NOTISER. 171    Skifteslagstiftningen. Häradshövdingen i Medelpads östra domsaga Carl Emanuel Bengtsson och assessorn i Svea hovrätt Bertil Wieselgren havad. 23 febr. 1917 tillkallats att inom justitiedepartementet biträda vid fortsatt behandling av frågan om revision av skiftesstadgan och därmed sammanhängande författningar.

 

    Dödsfall. Den 24 febr. 1917 avled i Sölvesborg advokaten Otto Bagge. Född i  Stockholm d. 23 juli 1865 avlade han mogenhetsex. därstädes d. 21 maj 1883 och examen till rättegångsverken i Lund d. 29 jan. 1892. Praktiserande advokat i Sölvesborg sedan okt. 1898, blev han ledamot av Sveriges advokatsamfund 1900 och auditör i Karlskrona grenadjärregemente d. 11 sept. 1909. Sedan 1907 var han ordförande i Sölvesborgs stadsfullmäktige.
    Den 7 mars 1917 avled i Stockholm f. d. hovrättsrådet Erik August Törnqvist. T. föddes i Strängnäs d. 10 mars 1830, blev student i Uppsala d. 30 maj 1848, avlade ex. till rättegångsverken därstädes d. 18 maj 1854, utnämndes till vice häradshövding d. 28 sept. 1858, till fiskal i Svea hovrätt d. 30 april 1861, till assessor d. 15 dec. 1863 och till hovrättsråd d. 29 nov. 1872.
    Den 10 mars 1917 avled i Hellerup vid København advokaten Gustaf Angelo Broomé. B. föddes i Lund d. 6 maj 1858 och avlade där mogenhetsexamen d. 28 maj 1877. Jur. utr. kand. i Lund d. 26 april 1884, blev B. jur.lic. d. 17 maj 1899 och juris doktor d. 31 i samma månad. Såsom docent i processrätt vid Lunds univ. 1888—99 förestod B. e. o. professuren i romerskrätt och rättshistoria 1891—1895 och professuren i processrätt 1894—1897. Praktiserande svensk advokat i Köpenhamn sedan 1898, blev B. ledamot av Sveriges advokatsamfund 1900. Av trycket har B. utgivit: Studier i konkursrätt, särskilt med avseende på svensk rätt, Lund 1888.
    Den 14 mars 1917 avled i Stockholm advokaten Ossian Wallin. Född iA lmunge, Stockholms län, d. 20 juli 1839, blev W. student i Uppsala i maj 1859 och avlade därstädes ex. till rättegångsverken i maj 1862. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt och Svea hovrätt började W. advokatverksamhet i Stockholm hösten 1875 och var under åren 1893—1911 delägare i firman O. Wallins advokatbyrå. Av Sveriges advokatsamfund var W. medlem sedan förbundets konstituerande 1887; styrelseledamot 1887—92. 1884—87 deltog W. i förstärkta lagberedningens arbete.
    Den 19 mars 1917 avled i Stockholm advokaten Karl Anton Hugo Norman. Född i Stockholm d. 12 nov. 1862, avlade N. mogenhetsex. därstädes d. 19 maj 1880 och examen till rättegångsverken i Uppsala d. 12 dec. 1888. Till vice häradshövding utnämndes N. d. 1 okt. 1891. Sedan 1893 anställd å O.Wallins advokatbyrå i Stockholm, i vilken han senare ingick som delägare, blevN. ledamot av Sveriges advokatsamfund 1894.

 

    Avsked. K. M:t har d. 26 jan. 1917 beviljat borgmästaren i Nyköping Carl Edvard Wellander nådigt avsked från och med d. 4 febr. 1917.

 

    Utnämningar och förordnanden. K. M:t har utnämnt:
    d. 16 febr. 1917 till hovrättsråd i Svea hovrätt fiskalen och assessorn i hovrätten jur. och fil. kand. Gustaf Alfred Casimir Lindwall;
    s. d. till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fiskalen och assessorn i hovrätten konstituerade revisionssekreteraren Sigurd Magnus Nyrén;
    d. 23 febr. 1917 till hovrättsråd i Göta hovrätt fiskalen och assessorn i hovrätten Torsten Karl Victor Nothin;
    d. 27 febr. 1917 till hovrättsråd i Svea hovrätt andre ledamoten å justitiedepartementets avdelning för lagärenden assessorn och fiskalen i hovrätten jur.kand. Gustaf Ernst Grefberg;
    d. 9 mars 1917 till kansliråd i Kungl. Maj:ts kansli kanslisekreteraren i justitiedepartementet Per Erik Hjalmar Ölander;
    s. d. till hovrättsråd i Svea hovrätt assessorn och fiskalen i hovrätten friherre Arvid Otto Joachim Staël von Holstein.

172 NOTISER    K. M:t har förordnat:
    d. 9 febr. 1917 professorn vid Uppsala universitet vice krigsdomaren Folke Gustaf Petersson Wetter att till utgången av år 1921 vara krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Upplands infanteriregemente, Upplands artilleriregemente och Västmanlands trängkår samt auditören John Fredrik Åström att till utgången av år 1921 vara vice krigsdomare i samma regementskrigsrätter;
    d. 23 febr. 1917 till auditör vid regementskrigsrätten vid Svea Livgardeauditören vid regementskrigsrätten vid Göta Livgarde Arndt Edward Grape;
    d. 23 mars 1917 till assessor i Göta hovrätt e. o. notarien jur. kand. Alfred Emil Fredrik Sandström.
    Lagutskottet har vid 1917 års riksdag erhållit följande sammansättning:
Ordförande:
    Presidenten G. A. Petersson i Lidingö villastad (11 kamm.; lantmanna- och borgarepartiet).
Vice ordförande:
    Borgmästaren C. A. Lindhagen i Sthlm (II kamm.; socialdemokratiska gruppen).
Övriga ledamöter:
    Vice häradshövdingen L. E. Gezelius i Falun (I kamm.; nationella partiet).
    Redaktören A. Stärner i Köping (I kamm.; liberala samlingspartiet).
    Majoren K. Larsson å Borgviks bruk (I kamm.; nat.)
    Häradshövdingen A. H. G. Rogberg i Ånäset (I kamm.; nat.).
    Professorn N. E. Alexanderson i Stockholm (I kamm.; lib.).
    Landssekreteraren greve J. W. Spens i Jönköping (I kamm.; nat.).
    Överinspektören D. A. Petrén i Stockholm (I kamm.; soc.).
    Rådmannen P. A. Dahl i Kristianstad (I kamm.; nat.).
    Landshövdingen P. A. V. Schotte i Umeå (II kamm.; lib.).
    Landsorganisationens ordförande A. H. Lindqvist i Stockholm (II kamm.; soc.).
    Lantbrukaren D. H. Pettersson i Bjälbo (II kamm.; lantm.).
    Redaktören Sven Persson i Norrköping (II kamm.; soc.).
    Egendomsägaren A. P. Gustafsson i Örebro (II kamm.; lantm.).
    Jordbrukaren K. R. Karlsson i Fjäl (II kamm.; lib.).
Suppleanter :
    Regementspastorn P. V. Olsson i Kalmar (I kamm.; nat.).
    Lantbrukaren L. Olsson i Hov (I kamm.; lib.).
    Vice häradshövdingen A. H. von Sydow i Stockholm (I kamm.; nat.).
    Maskiningenjören L. T. Köhlin i Åmål (I kamm.; nat.).
    Ombudsmannen A. Hult i Kolbäck (I kamm.; lib.).
    Rådmannen C. G. Tisell i Örebro (I kamm.; nat.).
    Lantbrukaren J. Permansson i Erikslund (I kamm.; nat.).
    Komministern E. A. Klefbeck i Stockholm (I kamm.; soc.).
    Grosshandlaren G. A. Eliasson i Osby (I kamm.; lib.).
    F. d. direktören C. F. M. Fant i Södertälje (I kamm.; nat.).
    Arbetaren K. A. O. Borg i Harnäs (II kamm.; soc.).
    Borgmästaren J. O. Holmdahl i Karlskrona (II kamm.; lantm.).
    Borgmästaren J. G. Pettersson i Södertälje (II kamm.; lib.).
    Redaktören C. E. Svensson i Eskilstuna (II kamm.; soc.).
    Hemmansägaren J. Zelahn i Tuna (II kamm.; lantm.).
    Järnarbetaren E. I. Lindley i Söderhamn (II kamm.; soc.).
    Lantbrukaren J. Rehn i Hissjö (II kamm.; lib.).
    Lantbrukaren C. Lorentzon i Ledet (II kamm.; lantm.).
    Glassliparen A. A. Lindqvist i Kosta (II kamm.; soc.).
    Kyrkoherden P. M. Rydholm i Göteborg (Il kamm.; lantm.).
Kansliet:
    Hovrättsassessorn Pehr Gamstorp, sekreterare.
    E. o. hovrättsnotarien fil. lic. greve Arvid Wachtmeister, notarie.
    E. o. hovrättsnotarien Harald Engström, notarie.
    E. o. hovrättsnotarien Gösta Bäärnhielm, kanslist.