City of London College anordnar i London d. 19 juli—13 aug. 1954 en kurs i »English Law and Comparative Law». Närmare genom SvJT:s red.

S.R.

 

    Arbetsdomstolen tjugufem år. D. 28 jan. 1954, då tjugufem år förflutit sedan arbetsdomstolen sammanträdde för första gången, höll domstolen ett högtidssammanträde i sin nya sessionslokal i Ryningska palatset, Stora Nygatan 2 B i Stockholm. H. M:t Konungen hedrade sammanträdet med sin

 

13—547004. Svensk Juristtidning 1954.

194 NOTISERnärvaro. Förutom konungen med uppvaktning närvoro såsom särskilt inbjudna, bland andra, statsminister Erlander, riksmarskalken Ekeberg, statsråden Zetterberg, Sträng, Lingman och Lindell, hovrättspresidenten Guldberg, äldste ledamoten av regeringsrätten regeringsrådet Lundevall, högsta domstolens ordförande justitierådet Gyllenswärd, justitierådet Santesson, justitiekanslern Alsén, expeditionschefen i soc.dep. Eklycke, advokatsamfundets ordförande advokaten Gunnar Bomgren, fru Agnes Lindhagen, ett flertal representanter för organisationerna på arbetsmarknaden ävensom socialattachéerna vid amerikanska ambassaden samt tyska och argentinska legationerna. Vidare hade infunnit sig ett stort antal förutvarande ledamöter, ersättare för ledamöter och förutvarande ersättare samt tidigare sekreterare vid domstolen. Sålunda märktes två tidigare ordförande i domstolen, överståthållaren Hagander och f. d. justitierådet Sandström, samt vidare f. d. justitierådet Forssman, justitieombudsmannen Rudewall, justitieråden Gösta Lind och Romanus jämte landshövdingen Danielson.
    Sammanträdet inleddes med högtidsanförande av domstolens ordförandef. d. justitierådet Dahlman. Härefter framfördes lyckönskningar till domstolen från Svenska arbetsgivareföreningen av direktören Erik Brodén, från Landsorganisationen av dess ordförande Axel Strand och från Tjänstemännens centralorganisation av direktören Valter Åman. För regeringen talade slutligen statsrådet Sträng.
    Efter talen följde en rättegång, varvid arbetsdomstolen till huvudförhandling företog ett vid domstolen anhängigt mål mellan Svenska livsmedelsarbetareförbundet, kärande, samt Kooperationens förhandlingsorganisation och Aktiebolaget Skövde kontrollslakteri i Skövde, svarande, ang. sjukersättning.
    Arbetsdomstolens nuvarande sammansättning är, bortsett från ordföranden, rättsavd.chefen i soc.dep. hovrättsrådet Yngve Samuelsson, v. ordf., samt generaldirektören Ernst Bexelius, verkst. dir. i Sågverksförbundet Torsten Thornander, verkst. dir. i Svenska arbetsgivareföreningen Bertil Kugelberg, kassören i Svenska byggnadsarbetareförbundet Erik Kärrfeldt, ordf. i De förenade förbunden Sture Lantz samt ordf. i Tjänstemännens centralorganisation förste ombudsmannen Harald Adamsson.
    Vid högtidssammanträdet var i sessionslokalen för första gången upphängt ett av konstnären Carl Gunne utfört porträtt av domstolens förste ordförande, framlidne hovrättspresidenten Lindhagen, vilket porträtt skänkts till domstolen av Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation.
    På kvällen samlades den närmaste kretsen kring arbetsdomstolen jämtevissa särskilt inbjudna till middag i utrikesdepartementets representationsvåning.
    Med anledning av domstolens tjugufemåriga tillvaro har utgivits en minnesskrift med titeln »Arbetsdomstolen 1929—1953», vilken skrift bland annat innehåller en uppsats av justitierådet Dahlman under rubriken »Arbetsdomstolen under tjugufem år». Skriften, som kostar fem kr., kan rekvireras från arbetsdomstolens kansli, Box 2018, Sthm 2.

P. I.