Juridiska föreningen i Lund har vid sammanträde den 29 mars 1916 till styrelse utsett akademikamreraren jur. kand. Nils Hintze, ordf., e. o. hovrättsnotarien Åke Hassler, v. ordf., jur. stud. Georg Linse, sekr., samt jur. stud. Gustaf Lindström och Carl Henningson.
    Professor Einar Sjövall höll föredrag över ämnet »Rättsmedicinska synpunkter beträffande 22—25 §§ i 14 kap. strafflagen».

    Stockholms högskolas juridiska förening har, utöver den i förra häftet omnämnda sammankomsten den 15 febr. 1916, under den gångna delen av innevarande termin haft följande sammanträden: Den 8 mars och 17 april diskuterades rättsfall, refererade i N. J. A. 1915 not A 389 angående avkomst av fast egendom och samma årg. s. 500 om författarrätt. Föredrag hava hållits den 28 mars av hovrättsrådet Holdo Edling över lagberedningens förslag till lag om. barn utom äktenskap, den 3 maj av jur. dr Åke Holmbäck om 1686 års testamentsstadga och den 15 maj av amanuensen Olof Barklind om prof. Thyréns strafflagsförslag.
    Föreningens inspektor är professor Nils Alexanderson. Dess styrelse utgöres av e. o. hovrättsfiskalen Albert Ringius, ordf., jur. stud. A. M. Åström, v. ordf., jur. stud. H. O. Beckman, sekr., samt jur. stud. Sven Nyström och amanuensen Olof Barklind.

    Föreningen Sveriges stadsombudsmän och kommunalsekreterare bildades vid sammanträde den 2 sept. 1915 i Malmö. Till ledamöter av styrelsen utsågos stadsombudsmännen T. Petri, Göteborg, ordf., Nils af Ekenstam, Lund, v. ordf., G. Schlyter, Hälsingborg, sekr., drätselkamreraren L. Kleberg, Malmö, samt stadsombudsmannen Th. Öberg, Västerås. Föredrag höllos: av hr af Ekenstam angående riktlinjerna för föreningens verksamhet, av hr Schlyter angående skillnaden mellan svenskt och tyskt kommunal väsen samt om tyska kommunala befattningar, för vilka juridisk kompetens fordras, samt av hr Öberg angående stadsombudsmannainstitutionen i Sverige och dess utvecklingslinjer.
    Enligt beslut vid styrelsesammanträde i Malmö den 21 april 1916 skall föreningens årsmöte hållas i Stockholm den 15 och 16 september 1916, därvid bl. a. till behandling skall förekomma frågan om processreformens konsekvenser beträffande kommunalväsendet.

    Sveriges advokatsamfunds årsmöte hålles den 3 juni 1916 kl. 11 f. m. å Grand Hotell i Stockholm. Förutom vanliga förvaltningsärenden förekommer överläggning över ämnet: »Om tredskodom i modern process», som inledes avf. d. justitierådet Joh. Hellner. Det är avsett, att diskussionen över detta ämne skall kunna utsträckas att omfatta även övriga processreformen rörande

206 NOTISER.frågor, som behandlas i dr Hellners uppsats »Domstolsorganisationen och rättegången i tvistemål i första instans», intagen i första häftet av denna tidskrift. Såsom ytterligare ämne förekommer eventuellt: »Synpunkter i fråga om advokatväsendets ordnande i sammanhang med rättegångsreformen», inlett av advokaten H. Almstrand. Grundlinjer till inledningsföredragen komma att utdelas före mötet. — I samband med mötet anordnas gemensam middag å Hasselbacken.