DANSK LITTERATUR 1927.

 

    Det forløbne Aar bærer et mere frodig-litterært Præg end detsumiddelbare Forgængere. Forskellige Retsdiscipliner har det tilførtværdifulde Forøgelser. To omfangsrige Værker have skaffet deres Forfattere den i Danmark saa sjældne juridiske Doktorgrad.
    Det i Sv. J. T. 1921 S. 193 og 1925 S. 394 nævnte af Bibliotekarerne B. ERICHSEN og ALFR. KRARUP med beundringsværdig Flidog grundig Indsigt udarbejdede bibliografiske Arbejde "Dansk historisk Bibliografi" (Khvn, G. E. C. Gads Forlag) foreligger nu afsluttet med2det Binds 2det Hæfte. Allerede under Hensyn til, at Værket — elleri det mindste Dele deraf — er fuldstændig udsolgt, vilde det væremeget ønskeligt, om en ny Udgave deraf saa snart som muligtmaatte se Dagens Lys.
    Af det i Sv. J. T. 1921 S. 193, 1922 S. 329, 1925 S. 55, 1926S. 288 og 1927 S. 371 omtalte monumentale Værk "Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene" (Khvn, Gyldendalske Boghandel,Nordisk Forlag), udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskabved Professor Dr. phil. JOHS. BRØNDUM-NIELSEN under Medvirkning af Professor POUL JOHS. JØRGENSEN, er udkommet dels femte Hæfteaf første Bind, udarbejdet af Underarkivar cand. mag. SVEND AAKJÆR, hvilket indeholder Fortsættelsen af den latinske Text af Skaanske Lov med vedføjet dansk Oversættelse af Museumsinspektør JØRGEN OLRIK, dels andet Hæfte af andet Bind, Text 1 af Jyske Lov, udarbejdet af cand. mag. ERIK KROMAN og cand. mag. PETER SKAUTRUP.
    Den i Sv. J. T. 1927 S. 372 omtalte af Samfundet til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur ved Underarkivar cand. mag. SVEND AAKJÆR foranstaltede Udgave af "Kong Valdemars Jordebog" (Khvn)er forøget med Hæfte 2 og et Hæfte Facsimiler af Haandskriftet tilJordebogen, et Fremskridt i Sammenligning med Dr. phil. Oluf Nielsen's Udgave, der ingen Facsimiler bragte.

480 FRANTZ DAHL.    En fortrinlig Oversættelse af vigtige Kilder ogsaa til dansk Retshistorie har Dr. phil. ELLEN JØRGENSEN givet i det af Selskabet forhistoriske Kildeskrifters Oversættelse udgivne Skrift "Erik Klippingog hans Sønner. Rigets Opløsning. Udvalg af Kilder til Tidsrummet 1275—1340" (Khvn, Det Schønbergske Forlag (Ernst Bierberg &Michael H. Jensen)). Af retshistorisk Interesse er navnlig den Side 50—131 meddelte Række Haandfæstninger, Forordninger og Breve, S. 188—224 den berømte Proces mod Ærkebisp Jens Grand og Processen mod Ærkebisp Esger Juul S. 225—28. Med Taknemmelighedmaa det hilses, at den udmærkede Historiker, hvem Oversættelsenskyldes, har villet paatage sig dette Arbejde.
    I første Bind af det af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie ved Landsarkivar HOLGER HANSEN udgivne "Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 1772. Udvalg af dens Papirer og Brevsamlinger til Oplysning om Struensee og hans Medarbejdere" (Khvn,G. E. C. Gads Forlag) indeholdes de til Processen mod Struensee, Enevold Brandt o. fl. hørende Aktstykker, deriblandtogsaa en Delhidtil utrykte; Forhørene ere dog ikke medtagne. Udgav en omfatter ikke Sagen om Forholdet mellem Dronning Caroline Mathilde og Struensee, der behandledes af en særlig Kommission, hvis Papirer,som bekendt, ikke ere tilgængelige. Midt i al den dilettantiske ogoverfladiske Struensee-Litteratur er det godt at møde et Værk somdet her nævnte, der taler Akternes og Kendsgerningernes faste ogklare Sprog.
    Værdifulde Bidrag til dansk Retshistorie findes ogsaa i "Festskrifttil Kristian Erslev den 28. December 1927 fra danske Historikere"(Khvn, H. Hagerup), udgivet under Museumsinspektør Dr. phil. Poul Nørlund's Redaktion af Den danske historiske Forening i Anledningaf fhv. Rigsarkivar Dr. phil. Kr. Erslev's 75-Aars Fødselsdag. Særligmaa fremhæves Professor POUL JOHS. JØRGENSEN'S Afhandling "Hærværksforbrydelsen i Landskabslovene" (S. 31—60), Professor Dr. theol.J. OSKAR ANDERSEN'S "Er 1527 i retslig Henseende Epokeaaret i dansk Reformationshistorie?" (S. 227—70) og Landsarkivar HANS KNUDSEN'S Undersøgelse af "Danske Lovs Bestemmelse om Selvejerbønders Hoveri" (Side 371—92).
    I et Foredrag, holdt ved de akademisk-sociale Kursus paa Universitetet den 18. Februar 1927, "Fra det primitive til det moderne Samfund. Retspleje" (Khvn, det Berlingske Bogtrykkeri) har Professor FRANTZ DAHL søgt at vise dels, at der er visse primitive Retsinstinkter, visse Udslag af en naturlig Retsfølelse, som historisk altid have existeret og vistnok aldrig ville forsvinde, dels at der paa afgørende Punkter har fundet en stor og gennemgribende Udvikling Sted. At det lille Skrift ikke fremtræder med Prætensioner af nogen somhelst Art, fremgaar allerede deraf, at det er trykt som Manuskriptog ikke tilgængeligt i Boghandelen.
    Professor FRANTZ DAHL'S Skitse "Anders Sandøe Ørsted som Retslærd"(Khvn, II. Aschehoug & Co, Dansk Forlag, se Sv. J. T. 1928 s. 492 ff.)gengiver Indholdet af et Foredrag, holdt efter Afsløringen af A. S.

DANSK LITTERATUR 1927. 481Ørsted-Mindesmærket i Viborg. Indenfor sine snævre Rammer søger Foredraget navnlig at gøre Rede for den videnskabelige Renaissance, der betegnes ved A. S. Ørsted's store Navn, hans Tænknings Forholdtil den almægtige Naturret og hans historiske Stilling i den dansknorske Retslitteratur, set i Belysning baade af Fortid, Samtid og Nutid. Endelig slaar Forfatteren til Lyd for en Behandling af de Dele af Ørsted's mægtige Livsværk, hvilke endnu ikke ere tilstrækkelig bearbejdede, Ørsted som Nationaløkonom, som administrativ Embedsmand, Generalprokurør m. m.
    Arbejder af retsfilosofisk Interesse ere ydede af Forfatteren C. LAMBEKi et mindre Skrift "Retsstat eller Socialisme?" (Khvn, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag) og af Professor Dr. phil. C. N. STARCKEi det anselige Værk "Lovene for Samfundsudviklingen og de socialeIdealer" (Khvn, Levin & Munksgaards Forlag), det sidste udgivet efter Forfatterens den 7. Marts 1926 indtrufne Død af hans SønLæge V. Starcke.
    I den første af de to nævnte Bøger udvikler Forfatteren sine frah ans tidligere Produktion kendte Ideer om Begrundelse af Retsmoralen under skarp Kritik af den socialistiske Anskuelse og dennu existerende politiske Tilstand med Gennemførelsen af Retsstatensom Ideal. Da Retsmoralen betragter Tingene nærmest ud fra Individets Synspunkt med Personligheden som Centrum, bliver det Opgaven for Retsstatens Talsmænd at undersøge, baade hvor omfattende Fællesskabet med andre skal være, og hvordan det skal organiseres.
    Professor Starcke's Skrift har sit Udspring i en Række Universitetsforelæsninger fra Aaret 1924, og det bærer ogsaa i nogen Gradbaade formelt og reelt Præget deraf. Som Filosof undersøgte den for tidligt bortkaldte Forsker med Forkærlighed de socialt bestemte Sider af Menneskelivet, og ved sit Ungdomsarbejde — og Hovedværk — "Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwickelung"(Leipzig 1888) skaffede han sig et europæisk anerkendt Navn somen af Sociologiens Førstemænd. Det foreliggende Værk er ikke nogen Sociologiens "almindelige Del", men gengiver nærmest en Rækkefremragende Tænkeres, Økonomers, Filosofers, Retslærdes sociale Ideer. Ikke mindst fortjenstfuld er den udførlige Fremstilling af betydelige Samfundsforskere, hvis Tanker endnu ikke høre til den videnskabelige Dannelses Fælleseje — Matematikeren Cournot f. Ex. Interessant er bl. a. Skildringen af Hegel, der ikke af Starcke gørestil en "Sluddermads", for at bruge et Udtryk af Søren Kierkegaard,og af den Hegel'ske Indflydelse paa senere sociale Tænkere, jævnligsaadanne, hvor man ikke paa Forhaand var forberedt paa at kunneefterspore den. Fortrinlig er ogsaa Udviklingen af Marx* Socialfilosofi. At der i et Værk af en saadan Karakter og et saadant Omfang hist og her vil kunne rejses Indvendinger, er saa at sige en Selvfølge — helt fyldestgørende er efter mit Skøn f. Ex. ikke Fremstillingen af Jhering; et iøvrigt udmærket Skrift af Jellinek spillerikke den Rolle i Videnskabens Historie, som det af Forfatteren benyttede Epitheton angiver, o. s. fr. — men alt i alt er Professor

482 FRANTZ DAHL.Starcke's posthume Arbejde et Skrift, der fortjener at studeres ogsaauden for Sociologernes og Fagfilosofernes Kreds.
    Af den Sv. J. T. 1918 S. 144 omtalte Samling "Konkrete Opgaverstillet ved juridisk Eksamen i Aarene 1905—1907", udgivet ved Lektor Overretssagfører O. K. MAGNUSSEN, foreligger nu en ved samme Udgiver besørget ny forøget Udgave, der dog kun omfatter de saakaldte "store" konkrete Opgaver: "Konkrete Opgaver stillet vedjuridisk Eksamen i Aarene 1905—1927" (Khvn, G. E. C. Gads Forlag). I Forbindelse hermed skal lige nævnes to af det rets- og statsvidenskabelige Studenterraad offentliggjorte Samlinger "Almindelige Opgaver stillede ved juridisk Embedsexamen 1923—1927" (Khvn, Nytnordisk Forlag, Arnold Busck) og "Speciale-Opgaver (abstrakte Opgaver) stillede ved juridisk Eksamen 1925—1927" (Khvn, G. E. C.Gads Forlag).
    Det i Sv. J. T. 1926 S. 372—73 omtalte af Dommer i de blandede Domstole i Ægypten N. V. BOEG og Dommer i Frederiksberg Birk G. HEIDE-JØRGENSEN paabegyndte 4de Tillægsbind af "Dansk Lovleksikon1919-1925" (Khvn, G. E. C. Gads Forlag) er forøget med 2det-4deHæfte.
    Paa Civilrettens Omraade har den litterære Produktion væretsparsom.
    Fra Professor H. MUNCH-PETERSEN'S Haand foreligger syvende gennemsete og ændrede Udgave af hans fortræffelige Begynderbog "Den borgerlige Ret i Hovedtræk" (Khvn, G. E. C. Gads Forlag), en Udgave,der navnlig præges dels af Lov Nr. 111 om Tinglysning af 31. Marts 1926, der har medført gennemgribende Forandringer af dansk Tingsret, dels af Lov Nr. 56 om Ægteskabets Retsvirkninger af 18. Marts 1925 og af Lov Nr. 120 af 20. April 1926 om Ægtefællers Arveretog uskiftet Bo, hvilke alle for første Gang ere indarbejdede i Fremstillingen.
    Et betydeligt Bidrag til dansk Tingsret foreligger i Professor VINDING KRUSE'S i Sv. J. T. 1927 S. 453 omtalte Bog "Tinglysningsloven, Kommentar til Lov Nr. 111, 31. Marts 1926 med tilhørende Anordninger" (Khvn, J. H. Schultz Forlag A/S). Som ingen anden varProfessor Vinding Kruse kaldet til at skrive dette Værk, der byderlangt mere end en Kommentar og i Virkeligheden maa betragtes som en autoritativ Lærebog i Tinglysningsvæsenet. En Kommentar indeholdes derimod ikke i Sekretær i Justitsministeriet HARALD PETERSEN'S "Tinglysningsloven Nr. 111 af 31. Marts 1926 m. m. Med Henvisninger og udførligt Sagregister" (Khvn, G. E. C. Gads Forlag). Tinglysningsloven har i det hele kaldt adskillige juridiske Penne frempaa Arenaen, navnlig i forskellige Fagtidsskrifter. Udgivet somManuskript af Odense Sagførerforening foreligger HerredsdommerROEPSTORFF*S "Den nye Tinglysningslov. Et Foredrag i de juridiske Foreninger i Odense og Svendborg" (Odense, Fyens Stiftsbogtrykkeri), medens Sagførerforeningen af 1924 har udgivet Overretssagfører N.BUSCH-JENSEN*S "Tinglysningen og dens Retsvirkninger for saa vidt angaar fast Ejendom. En Fremstilling særlig til Brug for Sagførere" (Khvn).

DANSK LITTERATUR 1927. 483    Nærmest til Brug for Redere, Skibsførere og andre, som befatte sig med Skibsfart, men ogsaa nyttig for Jurister, der beskæftige sigmed Søretsforhold, er fhv. Navigationsdirektør J. A. D. J. BILDSØE'S "Danske Søfartslove i Uddrag samt andre offentlige KundgørelserSøfarten vedkommende", hvoraf tredje Udgave udkom i det her omtalte Aar (Khvn, G. E. C. Gads Forlag).
    Det i Sv. J. T. 1926 S. 290 og 1927 S. 375 omtalte Værk "Samlingaf Domme, Kendelser og Responsa vedrørende Forsikringsforhold", udgivet af Assurandør-Societetet i København, under Redaktion afHøjesteretssagfører GEO K. SCHIØRRING (Khvn, Assurandør-SocietetetsKontor, Tordenskjoldsgade 10), er i Aarets Løb fortsat med 1ste og2det Hæfte af Bind V, der indeholder Domme, af sagte af Vestre og Østre Landsret og Sø- og Handelsretten i København.
    Som delvis vedrørende Processen, delvis Personalhistorien skalnævnes det af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København,E. KÜHL og Medlemmer af Retten Direktør O. HYTTEN, Kaptajn JACOBMØLLER og Grosserer CORNELIUS PETERSEN udgivne Festskrift "Sø- ogHandelsretten 1862—1926" (Khvn, Levin & Munksgaard), i det c.Halvdelen af Værket indeholder biografiske Oplysninger om alle dem, der i det nævnte Tidsrum har gjort Tjeneste som Medlemmer af Retten, samt Portrætter af de allerfleste af dem, medens Værketsførste Afsnit optages af en instruktiv historisk Fremstilling af "Søog Handelsrettens Organisation og Ledelse" af Retspræsident E. KÜHL.Af megen Interesse og vistnok ny for de fleste Læsere er Forfatterens Redegørelse for de københavnske Retters og Højesterets Stillingtil den planlagte Reform; samtlige stillede de sig meget lidt imødekommende overfor de i denne nedlagte nye Tanker. Næsten endnumærkeligere er det at se, at den fremragende Jurist, der skuldeblive den kommende Rets myndige og af alle højt ansete Formand,den senere Justitsminister C. S. KLEIN, ved Behandlingen af Lovforslaget i Folketinget udtalte adskillige Betænkeligheder ved Lovudkastet.
    Overretssagfører O. P. SCHLICHTKRULL har udsendt "Eksekutorloven. En Gengivelse af Bestemmelserne i Lov Nr. 119 af 20. April 1926om Tilsyn med de af Eksekutorer behandlede Dødsboer og Justitsministeriets Instruks Nr. 186 af 30. Juni 1926, jfr. Bekendtgørelse Nr. 230 af 30. August 1927 samt nogle dertil knyttede Bestemmelsermed Lovtekst og Instruks samt et Tillæg med Oplysninger om offentlige Afgifter af Dødsboer" (Khvn, J. II, Schultz Forlag A/S).
    Med paaskønnelsesværdig Hurtighed har Højesteretsdommer C. D.RUMP udarbejdet og udsendt det navnlig for Praktikere næstenuundværlige Værk "Realregister til Domssamlingerne i civile Sager1917—1926. I. Bind: A-K, II Bind: L-Ø" (Khvn, G. E. C. Gads Forlag). Ved Udarbejdelsen er i alt væsentligt fulgt samme Plan som i det forrige af Højesteretsdommer E. Tybjerg besørgede Register for Aarene 1907—1916, men nærværende Samling har udvidet Rammerneved at medtage Stoffet i de nyere Samlinger af Domme i Søfartsog Forsikringsforhold og ved at citere kommenterende Tidsskriftafhandlinger.

484 FRANTZ DAHL.    Af strafferetlige Arbejder har Aaret, foruden C. Goos* "Den danske Strafferets specielle Del. Tredie Del. I Udtog til Brug ved Universitetsundervisningen" (Khvn, G. E. C. Gads Forlag), bragt Landsretssagfører J. HARTVIG JACOBSEN'S Doktordisputats "Dokumentforbrydelserne. Med særligt Henblik paa nogle nyere Love og Straffelovsudkast" (Khvn, Arnold Busck), et paalideligt og flittigt Arbejde, der nærmest fremtræder som en noget bred Haandbog i alle Dokumentforbrydelsens Problemer. Bogen falder i tre Afsnit, hvoraf det første omhandler Dokumentforbrydelsernes juridiske Natur, andet Dokumentbegrebet og tredje Afsnit endelig de enkelte Dokumentforbrydelser. Dokumentfalsk er et i Litteraturen og af Videnskaben saa gennempløjet Æmne, at det paa Forhaand ikke kunde ventes, at en Nybearbejdelse af Spørgsmaalet vilde bringe Forskningen mange Hanefjedfrem, og det har Forfatteren af nærværende Skrift heller ikke set sigi Stand til at gøre. Hvorvidt juridiske Praktikere vil have effektivt Udbytte af Studiet af det Materiale, Forfatteren har samlet, tør ikke med Sikkerhed afgøres, men Arbejder af denne Art ville i hvertFald med Føje kunne vente en Læsekreds af interesserede Retsdyrkere, som ikke have Lejlighed til selv at foretage de omfattende Forskninger, Fordybelsen i et retsvidenskabeligt Problem fordrer.
    Det i Sv. J. T. 1918 S. 146 omtalte af Dr. med. GEORGE E. SCHRØDERpaa Foranledning af Direktoratet for Fængselsvæsenet udgivne Værk "Psykiatrisk Undersøgelse af Mandsfanger i Danmarks Straffeanstalter", hvis første Del omfattede Forbedringshusfanger, er efterfulgt af II.Del: Tugthusfanger (Khvn, Jacob Lund, Medicinsk Boghandel). Ogsaadette Afsnit frembyder betydelig kriminalistisk og psykologisk Interesse.
    Allerede under Hensyn til, at den d. 9. Maj 1927 afdøde Politiinspektør Hakon Jørgensen litterært set har syslet med Strafferettens Hjælpediscipliner, vil det kunne forsvares paa dette Sted at nævne Digteren cand. juris KNUD BRUUN-RASMUSSEN'S Livsskildring "HakonJørgensen. En kritisk Studie" (Khvn, Nyt nordisk Forlag, Arnold Busck). Hvorvidt det havde været paakrævet saa kort Tid efter Politiinspektør Jørgensens sørgelig tidlige Bortgang at gøre hans Personlighed til Genstand for en udførlig monografisk Behandling, turde vel være et Spørgsmaal — bortset fra Ørsted har dansk Litteratur hidtil ikke kunnet overkomme Monografier over den statelige Række af fremragende Teoretikere og Praktikere, som Landet dog har frembragt —, men i hvert Fald maatte Skildringen have baaretmere Præg af en "kritisk" (ɔ: alsidig-indgaaende) Studie end Tilfældeter med det foreliggende Skrift, der i første Linie gennemstrømmes af en smuk og varm Kærlighed til sit Æmne, men som unægteligogsaa ved sin digteriske Flugt kan bidrage sit til at forrykke denaturlige Perspektiver med Hensyn til Bedømmelsen af Politiinspektør Jørgensen's Livsgerning. "Geni" og "Storhed" er Begreber og Ord,med hvilke man maa omgaas varsomt. Hvorvidt nu Politiinspektør Hakon Jørgensen's Person helt kan taale den digterisk-psykologiske Behandling, Forfatteren underkaster den, vilde det være for vidtløftigt nærmere at undersøge her, hvor det blot bl. m. a. skal paapeges,

DANSK LITTERATUR 1927. 485at det er Forstørrelsesglas, Forfatteren bruger ved Bedømmelsen af Politiinspektør Jørgensen's litterære, in specie strafferetlige Produktion. Med Anerkendelse skal derimod fremhæves Skriftets 3. Afsnit, der gør Rede for Hakon Jørgensen's Indsats i Identificeringsspørgsmaalet.
    Paa Statsrettens Felter har Aaret været forholdsmæssig frugtbart.
    I "Udsigt over Forfatningsudviklingen i forskellige fremmede Lande"(Khvn, Nyt nordisk Forlag, Arnold Busck) har Professor KNUD BERLINgivet en Række Enkelt fremstillinger af Forfatningsforholdene i detbritiske Rige, Ameriks forenede Stater, Frankrig, Tyskland, Belgien, Holland, Svejts, Sverige, Norge, Rusland, Finland, Czekoslovakiet og Polen; Italien er derimod ikke medtaget af Hensyn til, at det nuværende fascistiske Styre efter Forfatterens Skøn næppe end nu foreligger tilstrækkelig objektivt belyst til, at der kan fældes nogen sikker Dom om den endelige Form for Landets Forfatning. Hvert Afsnitindledes med instruktive historiske Oversigter, hvoraf særlig skal fremhæves Fremstillingen af den engelske Forfatnings Udvikling. Men iøvrigt er den smukt udstyrede Bog helt igennem særdeles læseværdigog afhjælper virkelig et Savn, for at bruge denne ikke helt ukendte Vending.
    Ikke paa dogmatisk-historisk, men paa politisk Omraade bevæger Professor KNUD BERLIN sig i den af "Dansk Skatteborgerforening"udsendte, ikke i Boghandelen foreliggende Brochure "Folketingsparlamentarismens Afløsning. Landsregering — ikke Partiregering"(Khvn), hvor Forfatteren med stor Styrke og uforfærdet Skarphedbryder Staven over det parlamentariske Partistyre og derimod drageri Leding for et stabilt og upartisk Regeringsstyre, hvor — som i Svejts — Regeringens Medlemmer ikke ere Partimænd, men staaudenfor og over Partierne. I nær Forbindelse med dette lille Skriftstaar Professor Dr. phil. ARTHUR CHRISTENSEN*S "Folkestyrets Fremtid. Af Tidens politiske Problemer" (Khvn, Gyldendalske Boghandel,Nordisk Forlag), en Videreførelse af Forfatterens meget læste ogeuropæisk-bekendte, i 1911 udkomne Bog "Politik og Massemoral", med Benyttelse af de mellemliggende 16 Aars Erfaringer. Ogsaa denne Skribent har et skarpt Blik for den gældende ParlamentarismesSvagheder, og han tager derfor til Orde for en Forfatning, der ikkeer Parlamentarisme i Ordets hævdvundne Betydning, men Parlamentstyre paa Grundlag af en sigtet og renset Demokratisme. I Følgehans Forslag skulde den danske Rigsdag bestaa af to Kamre, Folketinget og Erhvervstinget, og Folketinget skulde sammensættes af et Antal Folkerepræsentanter samt to Repræsentanter for forskelligeSamfundsinstitutioner, Finansvæsen, Retsvæsen o. s. v. Allerede somUdtryk for en selvstændig og selvtænkende, ikke partiredet, ForskersTanker er Professor Christensen*s Skrift af Værdi.
    Af mindre Betydning er Kontorchef cand. polit. NIELS SKRIVER SVENDSEN*S "Folkestyre? Parlementarismens Teknik. Med Forordaf fhv. Indenrigsminister, Hypothekbankdirektør J. JENSEN-SØNDERUP"(Khvn, Nyt nordisk Forlag, Arnold Busck), der slutter sig til det i

486 FRANTZ DAHL.Sv. J. T. 1927 S. 376 omtalte af samme Forfatter offentliggjorde Skrift "Demokratiets Genrejsning. Afstemnings- og Repræsentationsproblemet" (Khvn 1926). I Modsætning til Forfatterens tidligere Bog erdette Arbejde temmelig ujævnt og i sin hele Fremstilling noget formeget holdt i Sovefrakke-Stil.
    Professor POUL ANDERSEN*S i Sv. J. T. 1925 S. 399—400 omtalte Doktordisputats "Om ugyldige Forvaltningsakter med særligt Henblikpaa Ugyldighedsgrundene" (Khvn 1924) er paa Foranledning af det juridiske Fakultet ved Universitetet i Heidelberg oversat paa Tyskaf Dr. WALTHER PAPPENHEIM, en Son af den fremragende Retshistoriker,og under Titlen "Ungültige Verwaltungsakte mit besonderer Berücksichtigung der Ungültigkeitsgründe" med en ærefuld Indledningaf Professor RICHARD THOMA udgivet paa J. Bensheimer's Forlag(Mannheim—Berlin—Leipzig).
    Hørende til Statsrettens Periferi, men dog af Interesse for denne Retsdisciplin er det af Underarkivar i Rigsarkivet POUL BREDO GRANDJEAN udgivne statelige Værk "Det danske Rigsvaaben. Avec un résuméen francais" (Khvn, J. H. Schultz Forlag A/S 1926), der kaldte Digteren Dr. phil. ERNST VON DER RECKE frem med en udforlig Anmeldelsei "Personalhistorisk Tidskrift", hvilken er udkommet som Særtrykunder Titel "Det danske Kongevaaben. Et Lejlighedsskrift" (Khvn,J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S). Hovedtonen i UnderarkivarGrandjean*s Skrift er selvfølgelig lagt paa det rent heraldiske Felt,hvor Forfatteren med Føje nyder autoritativt Ry, men enkelte Afsnithave ogsaa Krav paa Opmærksomhed fra retslig Side, saaledes f. Ex.Udredningen af den langvarige Strid mellem Sverige og Danmark idet 16de Aarhundrede om den danske Konges Ret til Kronemærketog navnlig Fremstillingen S. 221 o. ff. om Rigsvaabnet af 1819. Dr.von der Recke's Pièce er forfattet i hans sædvanlige impulsive Maner;hans Bemærkninger 1. c. S. 24 vise, at han ikke ganske magter dejuridiske Forudsætninger til med saa stor Sikkerhed at kunne afgøredet foreliggende Stridsspørgsmaal.
    Af forvaltningsretlige Bidrag har Aaret kun bragt yderlig faa. Til Fremlæggelse paa det nordiske socialpolitiske Mode 1927 har Fuldmægtig i Indenrigsministeriet ERIK DREYER efter det nævnte Ministeriums Foranstaltning udarbejdet en kort og sluttet Fremstilling af"Kollektive Arbejdsstridigheder og deres Bilæggelse i Danmark" (Khvn,Trykt hos J. H. Schultz A/S). Brandinspektør C. OLSEN har "til Brugfor Brandvæsen og Politimyndigheder" publiceret 2den Udgave af"Lov af 21. Marts 1873 om Brandvæsenet i Købstæderne med Undtagelse af København med hertil hørende Love, ministerielle Cirkulærer og Skrivelser m. m." (Odense, Hagen & Sørensen), medensSekretær i Justitsministeriet AAGE HILBERT har udsendt "Lov omBrandpolitiet paa Landet (Nr. 174 af 31. Marts 1926) og det nærmestdermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen samt de af Justitsministeriet udfærdigede Bekendtgørelser, Cirkulærer m. v. om LovensGennemførelse. Med enkelte Noter samt Henvisninger og alfabetiskRegister" (Khvn, G. E. C. Gads Forlag).

DANSK LITTERATUR 1927. 487    Et dygtigt og solidt Bidrag til den internationale Privatret harSekretær i Justitsministeriet O. A. BORUM ydet i sin Doktordisputats"Personalstatutet efter dansk og fremmed Ret. Studier indenfordansk, tysk, fransk, engelsk international Person-, Familie- og Arveret"(Khvn, G. E. C. Gads Forlag), hvorom det iøvrigt vil være tilstrækkeligt at henvise til Professor AXEL MØLLER*S udførlige Anmeldelse iSv. J. T. 1928 S. 259-84.
    For Fuldstændigheds Skyld skal lige nævnes, at stud. juris BØRGEHUSTED-ANDERSEN paa Foranledning af danske Studenters Folkeforbundsunion har udgivet "Folkeforbundspagten (Lovtidendes Oversættelse). Med Forord og Noter." (Khvn, Levin & MunksgaardsForlag).

 

Frantz Dahl.