Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar. Tidningen kommer ut med tio häften om året varav ett dubbelhäfte. Den finns även tillgänglig i fulltext på webben genom Thomsons tjänst Karnov och Norstedts tjänst Zeteo.

Redaktion:

Redaktion:

Hovrättsrådet Per Claréus


Departementsrådet Tobias Eriksson

Advokaten Charlotta Falkman 


Professor Mårten Schultz 

Byråchefen Hedvig Trost

 

Styrelse:

Lagmannen Stefan Strömberg, ordf.


Justitierådet Anders Eka

Justitierådet Mari Hedenborg

Professor Torbjörn Andersson


Professor Lena Marcusson

Professor Christina Ramberg

 

Suppleanter:

Justitierådet Stefan Lindskog


Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll


Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura


Byråchefen Hedvig Trost

Universitetslektorn Christoffer Wong