Justitiedepartementets omorganisation. Justitiedepartementets tjänstemannapersonal utgöres f. n. av 1 expeditionschef, 1 extra föredragande, 2 kanslisekreterare och 1 registrator samt dessutom amanuenser och e. o. amanuenser. Den ene kanslisekreteraren är tillika utgivare av Svensk författningssamling och åtnjuter på grund härav ledighet från sin halva kanslisekreterartjänst. Till registratorns åligganden hör även att vara justitieministerns ombud för tryckta skrifters övervakande i Stockholm. Föredragningen i statsrådsberedningen fullgöres, förutom av — i stor utsträckning —expeditionschefen, av extra föredraganden, den ene kanslisekreteraren och, sedan den 1 januari i år, en amanuens. Föredragningen i regeringsrätten fullgöres av extra föredraganden. Hittills nämnda tjänstemän bilda vad man plägar benämna departementets kansliavdelning. Härtill sluter sig, såsom en i stort sett självständig del av departementet, dess lagavdelning, bestående av 1 byråchef för lagärenden och 1 ledamot å lagavdelningen.
    Genom den omorganisation och lönereglering, som i enlighet med riksdagens nyligen fattade beslut kommer att med nästa års ingång genomföras beträffande justitiedepartementet liksom i fråga om övriga statsdepartement, kommer justitiedepartementet att erhålla en välbehövlig förstärkning av sina arbetskrafter och dess flesta befattningshavare en länge efterlängtad förbättring i sina avlöningsvillkor. Departementet kommer att fortfarande bestå av två huvudavdelningar: kansliavdelningen och lagavdelningen. Kansliavdelningen kommer att bildas, förutom av 1 statssekreterare och expeditionschef (arvode 11,000 kr.),av 2 kansliråd (tredjegradstjänster), 1 förste kanslisekreterare (andragradstjänst), 1 registrator (4,500 kr. med tre ålderstillägg å 500 kr.) och 2 andrekanslisekreterare (förstagradstjänster). Därjämte äro beräknade arvoden till 2 amanuenser (å 2,400 kr.) och 1 e. o. amanuens. Föredragningen kommer att fullgöras, förutom av — i betydligt minskad omfattning — statssekreteraren — expeditionschefen, av de båda kansliråden samt, i mån av behov, förste kanslisekreteraren. Åliggandet att vara justitieministerns ombud för tryckta skrifters övervakande i Stockholm kommer ej längre att å vila registratorn som tjänsteplikt. Blir han därtill förordnad, får han sig tillerkänt särskilt arvode därför. Lagavdelningen kommer att bestå av 1 chef för lagavdelningen (arvode

NOTISER. 34311,000 kr.), 1 ledamot å avdelningen (arvode 8,100 kr.) och 1 förste kanslisekreterare (andragradstjänst). Denne sistnämnde kommer bl. a. utgivandet av Svensk författningssamling att åligga som en tjänsteplikt. Han får därvid till biträde den ene av de båda andre kanslisekreterarna å kansliavdelningen, men blir själv å andra sidan skyldig att, i den mån hans övriga göromål det medgiva, biträda å kansliavdelningen. S. A. H.