RIKSDAGEN


har nedannämnda dagar år 1920 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 25 febr.: k. prop. nr 37 med förslag till lag om ändrad lydelse av andra stycket av slutbestämmelserna i lagen den 19 juni 1917 angående ändring i

ÖVERSIKTER. 127vissa delar av lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige (1 L. U. nr 8), bifallen;
    k. prop. nr 40 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 26 april 1918 om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden, (2 L. U. nr 10), bifallen;
    d. 4 mars.: k. prop. nr 33 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 16 mom. 6 värnpliktslagen den 17 september 1914 (1 L. U. nr 9), bifallen;
    väckt motion (II: 246) om ändring i 10 § andra stycket i förordningen angående lagfart å fång till fast egendom (1 L. U. nr 11), avslagen;
    väckt motion (II: 183) om skrivelse till K. M:t ang. sådan ändring i lagen om 20-årig hävd, att densamma ej vidare må gälla mot kronan och i vissa fall ej heller mot enskilda (1 L. U. nr 12), avslagen;
    väckt motion (I: 122) ang. ändring av 40, 41 och 42 §§ i lagen om fattigvården den 14 juni 1918, ( 2 L. U. nr 11), bifallen;
    väckt motion (II: 123) om ändrad lydelse av 43 § andra stycket lagen om fattigvården (2 L. U. nr 12), avslagen;
    d. 6 mars: väckt motion (II: 24) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning till skydd i visst avseende för rättigheter till husbehovsvirke å mark, som äges eller disponeras av annan (2 L. U. nr 13), avslagen;
    väckt motion (II: 47) om visst tillägg till kungörelsen den 13 mars 1863 ang. tid, då auktion på landet senast skall slutas, (2 L. U. nr 14), bifallen;
    d. 10 mars.: k. prop. nr 72 med förslag till lag om ersättning i vissa fall av allmänna medel till polisman för skada å kläder, (1 L. U. nr 10), bifallen med vissa av utskottet föreslagna ändringar;
    väckt motion (I: 154) om iakktagande av viss angiven grundsats vid utredning rörande revision av gällande bestämmelser om skatteköp (2 L. U. nr 15), avslagen;
    väckta motioner (II: 80) om skrivelse till K. M:t ang. ändring i gällande bestämmelser rörande försäljning av ecklesiastik boställsjord i syfte att bereda större möjligheter för dylik jords upplåtande till egna hem och (II:249) om skrivelse till K. M:t ang. beredande åt lägenhetsinnehavare å kyrkojord av ärftlig och tryggad besittningsrätt till lägenheterna (2. L. U. nr 16), avslagna;
    väckt motion (I: 146) om vidtagande av åtgärder för inrättande i Sverige av rationellt organiserade barn- och ungdomsdomstolar (2 L. U. nr 17), avslagen;
    k. prop. n:r 38 med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område och i anledning härav väckta motioner (l: 215 och II: 317), (2 L. U. nr 18), prop. bifallen;
    k. prop. nr 74 med förslag till lag om tillägg till lagen den 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse och i anledning härav väckta motioner (I: 43 och II: 121), (2 L. U. nr 20), prop. bifallen;
    d. 13 mars: väckt motion (II: 255) om upphävande av mönstrings- och adressanmälningsskyldigheten för landstormsmän (1 L. U. nr13), avslagen;
    väckt motion (II: 248) om införande i lagen om barn utom äktenskap av bestämmelse om rätt för barnavårdsman att i länskungörelser och polisunderrättelser efterlysa underhållsskyldig (1 L. U. nr 14), avslagen;
    väckt motion (II: 254) om införande i 1 kap. 1 § rättegångsbalken av bestämmelse att i kommun, där kommunalfullmäktige finnas, dessa må förrätta nämndemansval (1 L. U. nr 15), avslagen;
    väckt motion (II: 120) om vissa ändringar i lagen om skyddskoppympning (2 L. U. nr 19), avslagen;
    k. prop. nr 111 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 5 i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring (2 L. U. nr 21), bifallen;
    k. prop. nr 114 med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 5 i förordningen d. 14 juni 1917 angående uppbörd av avgifter för försäkringar i riksförsäkringsanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete (2 L. U. nr 22), bifallen.