Litteratur

 

 

 

Idrottsjuridisk skriftserie Nr 22, Artikelsamling 2017, 220 s.

 

 

2017 års artikelsamling från Svensk Idrottsjuridisk Förening tillägnas en av giganterna i svensk idrottsjuridik, skattejuristen Jerker Löfgren, som avled i slutet av december 2016, endast 66 år gammal. Jerker Löfgren hade många framträdande befattningar i svensk idrott (Riksidrottsstyrelsen, Sveriges Olympiska Kommitté och han var under lång tid ordförande i Riksidrottsförbundets juridiska kommitté).
    I artikelsamlingen ryms denna gång 15 uppsatser och så många som fem rör dopning och olika aspekter på det rättsliga förfarandet i CAS (idrottens högsta rättsliga organ, the Court of Arbitration for Sports). Att Therese Johaugs debacle särskilt aktualiserat detta intresse är självklart. Anders Hübinettes artikel bär rubriken ”Den lagade läppen i Livigno – om Johaug och clostebolet”.
    Den mest genomarbetade artikeln i ämnet bidrar professorn vid Juridiska Fakulteten i Oslo, Trond Solvang med. Artikeln har rubriken ”Dopingdømte utøveres rettstilling etter ferdigsonet dom”. För den som är intresserad av att sätta sig in i frågan och som inte räds det norska språket är uppsatsen en utmärkt läsning.
    Krister Malmsten har i en tidigare artikelsamling sammanställt brottmålsdomar som är idrottsrelaterade och i den nu aktuella artikelsamlingen har han fortsatt denna kartläggning. Uppsatsen är strukturerad utifrån händelser i olika idrotter, alltifrån badminton till taekwondo. De flesta rättsfallen (hela 13 stycken) rör händelser under en fotbollsmatch och i alla utom två har det blivit fällande domar. I inget fall har påföljden varit frihetsberövande.
    Malmstens artikel kompletteras med en artikel av lagmannen Åke Thimfors som under rubriken ”En idrottslig sanktions betydelse i ett brottmål” diskuterar frågan om dubbla ”straff”, dvs. dels en idrottslig reaktion, dels en domstolsprövning. Något hinder mot dubbla reaktioner, dvs. dels en inom idrottens egna bestraffningsorgan, dels en i allmän domstol, ser Thimfors inte. Stöd för det har han i såväl praxis från Riksidrottsnämnden som från ett rättsfall i Svea hovrätt 2013. Thimfors konstaterar dock att det för allmän domstol finns ett ganska stort utrymme att vid straffmätningen ta hänsyn till t.ex. en långvarig avstängning från organiserat idrottsutövande.
    Som tidigare år erbjuder artikelsamlingen initierad och lättsmält läsning i ett rättsområde av stor praktisk betydelse.

 

 

 

 

 

Peter Danowsky