Förhandlingarna å det elfte nordiska juristmötet i Stockholm d. 28, 29 och 30 aug. 1919 hava nu utkommit från trycket, utgivna av den svenska styrelsen, jämte en inledande berättelse av styrelsen och med de före mötet publicerade uppsatserna av Johan C. W. Thyrén, Nicolay L. Bugge, Vinding Kruse, Viggo Bentzon och Nils Alexanderson såsom bilagor, s:a 410 s. Arbetet, som utsänts till samtliga deltagare i mötet, distribueras till andra än medlemmarna genom Nordiska bokhandeln. De, som vilja anmäla sig såsom medlemmar, kunna från den svenska styrelsen, adr. Drottninggatan 3, Stockholm, erhålla förhandlingarna mot erläggande av medlemsavgiften för mötet 12 kr.

 

    Österrikiska juristbarn till Sverige. Sedan K. M:t på framställning av presidenten vid Wiens Handelsgericht dr Fr. von Engel lämnat sitt medgivande till att 50 i åldern 14—20 år varande barn av österrikiska jurister finge mottagas här i Sverige, åtog sig red. av Sv. J. T. att vara Svenska Röda Korset behjälplig med anskaffande av familjer, som ville mottaga dessa barn. Då det i anledning härav utfärdade, vid förra häftet av Sv. J. T. fogade uppropet endast hörsammats av några få svenska jurister, vände sig red. genom pressen till allmänheten och lyckades därigenom erhålla flertalet barn placerade. Ännu återstår emellertid ett mindre antal gossar, för vilka familjer ej erhållits. De, som kunna vara villiga att över sommaren mottaga dessa gossar, torde benäget snarast möjligt till red., adr. Drottninggatan 3, Stockholm, insända

120 NOTISER.meddelande härom. Barnen anlända till Sverige med tionde österrikiska krigsbarnståget i slutet av maj och skola återvända i september.