Tingslagsreglering. Efter framställning av J. O. har K. M:t d. 13 juli 1917 förordnat, att Aspelands och Handbörds härad (Kalmar län), vilka f. n.vart för sig utgöra ett tingslag med tingsställen i resp. Målilla och Staby, från och med d. 1 jan. 1918 skola förenas till ett tingslag med tingsställe i Högsby.

 

    Försäkringsrådet. Sedan efter utfärdandet av lagen om försäkring för olycksfall i arbete den 17 juni 1916 olycksfallslagstiftningen grundats på försäkringsplikt för arbetsgivaren i stället för, såsom förut, på direkt ersättningsplikt, skola hos oss, liksom i allmänhet i utlandet, tvister rörande lagstiftningens tillämpning avgöras i därför särskilt stadgad ordning. Frågorna om arbetsgivares försäkringsplikt, försäkringsavgifts storlek, ersättningsrätt, ersättningsbelopp o. s. v. avgöras i första hand av de försäkringsmyndigheter (riksförsäkringsanstalten och för ändamålet bildade ömsesidiga arbetsgivarebolag), vilka äro bärare av försäkringen. Över dessa försäkringsinrättningars beslut må klagan genom besvär föras hos ett för hela riket gemensamt försäkringsråd, vilket jämväl av egen tillskyndelse kan upptaga av försäkringsinrättning avgjort ärende till prövning. Förutom sin dömande verksamhet har rådet jämväl att handhava en del allmänna förvaltningsuppgifter på socialförsäkringens område.
    Försäkringsrådets sammansättning är bestämd genom lag d. 29 juni 1917. Rådet skall bestå av minst 7 ledamöter, av vilka 2 skola representera arbetsgivarne och 2 arbetarne. Sistnämnda 4 ledamöter förordnas av konungen för två år isänder efter förslag av vissa arbetsgivare- resp. arbetarekorporationer. Av övrigaledamöter (president och försäkringsråd) skola minst två vara lagfarna.
    Till president i försäkringsrådet har K. M:t den 29 juni 1917 utnämnt f. d. regeringsrådet fil. dr Anders Lindstedt samt till försäkringsråd den 25 september 1917 byråchefen i riksförsäkringsanstalten Ivar Erik Olof Tengstrand och sekreteraren i bankinspektionen Claes Gustaf Lagercrantz.

 

    1917 års lantmäterikommission. På grund av K. M:ts bemyndigande d. 3 juli 1917 har chefen för jordbruksdepartementet tillkallat åtta personer att såsom sakkunniga biträda inom departementet vid utredning i vissa frågor angående lantmäteriväsendet. Till ordförande i kommissionen har förordnats hovrättsrådet Oscar Arsell, till sekreterare hovrättsrådet Johan Stenberg. Lantmäteristyrelsen representeras i kommissionen av byråchefen Johan Hamrin.

 

    Domarbiträdesfrågan. På uppdrag av chefen för justitiedepartementet hava häradshövdingarna C. H. G. Cederschiöld och Tycho Colleen samt revisionssekreteraren K. Schlyter biträtt inom departementet vid den fortsatta behandlingen av frågan angående åtgärder till förbättrande av de hos häradshövdingarna anställda rättsbildade biträdenas avlöningsförhållanden m. m. Till fullgörande av berörda uppdrag hava de sakkunniga den 31 juli 1917 avlämnat utkast till stadga med vissa föreskrifter angående domsagornas förvaltning.