Brandförsäkring. (D. H.; U. f. R. 1916:586, D. J. T. 1916:219). A. som ägde ⅓ av aktierna i ett bolag, var medlem av dess styrelse och föreståndare för en dess fabrik i Jylland, förorsakade genom oaktsamhet en brand, som ödelade fabriken, och blev härför ådömd böter jämlikt gällande "Brandpolitilov". Enligt bestämmelser, som gällde för försäkring av fabriken, skulle brandskada, förorsakad genom oaktsamhet av försäkringstagaren, ej ersättas av försäkringsgivaren. Med åberopande härav vägrade försäkringsgivaren att i anledning av branden utgiva den tredjedel av försäkringssumman, som kunde anses belöpa å A:s andel i bolaget. Han förpliktades emellertid utgiva jämväl sagda tredjedel, och anfördes i motiven till domen, att den, som orsakat branden, ej kunde anses såsom bolagets verkställande direktör samt att berörda bestämmelses ordalydelse avsåge oaktsamhet från försäkringstagaren själv.

    Krigstidstillägg till sjömanshyra. (S. o. H.; U. f. R. 1916:501). I avtal mellan ett eldarefackförbund och en rederiförening tillerkändes eldarna visst krigstidstillägg att utgå bl. a. vid resa å Medelhavet från det Gibraltar passerades på ingående till dess Gibraltar återpasserades på utgående. Sedan ett fartyg efter passerandet av Gibraltar ankommit till Marseille, förhyrdes därå enligt detta avtal en eldare, som emellertid ej kom att med fartyget göra någon resa, enär detta kort efter hans förhyrande blev beslagtaget. För den tid eldaren sålunda varit i tjänst, därunder han delvis varit ombord å fartyget och delvis varit av rederiet inkvarterad i land, ansågs han berättigad till krigstidstillägg.
    Jfr denna tidskrift s. 173.
 

B. H.