Prejudikats tidsmässiga tillämplighet

I samband med inträdet i EU och införlivandet av Europakonventionen har vi fått en ny, mer ”case law-baserad”, juridisk metod att förhålla oss till. Det kan då i vissa fall vara intressant att ställa sig frågan om en rättsregel formulerad genom prejudikat har tillbakaverkande, eller retroaktiv, effekt.

Av: SEBASTIAN SCHEIMAN

Sveriges internationella avtal och dessas genomförande i svensk lagstiftning — några reflexioner

Sverige tillhör alltjämt de stater som tillämpar ett dualistiskt synsätt på ingångna traktatförpliktelser innebärande att lagstiftning krävs för att traktaten ska få tydligt genomslag i svensk rätt. De praktiska skillnaderna och konsekvenserna av att tillämpa en monistisk eller dualistisk modell ska emellertid inte överdrivas. Det väsentliga är hur traktatförpliktelserna hanteras i rättstillämpningen. I regel är transformering att föredra framför inkorporering som lagstiftningsmetod. Då ses tydligare de områden där problem kan förväntas uppkomma i rättstillämpningen och nödvändiga anpassningar i lagstiftningen kan göras. Det är viktigt att skilja på folkrättsligt bindande konventionstolkningar som görs av internationella domstolar i domar och beslut och tolkningar som görs i form av inte bindande rekommendationer av andra organ med uppgift att tolka och övervaka efterlevnaden av en konvention. De nationella domstolarna får en ökad betydelse i att säkerställa att ingångna konventionsåtaganden respekteras.

Av: CARL HENRIK EHRENKRONA

Ren förmögenhetsskada eller allmän förmögenhetsskada?

Den svenska skadeståndslagen ger en definition av ren förmögenhetsskada som utesluter allmän förmögenhetsskada, dvs. sådan förmögenhetsskada som tillfogats som följd av någon annans person- eller sakskada (tredjemansskada). Av den finska skadeståndslagen följer att ren förmögenhetsskada är en ”ekonomisk skada som inte står i samband med en person- eller sakskada”. Denna skrivning är tolkningsbar. I doktrinen har å ena sidan ansetts — ofta med hänvisning till svensk rätt — att allmän förmögenhetsskada utesluts. Ingen ska ha lidit person- eller sakskada. Å andra sidan har ansetts att också allmän förmögenhetsskada omfattas. Här hävdas för finsk del att en tolkning av begreppet ren förmögenhetsskada som utesluter allmän förmögenhetsskada är svagt grundad. De närmare konsekvenserna av tolkningsalternativen lyfts fram genom konkreta exempel och jämförelser med även svensk rätt. Därigenom erbjuds samtidigt ett tilläggsperspektiv för förståelsen av lösningen också i Sverige.

Av: Björn Sandvik

Bryssel och skiljeförfarande — ett relationsdrama i fyra akter med Sverige i publiken

Allt sedan den år 2009 meddelade s.k. West Tankers-domen har förhållandet mellan Brysselförordningen och skiljeförfaranden varit i gungning. En aktiv insats från skiljeförfarandevänliga medlemsstater har inneburit att den nya förordning som kom år 2012 försöker komma till rätta med de problem som följt i kölvattnet av West Tankers. EU-domstolen har genom sin nyligen meddelade dom i målet Gazprom av allt att döma gett en tyst accept till den nya ordningen. Som skiljeförfarandevänligt land borde Sverige kanske sökt en mera aktiv roll i den utvecklingen.

Av: Fredrik Sjövall

Recognition of the Armenian Holocaust and Its Legal Implications — 100 years later

This paper deals with the issue of genocidal intent to the massacres in Anatolia during World War I. The available evidence indicates that the Ottoman Government was guilty of orchestrating a crime of genocide, as later defined by the United Nations Convention on the subject. On the other hand, due to legal norms of prescription, it is not possible anymore to apply principles of state responsibility to the Republic of Turkey. Thus, there is no legal duty to pay compensation today. However, it would be possible to require restitution of illegally seized property. The post-1915 possession of such property could be seen as a continuous violation of law that would make the norm of prescription irrelevant. As to ex gratia compensation and reconciliation, a way forward in future negotiations could be to replace the sensitive label of genocide (“the G-word”) with the concept of crimes against humanity.

Av: Ove Bring

Att känna rätt

Bevisvärdering är en typ av juridiskt beslutsfattande2 som förekommer i större eller mindre utsträckning i varje rättegångsförfarande. Denna verksamhet är ofta avgörande för utgången av straffprocessen och ska genomföras på ett objektivt och rättssäkert sätt. Rättens ledamöter ställs emellertid ofta inför känslomässigt svåra situationer, såsom att ta del av bevisning innehållande obehagliga detaljer eller bevittna emotionella brottsoffer. Detta kan förväntas ge de juridiska bedömarna åtskilliga anledningar och tillfällen att bli känslomässigt påverkade, något som uppenbarligen skulle kunna riskera bedömarnas objektivitet. En tvärvetenskaplig studie företagen av denna artikels författare har visat att det föreligger en stor skillnad i juridiska bedömares bevisvärdering beroende på om bedömarna exponerats för bevisning som kan uppfattas som obehaglig eller inte. Slutsatserna som har dragits är entydiga. Juridiska bedömares känslor påverkar deras bevisvärdering, trots att de själva tror sig vara objektiva i sin bedömning. Detta är något som riskerar att äventyra rättssäkerheten i straffprocessen.

Av: Mikael Schantli och Emilia Strömberg

Obergefell v. Hodges

”They ask for equal dignity in the eyes of the law. The Constitution grants them that right.” Så avslutade den amerikanska högsta domstolen sin dom som slog fast att den grundläggande rätten att ingå äktenskap även omfattar samkönade par. Detta skedde dock under kraftig dissens, och fyra av de nio domarna, bland andra dess ordförande, ansåg inte att konstitutionen skyddar någon rätt för samkönade par att ingå äktenskap. I den här artikeln redogörs för den amerikanska högsta domstolens historiska avgörande i rättsfallet Obergefell v. Hodges från juni 2015 och för den rättsutveckling som banade väg för detta. Artikeln ger en aktuell inblick i amerikansk konstitutionell rätt och de ideologiska konflikter som präglar denna samt belyser det nära sambandet mellan juridik och politik. Artikeln illustrerar även det konstitutionella rättighetsskyddets relativt begränsade förmåga att identifiera och skydda minoritetsintressen som framstår som främmande för rådande majoritetsnormer i samhället.

Av: Fredrik Bergman

Litteratur

Gerhard Ring & Line Olsen-Ring, Einführung in das skandinavische Recht, 2 uppl., Verlag C.H.Beck, 2014. 282 s. Det rubricerade verkets första upplaga kom ut 1998 och den senare rättsutvecklingen i Norden har gjort det i högsta grad motiverat att publicera en aktualiserad version därav. Författarparet, bestående av den tyske professorn Gerhard Ring (Freiberg) och den danskutbildade

Notiser

Hovrätterna Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Johanna van Rooij till hovrättsassessor (2015-08-13). Kammarrätterna Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Anna Atanasova Andersson till kammarrättsassessor (2015-09-01).

Sambandsbedömningar och expertkunskap

Vid prövning av vetenskapligt komplicerade frågor är domstolar ofta beroende av extern sakkunskap. Det gäller inte minst vid sambandsbedömningar. I denna artikel diskuteras olika aspekter av hur extern sakkunskap kan ”översättas” till juridikens språk, för att kunna användas grund för rättsliga ansvarsprövningar.

Av: MÅRTEN SCHULTZ

Tvångsäktenskap och barnäktenskap — en analys av det svenska rättsläget

Nya regler har införts för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Även om de nya lagstiftningarna innefattar en rad åtgärder på de straffrättsliga, civilrättsliga och internationellt privaträttsliga områdena innebär de ingen dramatisk förändring av det tidigare gällande rättsläget. Lagarna kan emellertid ha ett stort symboliskt värde genom att de är en markör till potentiella förövare och offer om lagstiftarens hållning i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Av: MOSA SAYED

Finansinspektionens ingripanden 2004–2014

Den 1 juli 2004 infördes nya regler för den finansiella tillsynen. Sammantaget innebar de en markant ökning av Finansinspektionens befogenheter. Tillsynen kopplades för det första till överträdelser av rörelseregler och inte till kravet på sundhet som förskrevs i den tidigare gällande lagen. Beslut om återkallelse av tillstånd skulle för det andra enbart prövas av Finansinspektionen och inte som tidigare vara en uppgift för regeringen i ärenden av principiell betydelse eller av särskild vikt. För det tredje fick Finansinspektionen fler sanktionsinstrument att tillgripa och friare ramar att agera inom. Syftet med denna rapport är därför att granska hur Finansinspektionen hanterat sin nya roll. För detta ändamål har samtliga ingripanden inspektionen gjort under åren 2004–2014 granskats. De aspekter som stått i förgrunden för granskningen handlar om hur Finansinspektionen har bedömt tillsynsobjektens regelöverträdelser och de åtgärder bolaget vidtagit för att rätta till de observerade bristerna.

Av: ANNE MARIE PÅLSSON

Demokratiskt förankrad normkontroll efter grundlagsreformen? — Koherens, gällande rätt och skapande dömande

Carl Josefsson har skrivit ett högst intressant bidrag till debatten om normkontroll i Sverige. Men en mer balanserad tillämpning av Jürgen Habermas teorier som tar hänsyn till grundlagsreformen visar att normkontroll sedan reformen är demokratiskt förankrad i Sverige och därmed legitim i mycket högre grad än Carl Josefsson antyder. Det uttryckliga syftet med denna normkontroll är konstitutionell efterkontroll och särskilt värnandet av fri- och rättigheter. En författningsdomstol vore däremot endast nödvändig i

Av: MAGNUS SCHMAUCH

Lagstiftning i riksdagen våren 2015

I denna översikt lämnas en redogörelse för lagstiftning som har antagits av riksdagen under våren 2015. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig. Lagstiftning om skatt och tull har förbigåtts. Om inte annat sägs har lagen eller lagändringen trätt i kraft senast den 1 augusti 2015. Hänvisningarna till Svensk författningssamling (SFS) avser samlingen för 2015. I de fall som SFS-nummer saknas hade författningen den 6 juli 2015 ännu inte kommit ut från trycket.

Av: Monica Hall och Bengt Billquist

Notiser

Konferensen i Lund 11 juni 2015 — Inledning Knappt hundra personer deltog i konferensen. Det var till övervägande del nordiska forskare närvarande samt enstaka advokater, bolagsjurister och domare.

Dag Victor 70 år — en hyllning från kolleger

Den 12 september 2014 fyllde Dag Victor 70 år. Strax dessförinnan hade han lämnat sitt sista uppdrag som medlem i Lagrådet. Dag har haft en enastående och närmast unik karriär som har innefattat verksamhet inom ett flertal för straffrätten relevanta verksamhetsområden — akademin, Regeringskansliet, Brå, Riksåklagaren samt inte minst såsom domare i Svea hovrätt och Högsta domstolen.

Av: Magnus Ulväng och Petter Asp

Håller den Victorska tesen? — om blankettstraffbud, normgivningsmakt och krav på uppsåtstäckning

I denna text prövas hållbarheten i en tanke som har förts fram i åtminstone tre olika lagrådsyttranden och som bygger på att man vid bedömning av om en regel utgör ett blankettstraffbud i regeringsformens mening kan bygga på hur kravet på uppsåtstäckning är utformat. Tanken har – eftersom Dag Victor deltagit i utformningen av alla de tre yttrandena – givits namnet den Victorska tesen.

Av: Petter Asp

Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik

Den nedersta gränsen för uppsåt, likgiltighetsuppsåt, etablerades stegvis i svensk rätt genom ett antal vägledande rättsfall från HD. Den tydligaste beskrivningen av likgiltighetsuppsåtet finns i ”HIV-domen”, NJA 2004 s. 176. I denna uppsats diskuterar författaren innebörden av likgiltighetsuppsåt. Han ställer också frågan, hur HD:s rättsbildning har slagit igenom i tingsrätter och hovrätter. Slutligen lanserar han idén att domstolarnas prövning av uppsåtsfrågor skulle kunna vinna på att beslutsscheman görs upp och att exempel på domsmotiveringar formuleras.

Av: Martin Borgeke

Dag Victor som läroboksförfattare — samma gärning?

Dag Victor är juris doktor efter att ha disputerat i Uppsala 1977. Författaren utgick från denna bakgrund och uppmärksammade hans bidrag till kurslitteraturen för juristutbildningen i Uppsala. Två artiklar som diskuterar begreppet samma gärning tas som utgångspunkt för att konstatera att den Europarättsliga utvecklingen ger ny näring till denna svenska diskussion. Under det kollokvium som hölls med anledning av Dag Victors 70årsdag nämndes NJA 2008 s. 359 särskilt. (Detta hölls flera månader innan Dag Victors artikel ”Straffmätningsvärde” och påföljdsval publicerades i SvJT 2015 s. 173–198.)

Av: Lena Holmqvist

Dag och jag och Högsta domstolen

I detta hyllningsbidrag till Dag Victor med anledning av hans 70-årsdag berättar jag något om hans betydelse i Högsta domstolen och om vårt samarbete under de drygt tre år som vi arbetade tillsammans i domstolen innan jag efterträdde honom som ordförande på andra avdelningen. Även vissa aspekter på domstolens prejudikatbildning berörs.

Av: Stefan Lindskog

Skapas det allmänna rättsmedvetandet av att vi är medvetna eller omedvetna?

Hänvisningar till ”det allmänna rättsmedvetandets” krav dyker ofta upp i den kriminalpolitiska debatten och då vanligen i samband förslag om strängare straff. Men vad ska man egentligen förstå med det allmänna rättsmedvetandet och vilken betydelse ska det ges vid kriminalpolitiskt beslutsfattande? Frågor om detta kan med fördel granskas med utgångspunkt i en artikel som författats av Dag Victor och med referens till nyare nordisk forskning.

Av: Per Ole Träskman

Mefedrondomen och HD:s nya straffmätningspraxis

I artikeln diskuteras vilken betydelse som den s.k. Mefedrondomen (NJA 2011 s. 357) bör tillmätas och om den utgjorde ett startskott för en helt ny praxis för straffvärdebedömningar i narkotikamål. Även om det är klart att det under de senaste åren har skett en förändring i domstolarnas sätt att värdera skadan hos narkotikabrott, framförs argument för att det inte finns stöd för tanken att detta automatiskt följde av HD:s avgörande i NJA 2011 s. 357.

Av: Magnus Ulväng

Notiser

Resning i brottmål är betydligt mera sällsynt i Frankrike än i Sverige I ett par tidigare artiklar (Ss. 470 och 2014 s. 482) har berättats om svårigheterna att få resning i Frankrike.

Straffmätningsvärdet — en replik

I en artikel i förra numret av Svensk Juristtidning, SvJT 2015 s. 173, tar f.d. justitierådet Dag Victor upp en fråga som rör beslutsstrukturen för påföljdsvalet. Dag Victor är i artikeln kritisk till de tankar som ligger bakom begreppet ”straffmätningsvärde” och menar att det saknas argument i sak för en användning av straffmätningsvärdet som en i de flesta fallen användbar plattform för den fortsatta påföljdsbestämningen. Eftersom författaren till denna artikel nämns som upphovsman till termen straffmätningsvärde finns det anledning till en replik. Den kan sägas mynna ut i att skillnaden mellan de olika synsätten i grund och botten inte är särskilt stor och att det mera är en fråga om hur man ska beskriva systemet för att de s.k. billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB ska få tillräckligt genomslag i det praktiska dömandet.

Av: MARTIN BORGEKE