Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 13 aug. 1937 uppdragit åt hovrättsrådet i Svea hovrätt Hugo Wikander att biträda inom departementet med beredning av fråga om lagstiftning angående tullverkets ansvarighet för gods i dess vård.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    25 juni 1937 beviljat justitierådet Pehr von Seth avsked fr. o. m. 24 juli 1937;
    s. d. till militär ledamot i högsta domstolen efter vice amiralen vid flottan Charles de Champs, vilken beviljats begärt entledigande, förordnat konteramiralen vid flottan Claes Lindström.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har
    14 aug. 1937 beviljat regeringsrådet Erik Planting-Gyllenbåga avsked fr.o. m. 18 aug. 1937;
    11 sept. 1937 till regeringsråd fr. o. m. 1 okt. 1937 utnämnt justitiekanslern Karl-Gustaf Hjärne.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har
    23 aug. 1937 förordnat e. fiskalen i Svea hovrätt Allan Brusén att tills vidare fr. o. m. 1 sept. 1937 vara sekr. hos justitiekanslersämbetet;
    11 sept. 1937 till justitiekansler fr. o. m. 1 okt. 1937 utnämnt expeditionschefen i socialdepartementet, hovrättsrådet Olof Alsén.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    14 aug. 1937 förordnat revisionssekreteraren Sven Lindeberg till bankinspektör och chef för bank- och fondinspektionen fr. o. m. 1 sept. 1937;
    24 sept. 1937 förordnat assessorn i Svea hovrätt Nils Grafström att fr. o. m. 1 okt. 1937 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 juni 1937 till assessor i hovrätten för Övre Norrland förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Bertil Koch;
    11 sept. 1937 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge transporterat hovrättsrådet i Göta hovrätt Tage Lundquist;
    s. d. till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn i samma hovrätt Jean Olsson, t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Maths Heüman och assessorn i förstnämnda hovrätt Fritjof Sjögren;
    s. d. till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. assessorn i hovrätten Axel Möller;
    24 sept. 1937 till assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Valfrid Nilsson.

 

    Vattendomstolarna. Till biträd. vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol under senare halvåret 1937 har utsetts e. fiskalen i Svea hovrätt Allan Nordenstam.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    21 juli 1937 beviljat häradshövdingen i Åse, Viste, Barne och Laske domsaga Carl Arhusiander avsked fr. o. m. 20 aug. 1937;
    11 sept. 1937 till häradshövdingar fr. o. m. 1 okt. 1937 utnämnt: i Oxie och Skytts domsaga hovrättsrådet i Svea hovrätt Per von Ehrenheim och i Ångermanlands norra domsaga hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Gustaf Beling;
    24 sept. 1937 beviljat häradshövdingen i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga Bror Petrén avsked med utgången av dec. 1937.