Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet

Den 3-4 oktober 2006 träffades representanter från de brottsbekämpande myndigheterna, universiteten och statsförvaltningen på Häringe slott för att diskutera olika trender och utvecklingslinjer inom straffrätten och straffprocessrätten. Diskussionerna handlade om brottsprevention, hotbilder, effektivitet, övervakning, integritet och rättssäkerhet. Svensk Juristtidning publicerade deltagarnas inlägg i ett temahäfte: nummer 1 år 2007. Inläggen är lika aktuella idag som i oktober 2006.

Bevisvärdering i mål som gäller sexuella övergrepp mot barn

År 1996 skrev justitierådet Torkel Gregow en artikel om bevisprövning och bevisvärdering i mål om sexuella övergrepp mot barn. Artikeln har sedan dess blivit flitigt citerad i praxis. Barnpsykiatern Frank Lindblad redogjorde år 2010 för en studie av hovrättsdomar i brottmål som handlat om just sexuella övergrepp mot barn. Lindblad uttryckte farhågor om en instabilitet i hur hovrätterna tillämpade barnrelaterade psykologiska beviskriterier i mål rörande övergreppsmisstankar. Lindblads diskussion tog sin utgångspunkt i ”en text som synes ha varit av central betydelse för domstolars bedömning i sexualbrottsmål med barn som målsäganden” – nämligen Gregows. Chefsrådmannen Petra Lundh replikerade på Lindblad: det går inte ”att dra den långtgående slutsatsen att de i studien granskade domarna är representativa för bevisvärdering i svenska hovrätter”.

Sidor