NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

    Sv. förf. saml. nr 198. Lag d. 5 maj 1916 om ändrad lydelse av §§ 35 och 42 i förordningen d. 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet.
    Nr 200. K. F. d. 17 juni 1916 om anstånd med erläggande av vissa patentavgifter.
    Nr 201. K. K. d. 2 juni 1916 om ändring i vissa delar av förnyade nådiga förordningen d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 203. Lag d. 21 juni 1916 om skyldighet för vissa värnpliktiga att deltaga i kaderövning vid landstormen.
    Nr 204. Lag d. 17 juni 1916 om ändrad lydelse av 2, 3, 36 och 37 §§ i lagen d. 31 aug. 1907 ang. stadsplan och tomtindelning.
    Nr 205. Lag d. 17 juni 1916 om ändrad lydelse av § 7 i förordningen d. 16 nov. 1863 ang. allmänt kyrkomöte.
    Nr 206. Lag d. 17 juni 1916 om ändrad lydelse av 2 § 1:o i lagen d. 26maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
    Nr 208. K. K. d. 17 juni 1916 ang. tillstånd beträffande vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. (Jfr nr 334.)
    Nr 209. K. F. d. 17 juni 1916 om tonnageavgift.
    Nr 212. K. F. d. 17 juni 1916 om ersättning till tobaksgrossister och hos dem anställda personer med anledning av införandet av statsmonopol å tobakstillverkningen i riket. (Jfr nr 213, 214, 215.)
    Nr 216. K. F. d. 17 juni 1916 ang. villkoren för postbefordran av tidningar och andra periodiska skrifter.
    Nr 217. Lag d. 17 juni 1916 om ändrad lydelse av 13, 16 och 44 §§ i lagen om arbetarskydd d. 29 juni 1912.
    Nr 218. Lag d. 17 juni 1916 om utsträckt rätt att i visst arbete använda manliga minderåriga av viss ålder.
    Nr 219. K. K. d. 26 maj 1916 ang. resekostnads- och traktamentsersättning åt krigsfiskal.
    Nr 225. K. F. d. 27 juni 1916 om vissa ändringar i förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften. (Jfr K. F. s. d. nr 226.)
    Nr 231. Lag d. 17 juni 1916 om ändrad lydelse av 12 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. (Jfr nr 232.)
    Nr 233. Lag d. 9 juni 1916 innefattande tillägg till lagen om reglering av prästerskapets avlöning d. 9 dec. 1910.
    Nr 235. Lag d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete.
    Nr 236. Lag d. 17 juni 1916 om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § handelsbalken.
    Nr 237. Lag d. 17 juni 1916 om ändrad lydelse av 14 § i lagen d. 27 juni 1902 innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.
    Nr 238. Lag d. 17 juni 1916 ang. tillämpning med avseende å elektrisk järnväg av bestämmelserna i lagen d. 12 mars 1886 ang. ansvarighet förskada i följd av järnvägsdrift.
    Nr 256. Lag d. 17 juni 1916 om ändrad lydelse av 8 § i lagen ang. sparbanker d. 29 juli 1892.
    Nr 257. Lag d. 17 juni 1916 om ändrad lydelse av sista stycket i övergångsbestämmelserna till lagen d. 16 okt. 1914 om tillsyn å fartyg.

352 ÖVERSIKTER.    Nr 258. Lag d. 17 juni 1916 om ändrad lydelse av 2 § i lagen d. 18 sept. 1903 ang. tillsyn å vissa penninginrättningar, som driva sin rörelse utan av Konungen stadfäst reglemente.
    Nr 260. K. F. d. 30 juni 1916 om krigskonjunkturskatt. (Jfr ff. nr.)
    Nr 270. Lag d. 8 juli 1916 om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter. (Jfr nr 271 och 328.)
    Nr 272. Lag d. 8 juli 1916 om utsträckt tillämpning av lagen d. 6 mars 1916 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av svenskt fartyg eller andel däri samt mot tidsbefraktning av fartyg.
    Nr 273. K. F. d. 8 juli 1916 ang. förbud i vissa fall mot avtal om nyttjanderätt åt utlänning till svenskt fartyg. (Jfr nr 274.)
    Nr 278. K. K. d. 14 juli 1916 ang. förbud mot lufttrafik över svenskt område.
    Nr 289. Lag d. 8 juli 1916 om ändrad lydelse av 5 och 6 §§ i lagen d.11 okt. 1907 ang. civila tjänstinnehavares rätt till pension.
    Nr 292. K. F. d. 8 juli 1916 ang. riksbankens fritagande under viss tid från skyldigheten att inlösa guld i plants etc.
    Nr 297. K. F. den 30 juni 1916 om ändrad lydelse av vissa delar av förordningen d. 6 aug. 1894 ang. mantalsskrivning.
    Nr 298. Lag d. 11 juli 1916 om ändring i vissa delar av lagen d. 24 maj 1895 angående skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov. (Jfr nr 299, 300 och 301.)
    Nr 302. K. F. d. 11 juli 1916 med närmare bestämmelser för verkställighet av lagen d. 9 juni 1916 om förfogande över viss egendom vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden.
    Nr 304. K. K. d. 17 juni 1916 om tiden för ikraftträdandet av lagen om behandling av alkoholister och av lagen om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål enligt förstnämnda lag. (Jfr nr 305—311.)
    Nr 312. Lag d. 30 juni 1916 ang. ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik. (Se Sv. J. T. s. 189.)
    Nr 313. Lag d. 30 juni 1916 om ändrad lydelse av 2 § 14:o) i lagen d. 26maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
    Nr 314. Lag d. 30 juni 1916 om ändrad lydelse av 11 kap. 15 § strafflagen.
    Nr 315. K. F. d. 30 juni 1916 om automobiltrafik. (Jfr nr 316.)
    Nr 317. Lag d. 30 juni 1916 ang. ändrad lydelse av 4 och 9 §§ i lagen d. 24 juli 1903 om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket.
    Nr 323. K. K. d. 30 juni 1916 ang. ändrad lydelse av 9 § i förnyade fiskeristadgan d. 17 okt. 1900.
    Nr 325. K. K. d. 17 juni 1916 ang. allmänna villkor och bestämmelser för användningen av anslaget till rättshjälp åt vissa åbor etc.
    Nr 326. K. F. d. 25 juli 1916 om ändrad lydelse av 24 § i förordningen d. 9 juni 1905 angående försäljning av vin och öl.
    Nr 327. K. K. d. 28 juli 1916 ang. skyldighet för rikets domstolar att till länens lantmäterikontor insända utslag i gränstvister.
    Nr 337. Lag d. 30 juni 1916 om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ i lagen d. 4 juli 1910 ang. rätt till pension för tjänstemän vid statens järnvägar.
    Nr 338. K. K. d. 3 juli 1916 ang. sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samtämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden.
    Nr 345. K. skrivelse d. 28 juli 1916 ang. ändrad tingslagsindelning i Norra Roslags domsaga m. m. — Nr 346. K. K. s. d. ang. sammanträdesturerna i Norra Roslags domsaga.
    Nr 356. K. K. d. 23 aug. 1916 ang. ändrad lydelse av 3 § nåd. förordningen d. 3 mars 1916 om straff för olovlig varuutförsel m. m.
    Ang. bestämmelser, att viss personal skall lyda under vissa krigsrätter, se nr 330, 347.