Litteratur

 

 

Idrottsjuridisk skriftserie Nr 18, Artikelsamling 2013, SISU Idrottsböcker, 235 s.

 

Idrottsjuridiken är sannerligen en spännande, mångfacetterad och juridiskt utmanande disciplin! I den 18:e utgåvan av Svensk Idrottsjuridisk Förenings skriftserie blir den åter kärleksfullt, initierat och praktiskt belyst1. I årets artikelsamling finns bland annat bidrag om det så kallade bilsportmålet. I centrum står Marknadsdomstolens dom 2012:16, där Svenska Bilsportförbundet hade överklagat ett beslut av Konkurrensverket som förbjöd vissa regler som antagits av Svenska Bilsportförbundet. En aspekt som lyfts fram är svenska domstolars ovilja att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen. I en annan artikel som också berör gränslandet mellan den föreningsrättsliga självständigheten och konkurrensrätten behandlas Hockeyligans NHL-bojkott. Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson skriver engagerat i frågan och anger för säkerhets skull att ”åsikterna i den här artikeln är författarens egna och behöver inte nödvändigtvis delas av Konkurrensverket”.
    Knepigheter kring ändamålsenlig organisation av golfklubbars verksamhet belyses i en uppsats av Golfförbundets biträdande generalsekreterare Bo Bengtsson. Återigen rör vi oss i ett gränsland där idrottens särskilda karakteristika ska passas in i strukturer tänkta för annat. I en välstrukturerad översikt beskriver Christer Pallin — och det har han även gjort tidigare — svensk idrotts organisation och uppbyggnad. Numera rådmannen Cecilia Hagers reflektioner om bestraffningens inom idrotten eventuellt preventiva funktion väcker flera intressanta frågor. Preventionens betydelse inom idrotten förefaller inte vara belyst på akademisk nivå. Det skulle vara spännande om någon tog sig an detta med rättsvetenskaplig metod.
    Med dessa artiklar, tillsammans med en skatterättslig rättsfallsöversikt, ett föreningsrättsligt inriktat axplock av avgöranden från Riksidrottsnämnden och åtskilligt annat erbjuder den senaste utgåvan i den idrottsjuridiska skriftserien rolig läsning.


     Peter Danowsky

 

1 Jag har varit medlem i föreningen alltsedan dess start och har genom åren haft stor glädje av de artikelsamlingar som Krister Malmsten och Christer Pallin har sammanställt.