LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar 1916 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:Jan. 23. Förslag till lag om ändrad lydelse av 52 och 104 §§ i stadgan d. 9 nov. 1866 om skiftesverket i riket, lag om ändrad lydelse av 17 § i lagen d. 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring samt lag om ändrad lydelse av 12 kap. 11 § strafflagen. Föredragande hovrättsrådet G. Grefberg. Febr. 5. Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m. (borttagande av bestämmelserna om förlust av medborgerligt förtroende). Föredragande revisionssekreteraren A. Bagge.» 14. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor. Föredragande byråchefen Hj.Himmelstrand.» 15. Förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten. Föredragande byråchefen Hj. Himmelstrand.» 15. Förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen d. 30 maj 1916 om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m. Föredragande byråchefen Hj. Himmelstrand.» 16. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 2 § rättegångsbalkenm. m. Föredragande revisionssekreteraren frih. A. J. C. Giertta.» 16. Förslag till lag om förfogande över viss egendom under utomordentliga av krig föranledda förhållanden. Föredragande konst.revisionssekreteraren N. Edling.

 

ÖVERSIKTER. 175Febr. 19. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen d. 17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. Föredragande revisionssekreteraren A. Bagge.» 26. Förslag till lag om ändrad lydelse av 7 och 34 §§ i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Föredragande t. f. byråchefen A. Thelander.Mars. 2. Förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen. Föredragande revisionssekreteraren E. Lilienberg.» 3. Förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri. Föredragande kommerserådet C. Malmén.» 8. Förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter. Föredragande revisionssekreteraren A. Bagge.» 12. Förslag till lag om ändrad lydelse av 20 kap. 2 § samt 24 kap. 3 § strafflagen. Föredragande byråchefen Hj. Himmelstrand.» 12. Förslag till lag med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent. Föredragande byråchefen Hj. Himmelstrand.