Notiser

 

 

Minnesord över Madeleine Leijonhufvud
Professor emerita Madeleine Leijonhufvud har avlidit i juni 2018, 75 år gammal.
    Efter studier vid Lunds universitets juridiska fakultet, tingstjänstgöring och en kortare anställning vid åklagarmyndigheten i Jönköping, påbörjade Madeleine Leijonhufvud en lång och framgångsrik karriär som straffrättsforskare och pedagog.
    Hon disputerade 1971 vid Lunds universitet på avhandlingen Om urkundsförfalskning. Mellan åren 1971–1978 undervisade hon vid universiteten i Lund och Stockholm. Från 1978 hade hon en forskartjänst vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 1984 blev hon professor i straffrätt vid Stockholms universitet, en tjänst som hon behöll till pension.
    Madeleine Leijonhufvuds forskning omfattade flera fält, med huvudinriktning mot ekonomisk brottslighet. Bland hennes vetenskapliga verk inom detta område kan nämnas Gäldenärsbrotten (1982), Insiderbrott och svindleri (1988), Om brott mot borgenärer (1991) och Trolöshet mot huvudman (2007). I sin forskning uppmärksammade Madeleine även andra tidsaktuella juridiska spörsmål, respektive vissa allmänna frågor (se exempelvis Straffrättens konkurrensproblem ((1974), HIV-smitta: straff och skadeståndsansvar (1993), DS 1993:15 (Efter Lindome), Etiken i juridiken (1996)). Hon var även författare eller medförfattare till flera läroböcker (t.ex. Straffansvar (tillsammans med Suzanne Wennberg, första upplagan 1985) och medförfattare i den ”blåa” Brottbalkskommentaren (Norstedts Juridik). Madeleine Leijonhufvud publicerade också ett stort antal artiklar och bidrag i olika antologier.1 Från 1990-talet engagerade sig Madeleine Leijonhufvud, både i sitt arbete och i den offentliga debatten, mer och mer i frågor rörande sexualbrottslagstiftningen samt kvinnors ställning. Hon var också mycket aktiv i debatten om förbud mot innehav av barnpornografi och våld mot kvinnor i nära relationer. Hon var en drivande kraft vid tillkomsten av den s.k. samtyckelagstiftningen på sexualbrottsområdet (Samtyckesutredningen Lagskydd för den sexuella integriteten (2008)). Hon deltog i ett flertal statliga utredningar inom området, samt var en flitig och orädd debattör i det offentliga rummet. Hennes sista bok var Svensk sexualbrottslag: en framåtsyftande tillbakablick (2015).
    Madeleine Leijonhufvud hade flera viktiga administrativa uppdrag inom akademi och forskning. Hon var prorektor vid Stockholms universitet (1988–1995), biträdande generaldirektör vid Vetenskapsrådet (2001–2004) och ordförande för fackförbundet Jusek (1995–2001). Hon var vidare ledamot i Statens ansvarsnämnd och i Advokatsamfundets disciplinnämnd samt vice ordförande i etiknämnden vid Institutet mot mutor.
    Madeleine Leijonhufvud var den första straffrättsprofessor jag träffade i Sverige efter min ankomst från Tjeckoslovakien 1984. Jag blir för alltid tacksam för hennes välkomnande attityd och all hennes generösa hjälp. Madeleine underlättade avsevärt för mig att kunna hitta min plats

 

1 Fram till 1992 publicerade Madeleine Leijonhufvud sina arbeten under det tidigare efternamnet Löfmarck.

SvJT 2018 633 i det svenska samhället och den svenska akademin. Hon blev min handledare under mina doktorandstudier och senare arbetskollega vid Stockholms universitet fram till hennes pensionering 2007. Vi — både sinsemellan och inom kretsen av medarbetare — hade oräkneliga diskussioner om allt möjligt. Det gick inte att ta miste om hennes djupa engagemang i frågor som hon betraktade som viktiga. Samtidigt var hon öppen för motargument. När meningsskiljaktigheter uppstod visade Madeleine en egenskap som man inte möter alltför ofta och som måste uppskattas högt: Madeleine kunde hålla isär ställningstaganden i sak och personliga relationer. Allt detta, tillsammans med att Madeleine var en glad och positiv person med humor och att hon alltid hade nära till skratt, gör att jag personligen, och med mig många andra, kommer att sakna hennes varma vänskap.

Josef Zila

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiser SvJT 2018

634 Personalnotiser

 

 

Ny justitiekansler
Regeringen har den 12 juli 2018 beslutat att utse Mari Heidenborg till justitiekansler och chef för Justitiekanslern. Hon tillträder anställningen den 1 september 2018. Hon kommer närmast från en anställning som justitieråd i Högsta domstolen. Se mer om Mari Heidenborg i SvJT 2016 s. 85 (med porträtt).

 

Ny riksåklagare
Regeringen har den 12 juli 2018 beslutat att utse Petra Lundh till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten.
    Petra Lundh är sedan 2012 lagman i Södertörns tingsrätt. Hon har även flera års erfarenhet som chefsrådman i Stockholms tingsrätt och som hovrättsråd tillika ordförande på avdelning i Svea hovrätt. Vidare har hon varit särskild utredare i ett flertal statliga utredningar. Petra Lundh tillträder anställningen som riksåklagare den 1 september 2018.

 

 

 

 

Nytt justitieråd i Högsta domstolen
Regeringen har den 14 juni 2018 utnämnt advokaten Eric Runesson att vara justitieråd i Högsta domstolen. Eric Runesson är sedan 1995 advokat och delägare i Sandart & Partners Advokatbyrå. Vid sidan av denna verksamhet har han varit styrelseledamot i Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut och är sedan 2014 ledamot i Sveriges advokatsamfunds styrelse. Eric Runesson tillträder som justitieråd den 3 september 2018. Rättsmedicinalverket
Regeringen har anställt Lars Werkström att vara generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket (2018-06-28).

 

 

SvJT 2018 635 Kustbevakningen
Regeringen har anställt Therese Mattsson att vara generaldirektör och chef för Kustbevakningen (2018-05-17).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt lagmannen Lennart Johansson att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2018-05-17), rådmännen Mari-Ann Roos och Elisabet Brunlid, tf. rådmannen Kristoffer Persson och justitiesekreteraren Pernilla Svärd att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2018-05-17), hovrättsrådet Margareta Hansson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2018-0614), rådmannen Katarina Persson att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (2018-06-14), justitiesekreteraren Lisa Hedlund och tf. hovrättsrådet Elida Sundkvist att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (2018-06-14), hovrättsrådet Göran Nilsson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige (2018-06-28). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Johan Edling till hovrättsassessor (2018-05-11). Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Anna Pochill till hovrättsassessor (2018-06-01), hovrättsfiskalen Jessika Skargren till hovrättsassessor (2018-06-01). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Erik Johansson till hovrättsassessor (2017-12-20), hovrättsfiskalen Elisabeth Norling till hovrättsassessor (2018-01-19), hovrättsfiskalen Olga Lundin till hovrättsassessor (2018-02-01), hovrättsfiskalen Charlotta Törnell till hovrättsassessor (2018-05-03), hovrättsfiskalen Malin Cronhamn till hovrättsassessor (2018-05-10), hovrättsfiskalen Carina Ekengren till hovrättsassessor (2018-06-01), hovrättsfiskalen Lisemoe Casselblad till hovrättsassessor (2018-06-09), hovrättsfiskalen Alexander Rosic Svelin till hovrättsassessor (2018-0701).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Cathrine Rosell att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping (2018-06-14), rådmannen Annika Åsbrink, justitiesekreteraren Petra Jansson, tf. kammarrättsrådet Haike Degenkolbe och justitiesekreteraren Emily Alfvén
Nickson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm (2018-0614), rättsliga experten Linda Svärd att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (2018-06-14).

Notiser SvJT 2018

636

Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Anna Uhr till kammarrättsassessor (2018-04-26), kammarrättsfiskalen Ida Sigte till kammarrättsassessor (2018-06-13), kammarrättsfiskalen Henrik Holmström till kammarrättsassessor (201806-16).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Anders Samuelson och föredraganden David Löfgren att vara rådmän i Solna tingsrätt (2018-05-17), rådmannen Caroline Hedvall att vara rådman i Stockholms tingsrätt (2018-05-17), rådmannen Marianne Forsberg, tf. rådmannen Fredrik Schedin, justitiesekreteraren Erika Bergman och kanslirådet Emma Degerfeldt att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2018-05-17), ämnesrådet Sonja Ahlgren att vara rådman i Eskilstuna tingsrätt (201805-17), departementsrådet Ulla Gustavsson att vara rådman i Örebro tingsrätt (2018-05-17), rådmannen Emma Regnér, administrativa assessorn Helena Tjörnstrand och utredningssekreteraren Fredrik Van Keesbeeck att vara rådmän i Malmö tingsrätt (2018-05-17), hovrättsrådet Pia Sandeskog att vara rådman i Hudiksvalls tingsrätt (2018-05-17), biträdande chefsjuristen tillika biträdande enhetschefen Anna Karlsson och länsassessorn Ann Westerdahl att vara rådmän i Växjö tingsrätt (2018-06-14), rättssakkunniga Erika Finn och kammaråklagaren Viktoria Karlsson att vara rådmän i Uddevalla tingsrätt (2018-06-14), tf. rådmannen David Boberg att vara rådman i Haparanda tingsrätt (2018-06-14), rådmannen Elisabet Wass Löfstedt att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt (2018-06-20), chefsrådmannen Karin Kussak att vara chefsrådman i Uppsala tingsrätt (2018-06-20), rådmannen Peter Andersson att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (2018-06-28), justitiesekreteraren Katarina Sergi att vara rådman i Varbergs tingsrätt (2018-06-28), juristen Hanna Forsell att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt (201806-28), lagmannen Per Lennerbrant och hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Erik Lindberg att vara chefsrådmän i Stockholms tingsrätt (2018-06-28).

 

 

SvJT 2018 637 Förvaltningsrätterna
Regeringen har utnämnt föredraganden Elin Ruthström och justitiesekreteraren Hanna Berglund att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Falun (2018-05-17), tf. rådmannen Kerstin Andres, justitiesekreteraren Paul Sjögren, tf. rådmannen Johan Rick, kanslirådet Gustav Forsberg och justitiesekreteraren Sara Asplund att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm (2018-06-14), justitiesekreteraren Johanna Ekbäck att vara rådman i Förvaltningsrätten Jönköping (2018-06-28). Regeringen har anställt adjungerade ledamoten John Panofsky, tf. rådmannen Jenny Alrud, rättssakkunnige Henrik Ardhede och sektionschefen Anna Ladeborn
Nilsson tidsbegränsade anställningar som rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg (2018-05-17).

Sveriges Advokatsamfund
Till nya medlemmar har antagits Nicklas Bexelius, Synch Advokat AB, Stockholm, Martin Bogg, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Peter Brandt, Juristfirman Peter Brandt AB, Stockholm, Marcus Carlsson, Advokatbyrån Almer AB, Skövde, Olof Ceder, Advokatfirman Nordkvist AB, Örebro, Jasmin
Draszka-Ali, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Gabriella Fossum,
Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Natalie Franke, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm, Reza Ghasemi, Advokaterna Justitia AB, Borås, Klara Gratte, Per Gratte Advokatbyrå AB, Stockholm, Rebecka Halef,
Advokatbyrån Massi AB, Stockholm, Martin Hallström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Jerker Hällqvist, Göteborgs Advokatbyrå AB, Göteborg, Maria Karlsson, Advokatfirman Wåhlin AB, Göteborg, Daniel Kazemi, KENNEDY ADVOKATBYRÅ HB, Göteborg, Hermina Grozdanic Kelly, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Emelie
Klefbeck, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Alex Källberg, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö, Douglas Lahnborg, Orrick, Herrington & Sutcliffe (UK) LLP, London, Emil Larsson, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB, Göteborg, Rikard Lindahl, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Marc Lindberg, Crusner Advokatbyrå AB, Göteborg, Henrik
Lindstrand, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Jessica Lorne,
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Hanna Lundqvist,
Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Stefan Mellbin, Advokatbolaget Opus AB, Stockholm, Johan Mellenius, Time Advokatbyrå KB, Stockholm, Kajsa Tesch Morawetz, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Johanna Nordahl, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Angelica Rigborn, Fria Advokater KB, Stockholm, Sabina Rzakuli-zade,
Zedendahl Advokatbyrå i Avesta AB, Avesta, Kristina Stavne,
Advokatfirman DLA Piper Sweden KB, Stockholm, Frida Svensson,
Frisells Advokatbyrå AB, Lund, Johanna Widenby, Stockholms

Notiser SvJT 2018

638

Advokatteam AB, Stockholm, Anne-Gwendolin Geismar (reg. EUadvokat), Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Melisande Sandén (reg. EUadvokat), Sandén Solicitors, Lycksele (2018-05-18) samt Daniel Ahl, AB Jörgen Frisk Advokatbyrå, Skellefteå, Karl-Johan
Alvarsson, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm, Elin Andersson, Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB, Gävle, Malin
Andersson, Advokatfirman ACTA i Helsingborg KB, Helsingborg, Pontus
Andersson, Avenir Advokater AB, Norrköping, Karin Wallman Babić,
Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Samra Baytar, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Eva Bazo, M. Lagerlöfs Advokatbyrå AB, Malmö, Jenny Beltrán, Jenny Beltráns Juridiska Byrå, Göteborg, Martin Bengtsson,
AE Nyströms Advokatbyrå AB, Stockholm, Björn Bergström, Ramberg Advokater KB, Stockholm, Linda Beskow, Advokatfirman Beskow AB, Västerås, Daniel Brand, Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Stockholm, Emil Brengesjö, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Sofia
Bruno, Gro Advokatbyrå AB, Stockholm, Emelie Collén, Arnér & Partners Advokater AB, Stockholm, Johanna Dahlin, Andersson & Öberg Advokatfirma HB, Gävle, Albert Danielsson, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm, Maria Davérus, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Nils Fredrik Dehlin, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Caroline Gulliksson Dock, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Maria Fjälling, Advokatfirman Rydberg Rohdin AB, Kungsbacka, Pierre Frennesson, Advokatfirman Salmi & Partners AB, Stockholm, Eva Hilmer, Zenit Advokatbyrå CL AB, Stockholm, Emanuel
Hollstrand, NorelidHolm Advokatbyrå AB, Stockholm, Wendela Hårdemark, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Mats Johansson, Öresund Advokat AB, Malmö, Dennis Karlsson, A1 Advokater Kommanditbolag, Stockholm, Joanna Landau, Juristfirman Landau AB, Stockholm, Maria
Lidström, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Skellefteå, Emilia
Liedbeck, C J Advokatbyrå AB, Stockholm, Frida Lindgren, Avenir Advokater AB, Norrköping, Rasmus Lüning, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Petter Maaherra, Halldin Advokater, Göteborg, Nils Mansfeld, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Berndt Pettersson, Advokatfirman Delphi KB, Stockholm, Rama Sarrafian,
Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB, Stockholm, Linnéa
Sellström, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, London, Saša Srndović,
Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Sara Stoltenberg, Trägårdh Advokatbyrå AB, Lund, Xandra Ståhlberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Emelie Svensson, NJORD Law Firm, Köpenhamn, Carl-Johan
Tornvall, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Frida Toveby, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg, Tanja-Maria Tuominen, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Erik Wrisemo, Norburg & Scherp Advokatbyrå AB, Stockholm, Bengt Åkesson, Advokatfirman Bruno Lindén AB, Åhus, Klaus Lindblad (reg. EU-advokat), Advokat Klaus H. Lindblad, Ljungbyhed (2018-06-14).

SvJT 2018 639 Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har beslutat befordra Eric Bylander till professor i processrätt (2018-06-19). Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har beslutat anta Vicki Paskalia som docent i förvaltningsrätt (2018-05-21), Magnus Strand som docent i europarätt (2018-05-21).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiser SvJT 2018

640

I detta häfte (s. 523–640) har medverkat bl.a.
Lotta Lerwall, professor
Anders Ingvarson, advokat
Marcus Utterström, advokat
Rasmus Lüning, advokat
Oscar Söderlund, jur.kand.
Josef Zila, professor emeritus