NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

    Under denna rubrik skola ur svensk författningssamling i varje häfte av tidskriften anmärkas nyutkomna lagar och författningar av allmännare juridiskt eller administrativt intresse. Av författningar, beslutade under 1915, upptagas sådana, som från trycket utkommit efter årsskiftet.
    1915:
    Nr 571. K. K. d. 23 dec. 1915 ang. rättsstatistiken.
    Nr 577. Lag d. 31 dec. 1915 om upphävande av § 29 i ridderskapets och adelns privilegier d. 16 okt. 1723.
    Nr 582. K. K. d. 17 dec. 1915 ang. anmälningsskyldighet i vissa fall förutlänningar vid ankomst till riket m. m.
    Nr 585. K. F. d. 31 dec. 1915 ang. användande av militär personal till upprätthållande av allmän ordning samt för eldsläckning och andra dylika ändamål.
    Nr 590. K. K. d. 31 dec. 1915 ang. fastställande av formulär för krigsdomares diarium.
    Nr 601. K. Medicinalstyrelsens kung. d. 29 dec. 1915 ang. formulär för vissa läkarintyg för vinnande av lysning eller äktenskaps upplösning.
    Nr 609. K. K. d. 17 dec. 1915 ang. tillägg till § 3 av förordningen ang. expeditionslösen d. 7 dec. 1883.
    1916:
    Nr 7. K. K. d. 21 jan. 1916 ang. utlännings rätt att här i riket hålla föredrag av visst slag.
    Nr 9. K. K. den 28 jan. 1916 ang. inrättande av särskilda krigsrätter för vissa avdelningar av infanteriet.
    Nr 12. K. K. d. 28 jan. 1916 i anledning av beslutad reglering av tingslagen i Jämtlands västra domsaga.
    Nr 18. Lag d. 8 febr. 1916 ang. rätt för konungen att i vissa fall inställa tillämpning av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank d. 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt d. 30 maj 1873. (Jfr K. K. s. d.nr 19.)
    Nr 26. K. K. d. 15 febr. 1916 ang. vissa inskränkningar i detaljhandeln med brännvin samt försäljningen av vin eller öl.
    Nr 32. Lag den 22 febr. 1916 om fortsatt tillämpning av lagen d. 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor.
    Nr 33. K. skrivelse d. 11 febr. 1916 ang. tillstånd för K. B. i Norrbottenslän att förordna särskilda borgerliga vigselförrättare för vissa områden.
    Nr 47. Lag d. 6 mars 1916 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av svenskt fartyg eller andel däri samt mot tidsbefraktning av fartyg. (Jfr. K. F. s. d. nr 48.)
    Nr 49. K. F. d. 3 mars 1916 om straff för olovlig varuutförsel m. m.