Förhandlingarna vid Sveriges advokatsamfunds årsmöte i Stockholm den 3 juni 1916 hava nu utkommit från trycket, utgörande ett häfte om 94 sidor. Bland innehållet märkas särskilt de båda inledningsföredragen av f. d.justitierådet Joh. Hellner om »Tredskodom i modern process» (s. 7—21) och av advokaten H. Almstrand över ämnet »Synpunkter i fråga om advokatväsendets ordnande i sammanhang med rättegångsreformen» (s. 54—73).

 

    Dödsfall. Den 15 maj 1917 avled i Stockholm f. häradshövdingen Casimir Planting-Gyllenbåga. Född den 11 september 1831, blev han 1851 student i Uppsala och avlade därstädes ex. till rättegångsv. d. 13 sept. 1855. Till v.häradshövding utnämndes han d. 29 maj 1860 och till häradshövding i Oppunda och Villåttinge härads domsaga d. 30 dec. 1878. Från detta ämbete erhöll han avsked d. 20 sept. 1901.
    Den 19 maj 1917 avled i Stockholm civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Bengt Axel Nyström. Född i Kristianstad d. 12 maj 1873, avlade N. mogenhetsex. därst. d. 8 dec. 1891 och ex. till rättegångsv. i Lund d. 31 jan. 1900. Efter tingstjänstgöring under Skånska hovr. blev N. amanuens i finansdepartementet d. 5 sept. 1903, tjänstgjorde i olika riksdagsutskott 1904—1907 och såsomt. f. stadsnotarie i rådhusrätten sedan 1906. Till civilassessor utnämndes hand. 28 febr. 1913.
    Advokaten Louis Abel avled i Stockholm d. 22 maj 1917. Han var född i Hamburg d. 7 febr. 1867, avlade mogenhetsex. i Sthm d. 15 maj 1886 och ex.till rättegångsv. i Uppsala d. 19 maj 1893, tjänstgjorde å advokatbyrå i Sthm sedan jan. 1894, blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1896 och innehavare av egen advokatbyrå i Sthm i juni 1899.

 

1 Intaget i detta häfte s. 272—290.

NOTISER. 345    Den 18 juni 1917 avled borgmästaren i Kungälv Claes Emil Odhner. Född i Mariestad d. 11 nov. 1864, blev O. student i Uppsala 1883, avlade ex. tillrättegångsv. därst. d. 29 jan. 1890, utnämndes till v. häradshövding d. 30 maj 1893, till kronokassör i Skövde d. 29 okt. 1894, till rådman därst. d. 16 jan. 1902 och till borgmästare i Kungälv d. 4 nov. 1904.