UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgifven af juridiska föreningen i Finland har av sin 52:a årgång — 1916 — utsänt första och andra häftet, ett dubbelhäfte. Inlett med en adress till professor emenitus Robert Hermanson på hans 70-årsdag från juridiska föreningens centralbestyrelse, innehåller häftet vidare bland bidrag av intresse för svenska läsare ett föredrag av prof. O. Hj. Granfelt överämnet »Processuella nyheter, särskilt i Sverige» (s. 57—73). Förf. redogör här bl. a. för 1914 års lagändring i fråga om kontumacialförfarandet och 1915 årslagstiftning rörande fullföljd av talan mot hovrätts utslag. Bland juridiska föreningens i häftet refererade förhandlingar över de allmänna överläggningsämnena för 1913 må nämnas sista ämnet: »Får part, som tappat sak i underrätt men vunnit i hovrätt, tilläggas ersättning för rättegångskostnaden ej blott i underrätten utan ock i hovrätten?» (S. 99—105.) Frågan besvarades i allmänhet jakande. Slutligen lämnas (s. 106—112) en förteckning över alla förslag och betänkanden, som av finska lagberedningen utarbetats under åren 1886—1914, med vilket sistnämnda år beredningen avslutat sin verksamhet.

70 LITTERATUR.    Norsk Retstidende, som utgives av Den norske sagførerforening med højesteretsadvokaten Jens Michael Lund som redaktör, ingår med 1916 i sin 81:a årgång. Av de 14 första häftenas innehåll — från rättsfallsreferaten bortses i dessa översikter — må följande artiklar anmärkas. Joh:s Jantzen inleder med en artikel om »Beskatning av gevinst ved salg av skib» (s. 49 — 58) ett flertal bidrag i detta och närbesläktade ämnen. Overretssagfører Adler Vogt anmäler G. Hallager: Norges Høiesteret 1815—1915, första bandet 1815—1863,vilket arbete till väsentlig del utgör en framställning av processordningen i høiesteret under olika skeden (s. 40—48). Høiesteretsassessor Arne Vogt meddelar en översikt av norsk lagstiftning under 1915 (s. 58—71). Av särskilt intresse äro ändringarna i rätten att fullfölja talan till høiesteret, bland dem höjningen av appellvärdet från 1,000 till 2,000 kronor. Professor Oskar Jæger behandlar slutligen frågan: »Efter hvilken kurs skal avregning ske mellem norske kjøbere og sælgere, naar prisen er fastsat i utenlandske penge?» (S. 129—148.) Förf. vänder sig mot den ståndpunkt, professor Fredrik Stang i en tidigareartikel i samma ämne (årg. 1915 sid. 801) intagit.
    Ugeskrift for Retsvœsen (København), vars litterära avdelning redigeras av professor H. Munch-Petersen, innehåller i de 12 första häftena för innevarande år bl. a. följande: »Dispositionsmaksimen i Processen» av prof. H. Munch-Petersen (sid. 9—10), »Strafferetlige Forældelsesdomme» av overretsassessor Egmont Andersen (sid. 17—25), »Sindsyges Myndighed i formueretlig Henseende» av overretssagfører Skjold Tang (sid. 49—61) och »Om Paternitetsspørgsmaalet» av prof. Leopold Meyer (sid. 81—89). Cand. jur. K. Sindballe recenserar H. Munch-Petersen: Læren om Tvangsfuldbyrdelse (sid.10—14), overretssagfører Karsten Meyer ett arbete av Arthur K. Kuhn: Grundzüge des Englisch-Amerikanischen Privat- und Prozessrechts, besondersim Vergleiche mit den Systemen des europäischen Kontinents (sid. 46—47) och prof. Knud Berlin Tvåkammarsystemet i belysning av den danska författningsrevisionen 1912—1915 av Sigfrid Wallengren (Lund 1915, 155 s.). — Förutom »Domssamlingen» innehåller U. f. R. från och med 1915 en ny tredje avdelning, »Dansk Lovsamling», redigerad av assessor O. Krabbe,med egen paginering och praktiska register.
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet har med innevarande år påbörjat sin fjärde årgång. Tidskriften redigeras från Danmark av kriminalretsassessor Olaf Haack och overretsassessor Eyvind Olrik, från Norge av lagmand Olaf Salomonsen och professor Jon Skeie samt från Sverige av överdirektör ViktorAlmquist och professor Nils Stjernberg. Dess första häfte innehåller bl. a. ett inlägg av overretsassessor C. Meyer, »Bør Fosterfordrivelse straffes? »(s. 1—7), riktat mot en uppsats av politifuldmægtig C. Hartman i föregående årgång, vari den sistnämnde energiskt gjort sig till målsman för de i nutiden från flera håll framförda kraven på straffrihet för fosterfördrivning såsom sådan. Prof. Munch-Petersen anmäler O. Hj. Granfelt: Sammandrag av föreläsningar i straffprocessrätt. O. Haack redogör ingående för innehållet i 36:e bandet av Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Det tomrum i den bibliografiska litteraturen, som uppstått därigenom, att Tidsskrift for Retsvidenskab av utrymmesskäl upphört med sina årsöversikter överutländsk juridisk litteratur, har beträffande straffrätten och närstående discipliner — straffprocess, fängelseväsen, kriminalpolitik m. m. — fyllts däri-

LITTERATUR. 71genom, att N. T. f. Str. med den i förevarande häfte intagna »Oversigt overfremmed strafferetlig Litteratur 1913 og 1914» av departementschef statsraadssekretær Frantz Dahl fortsatt offentliggörandet av dylika litteraturförteckningar på det område, varåt tidskriften är ägnad.

 

    Juridisk Tidsskrift utgives sedan 1915 i Köpenhamn under redaktion av E. Oldenburg, G. Cohn och N. Cohn med 12 häften årligen. Tidskriftens andra årgång inledes med en artikel av overretsassessor C. Baerentsen om »Anstandspraxis» (s. 1—7), däri förf. med anledning av ett förelupet fall till behandling upptar frågan, om domstol kan vägra begärt uppskov i ett mål, fastän båda parterna enats härom. I andra häftet fortsättes behandlingen av samma ämne (s. 41—49). Politilæge Søren Hansen har två artiklar om »Retten og Racehygiejnen» (s. 8—23 och 66 - 81). och N. Cohn publicerar under »Retshistoriske Studier» en första artikel om »De gammelnorske Hjemrygtesvidner» (s. 50—65).— Tidskriften har med innevarande årgång, samtidigt med att den hittills under titeln »Kongeriget Danmarks Love» utgivna lagsamlingen upphört att utkomma, börjat utgivandet av en »Lovsamling» såsom bilaga till tidskriften.