Stefan Strömberg och SvJT

 

 

Av chefsjuristen PER CLARÉUS och departementsrådet CHARLOTTE KUGELBERG

En av Svensk Juristtidnings största har tackat för sig. Från och med den 1 januari 2018 har Stefan Strömberg, efter mer än ett kvarts sekels engagemang, lämnat sina formella uppdrag i tidningen. Redaktionen har därför beslutat att tillägna Stefan Strömberg häfte 1 för år 2018. Vi har bjudit in ett antal personer att skriva om ämnen som på ett eller annat sätt anknyter till hans långa och framgångsrika karriär inom rättsväsendet.

 


Få personer i rättsväsendet har en så gedigen professionell bakgrund som Stefan Strömberg. Han blev hovrättsassessor i Svea hovrätt 1987 och var under domarbanan även administrativ fiskal, direkt underställd hovrättspresidenten. Han var rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1981–1983 och 1988–1990. Han var departementsråd i Justitiedepartementet 1990–1994, utnämndes till rättschef i departementet 1994 och till expeditionschef 1995. Han utsågs 1998 till generaldirektör och chef för Domstolsverket och 2004 till rikspolischef. År 2008 utnämnde regeringen Stefan Strömberg till lagman i Göteborgs tingsrätt och senare kom han att avsluta sin karriär som lagman i Stockholms tingsrätt.
    Stefan Strömberg har deltagit i och lett flera statliga utredningar. Han var bland annat sekreterare i den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme 1987–1988. Sedan tiden i Regeringskansliet har utredningsuppdragen duggat tätt. Från senare tid kan bland annat Straffprocessutredningen som resulterade i betänkandet Brottmålsprocessen (SOU 2013:17) nämnas. En redogörelse för innehållet i det betänkandet finns för övrigt publicerad i denna tidskrift (SvJT 2013 s. 521).
    Stefan Strömbergs insatser för svensk lagstiftning pågår fortfarande. Han har nämligen fortsatt sitt arbete som utredare. Inom ramen för den sittande Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor arbetar han för närvarande bland annat med att se över och strama upp regelverket som gäller utkontraktering av säkerhetskyddsklassificerade uppgifter. Och det finns nog goda skäl att anta att det inte är den sista utredningen som Stefan Strömberg kommer att leda.
    Stefan Strömbergs ideella engagemang inom juridiken är stort. Hans engagemang i det nordiska juristmötet sträcker sig 40 år tillbaka i tiden. Om det vittnar bland annat en text i denna tidskrift. Stefan Strömberg redogör i en kort notis i SvJT 1978 s. 717 för det 28:e nordiska juristmötet som just hade ägt rum i Köpenhamn, under sen-

2 Per Claréus och Charlotte Kugelberg SvJT 2018 sommaren 1978. Det är en ganska torr och saklig redogörelse. Som sig bör. Men Stefan bjuder också på ett par personliga betraktelser — bland annat om kongresslokalen på Amager ”Bella Center” vars ”något opersonliga karaktär uppvägdes av att mötet kunde hållas under ett tak”. Den ”sällskapliga delen av mötesprogrammet” berörs förstås också. Det hade varit dans två kvällar i rad, först på restaurant Nimb vid Tivoli följd av avslutningsbanketten i kongresslokalen.Stefan verkar trivas i de nordiska sammanhangen, det kan möjligen förklara hans obrutna engagemang som pågår än idag — numera som ordförande för den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena.
    I detta sammanhang vill vi förstås lyfta Stefan Strömbergs långa och trofasta engagemang i denna tidskrift. Stefan utsågs till redaktionssekreterare i tidningen redan 1988. Lite motvilligt har han berättat själv, men det skulle visa sig bli en lång relation mellan honom och SvJT. År 1991 ersatte han Jörgen Almblad som redaktör. År 2002 slogs funktionerna som styrelseordförande och redaktör samman till en, och det dubbla uppdraget hade Stefan Strömberg fram till 2013, då rollerna åter separerades. Stefan Strömberg kvarstod som ordförande i styrelsen men som ny redaktör tillträdde Charlotte Kugelberg. Och från och med den 1 januari 2018 har Stefan ersatts som ordförande i styrelsen av Anders Eka.
    Det finns förstås mycket att säga om Stefans tid som redaktör och ordförande i SvJT. Stefans tydliga ledarskap är omtalat och har varit av godo för en tidning som bärs upp av personer som arbetar med tidningsutgivningen vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning. För oss som arbetat nära Stefan har det vidare varit uppenbart att hans ledarstil inrymmer både en stor portion ödmjukhet och lyhördhet. Goda idéer har drivits igenom både relativt snabbt och förhållandevis enkelt.
    Ett sentida exempel är den digitalisering som tidningen genomgått under Stefans ledarskap och som bland annat ledde till att den nya webbsidan www.svjt.se lanserades 2014. Det har kostat både tid och pengar. Men Stefan var en av dem som tidigast insåg betydelsen av att hitta en ny digital plattform som skulle rusta tidningen för kommande år. Det var på hans initiativ som SvJT:s styrelse och redaktion samlades för ett framtidsseminarium på Krusenbergs herrgård 2011, då grunden för SvJT:s digitala satsning lades. En annat utmärkande drag hos Stefan är hans nyfikenhet och framåtblickande perspektiv. De symposier som tidningen bekostat och som anordnats från och med 1999 (de s.k. Häringesymposierna) är ett bra exempel på det. Inläggen från dessa har publicerats i SvJT, första gången 2000 på temat ”Lagstiftaren i en internationaliserad värld”. Syftet med symposierna var att skapa en mötesplats för att diskutera juridiska frågor med ett framåtblickande perspektiv — som sedan kunde spridas till en betydligt bredare krets genom att anföranden m.m. publicerades i SvJT. Att den festskrift som SvJT gav ut 2016 i

SvJT 2018 Stefan Strömberg och SvJT 3 samband med att tidningen fyllde 100 år har ett framåtblickande istället för ett historiskt perspektiv är inte heller någon slump.
    Vad lämnar då Stefan Strömberg efter sig? En mycket välmående tidskrift med högkvalitativt innehåll, gedigna plattformar för att sprida innehållet i olika kanaler, en osedvanligt god ekonomi och ett mycket starkt varumärke. Det är inte fy skam.
    Hur tackar man av någon som gjort så stora insatser för SvJT? Det är förstås svårt att göra Stefans gärning rättvisa. Men vi tror att det här häftet är något som han, liksom SvJT:s övriga läsare, kommer att uppskatta.
    Redaktionen har bjudit in några av alla de jurister och ämbetsmän som arbetat med Stefan Strömberg att skriva artiklar som på ett eller annat sätt har anknytning till hans karriär. Artiklarna är, i Stefan Strömbergs anda, framåtblickande.
    Dessa publiceras nu i detta första häfte som ges ut i tidningens liv efter Stefan Strömberg.

 


    Tack Stefan!