Fråga om tingslagsreglering. Justitieombudsmannen V. Petrén hemställde i skrivelse d. 15 nov. 1915, att K. M:t måtte taga under övervägande, huruvida Västra Hälsinglands domsagas båda tingslag, av vilka det ena utgöres av Ljusdals tingslag med tingsställe i Ljusdal och det andra av Arbrå och Järvsö tingslag med tingsställe i Järvsö, kunde varda förenade till ett tingslag med tingsställe i Ljusdal.
    Samtliga tingslagsbor motsatte sig framställningen. De förmenade, att med sammanträden så tätt inpå varandra domhavanden icke skulle medhinna målens utredning, varför målen troligen komme att uppskjutas icke till nästa sammanträde utan till det därpå följande. Genom sammanslagning vunnes därför ej någon snabbare rättsskipning.
    Häradsrätterna och den t. f. domhavanden uttalade sig jämväl emot den ifrågasatta sammanslagningen, huvudsakligen enär det befarades, att arbetsmängden i den nu redan svårskötta domsagan skulle bliva häradshövdingen övermäktig. K. M:ts befallningshavande tillstyrkte dock sammanslagningen av tingslagen.
    Svea hovrätt fann t. f. domhavandens och häradsrätternas betänkligheter icke sakna grund, men då sammanslagningen i andra avseenden vore ägnad att medföra lättnader i arbetet, ansåg hovrätten nämnda betänkligheter icke böra utgöra hinder för en anordning, som i övrigt måste vara från rättsvårdens synpunkt fördelaktig, varför hovrätten tillstyrkte framställningen.
    Genom beslut d. 13 okt. 1916 lämnade K. M:t framställningen utan bifall.

    Lagrådets sammansättning 1917—1918. Till ledamöter i lagrådet för åren 1917 och 1918 hava utsetts, av högsta domstolen justitieråden E. Gullstrand, P. von Seth och B. Wedberg samt av regeringsrätten regeringsrådet E. Planting-Gyllenbåga.

    Strafflagskommissionen. K. M:t har d. 8 sept. 1916, med utsträckning av det överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen V. Almquist d. 10 mars 1916 meddelade förordnandet att vara ledamot i strafflagskommissionen vid behandling av frågor om straffens arter, straffs verkställighet och villkorlig frigivning, förordnat Almquist att vara ledamot i kommissionen vid behandling av samtliga till strafflagstiftningens allmänna del hörande frågor.

    Den norrländska vanhävdslagstiftningen. På grund av K. M:ts bemyndigande d. 13 okt. 1916 har justitieministern tillkallat häradshövdingen N. Wihlborg att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet med verkställande av en undersökning rörande verkningarna av gällande lagstiftning till förekommande av vanhävd av viss jord i Norrland och Dalarne samt utarbetande av därav föranledda förslag.

    Åtgärder för beredande av lättnad i riksdagens arbete. K. M:thar d. 13 okt. 1916 uppdragit åt en kommitté att utarbeta förslag till åtgärder för beredande av lättnad i riksdagens arbete ävensom förordnat till kommitténs ordförande ledamoten av riksdagens första kammare fabriksidkaren C. J. G. Swartz samt till ledamöter i samma kommitté ledamöterna av riksdagens första kammare riksarkivarien S. Clason och förlikningsmannen K. G. Karlsson, ledamöterna av riksdagens andra kammare professorn N. Edén, lantbrukarne S.

NOTISER. 457Linders i Nevitshög och Per Nilsson i Bonarp samt folkskolläraren V. Rydén, ävensom expeditionschefen O. Arsell, t. f. landshövdingen W. Murray och sekreteraren hos riksdagens andra kammare P. Cronwall, den sistnämnde tilllika kommitténs sekreterare.