UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgifven af juridiska föreningen i Finland 1916, 3:e—6:e hft, innehåller förutom redogörelser för juridiska föreningens förhandlingar bl. a. följande svenskspråkiga artiklar: O. Hj. Granfelt, Processrätt (s. 123—133), utgörande en anmälan av nyutkommen svensk processrättslig litteratur; K. G. Id man, Förslaget till Spetsbergens framtida organisation II (s. 240—243); R. A. Wrede, I frågan om äganderätten till strömfall (s. 305—321), i anledning av JULIAN SERLACHIUS: Kommentar till lagen om vattenrätten; Finländsk juridisk litteratur 1915 (s. 372—383). — Av 53:e årg., 1917, har hft 1—2 utkommit, innehållande referat från juridiska föreningens årsmöte d. 18 dec. 1916, föreningens förhandlingar över de allmänna överläggningsämnena för år 1915 samt redogörelse för föreningens för år 1917 godkända allmänna överläggningsämnen.
    Tidsskrift for Retsvidenskab 1916, 4:e hft, inledes med en uppsats av justitierådet Wilhelm Sjögren om »Domaremakt och rättsutveckling» (s. 325—373). Professor Gösta Eberstein har härefter i en uppsats »Om den litterära

 

1 Sedan ovanstående skrivits, har även Högsta domstolen tagit ställning till det diskuterade spörsmålet. Genom utslag d. 13 febr. 1917 hava domstolens flesta ledamöter (Just. R:n Bohman, Thomasson, Berglöf och frih. Leijonhufvud) frikallat församlingen från byggnadsskyldigheten i fråga, »enär den omständigheten att jämlikt 64 § i ecklesiastika boställsordningen vid ifrågavarande syn församlingen varit att anse såsom tillträdare av lönebostället icke innebure skyldighet för församlingen att ansvara för omförmälta av boställsordningens inträdande tillämpning föranledda nybyggnadskostnad, samt ej heller annan laga bestämmelse angående sådan skyldighet förelåge.» Just. R. von Seth var skiljaktig, men grundade sin motsatta uppfattning icke på enskilda stadganden i boställsordningen, utan på dennas allmänna syfte.

140 LITTERATUR.äganderättens objekt enligt gällande svensk rätt» (s. 374—394) i huvudsak återgivit en av honom vid Stockholms högskola över detta ämne hållen provföreläsning. Häftet avslutas med »Nordisk Litteraturfortegnelse 1915» av departementschef Frantz Dahl och t. f. revisionssekreterare A. E. Rodhe (s. 395—476).
    Norsk Retstidende 1916, nr 68—84, innehåller — förutom domsreferat —bl. a. följande: højesteretsassessor Arne Vogt, Norsk lovgivning i 1916 (s.1073—87); professor Oskar Jæger, Pengeforpligtelsens indhold, naar betalingen er fastsat i utenlandske penge (s. 1169—1214); professor Fredrik Stang, Svar til professor Jæger (s. 1281—1305).
    Ugeskrift for Retsvæsen 1916, nr 46—53, och 1917, nr 1—10, innehåller i»Den litterære Afdeling» bl. a. följande: Karsten Meyer, Aktionærer og Kreditorer (s. 225—227); P. Herschend, Anm. av C. C. HEILESEN: Den danske Næringsret i Hovedtræk (s. 229—231); V. Buhl, Om Reglerne for Beskatning af Aktieudbytte (s. 241—250); N. H. Bache, Høiesterets-Reformer (s. 251—253); Vinding Kruse, Om § 5 i Lov om Formueforholdet mellem Aegtefæller af7. April 1899 (s. 257—267 samt 1917 s. 33—51); Esbern Trolle, Offentlig Votering (s. 267—269); M.-P., Anm. av MICHAEL HANSSON: Kunsten at dømme (s. 269—271); Charles V. Nielsen, Afbetalingshandler (1917 s. 57—60); K. Rafn, Om Indkomstbeskatning af Friaktier (s. 60—64); Karsten Meyer, Fra engelsk Retspraxis (s. 64—67); H. Munch-Petersen, Loven om Voldgift i Handeler med Husdyr (s. 73—74); Henry Ussing, Aegtepagts Gyldighed mod Trediemand (s. 75—90) jämte ytterligare tvenne artiklar i anledning av prof. Krusesuppsats av V. Byrdal och John Bulmer (s. 90—94) samt prof. Kruses svar(s. 95—101).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1916, 4:e hft: Lage Staël von Holstein, Bestraffningsrätten »inom och utom riket» (s. 279—288); Eyvind Olrik, Endnu lidt om Fosterfordrivelses Strafbarhed (s. 288—304); Jacob Linders,Behandlingen av minderåriga förbrytare i Sverige (s. 305—323); Eyvind Olrik, Nekrolog över Professor Knud Pontoppidan (s. 324—327); Frantz Dahl, Oversigt over fremmed strafferetlig Litteratur 1915 (s. 328—345); Lovgivning, Fra fremmede Tidsskrifter, Mindre Meddelelser. — 1917, 1:a hft: Nils Stjernberg, Konkurrensspörsmålen i det föreliggande svenska strafflagsutkastet (s. 1—16); Edvin Alten, Revisionen av den norske løsgjængerlov (s. 17—33); Jacob Linders, Den svenska lagstiftningen om alkoholistvård (s. 34—55); Eyvind Olrik, Nekrolog över Overretsassessor C. E. Cold (s. 56—57); Strafflagsreformen inför Svenska Kriminalistföreningen (s. 58 — 78, avtryck ur Sv. J.T.); Fængselsvæsen, Litteratur m. m.
    Juridisk Tidsskrift, København, 1916, nr 10—12: Sv. Trier, Den ny Lovom Arbejderes Ulykkesforsikring (s. 417—436); Bidrag til Statsborgerretten
    II—III (s. 437—445, 465—486); Retsavgørelser, Blandede Meddelelser. — Tidskriftens 3:e årg., 1917, innehåller i nr 1—2 följande artiklar: P. Herschend, Det nye Lovforslag om Aktieselskaber (s. 1—9); N. Cohn, Privates Rettigheder over Offentlige Veje (s. 10—23, 57—66); Edw. Mortensen, Bemærkninger om Akceptens Betydning efter dansk og engelsk Retsopfattelse (s. 24—31); H.Federspiel, Krigen og den industrielle Ejendomsret (s. 41—56); E. Kühl,Oversigt over kriminelle Domme (s. 67—71).