NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. förf. saml. 1917 nr 85. K. reglemente d. 9 febr. 1917 för stadsstyrelsen i Sollefteå.
    Nr 92. K. skrivelse d. 2 mars 1917 ang. fastställelse av ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Falkenberg.
    Nr 100. K. F. d. 30 mars 1917 om särskilda avdrag vid 1917 årstaxering till bevillning för inkomst samt till inkomst- och förmögenhetsskatt.
    Nr 101. K. F. d. 30 mars 1917 om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i K. F.d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper.
    Nr 103. Lag d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri. (Jfr nr 104.)
    Nr 105. Lag d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter. (Jfr nr 106 och 107.)
    Nr 111. Lag d. 30 mars 1917 om fortsatt tillämpning av lagen d. 17 april 1916 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. (Jfr nr 112.)
    Nr 117. Lag d. 23 mars 1917 om ändrad lydelse av 18 § 7 och 49 punkterna i lagen om val till riksdagen.
    Nr 118. Lag d. 27 mars 1917 om inskränkning i inmutningsrätten.
    Nr 119. Lag d. 3 april 1917 om ändrad lydelse av 20 kap. 2 § samt 24 kap. 3 § strafflagen.
    Nr 128. Lag d. 10 april 1917 om ändrad lydelse av §§ 5, 7, 12, 13, 17 och 18 i lagen om rikets mynt d. 30 maj 1873. (Jfr nr 129.)
    Nr 130. K. K. d. 16 mars 1917 om uppbörd under år 1917 av värnskatt.
    Nr 133. K. skrivelse d. 9 mars 1917 ang. fastställelse av ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Hudiksvall.
    Nr 145. K. K. d. 23 april 1917 om det antal riksdagsmän i andrakammaren, som varje valkrets för val till kammaren äger utse, för treårsperioden 1918—1920.
    Nr 147. K. K. d. 23 mars 1917 ang. ett centralt möbelförråd förstatsändamål.
    Nr 150. Lag d. 27 april 1917 ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 30 maj 1916 om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m.
    Nr 151. Lag d. 27 april 1917 om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden (jfr verkställighetsförordningens. d. nr 160).
    Rörande bestämmelser ang. inrättande av särskilda krigsrätter m. m. se nr 38, 39, 40, 68, 69.