Nya fullföljdslagens verkningar. Såsom i meddelandet i förra häftet (sid. 435) angavs, voro bland besvärsmålen inräknade jämväl skiftesmålen, vilka ej beröras av den nya lagstiftningen. Efter frånräknande av såväl dessa mål som vissa i nedre justitierevisionens besvärsmålsdiarier upptagna ansökningsärenden, skulle tabellen, vad besvärsmål angår, erhålla följande utseende:

nov. dec. jan. febr. mars april maj juni juli aug. sept. okt. S:aNov. 1914—oak. 1915 81 82 86 50 86 77 53 78 112 83 26 43 857Nov. 1915—oak. 1916 26 38 29 18 32 41 35 41 38 39 16 22 375


    Tabellen utvisar alltså, att tillströmningen av de besvärsmål, vilka beröras av den nya lagstiftningen, efter tillägg till besvärsmålen för det senare året av de 59 ansökningarna om fattigdispens minskats från 857 till 434 eller med i det närmaste 50 %.
    Se vidare justitierådet E. Petréns uppsats i detta häfte, sid. 71.

 

    Arbetsbalans i Danmarks Højesteret. I en artikel i Ugeskrift for Retsvæsen (1916 s. 251) klagar Højesteretssagfører N. H. Bache däröver att Højesteret på allra sista tiden börjat komma på balans. Några belysandesiffror meddelas ej, men för åstadkommande av ökad arbetsprodukt föreslås dels inrättande av en liten avdelning i Højesteret på tre ledamöter, inför vilken skulle behandlas sådana brottmål, i vilka varken Aktor eller Defensor påyrkade handläggning i den stora avdelningen, vars ledamotsantal i sammanhang härmed skall nedsättas från nio till sju, dels ock införande av rätt för Højesteret att is ärskilda mål tillkalla överrättsdomare och Højesteretsadvokater såsom bisittare. Genom advokaters tillkallande på detta sätt — för den enskilde advokaten


    vore det blott fråga om en å två dagar i månaden — skulle bristen i Høojesteret på representation för den speciella advokatsakkunskapen tillgodoses, ett önskemål, som anses ej kunna uppnås på annat sätt, då advokaters kallande till ordinarie ledamöter i allmänhet är uteslutet av ekonomiska hänsyn.