Lagrådet. K. M:t har d. 14 maj 1917 förordnat överstelöjtnanten i väg och vattenbyggnadskåren Ossian Zacharias Ekdahl att vara ledamot av lagrådet under dess behandling av upprättat förslag till vattenlag och därmed sammanhängande författningar.

 

    Svea hovrätt. K. M:t har
    d. 8 juni 1917 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt ledamoten av lagberedningen, assessorn och fiskalen i nämnda hovrätt, jur. kand. Nils Einar Stenbeck;
    d. 14 juni 1917 till assessor i Svea hovrätt förordnat e. o. assessorn jur. kand. Lars Oscar Montelius.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har utnämnt:
    d. 25 maj 1917 till borgmästare i Östersund rådmannen därstädes Albert Gustaf Olsén;
    d. 1 juni 1917 till borgmästare i Nyköping rådmannen därstädes jur. kand. Gunnar Michael Fredriksson Fant; samt
    d. 14 juni 1917 till rådman i Stockholm civilassessorn jur. kand. Carl Fredrik Wilhelm Sebardt.

 

    Krigsrätterna. K. M:t har förordnat:
    d. 25 maj 1917 civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Frans August Lind att till utgången av år 1920 vara vice krigsdomare i stationskrigsrätten vid flottans station i Stockholm;
    d. 1 juni 1917 extra länsnotarien jur. kand. Ernst Hallenberg att tills vidare vara auditör vid regementskrigsrätten vid Dalregementet; samt
    d. 8 juni 1917 vice auditören fil. och jur. kand. Joel Vilhelm Ludvig Svedberg att tills vidare vara auditör vid regementskrigsrätterna vid Upplands infanteriregemente och Upplands artilleriregemente.

 

    Fastighetsregisterkommissionen tillsatt. K. M:t har d. 19 juni 1917 i fastighetsregisterkommissionen förordnat till ledamot och ordförande ledamoten av riksdagens första kammare, rådmannen i Kristianstad Peter Adolf Dahl, till ledamot och sekreterare andre ledamoten å justitiedepartementets avdelning förlagärenden, hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf Ernst Grefberg och till ledamotvice stadsingenjören i Stockholm Olof Myrberg.

 

    Juridiska examina vårterminen 1917. Juris licentiatexamen har d. 31 jan. 1917 vid Uppsala universitet avlagts av Nils Georg Vilhelm Rabenius, västm.-dala, f. i Uppsala 2/2 87, mogenhetsex. därst. 31/5 05, jur. kand. därst. 14/9 10. För juris doktorsgrad disputerade R. härefter d. 17 febr. 1917 på grund av en avhandling med titel: "Om kvittnings verkställande enligt svenskrätt".
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1917 avlagts
vid Uppsala universitet
den 31 jan. 1917 av:
    Georg Achates Gripenberg, stockh., f. i Petrograd 18/5 90, studentex. i Helsingfors 14/5 07, fil. kand. därst. 3/5 11. — Carl Fredrik Bohnstedt, stockh., f.i Sthm 16/11 88, mogenhetsex. därst. 16/5 06. — Knut Harald Nissen, göteb., f.i Göteborg 4/4 93, studentex. därst. 27/5 11. — Johan Gunnar Nordstedt, norrl.,f. i Bygdeå förs., Västerb. 1 20/2 91, studentex. i Umeå 10/6 10. — Nils Thorstensson Kalén, västm.-dala, f. i Västerås 13/8 93, studentex. därst. 29/5 11;
den 3 mars 1917 av:
    Nils Douglas Rosenqvist af Åkershult, västg., f. i Laske-Vedums förs., Skarab.1. 12/4 93, studentex. i Skara 14/6 10. — Elis Peter Harald Söderström, västg.,

346 NOTISER.f. i Liareds förs., Älvsb. 1. 1/2 96, studentex. i Skara 7/6 13. — Einar Olof Nilsson Bernitz, norrl., f. i S. Sandsjö förs., Kronob. 1. 1/10 96, studentex. i Sthm 7/12 12. — Gösta Thorstensson Kalén, västm.-dala, f. i Västerås 20/6 90, mogenhetsex. därst. 5/6 09;
den 14 april 1917 av:
    Ernst Johan Holmquist, västm.-dala, f. i Sthm 2/2 87, studentex. i Falun 9/6 08. — Einar Daniel Sivert, västm.-dala, f. i Medåkers förs., Västm. l. 30/993, studentex. i Falun 22/5 11. — Tord Carl Johan Sandström, gästr.-häls., I. i Söderhamn 29/3 94, studentex. i Uppsala 3/6 12. — Elof Henning Öhman, stockh., f. i Sthm 15/9 88, studentex. därst. 14/5 07. — Åke Vilhelm Hjalmar Hammarskjöld, uppl., f. i Uppsala 10/4 93, studentex. därst. 30/5 11, fil. kand. 15/12 14. — Theofilus Ludvig Imanuel Wessén, östg., f. i Högby förs., Österg.1. 22/4 95, studentex. i Linköping 30/5 12. — Per Gustaf Adolf Wijkman, västm.dala, f. i Köping 22/12 95, studentex. i Västerås 29/5 13;
den 30 maj 1917 av:
    Gustaf Willgott Stenholm, uppl., f. i Älvkarleby förs., Upps. l. 17/12 87, studentex. i Luleå 8/6 06, fil. ämbetsex. 31/3 10. — Einar Gustaf Hörstadius, stockh., f. i Sthm 18/4 93, studentex. därst. 13/5 11. — Carl Anders Lind, östg.,f. i Sthm 15/1 94, studentex. i Norrköping 24/5 12. — Erik Börje Häggbom, norrl., f. i Umeå 2/4 92, studentex. i Umeå 26/5 11. — Gösta Nilsson, norrl., f.i Lund 6/3 93, studentex. därst. 31/5 12. — Carl Bengt Berggren, gästr.-häls.,f. i Gävle 14/12 91, studentex. därst. 30/5 10. — Atle Eriksson, västm.-dala, f. i Norrtälje 17/9 93, studentex. i Uppsala 1/6 12;
vid Lunds universitet
den 31 jan. 1917 av:
    Hans Sigurd I:son Falck, krist., f. i Kristianstad 7/9 91, studentex. därst.27/5 10. — Carl Folke Hultgren, ld., f. i Reslövs förs., Malm. l. 20/7 93, studentex. i Lund 1/6 12. — Nils Albin Ohlsson, f. i Lund 17/6 88, studentex. därst.27/8 08, fil. kand. därst. 27/3 11;
den 28 febr. 1917 av:
    Esaias Paulus Hesekiel Ljungdahl, mlm., f. i Malmö 22/6 87, mogenhetsex.i Lund 1/6 08, kansliex. därst. 16/3 12. — Sven Aron Heimer Svensson, västg.,f. i Hudene förs., Älvsb. l. 20/11 88, studentex. i Lund 11/6 10;
den 17 mars 1917 av:
    Alf Gustaf Dahl, sm., f. i Vrigstads förs., Jönk. l. 4/9 90, mogenhetsex. iLund 11/12 09. — Lars Odert, krist., f. i N. Mellby förs., Krist. l. 5/6 93, studentex. i Lund 6/6 11. — Ludvig Emanuelsson, göteb., f. i Skällinge förs., Hall. l. 27/12 88, mogenhetsex. i Halmstad 14/6 09, fil. kand. i Lund 26/3 12;
den 24 april 1917 av:
    Sture Rudolf Daniel Bergsten, ld., f. i Hälsingborg 8/12 94, studentex. i Göteborg 31/3 13. — Bror Ludvig Brandt, yst., f. i Simris förs., Krist. l. 26/10 93, studentex. i Kristianstad 29/5 12. — Hans Isidor Brandt, yst., f. i Simris förs.,Krist. 1. 11/10 91, studentex. i Ystad 10/6 12. — Peder Wilhelm Eggertsen, ld.,f. i Sireköpinge förs., Malm. l. 25/7 89, studentex. i Lund 28/5 10. — Sigurd Ireneus Hånell, krist., f. i Stoby förs., Krist. l. 11/6 95, studentex. i Kristianstad 31/5 13. — Nils Gustaf Melander, ld., f. i Lund 24/4 92, studentex. därst. 6/6 11;
den 31 maj 1917 av:
    Axel Emanuel Carlsson, ld., f. i Eslöv 18/4 93, studentex. i Lund 6/6 11. —Patrick Mauritz Hamilton, mlm., f. i Malmö 4/10 91, studentex. därst. 8/6 10.Carl Frithiof Krook, mlm., f. i Malmö 4/10 92, studentex. därst. 1/6 11. —Henrik Erhard Nilsson, ld., f. i Österslöf förs., Krist. l. 8/9 90, studentex. i Lund 3/6 11. — Torsten Samuel Ekberg, yst., f. i Ystad 8/5 92, studentex. därst. 8/6 12. — Georg Adrian Nyman, hb., f. i Farhults förs., Malm. l. 8/1084, mogenhetsex. i Hälsingborg 10/6 03, fil. kand. i Lund 15/12 09. — Per Holger Ohlin, hb., f. i Gråmanstorps förs., Krist. 1. 8/6 96, studentex. i Hälsingborg 26/5 13. — Karl Adolf Torsten Ryde, hb., f. i Hälsingborg 13/11 95,studentex. därst. 26/5 13. — John Heribert Peter Sjögren, mlm., f. i Malmö 13/190, mogenhetsex. därst. 7/6 09;

NOTISER. 347vid Stockholms högskola
den 31 jan. 1917 av:
    Carl Albert Magnus Hallenborg, f. i Sthm 26/3 94, studentex. i Hälsingborg4/6 12. — Per Wilhelm Santesson, f. i Sthm 22/4 92, studentex. vid Lundsbergsskola 13/6 10. — Tor August Ericsson-Ärje, f. i Sthm 11/9 87, mogenhetsex. därst. 14/5 07, kansliex. därst. 31/1 10;
den 10 mars 1917 av:
    Karl Erik Berglund, f. i Turinge förs., Sthms 1. 23/9 92, studentex. i Sthm 11/5 12. — Axel Gunnar Björkman, f. i Tensta förs., Upps. 1. 24/7 93, studentex.i Sthm 15/5 11. — Nils Bertil af Ekenstam, f. i Leksand 31/8 90, studentex. i Sthm 16/12 10. — Gösta Christian Sven von Rosen, f. i Sthm 26/8 92, studentex.därst. 14/5 12. — Nils Johannes Sandström, f. i Gävle 7/8 89, mogenhetsex. i Sthm 19/5 09. — Bror Otto Bertil Thuresson, f. i Sundsvall 1/4 93, studentex.därst. 7/6 11. — Carl Trygger, f. i Uppsala 23/5 94, studentex. i Sthm 11/5 12.
den 21 april 1917 av:
    Per Olof Södermark, f. i Sthm 10/10 94, studentex. därst. 14/5 12. — Ivar Harry Romare, f. i Sthm 8/12 91, studentex. därst. 12/5 10. — Karl Erik Sigfrid Lindby, f. i Sthm 4/10 94, studentex. därst. 14/5 12. — Adolf Bernhard Schoultz, f. i Skurups förs., Malm. 1. 15/8 84, studentex. i Lund 27/5 05. —Oskar Petrus Jonsson Jerneck, f. i Hakarps förs., Jönk. l. 29/6 88, studentex.i Sthm 13/5 07. — Gösta Grönberg, f. i Eskilstuna 7/11 89, studentex. i Sthm15/5 09, fil. kand. i Uppsala 2/2 14. — Nils Erik Berglund, f. i Sthm 19/10 94.studentex. därst. 11/5 12. — Klas Sigurd Holter Hedström, f. i Sundsvall ⅔88, studentex. därst. 29/5 06;
den 30 maj 1917 av:
    Petrus Grufman, f. i Sthm 1/7 91, studentex. därst. 15/5 09. — John Gustaf Albert Kallstenius, f. i Grez, Frankrike 25/8 92, studentex. i Sthm 14/5 12. —Karl Gunnar Lewerth, f. i Vänersborg 8/6 92, studentex. i Sthm 14/5 10, fil.kand. därst. 2/11 12. — Anders Magnus Lind, f. i Sthm 26/3 92, studentex. därst.22/5 09. — Axel Birger Lindgren, f. i Holmedals förs., Värml. l. 23/3 92 studentex. i Sthm 13/5 13. — Knut Gustaf (Gösta) Elof Sandahl, f. i Sthm 13/1 93,studentex. därst. 15/5 11. — Karl Hilding Stefenson, f. i Örebo 1/9 92, studentex.därst. 10/6 11. — Axel Bernhard Svensson, f. i Jönköping 5/7 92, studentex.därst. 7/6 12. — Axel Fredrik Ålund, f. i Sthm 13/7 83, studentex. därst. 16/5 02.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 23, vid Lunds universitet av 23 och vid Stockholms högskola av 27 personer.

 

    Kansliexamen har under vårterminen 1917 avlagts: vid Uppsala universitet av 4, vid Lunds universitet av 5 och vid Stockholms högskola av 4 personer.