Juridisk Forening i København har i denne Sæson haft en Række interessante Møder. Bland andet har Docent Östen Undén fra Lund talt om »kollektive Aftaler» og Professor Jul. Lassen om »kunstig Kreditorbegunstigelse». I dette Foredrag fremdrog Prof. Lassen en Række aktuelle Problemer; Resultatet af hans Undersøgelser vil i øvrigt i en nær Fremtid blive den skandinaviske juridiske Verden tilgængeligt, nemlig i en Afhandling i Tidsskrift for Retsvidenskab.
    Juridisk Forening er den betydeligste af de danske Jurist-Foreninger. Den er stiftet i 1881 og dens Formand er det juridiske Fakultets Nestor, Professor Jul. Lassen. Foreningen optager Jurister af enhver Profession, Universitetslærere, Dommere, Sagførere etc., og tæller 3—400 medlemmer, hvoriblandt en stor Del af vore mest fremragende Jurister. Der afholdes i Vinterhalvaaretv elbesøgte maanedlige Møder oftest med Foredrag og Diskussion om Spørgsmaal af teoretisk eller praktisk Art fra alle Grene af Retsvidenskaben.
    Ved Siden af den og »den danske Sagførerforening», der er omtalt i Svensk Juristtidning 1916 S. 454, er den vigtigste Forening af juridisk Art »Dansk Kriminalistforening», der er stiftet i 1899 og danner et Led af den internationale Kriminalistforening. Dens Møder er ikke saa regelmæssige; til Gengældhar den til Tider udrettet et betydeligt Arbejde, saaledes for ikke længe siden i Anledning af Straffelovskommissionens Betænkning. Dens Formand er Professor C. Torp, der i disse Dage har afsluttet det ham af Regeringen betroede Arbejde at revidere Straffelovskommissionens Lovudkast. H. U.

 

    Juridiska fakulteten i Helsingfors. Vid fakulteten finnas följande 8 ordinarie professorer: i Finlands civilrätt J. W. Chydenius, i romersk och internationell privaträtt samt juridisk encyklopedi F. W. Ekström, i straffrätt K. A. Serlachius, i processrätt O. Hj. Granfelt, i ekonomisk rätt K. A. Moring, i statsrätt och folkrätt vakant (senaste innehavare R. Erich), i förvaltningsrätt K. J. Ståhlberg och i rysk statsrätt och rysk rättshistoria S. von Korff. Dessutom finnas vid fakulteten en extra ordinarie professor i rättshistoria, E. Estlander, samt 4 ordinarie adjunkter, nämligen i allmän lagfarenhet och juridisk encyklopedi A. W. Gadolin, i örvaltningsrätt O. Talas, i nationalekonomi, finanslära och statistik K. S. Willgren och i finskt lagspråk H. Helminen. Följande docenter utöva lärareverksamhet vid fakulteten: H. Renvall (nationalekonomi och statistik), A. Tulenheimo (straffrätt), K. Ignatius (straffrätt och straffprocessrätt) och K. G. Idman (folkrätt). Till docent i processrätt är föreslagen B. Sjöström.

 

    Juridiska fakulteten i Kristiania. Universitetet i Kristiania har f. n.13 lärare inom den juridiska fakulteten. Under fakulteten höra följande två

168 NOTISER.examina: juridisk ämbetsexamen och statsekonomisk examen. Av fakultetenslärare äro 9 professorer, därav 7 ordinarie och 2 extraordinarie, 1 docent, 2 universitetsstipendiater och 1 praktisk biträdande lärare i straff- och processrätt.
    Vad angår ämnenas fördelning mellan professorerna, framgår det i regeln av budgetsförslagen angående ifrågavarande ämbetens upprättande, vilka discipliner innehavaren skall företräda, utan att dock detta i allmänhet kommer till uttryck i själva utnämningen. Det är sålunda till en viss grad överlåtet till fakultetens medlemmar att fördela ämnena sig emellan. F. n. fördelas ämnena sålunda: romersk rätt M. Ingstad; statsförfattningsrätt och statsekonomi för jurister Bredo Morgenstierne; privaträttens allmänna del, bolagsrätt och sjörätt Oskar Platou; obligationsrätten Fredrik Stang; rättshistoria, familje och personrätt A. Taranger, e. o. prof.; socialekonomi, finans- och bankvetenskap för statsekonomer Oskar Jæger; internationell privaträtt, folkrätt och sakrätt N. Gjelsvik, e. o. prof.; straff- och processrätt Jon Skeie samt statistik för statsekonomer N. Rygg (f. n. tjänstledig såsom konstituerad direktör för Det Statistiske Centralbyraa; hans undervisning upprätthålles av två vikarier).
    Docenten — Mikael H. Lie — har skyldighet att föredraga norsk rätt samt att deltaga i examinationen enligt det akademiska kollegiets närmare bestämmande. Universitetsstipendiaterna anställas av kollegiet för ett år i sänder, i allmänhet med rätt att erhålla stipendiet förnyat i fem år. F. n. finnas en stipendiat i folkrätt och handelspolitik, Arnold Ræstad, och en i socialekonomi, Wilhelm Keilhau. Den praktiske biträdande läraren i straff- och processrätt — f. n. konst. statsadvokat Carl Hartmann — anställes för tre år.