128 ÖVERSIKTER.NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. F. S. 1920, nr 10. K. F. d. 16 jan. 1920 ang. upphandling och arbeten för statens behov samt försäljning av staten tillhörig lös egendom.
    Nr 19. K. K. d. 16 jan. 1920 om utsträckt tillämpning av kungörelsen d. 19 dec. 1919 med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent.
    Nr 23. K. skrivelse d. 12 jan. 1920 ang. förordnande att städerna Öregrund och Östhammar skola i administrativt avseende tillhöra Norra Roslags fögderi och Frösåkers landsfiskalsdistrikt m. m.
    Nr 27. Lag d. 6 febr. 1920 om ändrad lydelse av 13 och 25 §§ i lagen d. 12 maj 1897 för Sveriges riksbank.
    Nr 29. K. skrivelse d. 23 jan. 1920 ang. fastställelse av tillägg till den för magistraten, rådhusrätten och poliskammaren i Karlskrona gällande organisation.
    Nr 30. K. skrivelse d. 23 jan. 1920 ang. tillstånd att i vissa fall hålla rannsakningar i brottmål inför Kåkinds häradsrätt å rådhuset i Skövde.
    Nr 37. Lag d. 14 febr. 1920 om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm d. 23. maj 1862.
    Nr 44. Lag d. 27 febr. 1920 om fortsatt tillämpning av lagen d. 26 april 1918 om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. (Jfr nr 45.)
    Nr 46. Lag d. 27 febr. 1920 om fortsatt tillämpning av lagen d. 30 april 1918 om fastställande av högsta pris å vissa varor under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m.
    Nr 47. Lag d. 27 febr. 1920 om fortsatt tillämpning av lagen d. 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. (Jfr nr 48.)
    Nr 49. Lag. d. 27 febr. 1920 om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri. (Jfr nr 50, 56.)
    Nr 51. Lag d. 27 febr. 1920 om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter. (Jfr. nr 52—56.)
    Nr 61. Lag d. 27 febr. 1920 ang. rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank d. 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt d. 30 maj 1873.
    Nr 67. K. skrivelse d. 20 febr. 1920 ang. handläggning av vissa mål å urtima ting inom Gällivare domsaga m. m.
    Nr 81. K. K. d. 17 mars 1920 ang. befrielse för riksbanken under viss tid från skyldighet att inlösa av banken utgivna sedlar med guld.
    Nr 83. Lag d. 12 mars 1920 om ändrad lydelse av andra stycket av slutbestämmelserna i lagen d. 19 juni 1917 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige.
    Nr 86. Lag d. 19 mars 1920 om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring.
    Nr 97. Lag d. 26 mars 1920 om ändrad lydelse av 40, 41 och 42 §§ i lagen om fattigvården d. 14 juni 1918.
    Nr 100. Lag d. 26 mars 1920 om tillägg till lagen den 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse. (Jfr nr 101.)
    Nr 111. Lag d. 30 mars 1920 om ersättning i vissa fall av allmänna medel till polisman för skada å kläder. (Jfr nr 112.)
    Nr 117. K. K. d. 5 mars 1920 om ändring av 47 § i stadgan d. 20 juni 1918 med vissa föreskrifter ang. dom sagornas förvaltning.
    Nr 123. K. skrivelse d. 13 febr. 1920 ang förändrad organisation för rådhusrätten och magistraten i Örebro m. m.