Notiser

 

Minnesord över Jan Ljungar
F.d. justitierådet Jan Ljungar avled i februari 2018 i en ålder av 89 år.
    Jan Ljungar godkändes som assessor i Svea hovrätt 1963. Efter tjänstgöring bl.a. som revisionssekreterare, hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland och rådman i Stockholms tingsrätt utnämndes han 1974 till hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige och året därpå i Svea hovrätt. Mellan 1975 och 1977 var han ordförande i Arbetsdomstolen. Han utnämndes sedan till justitieråd i Högsta domstolen och tjänstgjorde som ledamot i domstolen under åren 1978 och 1979.
    Jan Ljungar arbetade från slutet av 1960-talet och framåt i flera statliga utredningar. Uppdragen avsåg särskilt det arbetsrättsliga området som under denna tid genomgick betydande förändringar. Insatserna i ämbetsansvarskommittén, anställningsskyddsutredningen och arbetsrättskommittén kan särskilt nämnas. Efter avgången från Högsta domstolen bedrev Jan Ljungar verksamhet som fristående juridisk konsult. Hans verksamhet var särskilt inriktad på skiljeförfaranden och han var under flera decennier en av Sveriges mest anlitade skiljemän. Han samarbetade ofta med yngre jurister som utsågs till sekreterare åt skiljenämnden. Jan Ljungar var alltid mycket generös med sina kunskaper och lärde upp många jurister i den kommande generationen i skiljedomsrätt.
    Många var de parter och ombud som under årens lopp samlades runt mötesbordet på Jan Ljungars kontor vid Nybrokajen i Stockholm. I första hand var det förstås Jan Ljungars breda juridiska kunnande och skarpa intellekt som gjorde honom till en ofta anlitad skiljedomare. Men alla visste dessutom att med Jan Ljungar som ordförande skulle skiljeförfarandet ledas med fast hand. Inte heller saknade Jan Ljungars ödmjuka framtoning och underfundiga humor betydelse i sammanhanget. Trots allvaret i det som behandlades spreds alltid en trivsel kring Jan Ljungar och en atmosfär som också bidrog till att tvisterna kunde lösas. På försommaren flyttade Jan Ljungar kontoret från Nybrokajen till sommarstället på Gotland. Först in på hösten gick flyttlasset åter till Stockholm. På Gotland trivdes Jan Ljungar och arbetet kunde bedrivas därifrån, långt innan uttrycket distansarbete blev vanligt.
    Det är med värme och tacksamhet som vi minns Jan Ljungar och hans gärning.

 

 

 

Stefan Lindskog, Gudmund Toijer och Anders Eka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SvJT 2018 519 Digitaliseringen och en förändrad juristroll
Den 18 april anordnades en konferens vid Örebro universitet om digitaliseringen och en förändrad juristroll. Det fanns flera skäl till att konferensen arrangerades. Ett skäl avsåg utbildningarna. I Örebro finns dels den vanliga juristutbildningen, dels ett rättsvetenskapligt kandidatprogram. Vår ambition är att båda utbildningarna ska ligga rätt i tiden så att vi utbildar jurister som är attraktiva och konkurrenskraftiga på marknaden. Digitaliseringen av juridiken blir alltmer påtaglig både inom näringslivet och vid myndigheter och förändrar branschen. Konferensen gav alla deltagare värdefull information om var frontlinjen ligger och hur den ser ut. Vid Örebro universitet pågår en stor universitetsövergripande satsning på forskning om AI. Ett annat skäl till konferensen var att ge tankestoff till kommande forskningsprojekt. Ett ytterligare skäl var att skapa en plattform för samverkan mellan universitetet och det kringliggande samhället.
    Digitaliseringen av juridiken kan beskrivas i tre steg:

 

1. Digital information 2. Digital automation 3. Digital intelligens Digital juridisk information kan sägas ha nått en mognadsfas. Omställningen från böcker och andra pappersprodukter till databaser och också att de juridiska produkterna (såsom PM och rättsutredningar) levereras elektroniskt har pågått under en längre tid. Den digitala automationen befinner sig i en mycket expansiv fas. Under konferensen fick vi höra om Skatteverkets, Transportstyrelsens och domstolars automatisering, men också om hur fler och fler privata företag övergår till automatiserade juristtjänster, såsom avtal och testamenten. Den digitala intelligensen, AI:n i snäv bemärkelse, befinner sig ännu i sin linda, och de flesta företag som undersöker möjligheterna för att implementera AI på sina juristtjänster befinner sig fortfarande i en utvecklings-/utvärderingsfas. Ett genomgående tema när talarna diskuterade juristrollen var att framtida jurister behöver öka sin kompetens i kommunikation. Att kommunicera juridik med andra yrkesgrupper, såsom IT-tekniker, är en kompetens som behövs när juridisk information ska omvandlas till data, men det finns många fler aspekter på kommunikation. Om privatpersoner och företag ska kunna kommunicera i juridiska termer med exempelvis en webbtjänst krävs att juristen kan kommunicera komplicerade frågor kortfattat och begripligt för var och en. En annan framtidsspaning är att många enkla juristjobb, såsom att deklarera, skriva enkla beslut, testamenten, bouppteckningar och vissa avtal försvinner och ersätts av automation. Både myndigheter och privata företag kan därför behöva tänka om beträffande hur de juridiska instegsjobben ska se ut. För universitetets del blir det viktigt att genom juristutbildningen möta de nya kraven på nyutexaminerade jurister, så att de förblir anställningsbara och attraktiva på arbetsmarknaden. Att studenterna redan under utbildningen kommer i kontakt med legal tech och tax tech bör vara en självklarhet.
    Det är ännu för tidigt att säga hur AI kommer att användas inom juristbranschen. Utan tvekan kommer AI att kunna leda till förbättrade

Notiser SvJT 2018

520

juridiska elektroniska resurser. I vilken mån vi vill ha kvar mänskligt beslutsfattande kommer i många fall vara mer en etisk än en teknisk fråga.

 

Eleonor Kristoffersson

 

 

 

SvJT 2018 521 Personalnotiser

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Madeleine Nilsson till hovrättsassessor (2018-04-14), hovrättsfiskalen Marie Larsson till hovrättsassessor (2018-04-20).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Eva-Lotta Hedin att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm (2018-04-19), kammarrättsrådet tillika vice ordföranden på avdelning Ola Holmén att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Jönköping (2018-04-19).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt chefsrådmannen Anders Alenskär att vara lagman i Lycksele tingsrätt (2018-04-19).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits Neo Barsoum Barstedt, Stockholms Advokatteam AB, Stockholm, Anna
Bjurell, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Peter
Björnram, Advokatfirman dNovo Göteborg AB, Göteborg, Johan Bogren,
Foyen Advokatfirma KB, Malmö, Mikael Bolling, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Jessica Bouleau, AG Advokat KB, Stockholm, Carl Brännberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Paula Bäckdén, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Lisa Claar,
Igne Advokatbyrå AB, Umeå, Carl Cronqvist, Magnusson Advokatbyrå, Göteborg, Måns Derk, AG Advokat KB, Stockholm, Angelica Dipeders,
Wallin Advokatbyrå AB, Uppsala, Elin Eliasson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Emma Gustafsson, Foyen Advokatfirma KB, Malmö, Johanna Hammarbro, AG Advokat AB, Stockholm, Peter Hamnebo,
Advokatfirman Två Lejon AB, Öckerö, Jeanette Jakobsson, Adriansson Advokatbyrå AB, Knivsta, Helena Jarmstad, Advokatfirman Juhlin & Partners KB, Helsingborg, Tobias Jonsson, Advokatfirman Leidhammar AB, Uppsala, Helena Strömbäck Karlsson, Juristfirman Helena Strömbeck Karlsson AB, Limhamn, Mikaela Kassmyr, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Amanda Knutsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Caroline Lundström Krassén, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Camilla Lind, Kriström Advokatbyrå KB, Stockholm, Johan Björkdahl
Loftås, Björkdahl Jansson Advokatbyrå AB, Stockholm, Rickard
Lyckander, Advokatfirman Peter Henrysson AB, Landskrona, Jakob
Mehkri, Advokatfirman Ahlstedt HB, Göteborg, Anna Meiton,
Holmbergs Advokatbyrå AB, Sollentuna, Raymond Nordin Morard,

Notiser SvJT 2018

522

Advokatfirman Wilensky & Partners HB, Malmö, Gustav Nittby, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB, Stockholm, Seher Nuredini, Innerstans Advokatbyrå AB, Stockholm, Ola Liljemark Ragnar, Ola Liljemark AB, Stockholm, Cecilia Relfsson, Advokatfirman LA PARTNERS AB, Malmö, Helena Rönqvist, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Linda Sarja,
Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB, Luleå, Carl Henrik
Stenmarker, Advokatfirman Lindmark Welinder AB, Lund, Sabine
Södergaard, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg, Carl-Johan Tengvall,
Advokatfirman Tengvall AB, Stockholm, Sofia Thelin, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Henrik Timan, Advokaten Jonas Carlsson AB, Malmö, Cecilia Stridh Törnman, Advokatbyrån Lundia AB, Lund, Viktor Wahlqvist, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Yvonne
Wingqvist, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB, Stockholm, Sara Öggesjö,
Göteborgs Advokatbyrå AB, Göteborg, Johanna Müller (reg. EUadvokat), Wistrand Advokatbyrå, Stockholm (2018-04-13).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 423–522) har medverkat bl.a.
Torbjörn Ingvarsson, professor
Per Lindqvist, chefsåklagare
Maria Grahn-Farley, lektor
Jacob Frank, jur.kand.
Oscar Söderlund, jur.kand.
Sofia Jeppsson, doktorand
Stefan Lindskog, justitieråd
Gudmund Toijer, justitieråd
Anders Eka, justitieråd
Eleonor Kristoffersson, professor