UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

 

    Nytt juridiskt arkiv har under 1916 utsänt: av avd. I för 1915 häft. 9—12 och av avd. II för samma år häft. 4, det sistnämnda innehållande artiklarna »Ändringar i sjölagstiftningen» (s. 355—411) samt »Översikt av de vid 1915 års riksdag behandlade ärenden, i vilka lagutskottet meddelat utlåtande, ävensom redogörelse för vissa av andra utskott behandlade lagfrågor» (s. 412 —528).

 

188 LITTERATUR.    Den av häradshövdingen Einar Bergelmer utgivna Juridisk tidskrift har under 1916 utkommit med ett andra häfte av följande innehåll: Edgångstemat i barnuppfostringsmål (s. 33—40); Lage Stael von Holstein, Strafflagsreformen (s. 41—54); Einar Bergelmer, Om utfärdande av gravationsbevis (s. 55 — 63); E. Bgr, Anmälan av Gösta Eberstein: Om skatt på arv och gåva enligt svensk rätt (s. 64—76); Erik Schalling, Till frågan om frälseskatteräntornas innehåll (s. 77—100); Frågor för dagen (Processrättsreformen, De nya äktenskapslagarna, Jordregisterarbetet, Kritik och polemik; s. 101—112).
    Den nya äktenskapslagstiftningen har jämväl berörts av professor M. Pfannenstill i Kristendomen och vår tid (s. 3—7) samt i ett flertal artiklar i Svensk kyrkotidning.
    I Social tidskrift behandlar Fuldmægtig ved Arbejderforsikrings-Raadet Axel Birkmose »Den danske Invaliditets- og Alderdoms-Kommissions Betænkning» (s. 125—132) och Sekretær Gunnar Jahn de nya norska lagarna om arbetarskydd och arbetstvister (s. 166 —171; se härom jämväl Sociala meddelanden, s. 59—62). Vidare lämnas under rubriken »Kommunala hyresnämnder» (s. 153—160) en redogörelse för lagstiftning angående hyresreglering i Norge, Tyskland och Storbritannien. Av stort intresse är f. statsrådet Johan Castbergs redogörelse för »Barnelovene og mödreforsikringen i Norge»(s. 69—83), liksom pastor Hagb. Is bergs artikel om »Lagberedningens förslag till lag om barn utom äktenskap» (s. 56 — 68), i vilken särskild uppmärksamhet ägnas åt den omtvistade frågan om dessa barns arvsrätt efter fadern.
    Sistnämnda förslag har under året även varit föremål för redogörelser och bedömanden bl. a. i Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift (s. 1—9) av borgmästaren Jakob Pettersson, i Forum (s. 197—201) av hovrättsassessorn A. E. Rodhe, i Herta (s. 49-53, 72-79) av fru Ellen Tiselius, född Afzelius, samt i Rösträtt för kvinnor (n:r 3, 4 och 6) av jur. kand. Eva Andén. Vissa av sistnämnda förf. framställda anmärkningar mot lagförslaget bemötas av hovrättsrådet Karl Tiselius i samma tidskrift (n:r 7).
    I Svenska stadsförbundets tidskrift uppdrager fil. d:r Yngve Larsson under rubriken »De magistratslösa städernas organisationsproblem» (s. 1—13) några grundlinjer för lösning av den av K. M:t till Svenska stadsförbundet remitterade frågan om den kommunala och administrativa förvaltningens organisation i städer under landsrätt (numera av förf. kallade »häradsstäder»). Förf:s förslag går därpå ut, att i städer under landsrätt av någon betydenhet skulle tillsättas en kommunal borgmästare med juridisk kompetens, vilken skulle dels övertaga — förutom flertalet av den nuvarande magistratens kommunala och administrativa uppgifter — stadens ombudsmannaärenden samt protokollsföring och föredragning i drätselkammaren, dels vara polisföreståndare och ordförande i polisrådet m. m. — I samma tidskrift belyses lagförslaget angående vatten- och luftförorening i tvenne artiklar av Alarik Lagergréen och Ivar Wen dt (s. 13—20), och Helge Lindholm behandlar »Fastighetsredovisningen och mätningsväsendet i städerna» (s. 20—29).
    I Nautisk tidskrift har d:r Lage Stael von Holstein publicerat en artikel om »De svenska kustvattnens utsträckning» (s. 182—202), däri förf. kritiserar den svenska diplomatiens ståndpunkt att principiellt hävda fyramilsgränsen, men i praktiken godtaga tremilsgränsen. i stället för att — såsom förf. anser varit det riktiga — redan från början i allo godtaga denna senare.