Nedre justitierevisionen. Under år 1916 hava följande personer för första gången förordnats att tjänstgöra såsom revisionssekreterare :
    d. 4 febr.: byråchefen L. Rabenius,
    d. 22 juli: professorn N. Alexanderson,
    d. 4 aug.: assessorn i Göta hovrätt S. Lawski,
    d. 18 aug.: assessorn i Svea hovrätt A. Lindhagen,
    d. 15 sept.: assessorn i Göta hovrätt I. Björklund,
    d. 22 sept.: assessorn i hovr. ö. Skåne o. Blekinge frih. T. Hummerhjelm,
    d. 27 okt.: assessorn i Svea hovrätt E. G. Geijer,
    d. 15 dec.: assessorn i Svea hovrätt G. Kinnander,
    d. 22 dec.: assessorn i Svea hovrätt W. Aschan.
    D. 15 dec. 1916 förordnades t. f. revisionssekreterarna G. Lindwall, R. von Koch, C. Cervin, B. Hasselrot, H. Kylander, Th. Nothin och C. Apelstam att från och med d. 1 jan. 1917 tills vidare under samma år med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Vid ingången av år 1917 uppehöllos följande tjänstlediga revisionssekreterares och konstituerade revisionssekreterares ämbeten av nedannämnda t. f. revisionssekreterare (det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, antydes inom parentes efter varje namn): frih. P. M. av Ugglas' (väglagstiftning) av Nils Andersson, E. Lilienbergs (skatteutjämningskommittén) av M. Ehrenborg, frih. A. Gierttas (illojal konkurrens) av S. Lawski, E. Gaddes (fondhandeln) av frih. T. Hummerhjelm, Y. Wiséns (skogslagstiftning) av S. Dahlqvist,A. Bagges (strafflagstiftning) av P. Cederschiöld, S. Hagströmers (expeditionschef) av R. Eklund, K. Tiselius' (lagberedningen) av A. Lindhagen, K. Schlyters(processkommissionen) av E. Geijer, E. Sjöborgs (blandade domstolarna iEgypten) av G. Kinnander, A. Beskows (expeditionschef) av M. Wallén,N. Lilienbergs (civildepartementet) av W. Aschan och N. Edlings (krigsberedskapskommissionen) av E. Vitell. Såsom extra revisionssekreterare tjänstgjordeI. Björklund. Sedan K. M:t beviljat förordn. revisionssekreteraren B. Hasselrot för beredande till föredragning av vissa till hans rotel hörande mål ang. rätt till vatten ledighet från övriga ämbetsgöromål, uppehålles Hasselrots revisionssekreterartjänst i denna del av G. Bendz.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna tills vidare under vårsessionen angives här nedan. De ledamöter, vilka åtagit sig insamling och urval av rättsfall att refereras i Svensk Juristtidning, var och en å den division han tillhör, hava utmärkts med en stjärna.

 

94 NOTISER.    Svea hovrätt:
    I div.: hovrättsråden D. von Heijne och G. Appelberg*, assessorerna frih. A. Staël von Holstein och E. Kellberg samt e. o. assessorn docenten H. Wikander. — T. f. fiskal: C. J. Geijer. Notarie: H. Åström.
    II div.: hovrättsråden C. G. Wästfelt, A. von Oelreich och F. Grönwall,a ssessorn Chr. Mörner* och e. o. assessorn B. Zetterstrand. — T. f. fiskal:E. Drangel. Notarie: E. A. Lindgren.
    III div.: hovrättsråden R. Hansson, A. Renström och frih. F. Bennet, assessorn A. Afzelius* och e. o. assessorn I. Kramer. — T. f. fiskal: N. Wult von Steyern. Notarie: C. Lundquist.
    IV div.: hovrättsråden G. W. Hörstadius, J. Billman och frih. H. Nordenskjöld*, assessorn W. Aschan och e. o. assessorn H. Forssman. — T. f. fiskal: G. Ramstedt. Notarie: F. Drake.
    V div.: hovrättsråden C. Andersson och J. H. Lemke*, häradshövdingen C. S. Ridderstad, assessorn B. Sandberg och e. o. assessorn H. Leijon. —T. f. fiskal: T. Sjöfors. Notarie: E. Ljungberg.
    VI div.: hovrättsråden L. Kiellander, T. Strömman och H. Glimstedt*, assessorn P. Aastrup och e. o. assessorn E. Rönquist. — T. f. fiskal: E. G. H.Siljeström. Notarie: N. Petterson.
    VII div.: hovrättsråden J. Lagerbielke, frih. H. von Rosen och O. af Geijerstam*, assessorerna S. Ström och G. Holmberg samt e. o. assessorn O. Montelius.— Notarie: F. Ihrfelt.
    VIII div.: hovrättsråden C. Weidenhielm och S. Holmberg*, assessorerna S. Bjurner och R. Lundbergh samt e. o. assessorn G. A. Johansson. —T. f. notarie: N. Elliot.

 

    Göta hovrätt:
    I div.: hovrättsråden frih. H. Wrede, C. M. Ericsson och C. Rydin, assessorn J. G. Herrlin* och e. o. assessorn O. Löthner. — T. f. fiskal: E. Bergendal. Notarie: W:. Lavén.
    II div.: hovrättsråden A. Romberg, R. Lejman, H. Hjertén* och B. Aurell samt e. o. assessorn K. Levinson. — T. f. fiskal: J. Smith. Notarie: L. Ohlin.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, G. Fischer, A. Olsén och B. Palmgren*samt e. o. assessorn S. Odéen. — T. f. fiskal: A. Söderberg. Notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden H. Zetterberg, E. Kellgren och I. Grönhagen, assessorn H. Waller* och e. o. assessorn E. Sandström. — T. f. fiskal: N. von Sydow.Notarie: I. Wieslander.

 

    Hovrätten över Skåne och Blekinge:
    I div.: t. f. presidenten F. Kallenberg, hovrättsråden E. Schartau och G. Beskow*, assessorerna P. Gamstorp och Å. Hartelius. — T. f. fiskal: J. Alsén. Biträdande fiskaler: E. Bäckström och C. Ehrenborg. Notarie: S. Söderholm.
    II div.: hovrättsråden S. Bruzelius, T. Ljungman och J. Stenberg, assessorerna A. Larson* och S. Ekberg. — T. f. fiskal: A. Rundqvist. Biträdandefiskal: E. Kock. T. f. notarie: N. W. Lundblad.