NOTISER. 121    Sveriges advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under hösten 1919 haft sammanträden i oktober, november och december. Å förstnämnda sammanträde, till vilket inbjudits flera ledande styrelseledamöter i Stockholms köpmannaförening, förekom till överläggning det av sakkunniga inom justitiedepartementet utarbetade förslaget till ny konkturslag. Överläggningen bevistades även av ledamöter av lagrådet.
    A novembersammanträdet hölls av frih. Stjernstedt föredrag om ett av sakkunniga inom justitiedepartementet utarbetat utkast till lag angående polisundersökning i brottmål och häktning m. m. Detta sammanträde bevistades av flere inbjudna, för frågan intresserade gäster, bland dem statsrådet Löfgren, presidenten Westring, regeringsrådet Falk m. fl., vilka även deltogo i överläggningen.
    Vid avdelningens decembersammanträde redogjorde avdelningens sekreterare för en skrivelse av magistraten i Stockholm till Kungl. Maj:t, i vilken magistraten anhållit om sådan ändring av arbetsordningen för rådhusrätten, att hittills tillämpade fördelningssystem beträffande såväl civil- som brottmålen (systemet med fördelning efter svarandenas namns initialer) ersattes med lottningssystem enligt de närmare grunder, som samfällda rådhusrätten ägde fastställa. I denna fråga har också avdelningen genom sin styrelse efter remiss avgivit yttrande, däri avdelningen hemställt om avslag på magistratens framställning i och för frågans allsidiga och opartiska vidare utredning. Bestämt motsätter sig avdelningen även en utvidgning av samfällda rådhusrättens befogenhet, då enligt erfarenheten från gångna tider samfällda rådhusrätten icke utövat sin befogenhet att ingripa beträffande målens fördelning, då sådan befogenhet tidigare tillkom densamma.
    Vid decembersammanträdet företogs även val av avdelningens funktionärer som utföll så att samtliga befattningshavare omvaldes. Styrelsen utgöres sålunda av herr Forssner, ordförande, samt herrar Berglund, Sandström, Huselius och Fürstenberg med herrar Yngström och Themptander som suppleanter. Revisorer blevo herrar Lundqvist och Blom.
    Vid avdelningens sammanträde d. 23 jan. 1920 anmäldes, att avdelningens och advokatsamfundets hittillsvarande sekreterare advokaten John Tjerneld, som sedan hösten 1897 beklätt dessa poster, tillkännagivit, att han önskade avgå. Advokaten Sven Themptander blev enhälligt utsedd till herr Tjernelds efterträdare. På förslag av ordföranden beslöt avdelningen till protokollet göra anteckning om avdelningens tacksamhet för det utmärkta sätt, varpå herr Tjerneld skött uppdraget.
    Senare under aftonen blev den avgående sekreteraren föremål för en varm hyllning från sina kollegers sida, vilka till ett femtiotal kommit tillstädes. Vid supén höllos tal för honom av ordföranden, herr Forssner, samt av herr Berglund och statsrådet Löfgren, som jämte justitierådet Kôersner var avdelningens gäst för aftonen. Herr Tjerneld tackade för det förtroende, som kommit honom till del, och uttalade sin förhoppning att fortfarande få verka inom advokatsamfundet även efter det han lämnat sekreterarposten.
    Professor Engströmer höll under aftonens sammanträde ett synnerligen intressant föredrag över ämnet »Några drag från den engelska civilprocessen». Efter föredraget framställdes till föredragshållaren ett flertal spörsmål, som denne besvarade.