Notiser

Rapport från SvJT:s årsmöte
Den 25 april 2013 hölls årsmöte i
Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. Vid mötet presenterade sig tidningens nya redaktion. I notisen ges en kort rapport från årsmötet tillsammans med en översiktlig beskrivning av föreningens nya organisation.
    Föreningens stadgar ändrades
i vissa delar under hösten 2012. Syftet med ändringarna var bland annat att tydligare definiera styrelsens och redaktionens respektive roller. Enligt de nya stadgarna ska styrelsen ansvara bland annat för övergripande frågor rörande tidskriften samt utse dess redaktör. Redaktören ansvarar i sin tur inför styrelsen för bland annat tidskriftens utgivning samt utser tidningens redaktion. Enligt stadgarna i sin nya lydelse kan man inte — vilket tidigare varit fallet — samtidigt vara styrelseledamot och ingå i tidningens redaktion.
    Sedan den 1 januari 2013 är
jag redaktör för tidningen. Redaktionen består därutöver av ämnesrådet Mikael Forsgren, departementsrådet Johan Danelius, advokaten Charlotta Falkman och professor Mårten Schultz. Hovrättsassessorerna David Säfwe och Per Claréus kommer att fortsätta sitt arbete som redaktionssekreterare.
    Stefan Strömberg, som varit
redaktör för tidningen sedan 1990, kommer även fortsättningsvis vara ordförande i föreningens styrelse.


    Styrelsen och redaktionen är
överens om vikten av att behålla och vårda det positiva med att vara en nästan 100 år gammal tidskrift men samtidigt vara en modern sådan som finns med och utvecklas i takt med modern teknik och samhället i övrigt. Såvitt gäller användningen av modern teknik kan nämnas att SvJT sedan en tid har ett konto på twitter (@juristtidningen), vilket bland annat används för att uppmärksamma när ett nytt häfte har publicerats. Vidare kommer en ny webbsida att lanseras under det kommande året. En förändring av den tryckta tidningen är att de s.k. praxisöversikterna publiceras som särskilda bilagor till de ordinarie häftena. Den första bilagan av detta slag publicerades i höstas och den andra följer med detta häfte. Vid årsmötet gjordes även sedvanlig genomgång av årsredovisningen för föregående verksamhetsår. Efter årsmötet talade Stefan Strömberg över ämnet Brottmålsprocessen i ny tappning, med anledning av betänkandet SOU 2013:17, se även hans artikel i detta häfte (SvJT 2013 s. 521). Mötet avslutades med en buffé i Svea hovrätts restaurang. Charlotte Kugelberg

Personalnotiser

Nytt justitieråd i Högsta domstolen
Regeringen har den 18 april 2013 utnämnt lagmannen Anders Eka till ju
stitieråd i Högsta domstolen. Anders Eka tillträder den 1 september 2013. Se mer om Anders Eka i SvJT 2010 s. 102 (med porträtt).

Regeringskansliet
Regeringen har anställt
Helena Josefson att vara departementsråd i Regeringskansliet (2013-03-21), Katrin Hollunger Wågnert att vara departementsråd i Regeringskansliet (2013-03-27).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Erik Lindberg samt ämnesråden Carl Josefsson och Fredrik Ludwigs att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (2013-03-21), ämnesrådet Jonas Högström, advokaten Hanna Carysdotter och vice ordföranden Monica Björnfot
Spaak att vara hovrättsråd i Svea
hovrätt (2013-03-21), rådmannen Kajsa Bergkvist att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2013-03-21), lantmätaren tillika enhetschefen Karina Liljeroos att vara tekniskt råd i Svea hovrätt (201303-21), advokaten Martina Rifve att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (2013-04-25). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Katarina Sergi till hovrättsassessor (2013-03-11). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Philippe Benalal till hovrättsassessor (2013-03-13), hovrättsfiskalen Johan Nordin till hovrättsassessor (2013-04-02), hovrättsfiskalen Alexandra Bittner till hovrättsassessor (2013-0402), hovrättsfiskalen David Säfwe till hovrättsassessor (2013-04-05),

hovrättsfiskalen Josefin Park till hovrättsassessor (2013-04-09). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Pontus Hederberg till hovrättsassessor (2013-0401), hovrättsfiskalen Sara Vinnefors till hovrättsassessor (2013-05-01). Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Hannes Magnergård till hovrättsassessor (2012-10-12), hovrättsfiskalen Kristina Svedberg till hovrättsassessor (2013-0116).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
skattejuristen Ylva Börjesson och utredningssekreteraren Katarina Dunnington att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg (2013-04-18). Regeringen har anställt lagmannen Mari Andersson en tidsbegränsad anställning som kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm (2013-04-04). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Jenny Nyman till kammarrättsassessor (2013-03-18), kammarrättsfiskalen Pia Espeland Nyhlén till kammarrättsassessor (2013-03-25). Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Sarah
Svenblad till kammarrättsassessor
(2013-04-01).

542 Notiser SvJT 2013 Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt
advokaten Beatrice Rämsell att vara rådman i Uddevalla tingsrätt (2013-03-14), tf. rådmannen Erika Ekman att vara rådman i Nacka tingsrätt (2013-03-21), uppdragsledaren Mats Käll att vara tekniskt råd i tingsrätterna (2013-03-21), rådmannen Nina Stubbe att vara lagman i Eskilstuna tingsrätt (2013-03-27), rådmannen Agneta Karlsson att vara lagman i Haparanda tingsrätt (2013-03-27), kammaråklagaren Therese Linderoth och kompetensutvecklaren Susanne Allgårdh att vara rådmän i Attunda tingsrätt (2013-03-27), rådmannen Marie Gärtner, rådmannen Carina Wågnäs Blomkvist och hovrättsassessorn Fredrik
Landgren att vara rådmän i Ystads
tingsrätt (2013-03-27), advokaten Niklas Eldelind att vara rådman i Varbergs tingsrätt (2013-03-27), utredningssekreteraren Eva
Fernqvist att vara rådman i
Alingsås tingsrätt (2013-03-27), kammaråklagaren Jan Wallström att vara rådman i Luleå tingsrätt (2013-03-27), plan- och byggchefen Martin
Kvarnbäck att vara tekniskt råd i
tingsrätterna (2013-04-18), chefsrådmannen Björn Hansson att vara lagman i Kristianstads tingsrätt (2013-04-25).

Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Ingela Hofvander och utredningssekreteraren Markus Olsson att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Malmö (2013-03-21), kammaråklagaren Magnus
Hansson och stadsjuristen Per

Hansson att vara rådmän i För
valtningsrätten i Växjö (2013-0321).

Polisväsendet
Regeringen har anställt
Ulrika Herbst att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Östergötlands län (2013-03-21), Henrik Malmqvist att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Kronobergs län, m.m. (2013-03-21), Anders Kjaersgaard att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Blekinge län (2013-03-21), Leif Jennerkvist att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Västmanlands län (2013-03-21), Klas Friberg att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Västra Götaland (201303-21).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Kristin Ahlinder, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Pehr Amrén, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm, Gunnar Andersson, Rosengrens Advokatbyrå i Borås, Borås, Elisabeth André, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö, Ola Axelsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Roba
Azzam, Advokatbolaget Opus AB,
Stockholm, Simon Bergström, Försvarsadvokaterna Stockholm HB, Stockholm, Linda Dahlström,
MAQS Law Firm Advokatbyrå
AB, Göteborg, Henrik Englund,
A 1 Advokater Kommanditbolag,
Stockholm, Liselott Enström, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Stefan Grahl, Hestra Advokatbyrå AB, Stockholm, Krister
Hansen, Hansen Advokatbyrå
AB, Stockholm, Jennifer Jankevics,
Advokatfirman Fylgia KB, Stock
holm, Johanna Jonsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Thomas Jönsson,
Advokatfirman
Chorell AB, Eskilstuna, Martin Landin, Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB, Göteborg, Aron Ledstam, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Johan Lundblad, Nihlmark

SvJT 2013 Personalnotiser 543 & Zacharoff Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Nilsson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Malin Nordin, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Petra Nyström, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm, Nils
Olofsson, Setterwalls Advokatbyrå
AB, Göteborg, Cathrin Olsson,
Foyen Advokatfirma AB, Göte
borg, Jonas Pettersson, Ahlford Advokatbyrå AB, Uppsala, Lars
Salkola, Advokathuset Gothia,
Göteborg, Nathalie Medina Secka,
Adacta Advokatbyrå AB, Malmö,

Sam Seddigh, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Mattias Skarelius, Österskär, Magnus Stålmarker, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Johan Örneblad, Origin Limited Twisden Works, London (2013-04-19).

Universiteten
Juridiska fakultetsnämnden vid
Uppsala universitet har beslutat anta jur. dr Petra Herzfeld Olsson som docent i civilrätt (2013-0306).

544 Notiser SvJT 2013 I detta häfte (s. 449–544) jämte bilaga (s. 545–644) har medverkat bl.a.
Bert Lehrberg, professor

Mikael Mellqvist, lagman, jur. dr h.c.

Sigurd Heuman, f.d. lagman

Eva Melander Tell, kanslichef

Stefan Strömberg, lagman

Cecilia Henning, rådman

Jonas Silfverberg, hovrättsassessor

Hugo Tiberg, professor emeritus

Charlotte Kugelberg, kansliråd

Jan Rosén, professor

Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd