt i fråga om sedlar och mynt som bolaget lagt i ett slutet kuvert med en påskrift som klargör vilka pengar det rör sig om och som fortfarande ligger kvar i kuvertet. I praktiken består väl dock pengar i regel av ett tillgodohavande hos en bank etc., dvs. en fordran på banken. Om pengarna betalats genom att sättas in på ett tomt konto som öppnats i mottagarens namn och med exklusiv dispositionsrätt för denne och fortfarande står kvar orörda på kontot, torde också ett sakrättsligt anspråk till pengarna som inte träffas av preskription föreligga.
    En annan skillnad är att ett anspråk på utfående av viss egendom
på grund av ogiltighet (eller obundenhet) normalt vinner sakrättsligt

27 Se a.a. s. 48 f. 28 Stöd för en analogisk tillämpning åtminstone vid fastighetsköp finns bland annat i Jordabalkens förarbeten (se Prop. 1970:20 B s. 236; se vidare Westerlind, P, Kommentar till Jordabalken 1–5 kap, Norstedts, Stockholm 1971, s. 404) och i rättspraxis (se uttalanden i NJA 1987 s. 845 I och II). Se vidare t.ex. Prop. 1981/82:165 med förslag till konkurrenslag s. 559. 29 Se t.ex. Prop. 1981/82:165 s. 559. 30 Se t.ex. Prop. 2004/05:85 s. 399 f. Se även NJA 2003 s. 302.

466 Bert Lehrberg SvJT 2013 skydd mot gäldenärens singularsuccessor, om inte denne gjort ett exstinktivt godtrosförvärv, och ger grund för separationsrätt i konkurs. På denna punkt ifrågasätts i propositionen något överraskande om vanliga regler skulle vara tillämpliga ens enligt tidigare gällande rätt. Några sakskäl anförs dock inte till grund för detta ifrågasättande.31 Att återbäringsplikt föreligger på båda sidorna, och alltså även på bolagets sida, får naturligtvis praktisk betydelse främst i fråga om förtäckta värdeöverföringar som skett genom utväxlande av prestationer enligt ömsesidigt förpliktande avtal. En vanlig vinstutdelning brukar inte förutsätta någon motprestation på mottagarens sida.
    När egendom på det sättet skall återbäras följer av allmänna rätts
grundsatser att om egendomen inte finns i behåll och därför inte kan återlämnas, skall ersättning i stället utges för egendomens värde. Allmänna principer om värdebestämning vid återgång av avtal blir därför tillämpliga.32 Rättsverkan av att en olovlig vinstutdelning låter sig konstateras på den grunden att utdelningen skett utan vederbörligt beslut av bolagsstämma eller samtliga aktieägares godkännande torde i enlighet med det ovan sagda vara att båda parter skall återbära allt vad som uppburits. För det fallet att utdelningen i stället är olovlig endast därför att den strider mot beloppsspärren eller försiktighetsregeln i 17:3 (eller begränsningsregeln i 17:4) förordas däremot vanligen en annan lösning. Rättsföljden skulle då vara, att bolaget har ett anspråk på att återfå den överskjutande delen av sin prestation.Den frågan — dvs. frågan om och i vilken omfattning partiell ogiltighet eller återgång är möjlig — skall diskuteras närmare i ett senare avsnitt.33 Rättsföljdens karaktär av en återbäringsplikt var under lagens förarbeten omdebatterad. Ogiltighet med återbäringsskyldighet var den primära rättsföljden även enligt 1975 års aktiebolagslag. Aktiebolagskommittén föreslog i stället en ersättningsskyldighet i form av en plikt att utge ersättning med belopp motsvarande det från bolaget olagligen överförda värdet. Departementschefen kom däremot i propositionen fram till att lösningen med ogiltighet och återbäringsplikt borde behållas. Valet av rättsföljd var komplicerat. En ersättningsplikt ansågs å ena sidan förenkla hanteringen vid sakutdelning, eftersom utdelad egen-

31 Prop. 2004/05:85 s. 393. I propositionen hänvisas till Jan Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag (4 uppl. s. 116 f). Det är emellertid tveksamt om Anderssons argumentation i denna fråga är bärande. Visserligen är det helt korrekt att ogiltighet inte alltid har sakrättsliga verkningar och att den kan ha sakrättsliga verkningar i vissa hänseenden men inte i andra, men huvudregeln är ändå att sakrättsliga verkningar inträder och att den som hävdar motsatsen måste anföra hållbara argument för sin ståndpunkt. Se numera Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag s. 212–218. 32 Se även uttalandet i Prop. 2004/05:85 s. 756 samt i litteraturen till exempel Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen. Del II, 17:6 avsnitt 6.10 om att egendomens värde skall återbäras i det fallet att egendomen förstörts eller överlåtits vidare. Se närmare avsnitt 5 nedan. 33 Se nedan avsnitt 6.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 467 dom inte skulle behöva återställas. Det skulle med andra ord räcka att ersättning utgavs för egendomens värde. Å andra sidan skulle en sådan ordning avvika från de rättsföljder som gällde inom andra delar av associationsrätten. Den skulle också leda till besynnerliga inkonsekvenser i form av bland annat en fundamental olikhet i regleringen mellan fall där egendom delats ut och fall där borgen eller annan säkerhet ställts, vilken ju inte kunde bringas att återgå med en ersättningsregel. Det kan tillfogas att värdeersättning är en rättsföljd vars värde för bolaget kan vara högst osäkert redan på grund av att värderingsfrågor ofta är mycket svårbedömda.34 Argumenten för och emot dessa båda lösningar skulle kunna utvecklas över åtskilliga sidor. Genom lagtextens ordalydelse i 2005 års aktiebolagslag och tydliga motivuttalanden, som inte kan missförstås, gjordes det emellertid klart att ogiltighet med återbäringsplikt skall gälla.35 Inom den aktiebolagsrättsliga litteraturen har trots det förts en fortsatt diskussion om ifall återbäringsplikten vid olovliga värdeöverföringar bör ersättas med en plikt för mottagaren att i stället utge värdeersättning.36 Även om en sådan regel skulle börja tillämpas på olovliga värdeöverföringar som strider mot borgenärsskyddsreglerna, är det dessutom tydligt att en sådan tillämpning inte är möjlig vid ogiltighet på grund av att värdeöverföringen strider mot funktionsfördelningsreglerna.37 Skulle 17:6 ändå tillämpas på det sättet, får värdeöverföringar som strider mot funktionsfördelningsreglerna i stället — som de behörighetsöverskridanden de är — bedömas enligt 8:42 första stycket exklusivt.38 Där stadgas att om styrelsen eller en särskild firmatecknare har företagit en rättshandling för bolaget och då har handlat i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen om bolagsorganens behörighet, gäller rättshandlingen inte mot bolaget. Samma gäller om en verkställande direktör när en rättshandling företogs överskred sin behörighet enligt 8:29 och bolaget visar att motparten insåg eller bort inse behörighetsöverskridandet.39

34 Se närmare nedan underavsnitt 6.4. 35 Se Prop. 2004/05:85 s. 391–393 och 756. 36 Se särskilt Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag s. 208 ff. 37 Se till exempel Prop. 2004/05:85 s. 756 och Andersson a.a. s. 209. 38 Se närmare diskussionen nedan i avsnitt 8 om huruvida 17:6–7 är exklusivt tilllämpliga i de fall av olovliga värdeöverföringar som omfattas av dem. 39 Parentetiskt kan nämnas att bestämmelsens utformning har gett upphov till en viss terminologisk förvirring. Särskilt har den skapat svårigheter för dem som vill definiera behörighet och befogenhet med referens till huruvida rättsföljden att huvudmannen undgår bundenhet är beroende av medkontrahentens (tredje man) goda tro eller inte. Med en sådan så kallad rättsföljdsdefinition skulle det här vara fråga om ett befogenhetsöverskridande. Rättsföljdsdefinitioner är emellertid sällan särskilt användbara och lagtextens terminologi är helt korrekt. Reglerna om verkställande direktörens behörighet på grund av dennes legala fullmakt är av sådan karaktär att behörighetens omfattning inte kan fastställas utan att hänsyn tas till vad medkontrahenten insett eller bort inse. Ett motsvarande hänsynsta-

468 Bert Lehrberg SvJT 2013 Den rättsliga grunden för att rättshandlingen i sådana fall inte ”gäller” mot bolaget torde vara att ett rättshandlingsrekvisit inte är uppfyllt, därför att en bindande, giltig och verksam (legal) fullmakt saknas. Därför har inte någon för bolaget bindande rättshandling kommit till stånd. Rättsföljden är med andra ord obundenhet, inte ogiltighet eller overksamhet. Eftersom rättshandlingen är oförbindande behöver inte dess eventuella ogiltighet enligt värdeöverföringsreglerna prövas. Det kan inte heller hävdas att värdeöverföringsreglerna skulle tillämpas i stället för reglerna om verkan av bristande behörighet.40

5. Värderingstidpunkten när egendomens värde skall återbäras
Ovan har utvecklats att olovlig vinstutdelning leder till en åter
bäringsplikt för mottagaren. När vinstutdelning har skett i form av annan egendom än pengar, kan det inträffa att egendomen inte finns i behåll och därför inte kan återlämnas när återbäring aktualiseras. Enligt allmänna rättsgrundsatser gäller att när en naturaborgenär har ett anspråk på utfående av viss egendom, men egendomen inte finns i behåll eller det av någon annan anledning är omöjligt att utlämna egendomen, bortfaller anspråket på att utfå den. I stället får borgenären ett anspråk på ersättning för egendomens värde.41 Det brukar sägas att anspråket ”omvandlas” till ett anspråk på värdeersättning.
    Om egendomens värde på grund av egendomens karaktär eller sär
skilda åtgärder eller händelser har förändrats över tiden, blir frågan vem som skall tillräknas en värdeökning respektive drabbas av en värdeminskning. Dessa problem brukar sammanfattas som hänförliga till frågan till vilken tidpunkt värderingen av egendomen skall hänföra sig.
    Nerep och Samuelsson har uttalat att det är oklart vad som skall
gälla om den sak som olovligen överförts efter överföringstidpunkten har gått upp eller ner i värde.42 De skiljer mellan fall av värdeökning och fall av värdeminskning och anser främst de sistnämnda problematiska. Distinktionen är innovativ, men såvitt jag kan förstå inte särskilt lyckad. Varför tvist om värderingstidpunkten inte skulle kunna uppkomma vid en värdeökning har jag svårt att förstå.
    Utgångspunkten måste antas vara att borgenären liksom i andra
liknande situationer har anspråk på ”full ersättning” för egendomens värde. Har egendomens värde förändrats på grund av särskilda åtgär-

gande till medkontrahentens goda tro görs vid konventionell fullmakt vid tolkningen av fullmakten. 40 Detsamma torde för övrigt gälla med avseende på reglerna om verkan av befogenhetsöverskridande. Även ett befogenhetsöverskridande träffar primärt fullmakten, vilket leder till att den på grund av fullmakten företagna rättshandlingen blir oförbindande på grund av att ett rättshandlingsrekvisit inte är uppfyllt. 41 Se Rodhe, Obligationsrätt, Norstedts, Stockholm 1956, s. 424–426, densamme, Lärobok i obligationsrätt, Norstedts, Stockholm 1986, s. 162–167 och 191 samt Bramsjö, S, Om avtals återgång. En studie över innehållet i återgångspåföljden, Lund 1950, s. 207 ff., särskilt s. 208 f. 42 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen. Del II, 17:6 avsnitt 6.10.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 469 der eller händelser, är utgångspunkten för värderingen att borgenären skall försättas i samma ekonomiska situation som han skulle ha befunnit sig i om han hade återfått egendomen när den borde ha återlämnats. Har egendomen avyttrats torde dock naturaborgenären ha rätt att i stället, såsom surrogat för egendomen, utkräva den influtna ersättningen.
    Normalt sker värderingen med utgångspunkt i regeln att egen
domen skall återställas in natura. Vad som skall ersättas är den faktiska återanskaffningskostnaden. Det leder normalt till att egendomens aktuella värde också är det värde som den skulle ha haft för borgenären oavsett när i det förflutna den borde ha återlämnats. Därför finns ofta en strävan att förlägga värderingstidpunkten så sent som möjligt och helst samtidigt med att ersättningen utbetalas, närmast för att mottagaren inte skall gå miste om den värdeökning som kan inträffa under mellantiden.
    Den optimala tidpunkten är från den utgångspunkten tiden då
domen skall fullgöras. En sådan utgångspunkt är naturlig när fråga är om återbäring vid återgång av avtal på grund av ogiltighet eller overksamhet. Men den principen kan frångås om det behövs för att naturaborgenären skall få full ersättning för sin förlust. Det är också tänkbart att principen i vissa fall inte kan tillämpas på grund av svårigheterna att förutse värdet vid den tidpunkten eller att utforma domen på ett sådant sätt att värderingen låter sig göras i samband med exekutionen. En alternativ lösning kan då vara tidpunkten då domen meddelas, en annan möjligen tiden då huvudförhandlingen avslutas. En övergripande utgångspunkt är dock att hänsyn skall tas till vad som kan göras sannolikt beträffande naturaborgenärens handlande om han inte hade blivit av med egendomen. Om han således kan göra sannolikt att han skulle ha sålt egendomen vid ett tillfälle då den stod särskilt högt i pris, bör den tidpunkten bli bestämmande för värderingen.
    Om egendomen inte längre existerar, så att den kan värderas,
torde naturaborgenären kunna välja att i stället kräva ersättning för det värde som egendomen hade då förlusten uppkom, till exempel genom att egendomen såldes eller gick förlorad. Ofta torde dock den tidpunkten inte kunna accepteras, därför att det skulle leda till att naturaborgenärens förlust inte blir täckt.
    Om det skulle förhålla sig så, att naturaborgenären själv blivit orsak
till att egendomen inte återlämnats vid en tidigare tidpunkt, kan man tänka sig att tidpunkten då ersättningsyrkandet framställdes betraktas som den senaste möjliga värderingstidpunkten. Detta är dock ett undantagsfall.

470 Bert Lehrberg SvJT 2013 6. Fullständig eller partiell ogiltighet eller återbäring?
6.1 Allmänt

Frågan vad som skall återbäras blir delvis beroende av vilken som är
grunden för värdeöverföringens ogiltighet. Anta att en formenlig vinstutdelning har skett i pengar med ett belopp som bara till viss del överskrider vad som är utdelningsbart enligt 17:3 och 4. I så fall anses det tillräckligt att det överskjutande beloppet betalas tillbaka.43 Grunden till detta är att värdeöverföringen betraktas som partiellt ogiltig; dvs. ogiltig endast till den del den överskrider det utdelningsbara beloppet.44 Om i stället vinstutdelningen utan samtliga aktieägares samtycke har ägt rum i strid med de formella reglerna i 18 kapitlet om beslutsfattande och beslutsunderlag, skall hela penningbeloppet återbäras.45 Grunden är då i stället att värdeöverföringen som sådan — och därmed alltså som helhet — är ogiltig.
    I båda fallen kan ytterligare frågor inställa sig om överföringen i
stället har avsett annan egendom än pengar och rentav odelbar egendom. Detsamma gäller om det är fråga om en transaktion mot vederlag, där en värdediskrepans till bolagets nackdel föreligger mellan prestationerna på båda sidor.
    Om en förtäckt värdeöverföring skett genom ett ömsesidigt förplik
tande avtal, där en värdediskrepans föreligger mellan parternas prestationer och endast mellanskillnaden utgör vinstutdelning, inställer sig frågan om situationen kan hanteras på samma sätt som partiell ogiltighet. Kan ogiltigheten så att säga ”botas” genom att mottagaren utger ersättning motsvarande värdeskillnaden? Eller kan rättsföljden vid återgång begränsas till en plikt att utge ersättning för mellanskillnaden?

6.2 En ensidig värdeöverföring är endast till viss del olovlig
Utgör en utdelning, som strider endast mot 17:3 eller 4, endast till viss
del en olovlig värdeöverföring (ett visst utdelningsbart belopp finns) och är det pengar som har betalats ut ensidigt från bolaget, räcker det som redan sagts att det belopp som betalats ut för mycket återbetalas. Har däremot utdelning skett i annan egendom än pengar, följer normalt av återbäringsplikten att mottagaren skall återbära allt vad han uppburit. Även för det fallet finns emellertid en önskan att efterlikna det läge som inträder när utdelningen avser pengar.46 Med andra ord vill man gärna behandla i vart fall fungibel egendom, såsom aktier, på samma sätt som pengar. Således anses mottagaren

43 Se Prop. 2004/05:85 s. 756 och i litteraturen Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen — en lagkommentar. Del 2, 17:6 avsnitt 6.10. 44 Se också NJA 1980 s. 311. 45 Se Prop. 2004/05:85 s. 756 och i litteraturen Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag s. 209. 46 Denna önskan har kanske delvis sin grund i att rätten till återkrav vid förtäckt vinstutdelning i äldre rätt grundades på analogi till den för (formenlig) vinstutdelning till aktieägare gällande regeln (12:5 i 1975 års aktiebolagslag).

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 471 normalt pliktig att återbära endast så pass mycket av egendomen som svarar mot den ogiltiga delen av avtalet, dvs. vad han uppburit för mycket.47 Teoretiskt kan möjligen en sådan rättsföljd i de aktuella fallen motiveras med att ogiltigheten är partiell. Praktiskt förutsätter det emellertid att egendomen är fungibel till sin karaktär eller eljest i det enskilda fallet möjlig att fördela mellan parterna på ett tillfredsställande sätt. När det i stället handlar om ”odelbara sakvärden”, dvs. egendom som inte kan delas upp på angivet sätt, är utgångspunkten även vid partiell ogiltighet att hela egendomen skall lämnas tillbaka. Den lösning som för det fallet anvisas i förarbetena är att mottagaren återlämnar egendomen mot att han får kompensation för ”den giltiga delen av värdeöverföringen”.48 Som Jan Andersson påpekat förutsätter naturligtvis den lösningen att värdeöverföringen grundar sig på ett stämmobeslut som är giltigt eller på samtliga aktieägares samtycke.49 Med en sådan lösning uppkommer emellertid en olikhet i det ekonomiska utfallet i jämförelse med sådana fall där egendomen är delbar och motsvarande del således behålls av mottagaren.50 Därför kan det ifrågasättas om inte återgång av prestationen med ekonomisk kompensation för mottagaren vore en lämpligare lösning även när egendomen är delbar. Med en sådan lösning slipper man ifrån de olägenheter som kan vara förknippade med att bolaget går miste om egendomen.

6.3 Ett ömsesidigt förpliktande avtal utgör endast till viss del värdeöverföring
En förtäckt värdeöverföring som sker genom ett ömsesidigt förplik
tande avtal, där en diskrepans råder mellan värdet av prestationerna på båda sidor, är strängt taget olovlig endast såvitt avser det överskjutande värdet av bolagets prestation. Exempel på sådana transaktioner är försäljning av egendom till underpris, köp till överpris och oproportionerligt hög lön till en anställd. Transaktionerna kan emellertid vara mycket mer komplicerade än så.
    Möjligen får man även för det här fallet räkna med en partiell ogil
tighet i de fall där transaktionen endast strider mot 17:3 eller 4. Med partiell ogiltighet avses nu att endast den överskjutande delen är ogiltig såsom stridande mot 17:3 eller 4.
    Frågan är oprövad. I förarbetena till 1975 års aktiebolagslag uttala
des att om bolaget betalade lön till en anställd aktieägare och lönen översteg rimligt belopp, kunde aktieägaren bli återbäringsskyldig med

47 Se Prop. 2004/05:85 s. 756. 48 Se Prop. 2004/05:85 s. 756 med hänvisning till Lindskog i SvJT 1992 s. 98 och Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, 4 uppl., s. 114. Se även Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kapitlet. Kapitalskydd och likvidation, 2 uppl., Juristförlaget, Stockholm 1995, s. 124 f. 49 Se Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag s. 208 not 459. 50 Se även uttalandet i Prop. 2004/05:85 s. 756 om att egendomens värde skall återbäras i det fallet att egendomen förstörts eller överlåtits vidare.

472 Bert Lehrberg SvJT 2013 det överskjutande beloppet. Det sades också att motsvarande gällde om en aktieägare sålde en vara till överpris eller köpte för underpris.51 Utgångspunkten bör dock — som en konsekvens av lagstiftarens val av ogiltighet med återbäringsplikt framför värdeersättning — vara den motsatta.52 Naturligtvis finns inte mycket att invända mot att en aktieägare som fått för mycket i lön eller fått ett överpris för egendom som sålts till bolaget endast åläggs att betala tillbaka mellanskillnaden. Men om bolaget sålt egendom till underpris blir det mer betänkligt om bara en del av egendomen skulle återlämnas. När transaktionen strider mot aktiebolagslagens regler om beslutsfattande etc. (och bristen inte läkts genom samtliga aktieägares samtycke) kan man inte heller för fall av värdediskrepans i ömsesidigt förpliktande avtal tala om partiell ogiltighet. Ogiltigheten träffar naturligtvis hela transaktionen, eftersom den som sådan strider mot aktiebolagslagen. För en sådan situation innebär ogiltighetspåföljden enligt allmänna rättsgrundsatser (se 64 § köplagen) att prestationerna skall återbäras på båda sidor.
    Även om det ovan citerade uttalandet i 1975 års förarbeten inte ut
tryckligen anger någon sådan begränsning, torde man alltså få räkna med att det inte är tillämpligt här. Som skäl för att behålla återbäringsplikten som påföljd anfördes i propositionen till 2005 års lag bland annat att en ersättningsregel ”skulle avvika från vad som gäller inom andra delar av associationsrätten, nämligen ogiltighet med återbäringsskyldighet”.53 I lagrådets yttrande i samband med aktiebolagslagens införande finns också en antydan i samma riktning, eftersom det sägs att det kan vara viktigt för bolaget att ”just den egendomen” kan återkrävas.54 De diskussioner som i doktrinen förts rörande partiell återbäring av egendom som motsvarar sakens värde, eller av sakens värde i pengar, har i regel inte heller gällt det här fallet. Lindskog har dock diskuterat den här aktuella frågan i anslutning till 1975 års aktiebolagslag. Han utgår ifrån att den skall behandlas enligt regler om befogenhetsöverskridande, vilket i och för sig torde vara en ohållbar ståndpunkt. Skillnaden behöver emellertid inte vara radikal, eftersom han, antagligen i och för sig också felaktigt, antar att rättsverkan även i det fallet är ogiltighet med återbäringsplikt.55 Han argumenterar från den ut-

51 Se Prop. 1975:103 s. 486. 52 Se även Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kapitlet. Kapitalskydd och likvidation, s. 122 ff., särskilt not 50, som utgår från att återbäring enligt 12:5 1975 års aktiebolagslag (där rättsföljden liksom idag var ogiltighet med återbäringsplikt) skall ske på detta sätt. 53 Prop. 2004/05:85 s. 393. 54 Se Prop. 2004/05:85 s. 1420. 55 Formellt mest korrekt är antagligen att i stället uppfatta rättsföljden vid befogenhetsöverskridande så, att inget bindande avtal kommit till stånd på grund av att ett rättshandlingsrekvisit inte är uppfyllt (en giltig och verksam fullmakt), men det spelar antagligen inte så stor roll i praktiken. Se härom Lehrberg, Avtalsrättens grundelement s. 169 f.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 473 gångspunkten emot en möjlighet till partiell ogiltighet i aktuella fall; prestationerna skall återbäras.56 Sammanfattningsvis är alltså rättsverkan av att en olovlig vinstutdelning låter sig konstateras på den grunden att utdelningen skett utan vederbörligt beslut av bolagsstämma eller samtliga aktieägares godkännande att båda parter skall återbära vad som uppburits.

6.4 Värdeersättning i stället för återbäring?
Bland andra Jan Andersson har argumenterat för en utvidgad an
vändning av värdeersättning i stället för återbäring redan de lege lata.57 Han anför bland annat att en sådan regel är mera lättillämpad och att den är tillräcklig för att tillgodose bolagets intresse. Anderssons argumentation vilar på premissen att värdeersättning regelmässigt är ett för bolaget värdemässigt och i andra hänseenden acceptabelt substitut för den utdelade egendomen. Det är ett antagande som dels antagligen är oriktigt, dels nog skulle ha gjort Anderssons regel nära nog överflödig om det hade varit riktigt.
    Antagandet är oriktigt redan därför att såväl fast som lös egendom
ofta är mycket svårvärderad. Det gäller ofta även finansiella instrument, som till exempel aktier, eftersom de flesta aktier inte är börsnoterade och börskursen dessutom ofta är en dålig värdemätare. Det gäller särskilt när det handlar om större aktieposter, vilka kan vara värda avsevärt mer än dagskursen. Men även i övrigt påverkas börskursen mer av sådana faktorer som stämningsläget på börsen i allmänhet eller i branschen, utvecklingen på stora marknader i Amerika och Asien samt ränteläget än av de individuella aktiernas värde i en mer objektiv mening för köparen eller säljaren eller för köpare och säljare i allmänhet. Till exempel kan börskursen svänga högst avsevärt från dag till dag, ja ibland från timme till timme, utan att bolagets intjänandemöjligheter eller förhållanden i övrigt förändrats det minsta.
    Värdeersättning är därför i andra sammanhang en lösning som
endast används i sista hand; när egendomen har kommit bort, stulits, förstörts etc. eller sålts vidare till någon som gjort ett godtrosförvärv. Värderingsfrågan ger då ofta upphov till mycket svårbedömda tvister, där den av käranden yrkade ersättningen inte sällan är många gånger högre än den av svaranden medgivna. Värderingsfrågorna blir inte lättare att bedöma därför att båda parterna brukar ha stöd för sina respektive uppfattningar i utlåtanden från experter på värderingen av den aktuella typen av egendom.
    Till det sagda kommer att egendomen ibland har ett avsevärt högre
värde för bolaget på plats än vad som motsvarar dess marknadsvärde. Det kan till exempel handla om egendom som bolaget använder i sin

56 Se Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kapitlet. Kapitalskydd och likvidation, s. 126 och 128. Se även Lindskog i JT 1992–93 s. 99 ff. 57 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag s. 208–212.

474 Bert Lehrberg SvJT 2013 rörelse och utan vilken bolagets intjänandemöjligheter försämras eller helt upphör. Ett penningbelopp skulle då antagligen ändå få användas för att anskaffa ersättningsegendom, vilket i regel skulle medföra extra kostnader i form av till exempel annonskostnader, mäklararvode, transaktionskostnader, fraktkostnader och kostnader för montering, installation, provdrift etc.
    Resonemanget förutsätter för övrigt att användbar ersättnings
egendom går att uppbringa. Finns ingen sådan kan katastrofen vara ett faktum. Bolaget tvingas kanske lägga ner sin verksamhet eller en del av den, bygga nytt, omlokalisera etc. (vilket kan ha varit precis exakt vad de som verkställde värdeöverföringen ville åstadkomma). Som jag ser saken är det därför inte rimligt att anta att värdeöverföringsreglerna bara har till ändamål att skydda ett monitärt värde, dvs. i praktiken en post i bolagets redovisning. När det handlar om utdelning av sakvärden måste de också antas ha till ändamål att skydda bolagets övriga materiella resurser. Detta blir särskilt viktigt om man betänker att de flesta svenska aktiebolagen är små och antagligen beroende av verksamhet inom en eller i vart fall ett fåtal verksamhetsgrenar.
    I de fall då det förhåller sig annorlunda, det vill säga där pengar är
ett för bolaget fullt acceptabelt surrogat, som lätt kan bestämmas till beloppet och som svaranden klarar av att prestera, behövs antagligen inte någon lagregel för att parterna i regel ändå skall komma överens om att ersättning skall utgå i pengar. I de fall där resultatet av Anderssons regel skulle vara nyttig får det därför antas att behovet av regeln är litet.

7. Bristtäckningsansvar för medverkan till olovlig värdeöverföring
7.1 Allmänt

Bristtäckningsansvaret för medverkan till olovlig värdeöverföring re
gleras i 17:7 aktiebolagslagen. Här stadgas följande:

”7 § Om det uppkommer någon brist vid återbäring enligt 6 §, är de personer som har medverkat till beslutet om värdeöverföringen ansvariga för denna. Detsamma gäller de som har medverkat till verkställandet av beslutet eller till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har legat till grund för beslutet om värdeöverföring. För ansvar enligt första stycket förutsätts i fråga om styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, lekmannarevisor och särskild granskare, uppsåt eller oaktsamhet, och, i fråga om aktieägare och annan, uppsåt eller grov oaktsamhet. För brist som uppkommer vid återbäringen ansvarar även den som har tagit emot egendom från en person som avses i 6 § första stycket med vetskap om att den härrör från en olaglig värdeöverföring. Vid tillämpningen av bestämmelserna i första–tredje styckena gäller 29 kap. 5 och 6 §§.”

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 475 Här stadgas således om medverkansansvar dels för medverkan till beslut, verkställande av beslut eller upprättande eller fastställande av en oriktig balansräkning (första stycket), dels för mottagande av egendom från en återbäringspliktig (tredje stycket). I båda fallen gäller skadeståndskapitlets regler om jämkning av skadestånd och gemensamt skadeståndsansvar (sista stycket). Regleringen av de subjektiva rekvisiten är komplicerad och inte i alla detaljer så upplysande som man skulle kunna önska (första och tredje stycket).

7.2 Allmänt om bristtäckningsansvaret för medverkan till en olovlig värdeöverföring
I 17:7 första stycket stadgas om så kallat bristtäckningsansvar för per
soner som på angivet sätt medverkat till en olovlig värdeöverföring. Ansvariga är enligt denna regel de som medverkat till beslutet om värdeöverföringen, till verkställandet av beslutet eller till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har legat till grund för beslutet. Ansvaret aktualiseras bara om det uppkommer ”någon brist” vid återbäring enligt 17:6. Dessutom ”förutsätts”, enligt 17:7 andra stycket, ond troi där angivna former. Den sistnämnda bestämmelsen skiljer mellan bolagets formella befattningshavare (styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, lekmannarevisor och särskild granskare) och övriga (aktieägare och annan). Det subjektiva rekvisitets nivå ligger på uppsåt eller oaktsamhet för de formella befattningshavarna och uppsåt eller grov oaktsamhet för aktieägare och annan. Detta harmonierar med regleringen av skadeståndsansvaret för formella befattningshavare och aktieägare i lagens 29 kapitel.
    Bestämmelsen i första stycket tar tydligen åtminstone primärt sikte
på vad som kan kallas intern, till skillnad från extern, medverkan till olovlig vinstutdelning. Samtliga de former av medverkan som anges i bestämmelsen är interna beslut och andra åtgärder i bolaget som lett fram till den olovliga värdeöverföringen eller kan i vart fall tolkas som sådana. Viss osäkerhet bör kunna råda endast beträffande medverkan till verkställandet av ett beslut om en värdeöverföring.
    Lagtextens ordalydelse — ”medverkat till verkställandet av beslutet”
— kan i och för sig tolkas som avseende endast bolagets egna åtgärder för verkställighet. Men orden kan också tolkas som att de även omfattar en utomstående som hjälper bolaget att verkställa ett beslut, till exempel genom att ingå ett avtal med bolaget. I detta hänseende medger alltså lagtextens ordalydelse att även en utomstående åläggs ett medverkansansvar utan att man behöver ta till en analogi. Till frågan om medverkansansvarets närmare omfattning i olika relationer återkommer jag i det följande.58 I 17:7 fjärde stycket stadgas att vid tillämpningen av bestämmelserna i första–tredje stycket gäller 29:5 och 6. Dessa paragrafer stadgar

58 Se avsnitt 7.4 och 7.7–7.9.

476 Bert Lehrberg SvJT 2013 om jämkning av skadeståndsansvar och solidariskt ansvar för två eller flera skadevållare.

7.3 De subjektiva rekvisiten
Formuleringen av de subjektiva rekvisiten 17:7 andra stycket är möj
ligen inte så exakt och upplysande som man skulle kunna önska. Här stadgas endast mycket allmänt att ”[f]ör ansvar förutsätts… uppsåt eller [grov] oaktsamhet”.59 För det första måste ett krav på någon form av koppling mellan uppsåtet respektive vårdslösheten och den aktuella medverkan rimligen läsas in i den något kryptiskt avfattade bestämmelsen. För det andra måste det på något sätt preciseras vad uppsåtet respektive vårdslösheten skall avse, dvs. vari den består. Dessa frågor har ett nära samband med varandra.
    De subjektiva rekvisiten ”uppsåt” och ”oaktsamhet” är uppenbarlig
en hämtade från skadeståndsrätten. Oaktat det måste det antas att begreppen här får sitt innehåll preciserat genom sambandet med återbäringsreglerna i 17:6 första stycket. Det är ju endast när återbäring är (i någon mening) aktuellt som en brist och därmed ett bristtäckningsansvar kan förekomma. 17:6 första stycket skiljer som vi sett mellan vad som med hänsyn till de slutsatser som tidigare dragits kan kallas ”öppen” och ”förtäckt” vinstutdelning.60 Vid ”öppen” vinstutdelning inträder återbäringsplikten om bolaget visar att mottagaren insåg eller borde inse att värdeöverföringen stod i strid med aktiebolagslagen. För att återbäringsplikten skall inträda erfordras alltså dels att en värdeöverföring ägt rum, dels att värdeöverföringen stod i strid med aktiebolagslagen, dels att mottagaren insåg eller borde inse detta. Men vad innebär det — ställt i relation till denna reglering — att det för bristtäckningsansvar ”förutsätts… uppsåt eller [grov] oaktsamhet”. Räcker det att den bristtäckningsansvarige var i ond tro om vinstutdelningens olovlighet eller måste den onda tron även omfatta det förhållandet att mottagaren var i ond tro? Klart är å ena sidan att ”ond tro om annans onda tro” allmänt sett är en vansklig rekvisitkonstruktion. Men lika klart är å andra sidan att om mottagaren faktiskt var i god tro kommer ingen återbäring i fråga, varför ingen brist vid återbäringen rent språkligt sett kan uppkomma och därmed inte heller något bristtäckningsansvar i egentlig mening. Visst kan man tycka att de bristtäckningsansvariga ändå borde kunna hållas ansvariga för sin uppsåtliga eller vårdslösa medverkan, men lagens besynnerliga konstruktion omöjliggör vid en språklig tolkning detta. Och vad mera är: Eftersom värdeöverföringsreglerna antas vara ”exklusivt” tillämpliga torde de inte heller kunna göras ansvariga enligt skadeståndsreglerna i lagens 29 kapitel.

59 Beträffande de överväganden som legat till grund för bestämningen av nivåerna för de subjektiva rekvisiten, se Prop. 2004/05:85 s. 398 f. 60 Se avsnitt 3.4 ovan.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 477 I förarbetena uttalas emellertid att det är en förutsättning för bristtäckningsansvaret att det står klart att beloppet inte kan återkrävas av den i 17:6 angivne mottagare, antingen därför att denne inte varit i sådan ond tro som sägs där eller därför att mottagaren saknar tillgångar. Det är de objektiva förutsättningarna för återbäringsskyldighet som skall vara uppfyllda. Däremot behöver inte mottagaren rent faktiskt vara återbäringsskyldig.61 Denna tolkning strider mot lagtextens ordalydelse, eftersom den innebär att bristtäckningsansvar kan uppkomma även när ingen återbäring är aktuell och således ingen brist kan uppkomma vid någon återbäring. Trots det bör den tolkningen med hänsyn till bestämmelsens ändamål godtas, vilket i praktiken innebär att lagen får tillämpas analogiskt i dessa fall.
    Eftersom bristtäckningsansvaret således aktualiseras oavsett mot
tagarens onda tro, är det mest närliggande att tolka 17:7 andra stycket på det sättet, att den bristtäckningsansvarige inte behöver ha varit i ond tro om mottagarens onda tro.
    Vid ”förtäckt” vinstutdelning är det däremot enligt 17:6 första
stycket tillräckligt att bolaget visar att mottagaren insåg eller borde inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. Regeln grundar sig enligt förarbetena på en tolkning av äldre rättspraxis.62 Naturligtvis är det även i detta fall så, att återbäring aktualiseras endast om vinstutdelningen är olovlig. Frågan blir därför om även den medverkandes onda tro skall avse endast det förhållandet att en förtäckt värdeöverföring har ägt rum eller om den även skall omfatta det förhållandet att värdeöverföringen är olovlig.
    Lagen är här intetsägande och därför tvetydig. Den kryptiska orda
lydelsen utesluter inte någon av tolkningarna. Det har kanske inte heller någon större betydelse från ändamålssynpunkt vilken tolkning man väljer. I synnerhet gäller detta med avseende på bolagets formella befattningshavare. Är en person i denna kategori i ond tro om att en förtäckt värdeöverföring äger rum, torde vederbörande i regel vara i ond tro även om värdeöverföringens olovlighet. För övriga är det i vart fall med det synsätt som lagstiftaren gett uttryck åt i 17:6 en varningssignal att de vet om att utdelningen sker i förtäckt form.
    Det ovan nämnda uttalandet i förarbetena om att bristtäckningsan
svar inträder även när ingen återbäring aktualiseras på grund av att mottagaren är i god tro avser även den här aktuella situationen. Detta uttalande speglar ett synsätt, enligt vilket bristtäckningsansvaret är tämligen fristående från återbäringsansvaret. Mot denna bakgrund vore det antagligen mest konsekvent att anta att bristtäckningsansvaret, precis som återbäringsansvaret, endast förutsätter ond tro om att en förtäckt värdeöverföring äger rum. För denna tolkning talar nog dessutom lagstiftarens allmänt restriktiva hållning till ”förtäckt” värdeöverföring. En sådan är under vissa förutsättningar formellt tillåten,

61 Prop. 2004/05:85 s. 759. 62 Se Prop. 2004/05:85 s. 395.

478 Bert Lehrberg SvJT 2013 men behandlas ändå som otillåten därför att den strider mot de formella reglerna.
    Trots detta görs emellertid i specialmotiveringen till 17:7 klart att
den onda tron, i vart fall i de situationer som avses i 17:7 första stycket, är tänkt att avse även transaktionens laglighet.63 Denna tolkning är också från ändamålssynpunkt att föredra med hänsyn till bristtäckningsansvarets skadeståndsrättsliga natur.
    Uppsåt måste antas föreligga om den medverkande är medveten
om att han medverkar till en olovlig värdeöverföring, dvs. om han känner till att fråga är om en värdeöverföring och att den är olovlig. Vid förtäckt värdeöverföring innebär detta att mottagaren måste vara medveten om att fråga är om en överföring av värden som inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. På motsvarande sätt måste vårdslöshet eller grov sådan föreligga om den medverkande inte inser men bör inse att fråga är om en olovlig värdeöverföring (vårdslös eller grovt vårdslös ovetskap). Möjligen kan vårdslöshet föreligga på annan grund än sådan ond tro — lagtextens ordalydelse utesluter det i alla fall inte — men det får i så fall antas röra sig om sällsynta undantagsfall.
    Slutsatsen måste bli att det subjektiva rekvisitet främst eller uteslu
tande tar sikte på ond tro om att egendomen härrör från en olovlig värdeöverföring. Krav på ond tro förekommer som rekvisit särskilt inom avtalsrätten. Här finns det i fyra huvudsakliga former:64

(1) vetskap med vanligt beviskrav (i princip ”styrkt”; se dock strax nedan), (2) vetskap med sänkt beviskrav (”måste antagas hava insett” etc.), (3) eftersatt uppmärksamhet eller aktsamhet i relation till kända omständigheter (”skälig anledning misstänka”, ”bort inse” etc.) samt (4) eftersatt undersökningsplikt.

Eftersom det här är fråga om en regel som mer liknar en skadeståndsregel än de förutsättningsregler för vilka avtalsrättens vanliga godtroskrav utformats, kan vi bortse från möjligheten av ett sänkt beviskrav (2). Lagbestämmelsens krav på ”uppsåt” får i praktiken antas överensstämma med kravet på vetskap med vanligt beviskrav (1). Eftersom ondtrosrekvisitet enligt förarbetena inte bara avser transaktionen som sådan, utan också dess laglighet, kommer bedömningen här i ett speciellt läge.
    Om den medverkande endast missbedömt transaktionens laglighet
enligt en rättsregel föreligger en rättsvillfarelse. En sådan anses som huvudregel inte ursäktlig.65 I förarbetena uttalas i konsekvens härmed

63 Se Prop. 2004/05:85 s. 758. På detta sätt uppfattades också rättsläget enligt äldre rätt, s. 396. 64 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, 2 uppl., Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2006, s. 311 f. 65 Se närmare om rättsvillfarelse i kontraktsrättsliga sammanhang Lehrberg, Förutsättningsläran, Iustus Förlag, Uppsala 1989, s. 381–384 m.fl.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 479 att kravet på uppsåt är uppfyllt om den medverkande ”haft vetskap om de faktiska förhållanden som innebär att beslutet innefattade en olaglig värdeöverföring”. Dock kan den medverkande enligt förarbetena gå fri från ansvar, om han ”gjort en rättslig felbedömning av innebörden i en viss transaktion och denna felbedömning framstår som ursäktlig”.66 Vad innebär då kravet på ”vårdslöshet” respektive ”grov vårdslöshet” i förhållande till det vanliga ondtrosrekvisitet ”insett eller bort inse” respektive kravet på undersökningsplikt? Inom avtalsförhållanden har ett krav på ond tro i regel sin bakgrund i lojalitetsöverväganden i allmän mening. En part har undantagsvis en plikt att vara uppmärksam inte bara på sina egna intressen, utan även — i ett visst hänseende — på medkontrahentens intressen. Men parten behöver i regel inte vara särskilt aktiv i det hänseendet. En undersökningsplikt gäller bara undantagsvis när det finns starka skäl för det, såsom i samband med reklamationer.
    Det normala ondtrosrekvisitet avser därför eftersatt uppmärksam
het eller aktsamhet i relation endast till kända omständigheter (jämför formuleringar som ”skälig anledning misstänka”, ”bort inse” etc. i olika rättsregler). Möjligen kan det te sig frestande att av de ovan citerade uttalandena om betydelsen av rättsliga felbedömningar dra slutsatsen att uppsåt och vårdslöshet skulle vara samma sak. Så behöver det dock inte vara. För att uppsåt skall föreligga måste den medverkande känna till vissa sakomständigheter. För att denne skall bedömas som vårdslös räcker det att han av de omständigheter som han kände till borde ha insett att samma sakomständigheter var för handen. Han behöver alltså inte ha känt till dem.
    Att en part som har bort inse ett visst förhållande ibland kan för
sätta sig själv i god tro genom att företa en undersökning som mildrar hans farhågor är en annan sak. För den situationen använder jag inte termen undersökningsplikt.
    När det handlar om en formell befattningshavares ansvar vid utfö
randet av uppdraget kan inte saken ses på samma sätt. I stället får den tillämpliga aktsamhetsnormens innebörd fastställas mot bakgrund av befattningshavarens plikter och de krav som bör ställas på denne vid utförandet av dem. Det betyder att en undersökningsplikt mycket väl kan gälla i vissa hänseenden, nämligen i de fall en viss undersökning ingår i befattningshavarens arbetsuppgifter.

7.4 Personkategorierna (internt medverkande)
Till dem som kan bli ansvariga på grund av sin medverkan hänförs en
ligt 17:7 första stycket fyra kategorier av personer.
    Den första kategorin omfattar de personer som har medverkat till
beslutet om värdeöverföringen. Typiskt sett handlar det vid ”öppen”

66 För det anförda, se Prop. 2004/05:85 s. 758. Se också lagrådets yttrande, Prop. 2004/05:85 s. 1420.

480 Bert Lehrberg SvJT 2013 vinstutdelning om aktieägare som röstat på bolagsstämma, men av förarbetena framgår att även en styrelseledamot som föreslagit stämman att den skall besluta om en värdeöverföring, vilken sedan blir bedömd som olovlig, omfattas.67 Vid förtäckt vinstutdelning torde det ofta vara styrelseledamöter som fattat beslut efter förslag från en styrelseledamot eller verkställande direktör. Även verkställande direktören kan dock ha fattat beslutet.
    Till den andra kategorin hänförs de personer som har medverkat
till verkställandet av beslutet. Här nämner förarbetena som exempel en styrelseledamot eller verkställande direktör som verkställt en utbetalning eller ingått ett avtal som innebär en olaglig värdeöverföring.68 Till den tredje kategorin hänförs de personer som har medverkat till upprättandet av en oriktig balansräkning som har legat till grund för beslutet om värdeöverföring. Här nämner förarbetena en styrelseledamot eller verkställande direktör som undertecknat en balansräkning.69 Till den fjärde kategorin hänförs de personer som har medverkat till fastställandet av en oriktig balansräkning som har legat till grund för beslutet om en värdeöverföring. Här nämns i förarbetena en revisor som har tillstyrkt en oriktig balansräkning.70 Även en aktieägare som röstat när stämman fastställt en oriktig balansräkning, vilken senare lagts till grund för ett beslut om vinstutdelning i vilket aktieägaren inte medverkat, bör kunna bli ansvarig på denna grund.
    Det kan möjligen ifrågasättas vilket ansvar personer hänförliga
(endast) till den tredje eller den fjärde kategorin kan ha i de fall då värdeöverföringen inte är olovlig enligt 17:3 eller 4. En förutsättning är nämligen att den oriktiga balansräkningen har legat till grund för beslutet om värdeöverföringen. Det tydligaste exemplet på detta är naturligtvis att balansräkningen felaktig visar att det finns utdelningsbara medel, vilka sedan bli föremål för ett utdelningsbeslut. Här torde rimligen förutsättas att felet i balansräkningen är av relevans för beslutet, vilket inte är lika självklart om värdeöverföringen inte är olovlig enligt 17:3 eller 4. För en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör, som fattar beslut om en öppen eller förtäckt värdeöverföring, kan det emellertid vara av betydelse att bolaget har de ekonomiska resurser som framgår av årsredovisningen och att denna även i övrigt ger en rättvisande bild av bolagets förhållanden.
    Man kan möjligen också diskutera vilket utrymme som finns för att
hålla personer hänförliga till (endast) den tredje och den fjärde kategorin ansvariga om värdeöverföringen sker i förtäckt form. Situa-

67 Se Prop. 2004/05:85 s. 757. I förarbetena nämns ”en styrelseledamot som har föreslagit stämman att den skall besluta om en olaglig värdeöverföring”. 68 Ibidem. 69 Ibidem. Förarbetena skiljer inte mellan medverkan till upprättande och medverkan till fastställelse när exemplen ges. I texten görs en sådan åtskillnad, men det bör noteras att den inte är hårfin. 70 Ibidem. Se föregående not.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 481 tionen hamnar nämligen i detta fall utanför de formella beslutssituationer i vilka balansräkningen primärt är avsedd att ligga till grund för beslut. Om emellertid styrelsen eller verkställande direktören beslutar om utdelning och en felaktig balansräkning ligger till grund för beslutet, torde ansvar kunna inträda på samma sätt som när bolagsstämman beslutat om utdelning. Avgörande är nämligen enligt lagtexten att den oriktiga balansräkningen faktiskt legat till grund för beslutet. Det är dessutom naturligt att en balansräkning i diverse olika sammanhang ligger till grund för olika beslut och andra åtgärder av styrelsen eller verkställande direktören.
    Det är nog i regel lätt att fastställa vilka som medverkat till ett beslut
om en värdeöverföring. I vanliga fall är det naturligtvis i första hand aktieägarna, men när det handlar om förtäckt värdeöverföring kan det i stället vara styrelsen eller verkställande direktören.
    Även andra kan emellertid i praktiken fatta sådana beslut för bola
get. Det kan till exempel handla om en fullmäktig som ingår ett oförmånligt avtal eller gör en eftergift i ett avtalsförhållande. Frågan inställer sig då om det är fråga om medverkan till olovlig vinstutdelning oavsett vem som fattar beslutet. Eller kan endast bolagets formella befattningshavare (och i förekommande fall aktieägare) bli ansvariga för ett beslut om vinstutdelning? Eller kan vinstutdelning rentav endast föreligga om beslutet fattats av en eller flera formella befattningshavare (eller av aktieägare)? Samma gränsdragningsproblem återkommer än tydligare när det handlar om verkställighet av ett sådant beslut. Anta att bolagsstämman fattar utdelningsbeslutet, att styrelsen beslutar att det skall verkställas av verkställande direktören och att denne beordrar chefen för ekonomiavdelningen att verkställa utbetalningen. Sedan delegeras uppdraget till chefen för den avdelning som handhar betalningar, vilken delegerar uppgiften till en lägre chef som i sin tur instruerar en ekonomiassistent att lägga in betalningsordern på sin dator. Var dras i ett sådant fall gränsen för de ansvarigas krets? Ett motsvarande avgränsningsproblem kan uppkomma när det gäller medverkan till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning. Arbetet med att upprätta balansräkningen kan i praktiken ha gjorts av en ekonomichef som inte är formell befattningshavare i bolaget eller en denne underställd person.
    Problemet är att lagtexten har fått en mycket vidsträckt språklig
formulering. Den hänvisar till ”de som har medverkat till verkställandet av beslutet” etc. Den formuleringen omfattar språkligt sett alla ovan nämnda personer, från styrelsen till ekonomiassistenten. Frågan är emellertid om den tolkningen inte är så orimligt att ett reduktionsslut är nödvändigt.
    I 1975 års aktiebolagslag kunde endast stiftare, styrelseledamot och
verkställande direktör, revisor, lekmannarevisor och särskild granskare samt aktieägare ådra sig ansvar på grund av medverkan till

482 Bert Lehrberg SvJT 2013 olovlig vinstutdelning. Den begränsningen åstadkoms lagtekniskt genom en hänvisning i regeln om återbäringsplikt i 12:5 till skadeståndsreglerna 15:1–3, vilka stadgade om skadeståndsansvar endast för dessa personkategorier. 2005 års lag saknar en motsvarande begränsning och har i stället i 17:7 andra stycket uttryckligen utvidgat ansvaret till att även gälla andra.
    Trots det förbigås frågan i förarbetena med tystnad vid behand
lingen av den aktuella bestämmelsen. I redogörelsen för remissvaren talas visserligen i förbigående om ett förslag om ”att utvidga ansvaret till att omfatta även andra än organledamöter och aktieägare”.71 Men denna formulering syftar antagligen på bestämmelsen om bristtäckningsansvar för mottagare av egendom i 17:7 tredje stycket. I presentationen av skälen till regeringens förslag finns två avsnitt.
    Det första avsnittet handlar om medverkansansvar för organleda
möter och aktieägare.72 Där behandlas den aktuella bestämmelsen i 17:7 första stycket.
    Det andra avsnittet handlar om medverkansansvar för andra än
organledamöter och aktieägare.73 Där avhandlas ansvaret för personer som utan att inta organställning mottar medel som härrör från en olovlig värdeöverföring, dvs. den situation som regleras i 17:7 tredje stycket. Det sägs även uttryckligen att regleringen

”bör ta sin utgångspunkt i en bristtäckningsregel av det slag som finns i den nuvarande aktiebolagslagen och som vi i det föregående har föreslagit skall gälla för organledamöter och aktieägare”.74

Intrycket blir därför att lagstiftaren tämligen oreflekterat har utgått ifrån att medverkansansvaret i 17:7 första stycket, trots lagändringen, liksom i äldre rätt inte skall omfatta andra än organledamöter och aktieägare. Till detta intryck bidrar det förhållandet att endast organledamöter och aktieägare i specialmotiveringen till 17:7 nämns som exempel på medverkande.75 I ett avslutande parti i propositionens avsnitt om medverkansansvar för andra än organledamöter och aktieägare vidgas möjligen perspektivet något vid diskussionen av det subjektiva rekvisitet. Här diskuteras emellertid endast medverkan av externa rättssubjekt som står utanför bolaget, såsom banker och rådgivare. Det bekräftar intrycket att lagstiftaren inte tänkt sig något internt medverkansansvar för andra än formella befattningshavare och aktieägare enligt första stycket. Ändå är lagen språkligt sett klar på den punkten.

71 Prop. 2004/05:85 s. 396. 72 Prop. 2004/05:85 s. 397. 73 Prop. 2004/05:85 s. 397–399. 74 Prop. 2004/05:85 s. 398. Det kan dock anmärkas att någon begränsning till organledamöter och aktieägare inte framgår av “det föregående”. Se även nästa fotnot. 75 Se Prop. 2004/05:85 s. 757.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 483 Naturligtvis kan man tycka att det inte finns några tvingande skäl att företa ett reduktionsslut i strid med den klara lagtexten, eftersom den bara omfattar uppsåtlig medverkan. Den som uppsåtligen medverkat till en olovlig värdeöverföring bör, kan man tycka, få skylla sig själv. Samtidigt finns det emellertid goda skäl att undanta de bolagets vanliga anställda som inte är formella befattningshavare eller aktieägare (som agerar i denna sin egenskap eller i vart fall i kraft av sitt inflytande som sådana) från just den aktuella regleringen. Det skulle ju inte heller innebära att de nödvändigtvis undgår ansvar. I stället blir deras ansvar att bedöma enligt tillämpliga skadeståndsregler.
    Om en ekonomichef eller en ekonomiassistent på eget initiativ
skänker bort bolagets tillgångar är det antagligen fråga om ett brott och inte en olovlig värdeöverföring. Om åtgärden sker till verkställande av ett beslut som fattats av ett organ eller en annan formell befattningshavare blir den eller de formella befattningsvarare eller aktieägare som fattat beslutet respektive beordrat dess verkställighet ansvariga för sin medverkan.76 Eftersom bristtäckningsansvaret har stora likheter med ett skadeståndsansvar, finns det också starka skäl för att de ansvarigas krets skall vara begränsad på samma sätt som i aktiebolagslagens skadeståndsregler. De personer som inte innehar särskilda befattningar enligt lagen, utan endast är anställda eller uppdragstagare, bör inte, kan man tycka, i samma omfattning som bolagets aktieägare och formella befattningshavare behöva bekymra sig över den aktiebolagsrättsliga regleringen.
    Bristtäckningsansvaret har som sagt stora likheter med ett skade
ståndsansvar. Anställdas skadeståndsansvar är starkt begränsat. För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är denne enligt 4:1 skadeståndslagen ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Från ändamålssynpunkt framstår det som mycket betänkligt om denna ansvarsbegränsning i praktiken skulle genombrytas genom ett utvidgat medverkansansvar vid olovlig vinstutdelning.77

7.5 De facto directors och shadow directors
Även om det finns goda skäl att begränsa den krets av personer som
kan drabbas av medverkansansvar vid olovlig värdeöverföring till bo-

76 Naturligtvis kan man också tänka sig den situationen att ett avtal, som innefattar en överföring av värden från bolaget och som ingås av en anställd eller annan fullmäktig som inte är aktieägare eller formell befattningshavare under sådana förhållanden att det inte är fråga om en värdeöverföring i aktiebolagslagens mening, senare blir behörigen godkänt av till exempel styrelsen. I så fall torde styrelsens godkännande normalt enligt vanliga principer om ratihabition få verkan ex tunc, med påföljd att avtalet blir att betrakta som en olovlig värdeöverföring. 77 Denna ståndpunkt är i och för sig inte nödvändig. Undantag från den anställdes ansvarsbegränsning gäller således för falsus procurator (handlande utan erforderlig fullmakt) enligt 25 § avtalslagen.

484 Bert Lehrberg SvJT 2013 lagets formella befattningshavare och aktieägare, måste man räkna med att det finns ett visst utrymme för en analogisk tillämpning. Jag tänker nu i första hand på så kallade de facto directors och shadow directors. Ibland inträffar det att en person som inte formellt är styrelseledamot, verkställande direktör eller revisor etc. av någon anledning de facto kommer att fungera som en sådan. En sådan situation kan till exempel uppkomma om man glömmer att anmäla till exempel en styrelseledamots tillträde för registrering. Det förekommer också att en person, till exempel genom sitt aktieägande, har ett sådant inflytande att han kan styra bolagets befattningshavare genom direktiv, utan att själv formellt vara eller ens de facto fungera som en sådan.
    I rättsfallet NJA 1997 s 418, som avsåg bristtäckningsansvar vid olov
lig vinstutdelning, uttalade Högsta domstolen att det stod

”klart att den som framstår som den i själva verket bestämmande i bolaget utan att formellt ingå i ett sådant bolagsorgan som avses i 15 [numera 29] kap 1–3 §§ bör jämställas med en person med organställning”.

Uttalandet är inte helt tydligt när det gäller vilken personkrets som omfattas. Orden ”den som framstår som den i själva verket bestämmande” passar bäst när det handlar om en så kallad shadow director. Det är nämligen svårt att tänka sig en shadow director som inte har ett bestämmande inflytande. En de facto (eller de jure) director torde inte typiskt sett ensam ha ett sådant inflytande. Styrelsen fattar ju beslut som kollektiv och verkställande direktören är underställd styrelsen. Bara en de facto director som har det inflytande som är typiskt för en shadow director — eller mer exakt ”framstår som den i själva verket bestämmande” — omfattas av Högsta domstolens uttalande. Om denne bör kallas shadow director eller de facto director är en terminologisk fråga, där svaret nog främst beror på om vederbörande agerar formellt inom ramen för ett uppdrag som han de facto fullgör, till exempel som ensam styrelseledamot, eller informellt genom att ge direktiv till de formella befattningshavarna.
    I förarbetena till 2005 års aktiebolagslag uttalades att goda skäl ta
lade för att det stränga ansvar som gällde för styrelseledamöter borde åvila även den som rent faktiskt fungerade som bolagets företrädare. Om ett sådant ansvar borde komma i fråga ansågs dock bero på den ställning som personen haft i det enskilda fallet. Frågan om så kallade faktiska företrädares ansvar överlämnades därför till rättstillämpningen.78

7.6 Aktieägare på väg in eller ut
En annan fråga är var gränsen i aktuellt hänseende bör dras för vem
som är att behandla som ”aktieägare”. Sådana gränsdragningsproblem torde, om man bortser från fall där oklarhet råder om vem som

78 Se Prop. 2004/05:85 s. 758.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 485 äger vissa aktier, främst uppkomma i samband med att någon blir eller upphör att vara aktieägare i bolaget.
    Under den äldre aktiebolagslagens tid uppkom motsvarande pro
blem i anslutning till återbäringsregeln i 12:5 första stycket, vilken var begränsad till att gälla utbetalningar till aktieägare. Högsta domstolen uttalade i NJA 1997 s. 418 att bestämmelsen fick antas vara analogt tilllämplig på utbetalningar som gjordes till ”någon som i ett nära sakligt sammanhang med utbetalningen upphör att vara aktieägare eller blir aktieägare”. För jämförelse hänvisades till rättsfallen NJA 1951 s. 6 II och NJA 1976 s. 618.
    I NJA 1951 s 6 II bedömdes återkrav kunna riktas mot en förut
varande aktieägare som i samband med att han överlät sina aktier av bolaget friskrevs från ansvaret för en skuld till bolaget, vilken övertogs av aktieförvärvaren. Även enligt 2005 års lag torde aktiesäljaren i en sådan situation normalt betraktas som mottagare snarare än medverkande till den olovliga värdeöverföringen.
    I NJA 1976 s. 618 bedömdes en aktieägare som överlåtit sina aktier
till en förvärvare, vilken betalat köpeskillingen med pengar som lånats från bolaget, i stället som medverkande till den olovliga vinstutdelningen. Även i ett sådant fall torde det enligt den nya lagen kunna bli aktuellt att betrakta aktieöverlåtaren som återbäringspliktig snarare än endast bristtäckningsansvarig.
    Även andra liknande varianter kan naturligtvis förekomma i sam
band med aktieöverlåtelser, där frågan uppkommer om aktiesäljaren eller aktieköparen skall betraktas som mottagare av en verkställd värdeöverföring och om den andre kan betraktas som medverkande till denna. Den exakta tidpunkten för aktieöverlåtelsen eller äganderättsövergången torde i sådana sammanhang inte nödvändigtvis vara avgörande för vem som betraktas som mottagare eller åläggs det bristtäckningsansvar som lagen stadgar för aktieägare.

7.7 Bristtäckningsansvar för extern medverkan i form av mottagande av egendom som härrör från en olovlig värdeöverföring
För brist som uppkommer vid återbäringen ansvarar, enligt 17:7
tredje stycket, även den som har tagit emot egendom från en person som avses i 17:6 första stycket med vetskap om att den härrör från en olaglig värdeöverföring. I det här fallet har bristtäckningsansvaret en liknande funktion som en vindikationsregel. Rättsverkningarna är dock i flera hänseenden mer begränsade än vad som enligt huvudregeln borde följa av återbäringspliktens natur av ogiltighet med vindikationsrätt för överlåtaren. Även i det här fallet gäller dessutom reglerna om jämkning och solidariskt ansvar i 29:5 och 6 (fjärde stycket).
    Möjligheten att rikta anspråk mot en mottagare i andra ledet hade i
äldre rätt stöd i rättsfallen NJA 1997 s. 418 och 1999 s. 426. Den rättsliga grunden var där något av en nödlösning i form av en analogi till bristtäckningsregeln i 1975 års aktiebolagslag. Den möjligheten be-

486 Bert Lehrberg SvJT 2013 kräftades under lagstiftningsarbetet, där det uttalades att bristtäckningsansvar kunde föreligga för den som var mottagare från någon återbäringsskyldig.79 I propositionen avfärdade lagstiftaren ett förslag från lagrådet och juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet om att i stället införa en generell regel om vindikation från tredje man. En sådan regel skulle ha effektiviserat rättsverkningarna. Lagstiftaren underkastade inte frågan någon allsidig utredning. I stället anfördes att det skulle bli fråga om en ”radikal förändring av rättsläget” i relation till ”nuvarande väl etablerade aktiebolagsrättsliga regler och den rättspraxis som utvecklats i anslutning till dessa”. Särskilt hänvisades till rättsfallet NJA 1997 s. 418. Dessutom framhölls att ”en sådan ordning” som fakultetsnämnden och lagrådet förordat skulle riskera att gå ut över intresset av säkerhet i omsättningen.80 Det är anmärkningsvärt att ett förslag som strängt taget bara gick ut på att vanliga regler för den aktuella typen av situationer skulle tillämpas även i detta fall avfärdades med argument av denna art.
    Talet om ”väl etablerade” regler är nog en smula överdrivet i sam
manhanget. Vindikationsrätt mot en förvärvare i ond tro är en sedan gammalt etablerad huvudregeln vid ogiltighet i allmänhet. Att Högsta domstolen i NJA 1998 s. 147 uttalat att bristtäckningsregeln borde tilllämpas analogiskt för att ”någorlunda effektivt hindra kringgåenden av kapitalskyddsreglerna” måste mot den bakgrunden anses vara av mindre betydelse.
    Hänvisningen till omsättningsintresset framstår också i ett vidare
perspektiv som en smula anmärkningsvärd. Att huvudregeln om vindikation skulle äventyra säkerheten i omsättning låter sig nog inte antas, med hänsyn till hur länge denna varit gällande för olika former av återgång. I själva verket framstår argumentationen i förarbetena i den delen som ett ganska iögonfallande utfall mot en viktig regel inom den svenska civilrätten.
    Regeln i 17:7 tredje stycket medger endast att anspråk riktas mot
”den som har tagit emot egendom från en person som avses i [17:6 första stycket]”. Anspråk kan således inte, såsom enligt vanliga vindikationsregler, riktas mot en förvärvare i senare led. Någon särskild motivering till den begränsningen lämnas inte i propositionen, förutom det ovan nämnda allmänna argumentet att huvudregeln om vindikation skulle äventyra säkerheten i omsättning.
    De skarpa distinktioner som lagen gör mellan en primär motta
gare, som är återbäringsskyldig, en sekundär mottagare, som är bristtäckningsansvarig, och en efterföljande mottagare, mot vilken anspråk ej kan riktas, öppnar onödigt stora möjligheter till kringgående av värdeöverföringsreglerna. Säkert kan man ofta ”se igenom” upplägg där en ”målvakt” är primär och en annan sekundär mottagare,

79 Se Prop. 2004/05:85 s. 398 och SOU 1997:168 s. 85 f., jfr SOU 2001:1 s. 112. 80 Prop. 2004/05:85 s. 398.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 487 medan den egentlige mottagaren ställt sig som efterföljande mottagare i ett senare led. Men jag har svårt att se varför det skall vara nödvändigt. Uppfinningsrikedomen i samband med ekonomisk brottslighet kan för övrigt vara stor.
    Dessutom är det inte alltid lätt att skilja ens mellan mottagare och
bristtäckningsansvarig. Här kan erinras om den i förarbetena nämnda situationen att aktiebolagets insättning på mottagarens bankkonto eliminerar en mottagarens kredit till banken. Enligt förarbetena skall kontohavaren normalt betraktas som mottagare enligt 17:7 första stycket, medan banken betraktas som förvärvare enligt tredje stycket. Men var utbetalningen från början avsedd för banken kan i stället denna bli att betrakta som mottagare.81

7.8 Annat bristtäckningsansvar för extern medverkan
Ovan har diskuterats möjligheten av en utsträckning av i första hand
det interna medverkansansvaret för olovlig vinstutdelning till andra än bolagets formella befattningshavare. I äldre rätt diskuterades en möjlighet att tillämpa bristtäckningsregeln analogiskt på personer som inte utgjorde sådana befattningshavare eller i vart fall inte hade medverkat till verkställigheten på bolagets sida, utan i stället agerade som externa i förhållande till bolaget. Det handlade då i första hand om sådana anspråk mot en mottagare av egendom från en återbäringsansvarig som numera regleras i 17:7 andra stycket.82 Detta är emellertid inte den enda situationen som kan aktualiseras. I det föregående har påpekats vissa svagheter hos regleringen i 17:7, som medger återkrav endast mot mottagare i första ledet och endast bristtäckningsanspråk endast mot mottagare i andra ledet.83 Rimligen måste det vara möjligt att åtminstone i viss utsträckning hantera ett eventuellt kringgående av dessa regler genom att analogivis rikta anspråk mot en mottagare i senare led. I detta syfte kan kanske också regler om kollusion (uppsåtlig samverkan i skadeuppsåt), bulvanskap, kommission eller ansvarsgenombrott komma till användning.
    I NJA 1997 s. 418 uttalades att en analogisk tillämpning av den när
mast skadeståndsrättsligt grundade bristtäckningsregeln i 12:5 andra stycket ABL borde komma i fråga, när någon för att skada ett intresse som skyddades av reglerna i 12 kapitlet äldre aktiebolagslagen medverkade till en olovlig utdelning i samförstånd till exempel med den som själv blev återbäringsskyldig. Den beskrivna situationen liknar den som föreligger vid kollusion. En tydligare referens till kollusionsgrundsatsen finns i NJA 1976 s. 618. Där uttalas att skadeståndsskyldighet möjligen skulle ha kunnat aktualiseras vid ”ett förfarande, som innefattar samverkan i avsikt att tillfoga konkursbolaget skada”.

81 Se Prop. 2004/05:85 s. 758. 82 Se Prop. 2004/05:85 s. 398 och SOU 1997:168 s. 85 f., jfr SOU 2001:1 s. 112. Se även i äldre rättspraxis NJA 1997 s. 418 och 1999 s. 426. 83 Se underavsnitt 7.7 ovan.

488 Bert Lehrberg SvJT 2013 Att aktiebolagslagens bristtäckningsregler genom sin i 1997 år fall antagna ”exklusivitet” skulle kunna sätta kollusionsgrundsatsen ur spel är naturligtvis uteslutet. Detsamma gäller andra ”tunga” regler, såsom avtalslagens ogiltighetsregler.
    I rättsfallet NJA 1976 s. 622 diskuterades möjligheten av ett med
verkansansvar på den grunden att en gäldenär, efter att en fordran av ett aktiebolag överlåtits, med vetskap om att fråga var om olovlig vinstutdelning verkställt betalning till förvärvaren. HD avfärdade denna möjlighet för det fallet att fordringsöverlåtelsen var giltig. Gäldenären kunde då inte betala till överlåtaren med befriande verkan (jfr 29 § skuldebrevslagen). Inte heller för det fallet att fordringsöverlåtelsen var ogiltig kunde medverkansansvar göras gällande mot mottagaren i det aktuella fallet, eftersom denne inte känt till att förvärvaren var insolvent och att det således rörde sig om olovlig vinstutdelning. Däremot antyds att ett sådant anspråk hade kunnat riktas mot denne om sådan ond tro kunnat styrkas. Av specialmotiveringen till 17:7 aktiebolagslagen framgår att lagstiftaren räknat med att en utomståendes medverkan i samband med verkställigheten av en förtäckt värdeöverföring kunde föranleda bristtäckningsansvar även i andra mindre kvalificerade situationer. Således nämns det exemplet att en bank eller en advokatbyrå som bistår vid en värdeöverföringstransaktion kan bli bristtäckningsansvarig om det subjektiva rekvisitet är uppfyllt.84 Även andra situationer bör kunna förekomma.

7.9 Skadeståndsansvar och annat ansvar för ”extern medverkan”
En transaktion som kan komma att angripas med stöd av vinstutdel
ningsregler kan inte sällan alternativt ge grund för anspråk enligt andra regler än lagreglerna om återbäring och medverkansansvar. Förekomsten av sanktionsreglerna i 17:6–7 kan självfallet inte hindra detta, oavsett hur ”exklusiva” de antas vara.
    När ett avtalsförhållande finns mellan bolaget och en medkontra
hent kan avtalet vara ogiltigt till exempel enligt 30, 31 eller 33 § avtalslagen på grund av ett otillbörligt förfarande i samband med avtalsslutet. I sådana fall kan även skadeståndsansvar träffa den person som förfarit otillbörligt. Om en kontraktspart vållat bolaget skada kan det också finnas grund för ett skadeståndsanspråk på grund av kontraktsbrott eller annat vårdslöst skadevållande inom ramen för avtalsförhållandet.
    Om inget kontraktsförhållande finns kan ett anspråk på skadestånd
för ren förmögenhetsskada enligt 2:2 skadeståndslagen föreligga ifall skada vållats bolaget genom brott. I fall av kollusion (uppsåtlig samverkan i skadeuppsåt) kan skadeståndsanspråk, men även andra påföljder, framställas med stöd av den strax ovan nämnda kollusions-

84 Se Prop. 2004/05:85 s. 758.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 489 grundsatsen.85 Visst utrymme kan också finnas för ett utomkontraktuellt skadeståndsansvar för rent förmögenhetsskada i andra fall.86 Regler om bulvanskap, kommission eller ansvarsgenombrott kan kanske i vissa situationer användas för att eliminera effekterna av olika avtalsupplägg i samband med en olovlig vinstutdelning och på så vis ändra förutsättningarna för att anspråk skall kunna framställas mot de personer som i själva verket skott sig på en sådan.

8. Är sanktionsreglerna i 17:6–7 aktiebolagslagen exklusivt tillämpliga?
Inom aktiebolagsrätten förs diskussioner om möjligheten att tillämpa
17:6 exklusivt på värdeöverföringar oavsett grunden för att en sådan är oförbindande, ogiltig eller overksam. Upphovet till diskussionerna finns i äldre rättspraxis samt i vissa svepande formuleringar i lag och förarbetena.
    12:5 i den äldre aktiebolagslagen inleddes med orden ”Sker utbe
talning till aktieägare i strid mot denna lag”. Formuleringen gav upphov till tolkningen att 12:5 kunde tillämpas vid alla avvikelser från aktiebolagslagen, bara det var fråga om en utbetalning till aktieägare, dvs. i här aktuella fall vinstutdelning. Men det är också möjligt att tolka bestämmelsen som att den (när det gäller vinstutdelning) syftade endast på de speciella reglerna om vinstutdelning i den äldre lagens 12 kapitel.87 I 17:6 första stycket första meningen av 2005 års aktiebolagslag stadgas i stället:

”Om en värdeöverföring som avses i 1 § 1 eller 3 eller 5 § har skett i strid med bestämmelserna i detta kapitel eller i 18 eller 20 kap., skall mottagaren återbära vad han eller hon har uppburit, om bolaget visar att han eller hon insåg eller bort inse att värdeöverföringen stod i strid med denna lag.”

Här hänvisas först till de speciella bestämmelserna om vinstudelning etc. och därefter till ond tro beträffande avvikelse från lagen utan begränsning till (i fråga om vinstutdelning) 17–18 kapitlen. I vart fall enligt Jan Andersson, som förespråkar den ovan nämnda vidare tolkningen, är det en inkonsekvens i lagens utformning.
    I den gällande lagens förarbeten finns två uttalanden som, åt
minstone för den som utgår från den vidare tolkningen av 17:6 första stycket, framstår som motsägelsefulla. Å ena sidan uttalas att 17:6 i

85 Se närmare Lehrberg, Bankernas rådgivningsansvar. I uppsatser i bankrätt, Norstedts Juridik, Stockholm 2002, s. 258 ff., och i rättspraxis avseende äldre lag NJA 1976 s. 618 och NJA 1997 s. 418. 86 Det bör dock framhållas att jag är tveksam till om det så kallade Kone-fallet, NJA 1987 s. 692, som blivit något av ett paradexempel i detta sammanhang, ger grund för annat än kontraktuellt skadeståndsansvar. 87 I rättsfallet NJA 1997 s. 418 uttalades att (den äldre) aktiebolagslagens utformning och systematik fick det att framstå som naturligt att uppfatta lagens bestämmelser som ”en till skydd för bolagets kapital i det närmaste uttömmande reglering av följderna av ett handlande i strid med dessa”. Jfr NJA 1999 s. 426.

490 Bert Lehrberg SvJT 2013 fråga om vinstutdelning omfattar vissa nämnda avvikelser från 17–18 kapitlen, men inte ”handlande i strid med likhetsprincipen i 4 kap. 1 § eller sådana behörighetsöverskridanden som regleras i 8 kap. 41 §”.88 Å andra sidan sägs att om stämman fattar beslut om vinstutdelning ”i strid med aktiebolagslagen eller bolagsordningen”, kan beslutet klandras enligt 7:50, och, om beslutet verkställs för att sedan upphävs, återbäringsplikt inträda enligt 17:6.89 Enligt Jan Andersson är orsaken till tvetydigheten att lagstiftaren inte lyckats hålla isär ”förtäckt värdeöverföring som ett förfaringssätt” genom vilket formella regler åsidosätts från

”den materiella frågan huruvida en transaktion… innefattar en förmögenhetsminskning… som helt eller delvis skett i avsaknad av kommersiella skäl”.90

En i sammanhanget mer relevant iakttagelse torde emellertid vara att aktuella regler hanterar olika grunder för obundenhet, ogiltighet och overksamhet.91 Själva frågeställningen bygger uppenbarligen på den något oväntade premissen att regler om obundenhet, ogiltighet och overksamhet skulle kunna ersätta varandra. Det strider flagrant emot vad som är vedertaget inom avtals- och kontraktsrätten. Sådana regler är i stället åtminstone som huvudregel kumulativt tillämpliga.92 Det innebär att den som vill komma ifrån ett avtal på någon av dessa grunder själv kan välja vilken grund han vill åberopa och att han vinner framgång med den valda grunden om rekvisiten enligt den tillämpliga regeln är uppfyllda.
    Att avvika från den principen är en långsökt tanke som uppenbar
ligen är ägnad att inge starka betänkligheter. En rättshandling som är oförbindande, ogiltig eller overksam enligt en rättsregel kan helt enkelt inte bli bindande, giltig eller verksam bara för att den inte är oförbindande, ogiltig eller overksam enligt en annan rättsregel som handlar om någonting annat. Det skulle strida mot den grundläggande logik som juridiken konsekvent måste följa för att inte urarta i rent godtycke.

88 Prop. 2004/05:85 s. 755. Här verkar finnas ett korrekturfel. Reglerna om behörighetsöverskridanden (och befogenhetsöverskridanden) finns i 8:42. I 8:41 stadgas om vissa generella inskränkningar i ställföreträdarnas kompetens. 89 Prop. 2004/05:85 s. 760. 90 Jan Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag s. 205 f. 91 Möjligen blandar Andersson själv ihop sådana grunder med olika typer av värdeöverföringar. Se a.a. s. 204 f. Att en värdeöverföring (här vinstutdelning) är av en viss typ är en sak, att den är oförbindande, ogiltig eller overksam på en viss grund är en annan. 92 Jan Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag s. 205–207 m.fl., är av motsatt uppfattning och menar i stället (uttalat med syfte på vindikationsproblematiken) att ”[e]n ansvarsgrund är mer än tillräckligt” (a.a. s. 215) och att ”parallella grunder för ansvar [är] ’overkill’” (s. 216). Man undrar om inte orden ”mer än” kommit med av misstag.

SvJT 2013 Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring 491 Anta att en rättshandling är ogiltig enligt en ogiltighetsregel. I en sådan situation kan man inte rimligen avhjälpa ogiltigheten genom att hänvisa till att rättshandlingen inte strider mot en overksamhetsregel, som handlar om någonting annat.93 Är en rättshandling oförbindande på grund av en brist i rättshandlingsrekvisiten, är det än mer uppenbart att den inte kan bli bindande bara därför att den inte också träffas av en viss ogiltighetsregel.
    Därför bör det inte heller vara möjligt att åstadkomma samma eller
likartat resultat genom att hänföra till exempel vissa fall av obundenhet på grund av behörighetsöverskridande (ett exempel på en brist i rättshandlingsrekvisit) under reglerna om återgång av olovliga värdeöverföringar (vilka är ogiltighetsregler). Det gäller i synnerhet om de tolkas på ett sådant sätt att rättsverkningarna blir mindre långtgående än de som enligt vanliga regler följer av obundenhet.
    Fasthåller man den utgångspunkten blir det närmast självklart att
återbäringsreglerna med avseende på vinstutdelning endast hanterar avvikelser från någon av reglerna i 17–18 kapitlet aktiebolagslagen.94 Läser man lagtexten från den utgångpunkten är det inte särskilt anmärkningsvärt att såväl lagen som förarbetena ibland talar om avvikelse från aktiebolagslagen etc. i stället för avvikelse från (vid vinstutdelning) 17–18 kapitlet. Vilka regler i aktiebolagslagen som det handlar om kan ju ändå förutsättas vara känt. Med ett sådant synsätt går såväl lagens ordalydelse i 17:6 som de skenbart motstridiga motivuttalandena ihop. Med motsatt tolkning framstår de som ytterst besynnerliga.
    Oavsett det anförda är det naturligtvis teoretiskt möjligt att regeln i
17:6 skulle kunna vara generellt tillämplig vid alla former av obundenhet, ogiltighet eller overksamhet på grund av att en rättshandling som innefattar en värdeöverföring strider mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.95 Det finns emellertid ganska mycket som talar emot en sådan tolkning.
    Från rättskällesynpunkt vore det märkligt om en regel med en så
dan generell karaktär stod i 17 kapitlet. Det skulle också framstå som besynnerligt att den i förarbetena motiverades uteslutande med argument avseende värdeöverföringar som är ogiltiga enligt värdeöverföringsreglerna och utan beaktande av de frågor som kan uppkomma om andra grunder för obundenhet, ogiltighet eller overksamhet omfattas. Till detta kommer att bestämmelsen om återkrav i 17:6 är nära kopplad till bestämmelserna om bristtäckningsansvar i 17:7, vilka an-

93 Till exempel kan inte en rättshandling som är ogiltig på grund av tvång enligt 29 § avtalslagen ta åt sig giltighet bara för att avtalet inte kan hävas på grund av fel enligt 39 § köplagen. 94 När det handlar om andra former av värdeöverföringar än vinstutdelning blir naturligtvis andra kapitel än 18 kapitlet i stället relevanta. 95 Jfr Andersson a.a. s. 206.

492 Bert Lehrberg SvJT 2013 tagligen inte passar så bra i andra fall än då det verkligen rör sig om återbäring av en olovlig värdeöverföring.
    Ett tungt vägande ändamålsargument emot en sådan vidsträckt till
lämpning av 17:6 är vidare likhetsprincipen. Varför skulle två rättshandlingar som är oförbindande, ogiltiga eller overksamma på samma grund behandlas enligt olika regler bara för att den ena innefattar en olovlig värdeöverföring? Ett annat mycket beaktansvärt argument är svårigheten att avgöra huruvida en värdeöverföring föreligger eller ej; en bedömning som oftast blir onödig om alla rättshandlingar som drabbas av samma grund för obundenhet, ogiltighet eller overksamhet i stället behandlas lika.
    Sammanfattningsvis måste det anses stå klart att 17:6 endast kan till
lämpas på värdeöverföringar i form av vinstutdelning som är ogiltiga därför att de strider mot 17 eller 18 kapitlet aktiebolagslagen. Detsamma blir, som en konsekvens av detta, fallet med 17:7. När det gäller andra former av värdeöverföringar än olovlig vinstutdelning (inklusive förtäckt sådan), blir naturligtvis anda kapitel än 18 kapitlet i stället relevanta.