Vid advokatsamfundets Stockholmsavdelnings sammanträde den 14 april 1916 lämnade advokaten Tjerneld ett referat av Højesteretsadvokaten Fr. Stang Lunds i Kristiania nyligen utkomna arbete »Sakførerogjerningen». Det intressanta arbetet, vilket återgiver tre vid universitetet i Kristiania hållna föreläsningar, torde komma att anmälas i något av de närmaste häftena av denna tidskrift.

    Professuren i civilrätt (familjerätt och sakrätt) samt internationell privaträtt vid Uppsala universitet. Samtliga sakkunniga hava nu avgivit utlåtanden angående de kvarstående sökandena till nämnda lediga professorsämbete, docenterna Ö. Undén, Lund, och H. Wikander, Uppsala. De sakkunniga — f. d. justitierådet Hj. Westring samt professorerna C. G. Björling, Lund, W. Chydenius, Hälsingfors, och B. Ekeberg, Stockholm — förklara docenten Undén kompetent. Alla tillerkänna honom även företräde framför medsökanden, professor Ekeberg dock efter tvekan. Docenten Wikander förklaras jämväl kompetent av hrr Westring, Chydenius och Ekeberg, medan professor Björling väl anser honom kompetent i civilrätt, men ej i internationell privaträtt.

    Utredning om särskild instansordning för vissa mål. Chefen för justitiedepartementet har den 12 maj 1916 förordnat hovrättsrådet i Kristianstad Axel Uno Strandberg och advokatfiskalen i kammarrätten Per GeorgWidén att biträda inom departementet vid fortsatt behandling av frågan om särskild instansordning för mål angående avlöningsförmåner och pension m. m.

    Utnämningar och förordnanden. K. m:t har den 5 maj 1916 till justitieråd utnämnt rådmannen i Göteborg jur. kand. Erik Vilhelm Molin.
    K. M:t har förordnat:
    den 7 april 1916 auditören jur. kand. Carl Ludvig Laurentius Hasselgren att under åren 1916—1920 vara vice krigsdomare samt vice auditören jur. kand. Olof Wœrn att tills vidare vara vice auditör i den särskilda krigsrätt, som jämlikt K. M:ts beslut den 17 dec. 1915 skall vara inrättad i Stockholm;
    samma dag till vice auditör vid regementskrigsrätterna vid Västernorrlands regemente och Norrlands trängkår e. o. notarien i Svea hovrätt Carl Sune Ernst Wrede Påhlman;
    den 14 april 1916 till vice auditör vid regementskrigsrätten vid Västerbottens regemente e. o. notarien i Svea hovrätt Karl Axel Vilhelm Kellgren;
    den 28 april 1916 till assessor i Göta hovrätt e. o. notarien jur. kand. Harald Waller; samt
    samma dag till vice auditör vid regementskrigsrätten vid Älfsborgs regemente e. o. notarien i Göta hovrätt jur. kand. Knut Enar Samuel Lilliebjörn.

    Dödsfall. Den 5 april 1916 avled i Ängelholm borgmästaren därstädes Cort Hjalmar Bergman. Född den 2 sept. 1838 i Fjälie i Malmöhus län, blev han 1858 student i Lund, där han avlade examen till rättegångsverkenden 28 maj 1861. Han utnämndes till v. häradshövding 1867 och till borgmästare i Ängelholm 1876.