106 FÖRENINGSMEDDELANDEN.    Föreningen Sveriges Häradshövdingar höll ordinarie möte i Stockholmden 9 oktober 1915. Av styrelsens vid mötet avgivna årsredogörelse inhämtas, att styrelsen till trycket befordrat dels ett av häradshövdingen C. Arhusiander författat utlåtande över förslaget till ny konkurslag, vilket utlåtande härefter överlämnats till justitieministern, dels ock häradshövdingen A. Östergrens föredrag vid 1914 års möte över ämnet: Huru noggrant bör i beslut om lagfart och inteckning fastighets identitet angivas?
    I anledning av en från »Vereinigung der österreichischen Richter» före krigsutbrottet till föreningen ankommen inbjudan att ansluta sig till ett förslag om anordnande av regelbundet återkommande internationella domarmöten uppdrog föreningen åt styrelsen att träda i förbindelse med styrelsen för föreningen Sveriges Stadsdomare samt härefter avgiva yttrande i frågan till nästa ordinarie möte.
    I övrigt förekom bl. a. en av häradshövdingen Th. af Ekenstam inledd överläggning om riksdagens skrivelse den 19 maj 1915 angående ändring i förordningen om häradsting för vinnande av snabbare rättskipning i häradsrätterna m. m. Föreningen beslöt, att den förda diskussionen ej skulle föranleda vidare åtgärd från föreningens sida.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingarna H. Rohtlieb, ordf., E. Håkanson, v. ordf., Th. af Ekenstam, H. von Sydow, A. Hedborg och A. Olivecrona.

 

    Föreningen Sveriges Stadsdomare sammanträdde till ordinarie föreningsmöte i Malmö den 2 september 1915. Härvid förekommo föredrag av f. d. justitierådet Joh. Hellner om rättegångsreformen och av professor N. Stjernberg om skyddsåtgärder mot för samhället farliga förbrytare ävensom diskussion i anledning av väckt förslag om införande av särskild domardräkt för ledamöter av underdomstolarna.
    Ordinarie styrelsesammanträde hölls i Stockholm den 30 oktober 1915, varvid beslut fattades om avgivande av underdånigt utlåtande i anledning av riksdagens skrivelse den 19 maj 1915 angående ändring i förordningen om häradsting för vinnande av snabbare rättskipning i häradsrätterna samt om mindre städers läggande under landsrätt m. m. Vidare beslöt styrelsen att låta utarbeta en samling formulär till protokoll, anslag, kallelser o. dyl. av natur att ofta förekomma hos stadsmyndighet ävensom att låta uppgöra en förteckning i tidsföljd över de magistrat och rådhusrätt åvilande, periodvis återkommande åligganden i avseende å insändande av handlingar till andra myndigheter, kungörelsers utfärdande m. m.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren V. A. Schneider, Örebro, ordf., borgmästaren G. A. Björkman, Norrköping, v. ordf., borgmästarna J. Bååth, Hälsingborg, och J. Cornelius, Falun, rådmännen J. Wretman, Stockholm, H. Brodin, Malmö, C. W. F. Höglind, Gävle, och C. G. Tisell, Örebro, samt civilassessor F. A. Lind, Stockholm, sekr.

 

    Föreningen Sveriges Krigsdomare och Auditörer konstituerades vid sammanträde i Stockholm den 18 dec. 1915. Till ledamöter av styrelsen utsågos krigsdomaren E. Martin, Stockholm, ordf., v. krigsdomaren N. Aschan, Örebro, v. ordf., v. krigsdomaren A. von Hedenberg, Stockholm, sekr., krigsdomarna C. W. F. Höglind, Gävle, L. Sandberg, Eksjö, och C. H. Ramsay,

FÖRENINGSMEDDELANDEN. 107Linköping, v. krigsdomarna B. de Maré, Karlskrona, och G. F. Bissmark, Halmstad, samt auditören T. Uggla, Lund.
    Föreningen räknar 74 medlemmar.